Neuznáva reklamácia sedačky


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Trenčiansky
Odpovedá: Advokát
Odpovedané dňa: 21. 8. 2017

Otázka: Neuznáva reklamácia sedačky

Dobrý deň, reklamovali sme sedačku súpravu z dôvodu opačného rohu. Neviem ako sa posudzuje, či je roh pravý, alebo ľavý. Predajcov sme povedali chceme tento a viac sme neriešili. Dodaný bol opačný ako sme chceli. Na pokladnicnom bloku mame napísané pravý a na dodanej sedačke bolo napísané ľavý. Reklamáciu nám však neuznali. Neviem ako pokračovať, tak Vás prosím o radu. Ďakujem.

Odpoveď: Neuznáva reklamácia sedačky

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku na ktorú si dovoľujeme odpovedať nasledovne.

Ak ste si v obchode objednali sedačku s konkrétnou orientáciou (pravou) a túto informáciu máte uvedenú aj na pokladničnom doklade, potom máte podľa môjho názoru veľmi silný argument, ktorým môžete operovať. V prípade, ak predajca dodal sedačku s opačnou orientáciou (ľavou) pričom Vy ste si vyžiadali pravú, potom ide preukázateľne o vadné plnenie. Preukázateľne preto, lebo ako som už uviedol, na pokladničnom doklade máte jasne uvedené, že si objednávate sedačku s pravým rohom avšak Vám bola dodaná sedačka na ktorej je uvedené, že má ľavý roh. Toto je podľa mňa veľmi dobrý argument, ktorým sa môžete brániť.

Ako som uviedol, ide o vadné plnenie. Vo Vašom prípade ide o záväzok, resp. právny vzťah medzi Vami ako spotrebiteľom na jednej strane a predávajúcim na strane druhej. Váš právny vzťah, pokiaľ ide o obsah kúpnej zmluvy sa riadi Občianskym zákonníkom. Podľa toho, čo uvádzate mám za to, že dlh (záväzok) predávajúceho nebol splnený riadne a včas. Podľa ustanovenia § 559 Občianskeho zákonníka

(1) Splnením dlh zanikne.

(2) Dlh musí byť splnený riadne a včas.

 

V zmysle ustanovenia § 597 ods. 2 Občianskeho zákonníka Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.

Podľa ustanovenia § 613 Občianskeho zákonníka Veci možno predávať aj na objednávku. Predávajúci je povinný obstarať objednaný tovar v dohodnutej lehote, a ak lehota nie je dohodnutá, v lehote primeranej okolnostiam. Ak sa tak nestane, objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť. Odstúpením objednávateľa od zmluvy nie je dotknuté jeho právo na náhradu škody. 

Ak by som mal zhrnúť vyššie uvedené, v prvom rade platí, že predávajúci je povinný plniť zmluvu riadne a včas, pričom za riadne splnenú zmluvu nemožno považovať to, ak predávajúci dodá kupujúcemu tovar, ktorý si kupujúci neobjednal, resp. tovar s iným vlastnosťami než aké si kupujúci vymienil. Tu sa Vám naskytuje možnosť odstúpiť od zmluvy v zmysle ustanovenia § 597 ods. Občianskeho zákonníka Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.

Ak nechcete od zmluvy odstúpiť, môžete trvať na tom, že zmluva nebola zo strany predávajúceho splnená riadne, a preto trváte na jej riadnom splnení. Mohli by ste predávajúceho vyzvať, aby si vo Vami určenej lehote prišiel prevziať tovar, ktorý Vám doručil a zároveň, aby Vám v tej istej lehote doručil tovar s vlastnosťami, ktoré ste si pôvodne objednali. Podľa ustanovenia § 560 Občianskeho zákonníka Ak si zo zmluvy majú účastníci plniť navzájom, môže sa domáhať splnenia záväzku len ten, kto sám splnil svoj záväzok skôr alebo je pripravený ho splniť. I ten, kto je povinný plniť vopred, môže svoje plnenie odoprieť až do tej doby, keď bude poskytnuté alebo zabezpečené vzájomné plnenie, ak je plnenie druhého účastníka ohrozené skutočnosťami, ktoré nastali u druhého účastníka a ktoré mu neboli známe, keď zmluvu uzavrel. Podľa vyššie uvedeného ustanovenia sa môžete domáhať toho, aby druhá strana splnila svoj záväzok, len ak ste Vy sami svoj záväzok už splnili (zaplatili kúpnu cenu).

Pokiaľ ide o náklady na vrátenie tovaru, túto otázku rieši ustanovenie § 614a Občianskeho zákonníka, podľa ktorého Ak dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil spotrebiteľ záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým dodávateľom, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.

Ak predávajúci bude Vašu výzvu ignorovať a odmietne tovar vymeniť, potom môžete od zmluvy odstúpiť, ako som opisoval vyššie a žiadať, aby Vám vrátil peniaze. Pokiaľ ide o odstúpenie od zmluvy, pri tom platí, že odstúpenie od zmluvy je jednostranným právnym úkonom, na ktorého platnosť a účinnosť sa nevyžaduje súhlas druhej zmluvnej strany. Stačí, aby bol tento právny úkon (odstúpenie od zmluvy) určitý, zrozumiteľný a adresovaný predávajúcemu. Doručením do jeho dispozičnej sféry nadobudne tento úkon účinnosť, inak povedané dôjde o k odstúpeniu od zmluvy. Od toho momentu sú zmluvné strany povinné vrátiť si to, čo si navzájom plnili. Teda predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu peniaze a kupujúci je povinný vrátiť tovar. Pokiaľ ide  vrátenie tovaru z Vašej strany, znova odkazujem na vyššie uvedené ustanovenie § 614a Občianskeho zákonníka.

Pri oboch alternatívach platí, že ak predávajúci odmietne plniť svoje zákonné povinnosti, môžete sa ich splnenia domáhať podaním žaloby na súde. Ak by ste si pri vymáhaní svojich práv potrebovali odbornú pomoc, bolo by vhodné obrátiť sa na advokáta vo Vašom okolí.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk