Máte
otázku?

Nedovolené obohacovanie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Košice

Otázka: Nedovolené obohacovanie

Dobrý deň, máme prenajatý priestor na obchodnú činnosť, konkrétne na prevádzkovanie kaviarne. S písomným súhlasom majiteľa priestorov sme na vlastné náklady priestory zrekonštruovali, čo zahŕňalo viaceré stavebné úpravy. Tým sme pôvodné priestory zhodnotili o niekoľko tisíc eur, ako vyplýva zo stavebného posudku. Po uplynutí polroka nás však majiteľ priestorov donútil svojim správaním odísť. Správal sa neprimerane - bez dovolenia vstupoval do priestorov, vypínal elektrinu a nedodržiaval podmienky nájomnej zmluvy. Plus, momentálne je dlhodobo hospitalizovaný v dôsledku duševnej poruchy. Máme podozrenie, že sa jedná o nedovolené obohacovanie. Aký je najlepší postup, ak odmieta s nami v tejto veci komunikovať? Ďakujem.

Odpoveď: Nedovolené obohacovanie

Dobrý deň, pokiaľ ste do jeho nehnuteľnosti investovali peniaze a túto mu zhodnotili, na jeho strane došlo k bezdôvodnemu obohateniu. Toto bezdôvodné obohatenie môžete od neho požadovať.

Trápi vás "Nedovolené obohacovanie" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Nedovolené obohacovanie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, minulý rok som mal zmluvu s prenajímateľom na prenájom bytu, ktorá bola platná na jeden rok od 1. januára 2023. Zmluvu som predčasne ukončil v súlade so zákonom a poslal som písomnú výpoveď, ktorú prenajímateľ akceptoval. Teraz prenajímateľ nedvíha telefón a neodpisuje na komunikáciu, pritom v zmluve je uvedené, že kaucia bude vrátená po skončení ubytovania a vyrovnání, čo je už dosť dávno (myslím, že v júli 2023). Aké mám možnosti? Je potrebné obrátiť sa na políciu alebo to vyriešiť súdnou cestou?

Odpoveď: Nedovolené obohacovanie

(odpoveď odoslaná: 12.01.2024)

Dobrý deň,
na dôkladnejšiu odpoveď by bolo potrebné vidieť predmetnú zmluvu, ak však uplynula výpovedná doba a nájom skončil, tak by Vám prenajímateľ mal vyplatenú kauciu vrátiť v zmysle Vašej dohody v nájomnej zmluve. Ak toto neurobil, tak mu adresujte výzvu doporučene poštou, kde ho požiadate o vrátenie zaplatenej kaucie, prípadne o oznámenie dôvodu, prečo Vám ju do dnešného dňa nevrátil. Môžete tiež uviesť, že v prípade, ak Vám kauciu nevráti, resp. ak Vám nebude na Vašu výzvu odpovedať, tak Vám nedá inú možnosť, než sa vrátenia kaucie dožadovať súdnou cestou. V prípade tejto možnosti a Vášho úspechu vo veci, však bude povinný nielen Vám kauciu vrátiť, ale bude povinný uhradiť aj náklady súvisiace so súdnym konaním. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Nedovolené obohacovanie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na situáciu s kamarátom, ktorý dostal určitý obnos peňazí. Dohodli sme sa, že mu ich budem spravovať, nakoľko finančne nie je dostatočne gramotný. V banke mi dal dispozičné právo k svojmu účtu. Agreeovali sme, že na účte vždy bude určitá suma peňazí, napríklad 500 eur, na bežné platby. Keď bude potrebovať doplniť súčet, pošlem mu včas, aby ho nikto neoklamal o jeho peniaze, pretože nedôveruje ani vlastnej rodine. Rodina sa však dozvedela o sume, ktorú dostal, a teraz je okolo neho ako supy. Policajti ma oslovili s otázkou, prečo som si previedol peniaze na svoj účet. Odvolával som sa na to, že mám dispozičné právo a takto sme sa dohodli pred viacerými svedkami. Tvrdil som, že je to v súlade s jeho vôľou. Po návšteve polície som vrátili všetky peniaze späť na účet kamaráta. Nebolo podané trestné oznámenie, len mi volali, že niekto ho chce podať. Však neviem, kto to bol, a ten dotyčný bol vyzvaný, aby oznámenie podal na polícii. Napriek tomu, že sa tam nikto neukázal, polícia to rieši. Otázka znie: Mal som dispozičné právo, ústne sme sa dohodli, že dá určitý obnos peňazí u mňa na účet, na bežné mesačné výdavky zostane na jeho účte určitá suma. Peniaze som mu poslal späť, aby sa nevyskytol žiadny problém. Mám aj potvrdenie o tejto dohode. Je v tomto prípade niečo nesprávne?

Odpoveď: Nedovolené obohacovanie

(odpoveď odoslaná: 24.09.2023)

Dobrý deň, na základe informácií, ktoré ste uviedli, to vyzerá, že máte súhlas kamaráta na prístup k jeho účtu a na prevod peňazí na svoj účet. Ak je to tak, a máte dôkazy o tomto súhlase (písomnú dohodu, komunikáciu, svedkov), potom by ste nemali mať trestnoprávnu zodpovednosť. Polícia však môže vykonať vyšetrovanie, aby zistili, či sa nejedná o obohatenie na úkor iného, podvod. Dôležité je, aby ste zhromaždili všetky relevantné dôkazy o súhlase a predniesli tieto informácie polícii. Nebudete stíhaný. 


Podotázka: Nedovolené obohacovanie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, s bývalým manželom sme po rozvode, kde naším spoločným majetkom bolo aj osobné auto. Toto auto bol ochotný predať až po 6 mesiacoch. Na moju žiadosť auto predal prostredníctvom zmluvy. Avšak, túto zmluvu mi odmieta poslať a tiež mi nechce vyplatiť polovicu z predajnej ceny. Dôvodom je, že ešte nemáme vysporiadaný zvyšný majetok, ktorý si delíme bez určenia súdu, podľa našej dohody. Môžem na neho podať trestné oznámenie? Ako môžem vymáhať tieto peniaze? Ďakujem.

Odpoveď: Nedovolené obohacovanie

(odpoveď odoslaná: 06.10.2022)

Dobrý deň,
bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je možné vyporiadať aj dohodou. Spôsob akým toto vyporiadanie prebehne je na Vás a Vašom manželovi. Zákon ustanovuje povinnú písomnú formu iba pokiaľ ide o nehnuteľnosti, pričom vo vzťahu k ostatným veciam nachádzajúcim sa v BSM povinnú písomnú formu neustanovuje. Istejšie by však bolo, ak by ste sa dohodli a táto dohoda by mala písomnú formu, kde by bolo jasne a presne stanovené ako sa vyporiadate, aby nedochádzalo k rôznym nedorozumeniam.

Ak ste sa dohodli na tom, že dané auto predá on a následne Vám zaplatí 1/2 kúpnej ceny, tak potom ide z jeho strany o porušenie záväzku a máte právo požadovať, aby Vám daná suma bola zaplatená, avšak v takom prípade bude potrebné vedieť to preukázať. Ak ste uzavreli dohodu a vyporiadaní v písomnej forme z ktorej je zrejmé, že manžel auto predá a vyplatí Vám polovicu zo sumy získanej predajom, tak môžete danú dohodu v konaní predložiť ako dôkaz. Ak by ste takúto dohodu nemali, tak by bolo preukazovanie ťažšie, preto je lepšie sa na vyporiadaní BSM dohodnúť písomne, nech sú vzájomné práva a povinnosti stanovené jasne a určite.

Ak k dohode nieste schopný dospieť, tak bude najlepšie podať návrh na súd nech vykoná vyporiadanie. Túto situáciu však treba riešiť občianskoprávnymi prostriedkami, nakoľko trestné právo predstavuje poslednú možnosť, a nastupuje tam, kde už nestačia iné právne odvetvia. 


Trápi vás "Nedovolené obohacovanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nedovolené obohacovanie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na nasledovnú vec. Mala som splátkový kalendár so spoločnosťou vymáhajúcou pohľadávky. Napriek tomu, že som do splátkového kalendára zapadla s dvomi omeškanými splátkami z dôvodu koronavírusu, ihneď som sa do spoločnosti obrátila a upozornila ich, že budem meškať so splátkami. Uistili ma, že to nie je problém a môžem pokračovať v platbách hneď ako začnem znova pracovať. Tak som aj urobila a navyše som zaplatila o štyri splátky naviac. Keď som neskôr volala do spoločnosti a pýtala sa, či mám už dlh vyrovnaný, odpovedali mi, že áno. Opýtala som sa teda, čo sa stane s tými štyrmi splátkami, ktoré som zaplatila naviac a či mi ich prepošlú späť. Odpovedali mi však, že podľa exekučného zákona to nie je možné. Chcela by som sa preto opýtať, či je tento postup správny. Iveta

Odpoveď: Nedovolené obohacovanie

(odpoveď odoslaná: 17.11.2021)

Dobrý deň,
vo Vami uvedenom prípade okrem iných platí ust. § 569 Obč. zákonníka :

"(1)  Veriteľ je povinný vydať dlžníkovi na jeho požiadanie písomné potvrdenie o tom, že dlh bol úplne alebo čiastočne splnený.

(2) Dlžník je oprávnený plnenie odoprieť, ak mu veriteľ nevydá zároveň potvrdenie."
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že je treba požiadať veriteľa písomne o vydanie potvrdenia o tom, že Váš dlh je vyrovnaný. Potvrdenie zrejme bude vydané na sumu, ktorú ste celkom uhradili, teda aj naviac uhradené splátky.
Ak ste však dodržali splátkový kalendár a uhradili ste naviac splátky, je treba žiadať o ich vrátenie písomne a ak k vráteniu naviac uhradených splátok nedôjde, vec postúpiť na súd.
Sme však názoru, že keďže ide o nebankovú spoločnosť, že Vaša zmluva bude obsahovať viacero ustanovení, ktoré sú v rozpore s ust. zákona o spotrebiteľských zmluvách v zmysle ust. § 52 a nasl. Obč. zákonníka a v rozpore s ust. zákona o spotrebiteľských úveroch.
Odporúčame vo veci, aby ste zmluvu o spotrebiteľskom úvere poslali na prekontrolovanie na Komisiu pre kontrolu spotrebiteľských zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR a následne budete vedieť, či zmluva obsahuje neprijateľné zmluvné podmienky /pošlite len kópiu zmluvy/. Následne bude potrebné podať návrh na súd o vyslovenie neplatnosti zmluvy, resp. jej bezúročnosti a bezpoplatkovosti a o vydanie bezdôvodného obohatenia.
 
 
 

Podotázka: Nedovolené obohacovanie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, Chcela by som sa informovať, ako mám postupovať v prípade, že mám dospelé dcéry, ktoré sú zamestnané a nechcú ukončiť poberanie výživného. Obe pracujú už niekoľko rokov. Mala by som sa vysporiadať tak, že navštívim políciu s podaním trestného oznámenia a následne súd s návrhom na vrátenie výživného od dňa vzniku prvej pracovnej zmluvy? Ďakujem. Miroslava

Odpoveď: Nedovolené obohacovanie

(odpoveď odoslaná: 20.09.2021)

Dobrý deň, trestné oznámenie v tomto prípade nie je riešením, keďže výživné posielate sama dobrovoľne podľa rozhodnutia súdu, ktorým bola určená vyživ. povinnosť.

Vo veci je treba podať návrh na súd na zrušenie vyživ. povinnosti práve z dôvodov, ktoré uvádzate v otázke - schopnosť dcér samé sa živiť. Najjednoduchšie bude, aby ste spísali dohodu o ukončení vyživovacej povinnosti a túto dali na schválenie na súd a súčasne v dohode vyporiadali aj vrátenie výživného za čas, kedy už dcéry boli schopné sa samé živiť, teda spätne.  Ak by k písomnej dohode medzi Vami nedošlo, budete musieť podať návrh na súd od doby, kedy boli dcéry schopné sa samé živiť, teda spätne, a zaplatené výživné budete môcť vymáhať titulom vydania bezdôvodného obohatenia v zmysle ust. § 107 Obč. zákonníka, kde však platí premlčacia doba :

"(1) Právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil.

(2) Najneskôr sa právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia premlčí za tri roky, a ak ide o úmyselné bezdôvodné obohatenie, za desať rokov odo dňa, keď k nemu došlo.
(3) Ak sú účastníci neplatnej alebo zrušenej zmluvy povinní navzájom si vrátiť všetko, čo podľa nej dostali, prihliadne súd na námietku premlčania len vtedy, ak by aj druhý účastník mohol premlčanie namietať."
 
Odporúčam kontaktovať advokáta.

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Nedovolené obohacovanie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, po tridsaťročnom manželstve a po úmrtí manžela sme vykonali dedičské konanie. Zosnulý manžel mal dve deti, ktoré zdedili po zosnulej matke 2/6 a po zomrelom manželovi sme dedili 4/6. Tento podiel sa mal rozdeliť medzi tri deti a manželku. Jedno z detí navyše zdedilo ďalší podiel súhlasom druhého dieťaťa a manželka s ďalším dieťaťom zdedila každá 1/4. Mám pocit, že to nie je spravodlivé. Myslím si, že toto dieťa sa neoprávnene obohatilo o majetok manželky, ktorá tento majetok zhodnotila. Prosím o radu, či sa dá s touto situáciou ešte niečo robiť. Ďakujem.

Odpoveď: Nedovolené obohacovanie

(odpoveď odoslaná: 20.04.2021)

Dobrý deň,
z Vášho opisu je veľmi ťažké vyvodiť pre odpoveď dôležité skutočnosti. V dedičskom konaní sa však často stáva, že niektorí dedičia sa "vzdajú" svojho podielu v prospech iného. Občiansky zákonník takýto postup síce nepredvída, ale notári vedia takúto dohodu dedičov schváliť. To, kedy a ako došlo k zhodnoteniu majetku, a či sa dedičia na úkor matky obohatili neviem pre Vás na diaľku posúdiť. Rozhodujúce sú totiž časové súvislosti, kedy a z akých peňazí sa investovalo do nehnuteľnosti... Odporúčam Vám pre kontrolu tohto postupu a posúdenie prípadného bezdôvodného obohatenia kontaktovať advokáta. Môžete sa obrátiť aj na niektorého z našich advokátov. 


Trápi vás "Nedovolené obohacovanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nedovolené obohacovanie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, som obchodný zástupca a objednal som tovar pre neznámeho zákazníka, na ktorého mám iba telefonicky kontakt na stavebný materiál v hodnote cca 2700 € s dohodou, že zákazník príde o niekoľko dni od vývozu tovaru a uhradí danú čiastku. Zákazník dohodnutý termín neprišiel a odôvodnil, že momentálne nemá miesto na stavbe, a že to presunieme na iný termín. Na základe týchto skutočnosti som písomne pozastavil túto objednávku u dodávateľa, ale dodávateľ kontaktoval zákazníka a dohodol si s ním vývoz materiálu. Tovar prišiel na stavbu. Tam tento tovar nikto neprebral lebo tam nik nebol. Vodič tovar vyložil a zobral naspäť nepodpísaný dodací list.
Po tomto zistení som sa snažil telefonicky a písomne cez WhatsApp komunikovať zo zákazníkom, aby prišiel, a aby vyplatil ten tovar, ktorý mu prišiel na stavbu. Zákazník sa vyhováral, že mu tovar neprišiel kompletný a tým pádom mi nemieni tovar zaplatiť celý. Tak som ho poprosil nech to zdokumentuje a tovar napočíta, aby sme zistili rozdiel, aby prišla náprava.
Bohužiaľ nebol schopný mi nič poslať, aby som to riešil u dodávateľa. Dal som si tu námahu a išiel som na tu stavbu sa pozrieť. Keď som tam prišiel, tak tovar tam nebol. Následne som mu volal s tým, že keď mi to nemieni tak vyplatiť nech mi dá adresu, že kde si ten tovar môžem zobrať na spať. On sa ohradil, že ten tovar chce, ale nech sa vyrieši ten chýbajúci tovar. Vravím OK volal som aj dodávateľovi, ktorý mu tento tovar dodal, že nedodali všetok tovar. Tak aj obchodní zástupca tiež volal pánovi nech napočíta ten chýbajúci tovar. Zákazník nie je schopný poslať tieto údaje. Za chvíľu je koniec mesiaca a faktúra na stole. Z pohľadu mojej firmy som sa previnil a vyzerá to tak, že to budem musieť zaplatiť z vlastného vrecka, lenže nie som tak dobre zarábajúci, aby som to zaplatil. Ako sa môžem brániť voči takejto situácii ? Ďakujem za pomoc Filip


 

Odpoveď: Nedovolené obohacovanie

(odpoveď odoslaná: 23.08.2019)

Dobrý deň, 
z otázky vyplýva, že máte obavy či ako obchodný zástupca budete musieť zaplatiť za tovar, ktorý zastúpený /dodávateľ/ dodal nejakému zákazníkovi a to s tým výsledkom, že vodič tovar vyložil a  prevzatie tovaru nebolo podpísané zákazníkom.
Odpovedáme, že Vy za tento stav nenesiete zodpovednosť a zastúpený - dodávateľ tovar od Vás nemôže požadovať náhradu škody, ktorá tým spoločnosti vznikla.

Je dané plná zodpovednosť vodiča motorového vozidla, ktorý tovar namieste zanechal bez podpísania dodacieho listu.

Nepodpisujte žiadne uznanie záväzku, ani dohodu o zrážkach a podobne; za uvedený stav je zodpovedný vodič motorového vozidla.
 


Podotázka: Nedovolené obohacovanie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, v apríli 2014 som kúpil hrubú stavbu domu darovacou zmluvou, aby som nemusel platiť daň z predaja. Mimo to som vkladal peniaze na ich účet aj po tom, ako som dom prebral. Po 2 rokoch, keď som dom dokončil na 98%, navrhli zrušenie darovacej zmluvy s tým, že údajne nepodpísali nič. Následne prebehlo súdne konanie, ktoré som prehral. Zistilo sa, že podpisy neboli ich a dom sa vrátil späť na pôvodný stav. Výsledkom je to, že mám úver na dom, ktorý je založený, a nič iné. Skutočne bývam v nevlastnom dome, preto sa chcem spýtať - môžem na nich podať súdnu žalobu za nedovolené obohatenie a na políciu podať trestný oznámenie za podvod? Dom má teraz hodnotu približne 130 tisíc eur. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Nedovolené obohacovanie

(odpoveď odoslaná: 15.10.2017)

Dobrý deň, ak ste previedli peniaze, tak osoba, ktorej ste tie peniaze vložili na účet sa bezdôvodne obohatila. Pri bezdôvodnom obohatení je premlčanie dvojročné. Čo je veľmi krátka doba.

Pokiaľ sa na súde zistilo, že oni nepodpísali túto zmluvu, potom nerozumiem, kto ju podpisoval, pretože pri prevode vlastníckeho práva na katastri je potrebné podpis prevádzajúcich úradné overiť, inak kataster takúto zmluvu nezapíše.

 

Trestné oznámenie môžete podať, pozor však na to, aby ste ho správne formulovali.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nedovolené obohacovanie" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.