Máte
otázku?

Ako podať návrh na vydanie platobného rozkazu?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Prešov

Otázka: Ako podať návrh na vydanie platobného rozkazu?

Dobrý večer, jeden pán mi už štyri roky dlhuje sumu 37 000 eur a doposiaľ mi ju nevrátil, hoci aj písomne uznal dlh u notára. Chcel by som sa opýtať, ako to riešiť súdne? Mám podať žiadosť o platobný príkaz alebo ako mám postupovať? Ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Ako podať návrh na vydanie platobného rozkazu?

Dobrý deň, podľa § 265 Civilného sporového poriadku, ak je možné vo veci samej alebo o jej časti rozhodnúť na základe skutočností tvrdených žalobcom, o ktorých súd nemá pochybnosti, najmä ak tieto skutočnosti vyplývajú z listinných dôkazov, možno o žalobe rozhodnúť bez vyjadrenia žalovaného a bez nariadenia pojednávania aj platobným rozkazom, v ktorom sa žalovanému uloží, aby do 15 dní od doručenia zaplatil uplatnenú peňažnú pohľadávku alebo jej časť a nahradil trovy konania alebo aby v tej istej lehote podal odpor. Ak žalobca predloží spolu so žalobou platobný rozkaz na tlačive zverejnenom ministerstvom spravodlivosti na jeho webovom sídle a na vydanie platobného rozkazu sú splnené zákonom ustanovené podmienky a je zaplatený súdny poplatok, súd vydá platobný rozkaz najneskôr do desiatich pracovných dní od splnenia týchto podmienok. Návrh na vydanie platobného rozkazu je teda vo svojej podstate žalobou na zaplatenie určitej sumy. Svoj nárok máte dostatočne preukázaný písomným uznaním dlhu, preto je pravdepodobné, že súd vo veci rozhodne platobným rozkazom, aj keby ste o jeho vydanie nepožiadali. V konaní sa môžete dať zastúpiť advokátskou kanceláriou, ktorá Vám vo veci vypracuje všetky potrebné dokumenty a poskytne Vám ďalšie služby komplexného právneho zastúpenia.

Trápi vás "Ako podať návrh na vydanie platobného rozkazu?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako podať návrh na vydanie platobného rozkazu? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, obraciam sa na vás s prosbou o radu týkajúcu sa podania platobného rozkazu. Nie som si istý, či by mal byť platobný rozkaz adresovaný bývalému konateľovi ako fyzickej osobe, alebo priamo spoločnosti s r.o. Som živnostník a mal som obchodné vzťahy so spoločnosťou, ktorá mi nezaplatila za faktúry. Komunikoval som priamo s konateľom, ktorý vyjadroval zámer problém vyriešiť, preto som s platbou počkal. Neskôr som zistil, že konateľ vybral peniaze z účtu spoločnosti a spotreboval ich. Napriek tomu mi postupne uhradil časť dlhu prostredníctvom vkladov na môj účet. Sľúbil aj podpísanie uznanie dlhu a požiadal ma o trpezlivosť, pretože nemal prostriedky na splatenie, ale nakoniec svoj sľub nedodržal. Teraz mi zostáva nezaplatená posledná faktúra, ktorá bola splatná takmer pred dvoma rokmi. Mohli by ste mi, prosím, poradiť, akým spôsobom by som mal v tejto situácii postupovať? Ďakujem vám za odpoveď.

Odpoveď: Ako podať návrh na vydanie platobného rozkazu?

(odpoveď odoslaná: 25.12.2023)

Dobrý deň,
v prvom rade ak uznáva dlh, je najlepšie mať podpísané uznanie dlhu. To si môžete zadarmo stiahnuť zo stránky www.uznanie-dlhu.sk.

Ak ho nepodpíše, tak treba začať dlh vymáhať súdnou cestou. Žalobu je potrebné podávať na subjekt a ktorým ste mali uzatvorenú dohodu. Určite nemôžete žalovať hneď konateľa (resp. spoločníka), iba ak sa zaručil za uhradenie dlhu svojou sro-čkou.

Premlčanie v obchodnom práve je 4 ročné.

V súdnom konaní je potrebné preukázať existenciu dlhu. To neplatí, ak máte podpísané uznanie dlhu, to sa prenáša vtedy ma dlžníka. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako podať návrh na vydanie platobného rozkazu? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, jedna pani mi dlhuje peniaze vo výške 2400 eur. Tieto peniaze som jej prevedal na účet v šiestich splátkach. Odmieta mi ich vrátiť a neprejavuje ochotu komunikovať napriek výzve, ktorú som jej odoslal prostredníctvom SMS. Mohli by ste mi prosím poradiť, ako by som mal ďalej postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Ako podať návrh na vydanie platobného rozkazu?

(odpoveď odoslaná: 08.08.2023)

Dobrý deň,
v danej veci sa môžete pokúsiť ešte raz adresovať dlžníčke mimosúdnu písomnú výzvu doporučene poštou, aby ste mali dôkaz, že si zásielku prebrala a v tejto výzve ju požiadať o vrátenie dlhu do určitého obdobia s tým, že ak toto nedodrží, tak potom podáte žalobu na súd, a ak bude v konaní neúspešná, čo je pravdepodobné, nakoľko disponujete dôkazmi, tak bude okrem dlhu povinná nahradiť aj trovy súdneho konania.

Skúste jej dat podpísať uznanie dlhu. Na stránke www.uznanie-dlhu.sk si ho môžete stiahnuť zadarmo. 

Ak nebude reagovať, tak ostáva už len podanie žaloby. K tomuto kroku môžete pristúpiť aj hneď, teda bez odoslania výzvy, avšak zo skúsenosti podobné výzvy môžu fungovať a dá sa tým vyhnúť súdnemu sporu. Končené rozhodnutie je však na Vás. V prípade podania žaloby, v žalobe treba uviesť strany sporu, teda Vás a dlžníka. Ďalej popísať skutkový stav veci a priložiť dôkazy. Poslednou náležitosťou je žalobný návrh/petit. 


Podotázka: Ako podať návrh na vydanie platobného rozkazu? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, som živnostník. Pracoval som v Nemecku cez jednu firmu v Mníchove a k dnešnému dňu mi ešte nebolo uhradených 3500 eur. Faktúry boli odoslané a zmluva o dielo je podpísaná. Chcel by som sa opýtať, ako mám postupovať, keďže mi nikto ani nezdviha telefón, ani nereaguje na správy. Ďakujem.

Odpoveď: Ako podať návrh na vydanie platobného rozkazu?

(odpoveď odoslaná: 15.10.2022)

Dobrý deň, vo vami uvedenom prípade  odporúčam dlžníkovi poslať ešte jednu doporučenú výzvu k úhrade dlžnej sumy a to s tým, že ak dlžná suma nebude uhradená vo vami uvedenej lehote, vec postúpite na súd, čím dlžníkovi vzniknú ďalšie náklady spojené sú súdnym konaním vrátane povinnosti platiť odmenu advokáta, ktorý by vás v uvedenej veci zastupoval.
Ak k úhrade nedôjde, potom následne riešením je podanie návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu v zmysle ust. Nariadenia EP, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze. Návrh na súd sa musí podať na príslušnom na to určenom tlačive a ak sú splnené všetky podmienky, súd platobný rozkaz vydá obvykle do 30 dní od podania návrhu. Európsky platobný rozkaz sa automaticky uzná a vykoná v iných krajinách EÚ bez akejkoľvek možnosti namietať proti jeho uznaniu, ak odporca /vo vašom prípade dlžník/ na súd, ktorý ho vydal, nepodá odpor. Vo veci môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu
Trápi vás "Ako podať návrh na vydanie platobného rozkazu?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako podať návrh na vydanie platobného rozkazu? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, Môj bývalý zamestnávateľ mi nevyplatil dovolenku za rok 2021. Vo správe mi napísal, že na môj účet pošle 493,33 eur. Toto oznámenie mi predal pred mesiacom. Pracovnú zmluvu sme ukončili 30. apríla 2022 a tiež si myslím, že mal už vtedy uhradiť všetky svoje záväzky. Napriek tomu mi k dnešnému dňu nič neposlal. Žena, ktorá pre danú firmu vedie účtovníctvo, mi tiež potvrdila túto sumu. Môj zamestnávateľ mi však nezdvíha telefón a nereaguje na správy. Mohol by som v tejto veci podať podnet na vydanie platobného rozkazu? Ďakujem.

Odpoveď: Ako podať návrh na vydanie platobného rozkazu?

(odpoveď odoslaná: 01.09.2022)

Dobrý deň, odporúčam vo veci poslať písomnú výzvu zamestnávateľovi doporučenou poštou s tým, aby vám uhradil náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku s tým, že ak suma nebude uhradená, vec postúpite na súd za pomoci advokáta, čím mu vzniknú zbytočné náklady spojené so súdnym konaním. Určite si súčasne lehotu na úhradu.

Ak suma nebude uhradená, kontaktujte našu advokátsku kanceláriu, aby sme podali žalobu na súd.


Podotázka: Ako podať návrh na vydanie platobného rozkazu? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa spýtať. Požičal som peniaze svojmu susedovi vo výške 250 eur v júli minulého roka. Až do dnešného dňa mi nevrátil ani cent. Poslal som mu písomnú mimosúdnu výzvu, na ktorú vôbec nereagoval. Rád by som tento prípad predal súdu. Potrebujem len žalobu alebo aj platobný rozkaz? Nerezajímajú ma úroky z omeškania, len by som chcel, aby mi bol uhraden súdny poplatok. Akým dôkazom disponujem? Bol mi poskytnutý výpis z účtu, ktorý potvrdzuje, že mu boli peniaze poslané na jeho osobný účet a v poznámke pre príjemcu je uvedené "požičanie peňazí". Môžete mi poradiť, ako mám správne napísať žalobu alebo prípadný platobný rozkaz? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Ako podať návrh na vydanie platobného rozkazu?

(odpoveď odoslaná: 10.05.2021)

Dobrý deň,

žaloba a návrh na vydanie platobného rozkazu je de facto to isté. Je jedno, ako to pomenujete. Dôležité je v dokumente označiť, kto je žalobca, kto je žalovaný, údaje (meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia). Opísať, aký právny vzťah medzi Vami je (kedy ste požičali, koľko, čím preukazujete). Ďalej, dokedy mal vrátiť, kedy ste ho vyzvali + dôkaz. Nakoniec uviesť, že navrhujete vydať platobný rozkaz, kde žalovaný je povinný zaplatiť 250 eur a tiež nahradiť Vám trovy konania v rozsahu 100 %. Ak súd uzná daný nárok mal by vydať platobný rozkaz. Ako dôkaz priložte doklad o poslaní peňazí, SMS, emaily (ak máte), výzvy. Na súd to pošlite v 2 vyhotoveniach (žaloba + prílohy). 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Ako podať návrh na vydanie platobného rozkazu? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prosím vás, je výhodné podať platobný rozkaz na pána, ktorý je dlžníkom nie len mne, ale aj Sociálnej poisťovni, v dane a neviem, kom ešte. Už tri roky sa nezdržiava na trvalom pobyte. Teraz mu končí prenájom bytu a ide na protialkoholické liečenie. Nemám mu kam poslať poštu. Ďakujem.

Odpoveď: Ako podať návrh na vydanie platobného rozkazu?

(odpoveď odoslaná: 01.04.2021)

Dobrý deň,
ak je predpoklad, že sa platobný rozkaz súdu určite nepodarí doručiť do vlastných rúk žalovanému, nie je z časového hľadiska dobrým riešením platobný rozkaz. V takom prípade je skôr vhodnejšie podať klasickú žalobu, kde súd má rôzne ďalšie možnosti doručovania, a nie je viazaný doručovaním do vlastných rúk. Ďalšia otázka je potom otázka reálnej vymožiteľnosti Vašej pohľadávky. Tzn. že hoci by súdne konanie skončilo právoplatným a vykonateľným súdnym rozhodnutím, či mu bude mať exekútor z čoho vymáhať dlžnú sumu. Ak je už voči nemu vedených viac exekúcii, a tieto nie sú roky vymožené, je to veľmi zlé znamenie pre budúce exekučné konanie klienta.


Trápi vás "Ako podať návrh na vydanie platobného rozkazu?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako podať návrh na vydanie platobného rozkazu? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Podala som trestné oznámenie na zamestnávateľa za podozrenie zo spáchania trestného činu nevyplatenia mzdy a odstupného. Dnes som dostala uznesenie, v ktorom sa uvádza, že nedošlo k naplneniu znakov skutkovej podstaty prečinu nevyplatenia mzdy a odstupného, a preto nie je možné začať trestné stíhanie. Avšak, bolo mi povedané, že si môžem uplatniť svoj nárok na dlžnú sumu podaním návrhu na platobný rozkaz. Mohli by ste mi, prosím, poradiť, ako postupovať?

Odpoveď: Ako podať návrh na vydanie platobného rozkazu?

(odpoveď odoslaná: 12.08.2020)

Dobrý deň,
ak s uznesením policajta nesúhlasíte, môžete do 3 pracovných dní podať sťažnosť, o ktorej rozhodne prokurátor. Ak ale chcete podať žalobu (návrh na vydanie platobného rozkazu), treba v nej popísať právny vzťah, že ste zamestnanec, že ste mali nárok na mzdu, tá Vám nebola vyplatená a preto ju žiadate doplatiť a žiadate aj úroky z omeškania a náhradu trov konania. Ako dôkaz treba priložiť pracovnú zmluvu, výplatné pásky, prípadne výzvy zamestnávateľovi. Za návrh sa platí súdny poplatok 6 % z vymáhanej sumy, ktorý v prípade ak súd žalobe vyhovie, bude povinný preplatiť zamestnávateľ.


Podotázka: Ako podať návrh na vydanie platobného rozkazu? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, máme problém so zákazníkom, ktorý odmieta zaplatiť za vykonanú prácu (vŕtacie práce pre S. R. O.). Navyše, v emailovej komunikácii sa k nám správa neprimerane a uráža nás. Tvrdí, že mu prišla prázdna (doporučená) obálka, hoci sme mu opakovane zaslali faktúru aj upomienku. Ako by sme mali postupovať, v prípade, že nebude reagovať na naše výzvy? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako podať návrh na vydanie platobného rozkazu?

(odpoveď odoslaná: 27.01.2019)

Dobrý deň, 

pokiaľ máte preukázané vykonanie prác a ich odovzdanie, a výzvy z Vašej strany zostali bez povšimnutia, vo veci je potrebné podať návrh na vydanie platobného rozkazu.  Súdny poplatok je 6 % z hodnoty sporu, k úhrade ktorého bude zaviazaný žalovaný.

V prípade, že návrh na vydanie platobného rozkazu podaná advokát v súlade s ust. Civil. sporového poriadku, súd platobný rozkaz vydaná do 10 pracovných dní.

Poznamenávam, že aj k otázke "prázdnych obálok" ako dopor. zásielok sa už súdy vyjadrovali a tu platí, že príjemca zásielky musí preukázať, že poštová obálka bola prázdna, nepostačuje pritom len jeho tvrdenie. 

Môžete sa obrátiť aj našu advokátsku kanceláriu.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako podať návrh na vydanie platobného rozkazu?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.