Môžem byt prepísať na deti bez vedomia manžela?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Banskobystrický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Môžem byt prepísať na deti bez vedomia manžela?

Dobrý večer, prosím Vás o radu. Vlastním byt, ktorý som nadobudla počas manželstva. Byt je napísaný len na moje meno, chcem ho prepísať na deti. Je to možné tak urobiť bez vedomia manžela ? Na byt sa použili peniaze zo stavebného úveru, ktorý si splácam len ja ,ale manžel je spoludlžník. Byt nie je založený. Ďakujem

Odpoveď: Môžem byt prepísať na deti bez vedomia manžela?

 Dobrý deň

podľa § 143 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník: “V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.” Z toho vyplýva, že byt ktorý ste nadobudla počas manželstva, patrí do BSM. Predmetom BSM sú všetky hnuteľné a nehnuteľné veci, ktoré nadobudol jeden z manželov napr. kúpnou zmluvou, vydržaním a pod. za trvania manželstva okrem výnimiek , ktoré sú ustanovené  v zákone. 

Podľa § 145 ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník: “1) Bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov; inak je právny úkon neplatný.” Za bežnú vec sa nepovažuje darovanie nehnuteľnosti. V týchto prípadoch je potrebný súhlas oboch manželov, inak je právny úkon neplatný, za predpokladu, že druhý z manželov sa neplatnosti dovolá.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Môžem byt prepísať na deti bez vedomia manžela? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, kto zdedí družstevný byt po mojej smrti. S manželom sme obidvaja členmi bytového družstvá a mám 2 dospelé deti, ktoré už v tomto byte nebývajú. Ďakujem.

Odpoveď: Môžem byt prepísať na deti bez vedomia manžela?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.07.2017)

 

Dobrý deň, na Vašu otázku, ktorá pozostáva z dvoch častí  odpovedáme nasledovne :

1./ Previesť členské práva a povinnosti a nájom  bytu nemôžete bez súhlasu manžela, nakoľko ste spoločnými nájomcami bytu.

1./  V prípade úmrtia jedného zo spoločných nájomcov, teda jedného z manželov,  v zmysle ust. §  707  Obč. zákonníka  platí, "ak ide o družstevný byt, zanikne smrťou jedného z manželov spoločný nájom bytu manželmi. Ak sa právo na družstevný byt nadobudlo za trvania manželstva, zostáva členom družstva pozostalý manžel a jemu patrí členský podiel; na to prihliadne súd v konaní o dedičstve. Ak zomrel manžel, ktorý nadobudol právo na družstevný byt pred uzavretím manželstva, prechádza jeho smrťou členstvo v družstve a nájom družstevného bytu na toho dediča, ktorému pripadol členský podiel. Ak ide o viac predmetov nájmu, môže členstvo poručiteľa prejsť na viacerých dedičov." To, že deti nebývajú s Vami, nie je podstatné z hľadiska nadobudnutia dedičstva, preto  členom družstva z titulu dedenia sa môže stať aj fyzická osoba, ktorá nemá na území SR  trvalý pobyt, ako aj fyzická osoba, ktorá v byte nebýva.

2./ V otázke nepíšete, či ste byt už nadobudli do vlastníctva od družstva.

3./ V súčasnosti ak by ste chceli družstevný byt riešiť za života, môžete tak urobiť  aj napr. darovacou zmluvou ktorou prevediete člen. práva a povinnosti na obdarovaného a súčasne aj práva spojené s nájmom uvedeného bytu. V tomto prípade je potrebné splniť povinnosti voči bytovému družstvu - oznámiť uzatvorenie zmluvy. V tejto časti si Vás dovoľujeme odkázať na stanovy Vášho SBD, ktoré budú určite zverejnené na internete. Odporúčame zriadenie vecného bremena spočívajúce v práve bývania a užívania bytu.

4./ Ak ste byt nadobudli do osobného vlastníctva, potom s bytom za života môžete voľne disponovať podľa svojho uváženia. V oboch prípadoch odporúčame zriadenie vecného bremena - právo doživotného užívania a bývania v byte. Ak je byt vo Vašom vlastníctve tak ste ho nadobudli do bezpodielového spoluvlastníctva.  Môžete previesť  aj len určitú časť bytu vo Vami dohodnutom podiele na deti, pričom zostávajúci podiel naďalej zostáva v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk