Máte
otázku?

Môžem byt prepísať na deti bez vedomia manžela?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Banská Bystrica
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Môžem byt prepísať na deti bez vedomia manžela?

Dobrý večer, prosím Vás o radu. Vlastním byt, ktorý som nadobudla počas manželstva. Byt je napísaný len na moje meno, chcem ho prepísať na deti. Je to možné tak urobiť bez vedomia manžela ? Na byt sa použili peniaze zo stavebného úveru, ktorý si splácam len ja ,ale manžel je spoludlžník. Byt nie je založený. Ďakujem

Odpoveď: Môžem byt prepísať na deti bez vedomia manžela?

 Dobrý deň

podľa § 143 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník: “V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.” Z toho vyplýva, že byt ktorý ste nadobudla počas manželstva, patrí do BSM. Predmetom BSM sú všetky hnuteľné a nehnuteľné veci, ktoré nadobudol jeden z manželov napr. kúpnou zmluvou, vydržaním a pod. za trvania manželstva okrem výnimiek , ktoré sú ustanovené  v zákone. 

Podľa § 145 ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník: “1) Bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov; inak je právny úkon neplatný.” Za bežnú vec sa nepovažuje darovanie nehnuteľnosti. V týchto prípadoch je potrebný súhlas oboch manželov, inak je právny úkon neplatný, za predpokladu, že druhý z manželov sa neplatnosti dovolá.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Môžem byt prepísať na deti bez vedomia manžela? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, kto zdedí družstevný byt po mojej smrti. S manželom sme obidvaja členmi bytového družstvá a mám 2 dospelé deti, ktoré už v tomto byte nebývajú. Ďakujem.

Odpoveď: Môžem byt prepísať na deti bez vedomia manžela?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.07.2017)

 

Dobrý deň, na Vašu otázku, ktorá pozostáva z dvoch častí  odpovedáme nasledovne :

1./ Previesť členské práva a povinnosti a nájom  bytu nemôžete bez súhlasu manžela, nakoľko ste spoločnými nájomcami bytu.

1./  V prípade úmrtia jedného zo spoločných nájomcov, teda jedného z manželov,  v zmysle ust. §  707  Obč. zákonníka  platí, "ak ide o družstevný byt, zanikne smrťou jedného z manželov spoločný nájom bytu manželmi. Ak sa právo na družstevný byt nadobudlo za trvania manželstva, zostáva členom družstva pozostalý manžel a jemu patrí členský podiel; na to prihliadne súd v konaní o dedičstve. Ak zomrel manžel, ktorý nadobudol právo na družstevný byt pred uzavretím manželstva, prechádza jeho smrťou členstvo v družstve a nájom družstevného bytu na toho dediča, ktorému pripadol členský podiel. Ak ide o viac predmetov nájmu, môže členstvo poručiteľa prejsť na viacerých dedičov." To, že deti nebývajú s Vami, nie je podstatné z hľadiska nadobudnutia dedičstva, preto  členom družstva z titulu dedenia sa môže stať aj fyzická osoba, ktorá nemá na území SR  trvalý pobyt, ako aj fyzická osoba, ktorá v byte nebýva.

2./ V otázke nepíšete, či ste byt už nadobudli do vlastníctva od družstva.

3./ V súčasnosti ak by ste chceli družstevný byt riešiť za života, môžete tak urobiť  aj napr. darovacou zmluvou ktorou prevediete člen. práva a povinnosti na obdarovaného a súčasne aj práva spojené s nájmom uvedeného bytu. V tomto prípade je potrebné splniť povinnosti voči bytovému družstvu - oznámiť uzatvorenie zmluvy. V tejto časti si Vás dovoľujeme odkázať na stanovy Vášho SBD, ktoré budú určite zverejnené na internete. Odporúčame zriadenie vecného bremena spočívajúce v práve bývania a užívania bytu.

4./ Ak ste byt nadobudli do osobného vlastníctva, potom s bytom za života môžete voľne disponovať podľa svojho uváženia. V oboch prípadoch odporúčame zriadenie vecného bremena - právo doživotného užívania a bývania v byte. Ak je byt vo Vašom vlastníctve tak ste ho nadobudli do bezpodielového spoluvlastníctva.  Môžete previesť  aj len určitú časť bytu vo Vami dohodnutom podiele na deti, pričom zostávajúci podiel naďalej zostáva v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Môžem byt prepísať na deti bez vedomia manžela?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku