Rozdelenie nájmu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Trnavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Rozdelenie nájmu

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa rodinného domu, kde v pivničných priestoroch máme dlhé roky pohostinstvo, ktoré využíva nájomca. Po smrti mamy prebehlo dedičské konanie kde sme nadobudli otec, ja a moji dvaja súrodenci dedičstvo v podiele 1/4. Otec sa s nájomcom pohostinstva dohodol na platení mesačného nájmu za využívanie priestorov. Moja otázka znie: Máme ako súrodenci nárok žiadať rozdelenie finančnej sumy za nájom alebo je iba na otcovi, či si celú sumu ponechá? Ďakujem Vám za odpoveď.

Odpoveď: Rozdelenie nájmu

Dobrý deň, v zmysle ustanovenia § 139 ods. 1 Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci sú oprávnení a povinní všetci spoluvlastníci spoločne a nerozdielne. Tzn. že nájomné za časť alebo celú spoločnú nehnuteľnosť môže od nájomcu prevziať i jeden z podielových spoluvlastníkov. Týmto zaplatením nájomného nájomca splní svoju povinnosť zaplatiť nájomné. Nakoľko však nehnuteľnosť vlastníte štyria, toto nájomné sa má deliť medzi Vás štyroch. Toto platí, kým nie je medzi podielovými spoluvlastníkmi dohodnuté inak. Ak medzi Vami neexistuje žiadna dohoda, tak by po prevzatí nájomného od nájomcu mal otec túto sumu rozdeliť na 4 a vyplatiť Vám adekvátnu časť.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Rozdelenie nájmu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, rad by som vedel do koľkých rokov po rozvode musí byt vysporiadaný byt, bezpodielové spoluvlastníctvo, bez viazanosti, či zadĺženia. Ďakujem.

Odpoveď: Rozdelenie nájmu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.01.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 150 Občianskeho zákonníka platí :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že  manželia po rozvode pokiaľ sa nedohodnú na vyporiadaní, v lehote do 3 rokov môžu podať návrh na súd, aby vyporiadal ich bezpodielové spoluvlastníctvo, pričom súd vychádza pri vyporiadaní z uvedeného ustanovenia  § 150 Obč. zákonníka.

Ak v lehote do 3 rokov od rozvodu nedôjde  k vyporiadaniu dohodou alebo nedôjde k podaniu návrhu na súd v tejto lehote , potom zo zákona platí ust. § 149 ods. 4  Občianskeho zákonníka (citujeme) : 

"Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

T.j. : Po uplynutí lehoty 3 rokov zo zákona platí, že hnuteľné veci sú vlastníctve toho z manželov, ktorý ich užíva pre svoju potrebu, svojej rodiny a domácnosti a ohľadom nehnuteľností, že sú v podielovom spoluvlastníctve oboch manželov.

To, že na byte viaznu nejaké podlžnosti /úver, pôžička/ nie je podstatné. Právne vzťahy z úveru alebo pôžičky sa riadia predpismi, na základe ktorých boli poskytnuté.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku