Máte
otázku?

Ako podať návrh na vydanie platobného rozkazu?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Prešov

Otázka: Ako podať návrh na vydanie platobného rozkazu?

Dobrý večer, jeden pán mi dlhuje sumu 37 000eur už 4roky a do dnešného dňa mi to nevrátil hoci aj písomne uznal dlh u notára. Chcem sa opýtať, ako to riešiť súdne? Mam podať žiadosť o platobný príkaz alebo ako mam postupovať. Ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Ako podať návrh na vydanie platobného rozkazu?

Dobrý deň, podľa § 265 Civilného sporového poriadku, ak je možné vo veci samej alebo o jej časti rozhodnúť na základe skutočností tvrdených žalobcom, o ktorých súd nemá pochybnosti, najmä ak tieto skutočnosti vyplývajú z listinných dôkazov, možno o žalobe rozhodnúť bez vyjadrenia žalovaného a bez nariadenia pojednávania aj platobným rozkazom, v ktorom sa žalovanému uloží, aby do 15 dní od doručenia zaplatil uplatnenú peňažnú pohľadávku alebo jej časť a nahradil trovy konania alebo aby v tej istej lehote podal odpor. Ak žalobca predloží spolu so žalobou platobný rozkaz na tlačive zverejnenom ministerstvom spravodlivosti na jeho webovom sídle a na vydanie platobného rozkazu sú splnené zákonom ustanovené podmienky a je zaplatený súdny poplatok, súd vydá platobný rozkaz najneskôr do desiatich pracovných dní od splnenia týchto podmienok. Návrh na vydanie platobného rozkazu je teda vo svojej podstate žalobou na zaplatenie určitej sumy. Svoj nárok máte dostatočne preukázaný písomným uznaním dlhu, preto je pravdepodobné, že súd vo veci rozhodne platobným rozkazom, aj keby ste o jeho vydanie nepožiadali. V konaní sa môžete dať zastúpiť advokátskou kanceláriou, ktorá Vám vo veci vypracuje všetky potrebné dokumenty a poskytne Vám ďalšie služby komplexného právneho zastúpenia.

Trápi vás "Ako podať návrh na vydanie platobného rozkazu?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Ako podať návrh na vydanie platobného rozkazu? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
som živnostník, pracoval som v Nemecku cez jednu firmu v MI a k dnešnému dňu nemám uhradené 3500 eur, faktúry boli odoslané, zmluva o dielo podpísaná je, ako mám postupovať ak mi ani nedvíha telefón ani nereaguje na správy. Ďakujem.

Odpoveď: Ako podať návrh na vydanie platobného rozkazu?

(odpoveď odoslaná: 15.10.2022)

Dobrý deň, vo vami uvedenom prípade  odporúčam dlžníkovi poslať ešte jednu doporučenú výzvu k úhrade dlžnej sumy a to s tým, že ak dlžná suma nebude uhradená vo vami uvedenej lehote, vec postúpite na súd, čím dlžníkovi vzniknú ďalšie náklady spojené sú súdnym konaním vrátane povinnosti platiť odmenu advokáta, ktorý by vás v uvedenej veci zastupoval.
Ak k úhrade nedôjde, potom následne riešením je podanie návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu v zmysle ust. Nariadenia EP, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze. Návrh na súd sa musí podať na príslušnom na to určenom tlačive a ak sú splnené všetky podmienky, súd platobný rozkaz vydá obvykle do 30 dní od podania návrhu. Európsky platobný rozkaz sa automaticky uzná a vykoná v iných krajinách EÚ bez akejkoľvek možnosti namietať proti jeho uznaniu, ak odporca /vo vašom prípade dlžník/ na súd, ktorý ho vydal, nepodá odpor. Vo veci môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu

Podotázka: Ako podať návrh na vydanie platobného rozkazu? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
Môj bývalý zamestnávateľ mi nevyplatil dovolenku za rok 2021.
V správe mi napísal, že mi pošle na účet 493, 33e. To bolo pred mesiacom. 30. Apríla 2022 sme ukončili pracovnú zmluvu. Ak dobre viem svoje záväzky mal uhradiť už vtedy, žiaľ do dnešného dna mi nič neposlal. Pani, ktorá robí pre firmu účtovníctvo mi tiež potvrdila túto sumu. Ale zamestnávateľ mi nedvíha telefón a neodpovedá na správy.
Viem v tejto veci podať podnet na vydanie platobného rozkazu? Ďakujem.

Odpoveď: Ako podať návrh na vydanie platobného rozkazu?

(odpoveď odoslaná: 01.09.2022)

Dobrý deň, odporúčam vo veci poslať písomnú výzvu zamestnávateľovi doporučenou poštou s tým, aby vám uhradil náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku s tým, že ak suma nebude uhradená, vec postúpite na súd za pomoci advokáta, čím mu vzniknú zbytočné náklady spojené so súdnym konaním. Určite si súčasne lehotu na úhradu.

Ak suma nebude uhradená, kontaktujte našu advokátsku kanceláriu, aby sme podali žalobu na súd.


Podotázka: Ako podať návrh na vydanie platobného rozkazu? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať, požičal som peniaze susedovi v sume 250e v júli minulého roka. Do dnešného dna nevrátil ani cent. Poslal som mu písomnú mimosúdnu výzvu, na ktorú vôbec nereagoval. Chcem to dať na súd. Stačí len žaloba alebo aj platobný rozkaz? Úroky z omeškania nežiadam, len zaplatenie súdneho poplatku. Dôkaz mám výpis účtu, že mu boli poslané peniaze na jeho osobný účet a v poznámke pre príjemcu napísané požičanie peňazí. Ako mám napísať žalobu poprípade platobný rozkaz?
Za odpoveď vopred Ďakujem.

Odpoveď: Ako podať návrh na vydanie platobného rozkazu?

(odpoveď odoslaná: 10.05.2021)

Dobrý deň,

žaloba a návrh na vydanie platobného rozkazu je de facto to isté. Je jedno, ako to pomenujete. Dôležité je v dokumente označiť, kto je žalobca, kto je žalovaný, údaje (meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia). Opísať, aký právny vzťah medzi Vami je (kedy ste požičali, koľko, čím preukazujete). Ďalej, dokedy mal vrátiť, kedy ste ho vyzvali + dôkaz. Nakoniec uviesť, že navrhujete vydať platobný rozkaz, kde žalovaný je povinný zaplatiť 250 eur a tiež nahradiť Vám trovy konania v rozsahu 100 %. Ak súd uzná daný nárok mal by vydať platobný rozkaz. Ako dôkaz priložte doklad o poslaní peňazí, SMS, emaily (ak máte), výzvy. Na súd to pošlite v 2 vyhotoveniach (žaloba + prílohy). 


Trápi vás "Ako podať návrh na vydanie platobného rozkazu?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako podať návrh na vydanie platobného rozkazu? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
Prosím Vás, oplatí sa platobný rozkaz podať na pána, ktorý je dlžníkom nielen mne? V sociálnej poisťovni, na daniach a neviem komu ešte. Na trvalom pobyte sa už 3 roky nezdržiava. Teraz mu končí prenájom bytu a ide na protialkoholické liečenie. Nemám mu kam poslať poštu. Ďakujem.

Odpoveď: Ako podať návrh na vydanie platobného rozkazu?

(odpoveď odoslaná: 01.04.2021)

Dobrý deň,
ak je predpoklad, že sa platobný rozkaz súdu určite nepodarí doručiť do vlastných rúk žalovanému, nie je z časového hľadiska dobrým riešením platobný rozkaz. V takom prípade je skôr vhodnejšie podať klasickú žalobu, kde súd má rôzne ďalšie možnosti doručovania, a nie je viazaný doručovaním do vlastných rúk. Ďalšia otázka je potom otázka reálnej vymožiteľnosti Vašej pohľadávky. Tzn. že hoci by súdne konanie skončilo právoplatným a vykonateľným súdnym rozhodnutím, či mu bude mať exekútor z čoho vymáhať dlžnú sumu. Ak je už voči nemu vedených viac exekúcii, a tieto nie sú roky vymožené, je to veľmi zlé znamenie pre budúce exekučné konanie klienta.


Podotázka: Ako podať návrh na vydanie platobného rozkazu? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Podala som trestne oznámenie na zamestnávateľa za podozrenie spáchania trestného činu nevyplácania mzdy a odstupného. Dnes som dostala uznesenie, že nedošlo k naplneniu znakov skutkovej podstaty prečinu nevyplatenia mzdy a odstupného, a preto nie je možné začatie trestného stíhania. Avšak bolo mi povedané, že si môžem nárokovať moju dlžnú čiastku podaním návrhu na platobný rozkaz. Poradíte mi prosím ako postupovať?

Odpoveď: Ako podať návrh na vydanie platobného rozkazu?

(odpoveď odoslaná: 12.08.2020)

Dobrý deň,
ak s uznesením policajta nesúhlasíte, môžete do 3 pracovných dní podať sťažnosť, o ktorej rozhodne prokurátor. Ak ale chcete podať žalobu (návrh na vydanie platobného rozkazu), treba v nej popísať právny vzťah, že ste zamestnanec, že ste mali nárok na mzdu, tá Vám nebola vyplatená a preto ju žiadate doplatiť a žiadate aj úroky z omeškania a náhradu trov konania. Ako dôkaz treba priložiť pracovnú zmluvu, výplatné pásky, prípadne výzvy zamestnávateľovi. Za návrh sa platí súdny poplatok 6 % z vymáhanej sumy, ktorý v prípade ak súd žalobe vyhovie, bude povinný preplatiť zamestnávateľ.


Podotázka: Ako podať návrh na vydanie platobného rozkazu? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, zákazník nám odmieta zaplatiť za vykonanú prácu (S. R. O. - vŕtacie práce), hrubo nás v e-mailovej komunikácii uráža, tvrdí, že mu prišla (doporučene) prázdna obálka, opakovane sme mu zaslali faktúru aj upomienku. Ako máme postupovať, ak nebude reagovať na naše výzvy. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako podať návrh na vydanie platobného rozkazu?

(odpoveď odoslaná: 27.01.2019)

Dobrý deň, 

pokiaľ máte preukázané vykonanie prác a ich odovzdanie, a výzvy z Vašej strany zostali bez povšimnutia, vo veci je potrebné podať návrh na vydanie platobného rozkazu.  Súdny poplatok je 6 % z hodnoty sporu, k úhrade ktorého bude zaviazaný žalovaný.

V prípade, že návrh na vydanie platobného rozkazu podaná advokát v súlade s ust. Civil. sporového poriadku, súd platobný rozkaz vydaná do 10 pracovných dní.

Poznamenávam, že aj k otázke "prázdnych obálok" ako dopor. zásielok sa už súdy vyjadrovali a tu platí, že príjemca zásielky musí preukázať, že poštová obálka bola prázdna, nepostačuje pritom len jeho tvrdenie. 

Môžete sa obrátiť aj našu advokátsku kanceláriu.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako podať návrh na vydanie platobného rozkazu?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku