Máte
otázku?

Prenajímateľ nechce vrátiť depozit


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Prenajímateľ nechce vrátiť depozit

Prenajali sme si s priateľkou časť domu k 15.7.2015. Prenajímateľ nám sľúbil, že zmluvu nám pripraví na druhý deň, čo do dnešného dňa nespravil. Pred časom nastali nezhody ohľadom nášho psa, s ktorým prenajímateľ zo začiatku nemal problém, že je vo vnútri, ale neskôr chcel a dal nám to ultimatívne najavo, že pes musí von do voliery (psík má 3 mesiace). Rozhodli sme sa odísť z nájmu, ale prenajímteľ nám odmieta vrátiť depozit. Aký máme zvoliť postup, keď nemáme zmluvu a nedal nám ani potvrdenia o zaplatení? Čítal som, že prenajímateľ musí do jedného mesiaca ohlásiť a zaregistrovať prenájom bytu daňovému úradu. Ďakujem za odpoveď

Odpoveď: Prenajímateľ nechce vrátiť depozit

Dobrý deň, prenajímateľ Vám mal dať nájomnú zmluvu a tiež doklad o tom, že ste zložili depozit. Ak tieto doklady nemáte, potom sa táto suma bude ťažko vymáhať (pretože nemáte dôkaz). Prenajímateľ je samozrejme tiež povinný sa registrovať pre daň z príjmu. Ak to neurobil, porušuje zákon. Povedzte prenajímateľovi, že sa chcete dohodnúť normálnou cestou a že ak s Vami neskončí nájomný vzťah tak, ako sa patrí, potom budete nútení to riešiť na polícii a daňovom úrade. Nielenže mu vzniknú ďalšie náklady ale aj problémy.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Prenajímateľ nechce vrátiť depozit (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať s priateľom sme bývali v podnájme. Podnájom sme mali na dobu 3 mesiace. Počas doby sme však zistili, že prenajímateľka nám chodí do bytu a hrabe sa nám vo veciach. Neriešila som to aj keď to bolo porušenie zmluvy. V zmluve je jasne napísané, že nám musí dať pred tým telefonicky vedieť, teraz keď už nám zmluva skončila a sťahujeme sa, pani domáca nám zahlásila, že nám nevráti depozit 300 € z dôvodu fajčenia na byte. Áno, bolo to porušenie zmluvy, lenže s priateľom sme pred odchodom vymaľovali a určiťe by to nikto nezistil keby tam prenajímateľka  nechodila. Ako sa prosím Vás brániť ?

Odpoveď: Prenajímateľ nechce vrátiť depozit

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.01.2021)

Dobrý deň,
z otázky usudzujeme, že byt už bol odovzdaný prenajímateľke a predpokladáme, že máte o tom zápisnicu o odovzdaní bytu, prípadne aj vrátane odpočtu  médií.  Predpokladáme, že máte aspoň fotodokumentáciu o tom, že byt ste vymaľovali, i keď to nebola Vaša povinnosť.

Vzhľadom na dĺžku trvania nájmu - 3 mesiace, predpokladáme, že zmluva bola uzatvorená podľa ust. zákona o krátkodobom nájme bytu. Podľa ust. § 8 cit. zákona platí, že "nájomca je povinný na vlastné náklady vypratať byt a ten odovzdať prenajímateľovi v stave zodpovedajúcom obvyklému opotrebeniu, a to ku dňu skončenia nájmu, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak." Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že byt máte vrátiť  v stave zodpovedajúcom obvyklému opotrebeniu.

Vstupovanie prenajímateľky do bytu v čase Vašej neprítomnosti je porušením zmluvy, ktoré ste mali ihneď riešiť.

Pokiaľ ide o vrátenie peňažnej zábezpeky, platí ust. § 5 zákona o krátkodobom nájme bytu :

"Peňažná zábezpeka
(1) Zmluvné strany sa môžu v nájomnej zmluve dohodnúť na peňažnej zábezpeke, ktorá slúži na zabezpečenie prípadných pohľadávok prenajímateľa voči nájomcovi z dôvodu neplatenia nájomného alebo úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a príslušenstva, z dôvodu spôsobenej škody na byte alebo jeho zariadení alebo v súvislosti s inými pohľadávkami súvisiacimi s užívaním bytu.
(2) Výška zábezpeky nesmie prekročiť trojnásobok mesačného nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu. Na základe písomnej výzvy prenajímateľa je nájomca povinný v lehote jedného mesiaca odo dňa jej doručenia doplniť peňažnú zábezpeku do pôvodne dohodnutej výšky, ak prenajímateľ preukázateľne použije peňažnú zábezpeku alebo jej časť na úhradu svojich splatných pohľadávok voči nájomcovi v súlade s odsekom 1.
(3) Po skončení nájomného pomeru podľa tohto zákona je prenajímateľ povinný vrátiť nájomcovi nevyčerpanú časť peňažnej zábezpeky najneskôr v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď nájomca vypratal byt a vysporiadal s prenajímateľom nároky súvisiace s nájomným pomerom, ak sa zmluvné strany nedohodli inak."

Poznamenávame, že Obč. zákonník nemá ustanovenie o peňažnej zábezpeke /depozite/, ale do zmlúv sa zvykne používať citácia zo zákona o krátkodobom nájme bytu.

Otázkou pri skončení nájmu podľa cit. zákona je aj to, ako ste mali dohodnuté osobitne dohodnuté nájomné a ako ste mali dohodnuté platby za služby spojené s užívaním bytu /voda, el., kúrenie, plyn/, či na základe skutočnej spotreby /bol urobený odpočet na začiatku, ako aj pri ukončení nájmu ?/, alebo paušálnou sumou.

Uvádzame tiež, že podľa §  cit. zákona o krátkodobom nájme bytu je prenajímateľ povinný preukázať nájomcovi doklad o tom, že sa registroval u príslušného správcu dane /daňový úrad/.

Na základe uvedeného zák. ustanovenia § 5 ods. 3 zákona o krátkodobom nájme bytu požiadajte písomne prenajímateľku, aby Vám vrátila finančnú zábezpeku, keďže máte uhradené všetky platby. Sme názoru, že aj keď ste v byte fajčili a následne byt vymaľovali, nie je právny dôvod, aby z tohto dôvodu Vám prenajímateľka nevrátila peňažnú zábezpeku.

Ak ku vráteniu peň. zábezpeky nedôjde,  kontaktujte nás v uvedenej veci, aby sme Vám pomohli.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prenajímateľ nechce vrátiť depozit (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o súrnu pomoc, pretože som sa ocitla vo veľmi nepríjemnej situácii s mojou pani majiteľkou podnájmu, v ktorom bývam. V skratke ide o to, že som sa sťahovala na konci septembra do podnájmu, mesačný poplatok je 510 e a platila som jej aj depozit plus ešte 250 e províziu realitnej kancelárii. Dna 2.11.2020 som prišla o prácu už druhýkrát za toto obdobie koronavírusu a okamžite som informovala pani majiteľku s tým, že ma zamestnávateľ prepustil a tým pádom nebudem mať z čoho platiť podnájom a dávam výpoveď. V zmluve, ktorú som podpísala sa píše, že mám nárok dať okamžitú výpoveď v prípade nejakých zdravotných ťažkosti alebo v prípade straty práce, čo je teda môj prípad. Pani majiteľke sa to však samozrejme nepáčilo a nútila ma, aby som zaplatila ešte za december, že ako si predstavujem hneď odísť, že mám proste zaplatiť ešte do konca roka, kým si ona nájde nového nájomcu. Našťastie som jej to nejako cez telefón vysvetlila, že som zo dna na deň prišla o prácu a naozaj nebudem mať z čoho podnájom ešte aj za ďalší mesiac zaplatiť, a že teda v zmluve je napísané, že mám nárok na okamžitú výpoveď, popri strate zamestnania. S tým teda súhlasila, aj keď veľmi ťažko ale povedala, že mi odpúšťa ten december, a že sa môžem k 23.11.2020 dokedy mám zaplatené vysťahovať. Dnes ráno som ju kontaktovala s otázkou akou formou mi vráti depozit a na to sa na mňa osopila, že nemám absolútne chrbtovú kosť, a že si dovolím od nej ešte pýtať aj depozit, keď ona kvôli mne teraz byt december a január neprenajme, pretože vraj podľa nej v tieto mesiace si nikto podnájom nehľadá, a že mi v žiadnom prípade depozit nevráti. Na to som jej odpísala, že som výpoveď z podnájmu nedala z vlastnej vôle, kedy by teda vznikla pokuta a nemala by som nárok žiadať depozit spätne ale, som bola k tomu donútená na základe situácie v akej som sa ocitla s mojim zamestnaním. Prosila som ju, aby mi depozit vrátila, keďže som neporušila zmluvu z vlastnej vôle a vysvetlila som jej, že to boli moje úspory, ktorý som jej od septembra platila a počítala som s tým, že aspoň ten depozit mi bude vrátený, aby som mala z čoho žiť pokiaľ si nájdem novú prácu, čo v momentálnej situácii je doslova nemožné. Preto Vás prosím súrne o pomoc, neviem kde inam sa mám obrátiť a chcela by som vedieť, či mám v mojej situácii a celkovej situácii aká teraz je nárok na vrátenie depozitu, keď som z mojej strany nič neporušila a prišla som o zamestnanie. Vopred ďakujem. V.

Odpoveď: Prenajímateľ nechce vrátiť depozit

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.11.2020)

Dobrý deň,
prečítali sme si aj doplnenie Vašej otázky.

Z otázky nie ej zrejmeé, či zmluva o nájme bytu je uzatvorená podľa ust. Obč. zákonníka alebo podľa zákona o krátkodobom nájme byttu. Musíme uviesť, že ste správne a obozretne do zmluvy o nájme bytu zakonponovali možnosť jej jednpostranného ukončenia zo starny nájomcu zo zdrav. dôvodov alebo z dôvodu straty zamestnania. Nevieme však prečo ste museli platiť províziu realitnej kancelárii.

Zákon o krátkodobom nájme bytu rieši peňažnú zábezpeku v ust. § 5 nasledovne :

"Peňažná zábezpeka
(1) Zmluvné strany sa môžu v nájomnej zmluve dohodnúť na peňažnej zábezpeke, ktorá slúži na zabezpečenie prípadných pohľadávok prenajímateľa voči nájomcovi z dôvodu neplatenia nájomného alebo úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a príslušenstva, z dôvodu spôsobenej škody na byte alebo jeho zariadení alebo v súvislosti s inými pohľadávkami súvisiacimi s užívaním bytu.
(2) Výška zábezpeky nesmie prekročiť trojnásobok mesačného nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu. Na základe písomnej výzvy prenajímateľa je nájomca povinný v lehote jedného mesiaca odo dňa jej doručenia doplniť peňažnú zábezpeku do pôvodne dohodnutej výšky, ak prenajímateľ preukázateľne použije peňažnú zábezpeku alebo jej časť na úhradu svojich splatných pohľadávok voči nájomcovi v súlade s odsekom 1.
(3) Po skončení nájomného pomeru podľa tohto zákona je prenajímateľ povinný vrátiť nájomcovi nevyčerpanú časť peňažnej zábezpeky najneskôr v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď nájomca vypratal byt a vysporiadal s prenajímateľom nároky súvisiace s nájomným pomerom, ak sa zmluvné strany nedohodli inak."

Vyššie uvedené ustanovenie je obyčajne preberané aj do zmlúv o nájme bytu uzatváraných podľa ust. Obč. zákonníka. V otázke vyslovujete obavy, že depozit Vám nebude vrátený.

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, na aký účel môže byť peňažná zábezpeka použitá, ktoré dôvody zrejme na Vašej strane nie sú /nájom ste platili, nespôsobili ste žiadne škody na byte alebo jeho zariadení/.

Vzhľadom na termín odovzdania bytu dňa 23.11.2020, odporúčame Vám, aby ste trvali na písomnom odovzdaní prenajatého bytu so zápisničným písomným uvedením stavu bytu /najlepšie fotodokumentácia/, vrátane odpočtu médií (voda, elektrina, kúrenie, plyn), s tým, aby jeden záznam podpísaný prenajímateľkou Vám zostal. Nepodpisujte prípadné prehlásenie o tom že sa vzdávate depozitu, resp. formuláciu, ktorá by o vzdaní sa depozitu svedčila.

Otázka vrátania peňažnej zábezpeky /depozitu/, ako aj lehota na jeho vrátenie, musí vyplývať zo zmluvy o nájme, preto sa môže riešiť aj následne. Podstatné pre Vás je to, aby ste byt zápisnične odovzdali a mali o tom doklad. V zápisnici môžete uviesť, že žiadate vrátenie depozitu v lehote podľa zmluvy o nájme.

Nie je Vašou povinnosťou prenajímateľovi hľadať nového nájomcu, je to len Vaša dobrá vôľa. Nájomné za december 2020 neuhradzujte.

Ak odovzdáte zápisnične byt a depozit Vám nebude vrátený, kontaktujte nás, aby sme Vám pomohli.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prenajímateľ nechce vrátiť depozit (Občianske právo)

Dobrý deň.
Potrebujem Vašu radu. Bývalá vlastníčka bytu mi nechce vrátiť jedno mesačný depozit vo výške 500 €. Vo výpovednej zmluve je jasne napísané, že do 14 dni mi bude depozit vrátený na uvedené číslo účtu. Výpoveď bola k 31. 7. 2020 a aj kľúče od jej bytu boli 31.7.2020 odovzdané vlastníčke ; bytu.  Neodpisuje mi na správy a ani nereaguje na moje telefonáty. Prosím Vás poraďte mi ako mám ďalej postupovať. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Prenajímateľ nechce vrátiť depozit

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.08.2020)

Dobrý deň,
odporúčame len poslať výzvu k úhrade emailom alebo aj písomne s tým, že ak finančná zábezpeka nebude uhradená na Váš účet vo Vami uvedenej lehote (napr. 3 dní), vec postúpite advokátovi za účelom jeho vymáhania, čím jej vzniknú ďalšie náklady spojené so súdnym konaním (súdny poplatok, trovy právneho zastupovania).

V otázke neuvádzate, podľa ktorého zákona bola zmluva o nájme uzatvorená. Poznamenávame, že prenajímateľ ak prenajíma byt je povinný sa registrovať u príslušného správcu dane (daňový úrad) a v prípade, že zmluva o nájme bytu bola uzatvorená podľa zákona o krátkodobom nájme bytu, bola povinná Vám preukázať splnenie registračnej povinnosti u prísl. správcu dane. Ide v podstate o prevenciu zo strany štátu, aby nedošlo k daňovým únikom z dôvodu nepriznania príjmu z prenájmu nehnuteľnosti. Otázkou je tiež, či ste nájom a platby za služby spojené s užívaním bytu hradili v hotovosti len na príjmový pokladničný doklad alebo cez banku (bankový prevod).

Ak suma finančnej zábezpeky (depozit) Vám nebudú uhradené vo VAmi stanovenej lehote, kontaktujte našu advokátsku kanceláriu, aby sme vec postúpili na súd.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Prenajímateľ nechce vrátiť depozit" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prenajímateľ nechce vrátiť depozit (Občianske právo)

Dobrý deň,
s prenajímateľom mame uzatvorenú nájomnú zmluvu o nájme nehnuteľnosti. Predmetom zmluvy je nájom 2 izbového bytu, garáže, garážového státia a 2 pivníc pri garážovom statí. V bode, ktorý opisuje predmet nájmu je veta: Uvedený byt s príslušenstvom pozostáva zo vstupnej predsiene, kuchyne, obývacej izby, spálne, šatníka, kúpeľné, toalety a loggie (ďalej len "Nehnuteľnosť").
V zmluve máme dohodnutú výšku nájomného za Nehnuteľnosť, 1 garážové parkovacie státie, 1 garáž a 2 pivníc vo výške 730 € mesačne a v ďalšom bode, že spolu s nájomným platíme aj mesačne zálohové platby 120 € za plnenia spojené s užívaním Nehnuteľnosti (nie však Nehnuteľnosť, 1 garážové parkovacie státie, 1 garáž a 2 pivníc, ako v bode o výške nájomného), a to za dodávku vody a stočné, spotrebu elektriny, odvoz domového odpadu, osvetlenie spoločných priestorov, správu bytového domu, dodávku tepla, internetu a TV.
Po vyúčtovaní od nás prenajímatelia požadujú aj všetky zálohové platby za garáž, garážové státie a 2 kobky (to je o cca 60 € mesačne viac). Myslíme si však, že podľa zmluvy sme dohodnutí platiť iba zálohové platby za byt, teda nehnuteľnosť ako to opisuje aj vyššie spomínaná veta, a nie aj všetky poplatky za ostatné priestory. Tie by mali byt pokryté výškou nájomného, keďže samotné zálohové platby sú vymedzené iba na "Nehnuteľnosť". Ďakujem.

Odpoveď: Prenajímateľ nechce vrátiť depozit

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.06.2020)

Dobrý deň,

z otázky vyplýva, že máte dojednanú zmluvu o nájme bytu na sumu 730 €, ktorá suma podľa zmluvy sa vzťahuje na nehnuteľnosť, 1 garážové parkovacie státie, 1 garáž a 2 pivnice a ďalej dojednané zálohové platby za plnenia spojené s užívaním bytu vo výške 120 € mesačne podľa rozpisu uvedeného v otázke. Teraz od Vás prenajímateľ požaduje uhradiť aj nedoplatky zálohových platieb za garáž a garáž.státie vrátane kobiek.

Dovoľujeme si súčasne vysloviť pochybnosť, že v zmluve o nájme máte dojednanú tú podmienku, že budete uhradzovať všetky nedoplatky podľa vyúčtovania, ktoré zasiela správca bytového domu vlastníkovi bytu.

Sme toho právneho názoru, že vyúčtovanie, ktoré obdržal vlastník bytu ako prenajímateľ sa na Vás nevzťahuje, keďže právny vzťah medzi Vami sa riadi ustanoveniami zmluvy o nájme. Vyúčtovanie za byt a služby spojené s bývaním zasiela správca bytového domu vlastníkovi bytu, ktorý má so správcom uzatvorenú aj zmluvu o správe, teda ide o zmluvný vzťah správcu byt. domu a vlastníka bytu, a nie o zmluvný vzťah vlastníka bytu ako prenajímateľa a nájomcu.

Odporúčame uvedenú sumu neuhradzovať, keďže nie je právny dôvod, aby ste sumu nedoplatku podľa vyúčtovania správcu byt. domu uhradzovali a to z dôvodu, že vzťah medzi Vami - prenajímateľ - nájomca - sa riadi ustanoveniami zmluvy o nájme.

Aby nedošlo medzi Vami k rozporom, prípadne ukončeniu zmluvy o nájme, odporúčame zmluvu o nájme nechať prekontrolovať advokátovi, aby sa odstránili rozpory v jej znení v súlade s ust. § 43 Obč. zákonníka :

"Účastníci sú povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov."

Súčasne uvádzame, že z dôvodu neuhradenia zálohových platieb Vami ako nájomcami nemôže dôjsť k výpovedi z nájmu bytu pre neplatenie nájomného, keďže predpokladáme, že nájomné 730 € a sumu platieb podľa otázky 120 € máte uhradenú.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prenajímateľ nechce vrátiť depozit (Občianske právo)

Dobrý deň,

chcel by som sa opýtať, ako mám postupovať v prípade, že som odišiel z prenájmu, v ktorom som bol rok aj dva mesiace, ale doposiaľ som nedostal depozit. Majiteľka bytu mi tvrdí, že čaká na vyúčtovanie od správcu. Zmluvu nemám, mám však doklady o zaplatení, a konverzáciu na Facebooku. Všetko ohľadom bytu. Je nejaká možnosť ako tie peniaze získať spať? Jej podmienky (ktoré sú v konverzácii na Facebooku) boli, že musím ostať minimálne 1 rok, a v prípade odchodu z bytu dať "2 mesačnú výpovednú lehotu" alebo nájsť za seba náhradu (čo som urobil, a, ktorá v byte už býva). Mal by som kontaktovať správcu a vypýtať si papier za energie a odniesť jej ho? Alebo ako by som mal správne postupovať, nechcem hneď ísť krajnými riešeniami (daňový úrad, polícia a pod.). Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Prenajímateľ nechce vrátiť depozit

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.03.2020)

Dobrý deň prajem,

záleží, ako ste mali nastavenú zmluvu. Dohoda môže byť rôzna, napr. môže byť dohodnuté vrátenie depozitu tak, že je splatný a majiteľ Vám ho musí vrátiť do určitého počtu dní až po tom, čo obdrží vyúčtovanie od správcu. Často je však vrátenie depozitu nastavené tak, že hu musí majiteľ vrátiť do určítého počtu dní od zániku nájmu. Tiež môžete mať dohodnuté zmluvné pokuty. Kľúčová je zmluva. No vo všeobecnosti platí, že majiteľ musí vrátiť depozit, pokiaľ nevznikol dôvod na jeho použitie (škody, nedoplatky,...), a to buď celý, alebo jeho časť. Určite Však odporúčam vyzvať majiteľ písomne, aby Vám ho vrátil a ak nie, nech uvedie presné ustanovenie zákon a zmluvy, podľa ktorého ho zadržiava. Ak to neurobí dobrovoľne, mohli by ste ho žalovať, no predtým by bolo potrebné zistiť, ako je to dohodnuté v zmluve. Správca Vám doklad nevydá, pretože nie ste majiteľ.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prenajímateľ nechce vrátiť depozit (Občianske právo)

Dobrý deň, poprosila by som Vás o radu. Bývame v nájme, pričom v nájomnej zmluve nie je nič uvedené o preplatkoch a nedoplatkoch. Je tam len uvedené nájomné 300e mesačne. Minulý rok sme mali preplatok cca 300e a majiteľka si ich ponechala, ale tento rok máme nedoplatok 50e a teraz ich od nás pýta. Ako sa môžeme brániť, ved keď si ponechá preplatky mala by znášať aj prípadné nedoplatky. Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Prenajímateľ nechce vrátiť depozit

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.06.2016)

Dobrý deň. Pri nájomnom vzťahu by malo byť v zásade oddelené nájomné a plnenia spojené s užívaním predmetu nájmu. Ak však máte v zmluve dohodnuté nájomné pevnou sumou, pričom v tejto sume je zahrnutá aj náhrada nákladov spojených s užívaním bytu, mohlo by sa jednať aj o neurčitý úkon. Každopádne som toho názoru, že ak v zmluve nie je upravený mechanizmus spôsobu vyporiadania preplatkov a nedoplatkov na službách spojených s užívaním predmetu nájmu a ak si prenajímateľ preplatky ponecháva, avšak nedoplatky žiada zaplatiť, zo strany prenajímateľa môže ísť o konanie v rozpore s dobrými mravmi. Prenajímateľovi teda môžete oznámiť, že jeho požiadavka nemá oporu v zmluve a navyše v minulosti si preplatky ponechával.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Prenajímateľ nechce vrátiť depozit" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prenajímateľ nechce vrátiť depozit (Občianske právo)

Dobrý den, prosím Vás, sestra žila v podnájme u jednej pani, no najom musela ukončiť predcasne. Pani od nej teraz žiada, aby zaplatila najom aj na máj a jun, byvat tam však už nebude. Že v zmluve to tak je stanovené a musí to proste zaplatiť. Chcem sa teda spýtať, či je tento krok právne možný. Dakujem

Odpoveď: Prenajímateľ nechce vrátiť depozit

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.05.2016)

Dobrý deň, ak Vaša sestra ukončila zmluvu o podnájme bytu výpoveďou, zmluva sa ukončí až uplynutím výpovednej lehoty. V zmysle Občianskeho zákonníka je výpovedná lehota stanovená na 3 mesiace, ak je v zmluve dohodnutá kratšia lehota, platí táto osobitne dohodnutá doba. Počas plynutia výpovednej doby je Vaša sestra stále oprávnená užívať predmetnú nehnuteľnosť, avšak je povinná za jej užívanie hradiť podnájomné. Jedinou možnosťou, ako by nemusela Vaša sestra platiť podnájomné je, keby došlo k ukončeniu nájomného vzťahu písomnou dohodou zmluvných strán o ukončení nájomného vzťahu ku konkrétnemu dátumu. Na základe toho je možné skonštatovať, že prenajímateľka má právo požadovať od Vašej sestry zaplatenie podnájomného aj počas plynutia výpovednej lehoty aj napriek tomu, že tam Vaša sestra už bývať nebude (právo na užívanie a bývanie v byte má stále, aj keď ho nevykonáva).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prenajímateľ nechce vrátiť depozit (Občianske právo)

Prajem pekny den, Tento rok mi prislo uhradit 316€ za komunalny odpad od roku 2008.zaciatkom roku 2008 som sa aj stahovala do podnajmu a v zmluve o najme je uvedene ,ze v najomnom,ktore platim su aj poplatky za odvoz smeti.preco mi potom prisiel dlh na smetiach ked prenajimatel mi tvrdil ze zmluvu ma robenu oficialne a je tam zahrnute v zmluve aj uhrada smeti.? Dakujem vam za odpoved.pekny den

Odpoveď: Prenajímateľ nechce vrátiť depozit

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.10.2015)

Dobrý deň. V prípade, že máte nájomnu zmluvu s prenajímateľom oficiálnu a v zmluve je ustanovenie, že v nájomnom je zahrnuté aj platenie odpadov, obráťte sa na prenajímateľa, aby dlh uhradil, on ako vlastník je povinný nie vy ako nájomca. Ak to v zmluve upravené nemáte, že v nájomnom je zahrnuté aj platenie za komunálny odpad, prenajímateľ od Vás dlžné poplatky môže vymáhať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prenajímateľ nechce vrátiť depozit (Občianske právo)

dobrý deň, dna 16.7.2013 som sa s priateľom a dvomi malými dcérkami presťahovali do prenájmu, majiteľka bytu nám vystavila zmluvu, na ktorej sme zapisaní všetci, aj deti a nájomne nám vypočítala na 375€ mesačne. dna 16.11.2013 nám telefonicky oznámila, že byt je v ponuke na predaj a že sa mame okamžite vysťahovať. dna 17.11.2013 nám oznámila, že mame nedoplatok vo vyšle cca 600€, z dôvodu, že ona na začiatku prihlásila len jednu osobu a dodatočne bez nášho vedomia prihlásila ďalšie tri, my sme nevedeli, že ten nájom je taký lacný len preto, že tam nie sme všetci prihlasení, ona nám tvrdila, že 375€ je mesačne nájomne pre všetkých. povedala nám, že ak sa z bytu vysťahujeme rýchlo, nemusíme jej zaplatiť tie nedoplatky a tak sme si našli iný podnájom a vysťahovali sme sa dna 20.11.2013 včera 25.11.2013 nám znovu volala a oznámila nám, že jej mame zaplatiť a ak nie, tak zavolá policajtov, ma na to pravo? pýtať od nás tie peniaze, aj keď mame na zmluve napisany nižší nájom? Nejde o nezákonný postup prenajíteľa?

Odpoveď: Prenajímateľ nechce vrátiť depozit

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.11.2013)

Dobrý deň,

vo Vašom prípade ide o nezákonný postup prenajímateľa. Pokiaľ ste v zmluve mali dohodnuté nájomné vo výške 375,- € pre všetky tri osoby, prenajímateľ nemá právo žiadať od Vás viac, ako ste sa dohodli.

 

Polícia nerieši veci nezaplateneho nájomného. V tomto prípade by na polícii určite neuspela a nikto z polície by za Vami neprišiel. Nezákonný postup prenajímateľa (ov) je pomerne častý. Preto sa nenechajte zastrašiť a postupujte výlučne podľa nájomnej zmluvy, ktorú ste uzatvorili. Pokiaľ ide o nedoplatok, nie je zrejmé, z čoho tento nedoplatok vyplýva. Pokiaľ vznikol nedoplatok na energiách a dokáže prenajímateľ preukázať, že tento nedoplatok ste spôsobili Vy, potom ho budete musieť zaplatiť. Ak však nejde o nedoplatok na energiách (t.j. spotreba vody, elektriny, plynu) ale ide o iný nedoplatok požadujte od prenajímateľa, aby Vám preukázal z čoho tento nedoplatok vznikol a ako zaň Vy zodpovedáte. 

 

Nakoľko ide o nezákonný postup prenajíteľa odporúčam Vám dôkladne si preštudovať zmluvu, ktorú ste uzatvorili a pokiaľ Vám príde od nej písomný list, tak na tento list bezodkladne reagujte, prípadne si dohodnite stretnutie s advokátom, ktorý sa dôkladne pozrie na Vašu zmluvu a preverí, na čo má prenajímateľ nárok.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Prenajímateľ nechce vrátiť depozit" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku