Máte
otázku?

Mám to ohlásiť, ako podvod?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Banská Bystrica

Otázka: Mám to ohlásiť, ako podvod?

Dobrý deň, konkrétna osoba ma prostredníctvom rôznych ponúk vylákala na svoj účet v sume 80 eur. Rád by som sa informoval, či mám právo ohlásiť túto záležitosť na políciu ako podvod, keďže mám k dispozícii číslo jej účtu, kam som peniaze vložil, a aj jej telefónny kontakt. Vopred ďakujem za Vaše informácie.

Odpoveď: Mám to ohlásiť, ako podvod?

Dobrý deň 

pokiaľ máte podozrenie, že bol spáchaný trestný čin, samozrejme môžete podať trestné oznámenie s tým, že označíte osobu, ktorá sa mala trestného činu dopustiť. Na základe výsledkov vyšetrovania može byť vznesené obvinenie voči konkrétnej osobe. Je potrebné si uvedomiť, že trestný čin podvodu musí napĺňať znaky skutkovej podstaty podľa Trestného zákona. 

Trápi vás "Mám to ohlásiť, ako podvod?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Mám to ohlásiť, ako podvod? (Trestné právo)

Dobrý deň, uzavrel som ústnu dohodu o absolvovaní kurzu. Pán, u ktorého som sa zúčastnil kurzu, mi preložil zmluvu o pôžičke. Tvrdil, že nemá záruku, že nebudem jeho konkurenciou po kurze, a chce sa pre tento prípad zabezpečiť. V prípade, že by som sa stal jeho konkurenciou, peniaze z pôžičky bude od mňa vymáhať. Kurz som nakoniec nedokončil, pretože nespĺňal moje očakávania a celkovo nešlo o typ kurzu, ktorý by ma zaujímal, preto nemám ako mu konkurovať. Teraz mi však bola doručená výzva od advokáta a požaduje od mňa zaplatiť celú sumu "pôžičky". Nemám však žiadne peniaze, ktoré by mi boli odovzdané. Bohužiaľ, v zmluve, ktorú som podpísal, je napísané, že podpisom zmluvy potvrdzujem, že som peniaze prebral. Je pre mňa to veľmi vysoká suma. Myslíte, že mám šancu na súde dokázať, že zmluva je neplatná?

Odpoveď: Mám to ohlásiť, ako podvod?

(odpoveď odoslaná: 23.07.2023)

Dobrý deň, úvodom na vami položenú otázku uvádzame, že bez ohľadu na výšku sumy, ktorá je od vás vyžadovaná titulom zaplatenia pôžičky, žiadnu sumu neuhradzujte a na list zatiaľ neodpovedajte.

Z otázky vyplýva, že ste mali záujem absolvovať nejaký kurz, ktorý ste vzhľadom na jeho priebeh ani neukončili, ale podpísali ste listinu, z ktorej vyplýva, že ste si požičali peniaze. Sme názoru, že vec je potrebné posúdiť z viacerých hľadísk /napr. zápis organizátora kurzu do živnostenského registra, prípadne obchodného registra, samotné posúdenie dokladov, ktoré ste podpísali, či vo veci existujú aj nejaké rozsudky, ktorými by organizátor kurzu už aj od iných osôb vymáhal sumu fiktívnej pôžičky a pod./. Sme názoru, že ide o podvod resp. organizovanie "kurzov" len za účelom tým, aby záujemcovia podpísali zmluvy o pôžičke s jej následným vymáhaním. Táto zmluvy je podľa nášho názoru neplatná, keďže je v rozpore s ust. § 39 a nasl. Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého platí :

"Neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom."

Na posúdenie by sme potrebovali vedieť obsah všetkých dokladov, a vedieť aj ostatné okolnosti ako uvádzame vyššie.

 

 

 

Samotnú prípadnú odpoveď advokátskej kancelárii, od ktorej ste obdržali písomnú výzvu, konzultujte s vami zvoleným advokátom.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Mám to ohlásiť, ako podvod? (Trestné právo)

Dobrý deň, Poslal som osobe cez internet na účet 10 eur, avšak nebolo mi dodané heslo na hru. Dá sa s tým niečo urobiť, alebo to mám nechať tak? Nejde mi primárne o sumu, ale o princíp.

Odpoveď: Mám to ohlásiť, ako podvod?

(odpoveď odoslaná: 05.03.2023)

Dobrý deň,
v prípade takejto sumy by sa mohlo jednať o priestupok v zmysle ust. § 50 Zákona o priestupkoch:

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto úmyselne spôsobí škodu na cudzom majetku krádežou, spreneverou, podvodom alebo zničením alebo poškodením veci z takého majetku, alebo sa o takéto konanie pokúsi.   (2) Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 331 eur.  

Ak máte záujem, aby bolo dané konanie prešetrené, tak môžete podať návrh na prejednanie priestupku na Okresný úrad. V návrhu popíšte skutkový stav a svoje tvrdenia tiež podložte dôkazmi. Oni to preveria. 


Podotázka: Mám to ohlásiť, ako podvod? (Trestné právo)

Zaplatil som firme zálohu na materiál a máme uzavretú zmluvu o dielo na zateplenie domu. Už týždeň sa však neustále stretávame so samými výhovorkami. Najprv naložili materiál, následne sa pokazilo auto. Potom zistili, že naložili niečo iné a následne nebol k dispozícii šofér. Keď už bol šofér dostupný, nemal potrebné doklady. Stále sa niečo deje, vždy keď majú prísť, nikdy neprídu. Neustále sa stretávame s výhovorkami a nič sa nedeje. Čo mám v tejto situácii robiť? Ďakujem.

Odpoveď: Mám to ohlásiť, ako podvod?

(odpoveď odoslaná: 28.04.2019)

Dobrý deň, na Vami uvedenú otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Ak máte uzatvorenú zmluvu o dielo, táto je platná, je podpísaná obidvoma zmluvnými stranami a podľa zmluvy už malo dôjsť k začatiu vykonávania prác podľa zmluvy, a zhotoviteľovi ste už poskytli lehotu na začatie vykonávania prác, pričom aj kúpa a dovoz stav. materiálu k tomuto patria, v súlade s ust. §  642 Občianskeho zákonníka môžete odstúpiť od zmluvy o dielo (citujeme) :

"§ 642

(1) Až do zhotovenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.

(2) Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak je zrejmé, že dielo nebude včas hotové alebo nebude vykonané riadne, a ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v poskytnutej primeranej lehote."

Z textu otázky vyplýva, že ste zhotoviteľovi poskytli aj dodatočnú lehotu na začatie vykonávania prác podľa zmluvy o dielo, pričom z jeho stany sú len výhovorky, odporúčame písomne odstúpiť od zmluvy o dielo a zhotoviteľa vyzvať k vráteniu zaplatenej zálohy vo Vami uvedenej lehote. Súčasne s predmetným odstúpením od zmluvy o dielo oznámte zhotoviteľovi, aby  nevykonával žiadne práce vrátane nákupu materiálu a pod., ktoré súvisia s uzatvorenou zmluvou.

V prípade, že nedôjde k vráteniu poskytnutej zálohy, vec budete musieť odstúpiť na súd.

Môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu.

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Mám to ohlásiť, ako podvod?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava