Máte
otázku?

Ublíženie na zdraví spočívajúce v zlomení nosa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Žilina

Otázka: Ublíženie na zdraví spočívajúce v zlomení nosa

Dobrý deň, chcel by som sa informovať. Dvaja kamaráti mali slovné potýčky a nakoniec jeden zlomil nos druhému. Chcem sa opýtať, aká môže byť približná výška odškodného, keď ani jeden nemá 18 rokov? Ďalej by ma zaujímalo, ako sa takýto čin môže riešiť súdne, pokiaľ ide o odškodnenie a trest pre toho, kto tento čin spáchal.

Odpoveď: Ublíženie na zdraví spočívajúce v zlomení nosa

Dobrý deň,

v prvom rade je potrebné konštatovať, že slovenský právny poriadok rozlišuje medzi viacerými stupňami ublíženia na zdraví. Drobné ublíženie na zdraví (bližšie v zákone o priesupkoch nevymedzené) je priestupkom proti občianskemu spolunažívaniu a vyšší stupeň ublíženia na zdraví ako drobné ublíženie na zdraví je trestným činom.

Ak ide hoci aj o úmyselné ublíženie na zdraví iného, ale toto ublíženie nedosiahne stupeň potrebný na to, aby bolo považované za trestný čin ublíženia na zdraví, pôjde spravidla o priestupok. V priestupkovom konaní je možné uplatniť len majetkovú škodu s tým, že ak bude v priestupkovom konaní zistený páchateľ priestupku a spoľahlivo zistená výška majetkovej škody poškodeného, bude vinnému v prípade, že dobrovoľne majetkovú škodu nenahradí, uložená povinnosť nahradiť túto škodu. Majetkovou škodou sa pritom rozumejú aj majetkové hodnoty (majetok - napr. finančné prostriedky), ktoré je potrebné vynaložiť na to, aby bola vec uvedená do predchádzajúceho stavu. Keďže pri ublížení na zdraví nejde o majetkovú škodu, v prípade, ak je spôsobené ublíženie na zdraví len drobným ublížením na zdraví, teda priestupkom, musí si poškodený uplatniť nároky vyplývajúce z bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia žalobou v civilnom sporovom súdnom konaní.

V prípade, ak intenzita poškodenia zdravia bude vyššia ako "drobné ublíženie na zdraví", pôjde o poškodenie zdravia, ktoré je už chránené prostriedkami trestného práva. Konkrétne, zdravie je proti vyššej miere poškodenia ako je len drobné poškodenie chránené primárne prostredníctvom trestného činu ublíženia na zdraví. Ublížením na zdraví sa v trestnom práve rozumie také poškodenie zdravia iného, ktoré si objektívne vyžiadalo lekárske vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie, počas ktorého bol nie iba na krátky čas sťažený obvyklý spôsob života poškodeného.

V zmysle judikatúry sa za ublíženie na zdraví považuje porucha zdravia poškodeného, ktorá mu sťažuje obvyklý spôsob života alebo výkon obvyklej činnosti po dobu okolo siedmich dní, avšak neplatí to absolútne. Súdy sa pri posudzovaní konkrétneho poškodenia zdravia ako ublíženia na zdraví z hľadiska trestného práva neriadia mechanicky len kritériom dĺžky pracovnej neschopnosti alebo doby trvania poruchy zdravia, ale hodnotia všetky okolnosti, predovšetkým povahu poruchy, akými príznakmi sa porucha prejavovala, ktorý orgán alebo ktorá funkcia bola narušená, aká bola bolestivosť poranenia a jej intenzita, aké lekárske ošetrenie si poranenie vyžiadalo a do akej miery porucha zdravia narušila obvyklý spôsob života poškodeného, vrátane toho, či a na akú dobu ho vyradila z pracovného procesu (napr. judikát R 16/1986, B 52/5/1972 či NR 2 Tz 32/1973).

Či bude v danom prípade možno udretie do tváre, v dôsledku ktorého došlo k zlomenenine nosa, považovať za ublíženie na zdraví ktoré je trestným činom, alebo len drobným ublížením na zdraví, ktoré je priestupkom, bude teda závisieť od súhrnného posúdenia všetkých uvedených kritérií. 

Podľa trestného poriadku je poškodeným každý, komu bolo trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková, morálna alebo iná škoda, alebo boli porušené alebo ohrozené jeho iné zákonom chránené práva alebo slobody. Z hľadiska tejto defínice je aj každý, na kom bol spáchaný trestný čin ublíženia na zdraví, v trestnom konaní v postavení poškodeného. Jedným z práv poškodeného v trestnom konaní je právo uplatniť si nárok na náhradu škody, a to v tzv. adhéznom konaní, ktoré splýva s trestným konaním, najmä pokiaľ ide o dokazovanie výšky, resp. rozsahu škody. V prípade spôsobenia škody na zdraví sa v adhéznom konaní odškodňujú okrem iného nároky vyplývajúce z bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia, prípadne aj preukázaná strata na zárobku.

Právna kvalifikácia Vami opísaného skutku (teda posúdenie či ide o trestný čin alebo priestupok) bude závisieť od všetkých vyššie uvedených kritérií, ktoré nie je možné bez poznania podrobností daného prípadu objektívne zhodnotiť.

V prvom rade Vám teda možno odporúčiť, aby ste podali trestné oznámenie na neznámeho páchateľa na polícii alebo na prokuratúre. Orgány činné v trestnom konaní budú na základe Vami podaného trestného oznámenia povinné vo veci konať - okrem iného vykonávať úkony smerujúce k získaniu dôkazov svedčiacich o tom, že sa Vami opísaný skutok stal, že je trestným činom a rovnako svedčiacim o tom, kto je jeho páchateľom. Súčasne by bolo vhodné, aby ste mali lekárske potvrdenie, príp. iné dokumenty, či svedkov, ktorý by vedeli potvrdiť Vašu výpoveď a preukázať uvádzané zranenia. Tieto informácie je rovnako vhodné uviesť pri podávaní trestného oznámenia. Súčasne s podaním trestného oznámenia by ste boli oprávnený uplatniť si nárok na náhradu škody - za spôsobené poškodenia zdravia.

Môžete ale zvoliť aj postup, že nepodáte trestné oznámenie, resp. oznámenie o okolnostiach svedčiacich o tom, že bol spáchaný priestupok a náhrady škody za poškodenie zdravia sa môžete domáhať žalobou v civilnom sporovom súdnom konaní. Podľa § 444 Občianskeho zákonníka má poškodený na zdraví právo na náhradu spôsobenej škody ako aj na náhradu nárokov, ktoré vznikli ublížením na zdraví (konkrétne ide o nároky spočívajúce v náhrade za bolesť a sťaženia spoločenského uplatnenia, prípadne aj o nárok na náhradu preukázanej straty na zárobku - to v prípade zamestnancov, resp. podnikateľov).

Výšku odškodnenia bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia nemožno paušálne určiť - závisí vždy od konkrétnych okolností daného prípadu (už spomenuté vyššie uvedené kritéria) a súdy sa pri stanovení jej výšky opierajú aj o znalecké posudky, resp. odborné vyjadrenia lekárov, v ktorých detailne opíšu spôsobené poškodenia zdravia ako aj ďalšie okolnosti s tým spojené - tieto dôkazy sú spravidla zásadnými dôkazmi v tomto konaní. Súdy teda pristupujú k stanoveniu výšky odškodnenia veľmi individuálne a aj pri obdobných zraneniach sa výška odškodnenia v závislosti od ostatných kritérií môže veľmi líšiť. Nie je preto žiaľ možné ustáliť len na základe opísaného poškodenia zdravia ani približný rozsah, v akom môže súd výšku odškodnenia v tomto prípade určiť.

Trápi vás "Ublíženie na zdraví spočívajúce v zlomení nosa" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ublíženie na zdraví spočívajúce v zlomení nosa (Občianske právo)

Aká je maximálna výška odškodného, ktoré môže poškodený žiadať pri neúmyselnom ublížení na zdraví? Berie súd pri takomto druhu žaloby do úvahy aj stav obvineného (študent/zamestnaný)?

Odpoveď: Ublíženie na zdraví spočívajúce v zlomení nosa

(odpoveď odoslaná: 19.07.2019)

Dobrý deň,

Ublížením na zdraví sa rozumie také poškodenie zdravia iného, ktoré si objektívne vyžiadalo lekárske vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie, počas ktorého bol nie iba na krátky čas sťažený obvyklý spôsob života poškodeného. V prípade ak ublíženie nedosiahne určitú intenzitu a ešte k tomu bolo spôsobené neúmyselne, ide o priestupok. V danom prípade sa nedá presne určiť aká výška odškodného by vám prináležala, nie je to paušalizované. Odškodné závisí viacerých faktorov, avšak určite nezávisí od stavu obvineného.

V zmysle ust. § 442 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka (ďalej len „Občiansky zákonník“) platí, že sa uhrádza skutočná škoda a to, čo poškodenému ušlo (ušlý zisk).

Škoda sa uhrádza v peniazoch; ak však o to poškodený požiada a ak je to možné a účelné, uhrádza sa škoda uvedením do predošlého stavu.

V súlade s ust. § 444 Občianskeho zákonníka platí, že pri škode na zdraví sa jednorazove odškodňujú bolesti poškodeného a sťaženie jeho spoločenského uplatnenia.

Strata na zárobku, ku ktorej došlo pri škode na zdraví, uhradzuje sa podľa ust. § 445 Občianskeho zákonníka peňažným dôchodkom; pritom sa vychádza z priemerného zárobku poškodeného, ktorý pred poškodením dosahoval.

Náhrada za stratu na zárobku počas pracovnej neschopnosti poškodeného sa v zmysle ust. § 446 Občianskeho zákonníka posúdi a suma tejto náhrady sa určí rovnako ako úrazový príplatok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení.

Podľa ust. § 447 Občianskeho zákonníka platí, že náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti poškodeného alebo pri invalidite sa posúdi a suma tejto náhrady sa určí rovnako ako suma úrazovej renty podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení.

Náhrada za stratu na dôchodku v zmysle ust. § 447a Občianskeho zákonníka patrí v sume rovnajúcej sa rozdielu medzi výškou dôchodku, na ktorý poškodenému vznikol nárok, a výškou dôchodku, na ktorý by mu vznikol nárok, ak by do priemerného mesačného zárobku, z ktorého bol vymeraný dôchodok, bola zahrnutá náhrada za stratu na zárobku po skončení práceneschopnosti, ktorú fyzická osoba poberala v období rozhodnom pre vymeranie dôchodku.

Poškodený má zároveň podľa ust. § 447b Občianskeho zákonníka nárok na jednorazové vyrovnanie, ktoré sa posúdi, a suma jednorazového vyrovnania sa určí podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení.

Ust. § 449 ods. 1 Občianskeho zákonníka stanovuje, že pri škode na zdraví sa uhradzujú aj účelné náklady spojené s liečením.

Je potrebné konštatovať, že slovenský právny poriadok rozlišuje medzi viacerými stupňami ublíženia na zdraví. Drobné ublíženie na zdraví (bližšie v zákone o priestupkoch nevymedzené) je priestupkom proti občianskemu spolunažívaniu a vyšší stupeň ublíženia na zdraví ako drobné ublíženie na zdraví je trestným činom.

Ak ide hoci aj o úmyselné ublíženie na zdraví iného, ale toto ublíženie nedosiahne stupeň potrebný na to, aby bolo považované za trestný čin ublíženia na zdraví, pôjde spravidla o priestupok. V priestupkovom konaní je možné uplatniť len majetkovú škodu s tým, že ak bude v priestupkovom konaní zistený páchateľ priestupku a spoľahlivo zistená výška majetkovej škody poškodeného, bude vinnému v prípade, že dobrovoľne majetkovú škodu nenahradí, uložená povinnosť nahradiť túto škodu. Majetkovou škodou sa pritom rozumejú aj majetkové hodnoty (majetok - napr. finančné prostriedky), ktoré je potrebné vynaložiť na to, aby bola vec uvedená do predchádzajúceho stavu. Keďže pri ublížení na zdraví nejde o majetkovú škodu, v prípade, ak je spôsobené ublíženie na zdraví len drobným ublížením na zdraví, teda priestupkom, musí si poškodený uplatniť nároky vyplývajúce z bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia žalobou v civilnom sporovom súdnom konaní.

V prípade, ak intenzita poškodenia zdravia bude vyššia ako "drobné ublíženie na zdraví", pôjde o poškodenie zdravia, ktoré je už chránené prostriedkami trestného práva. Konkrétne, zdravie je proti vyššej miere poškodenia ako je len drobné poškodenie chránené primárne prostredníctvom trestného činu ublíženia na zdraví. Ublížením na zdraví sa v trestnom práve rozumie také poškodenie zdravia iného, ktoré si objektívne vyžiadalo lekárske vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie, počas ktorého bol nie iba na krátky čas sťažený obvyklý spôsob života poškodeného.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ublíženie na zdraví spočívajúce v zlomení nosa" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.