Máte
otázku?

Aká je lehota na rozhodnutie súdu o dedičstve?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Prešov

Otázka: Aká je lehota na rozhodnutie súdu o dedičstve?

Dobrý deň. Dňa 8. novembra mi zo súdu prišlo oznámenie o pozastavení dedičského konania. V závete mi poručiteľka zanechala všetok svoj majetok, no iní účastníci dedičského konania - jej súrodenci - s tým nesúhlasili a namietali voči závete spísanej u notára. V oznámení o pozastavení bolo uvedené, že majú 30-dňovú lehotu na podanie žaloby. Chcela by som sa informovať, či má aj súd nejakú lehotu, počas ktorej sa musí k danému prípadu vyjadriť. Pokiaľ na mňa podali žalobu, kedy sa o tom dozviem? A pokiaľ žalobu nepodali, existuje aj tu nejaká lehota, do ktorej sa musí súd vyjadriť? Vopred ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Aká je lehota na rozhodnutie súdu o dedičstve?

Dobrý deň, súd nemá zákonom stanovenú lehotu na rozhodnutie vo veci, nakoľko každý prípad je špecifický a vyžaduje rôzny rozsah dokazovania. Ak bola žaloba voči Vám podaná, súd Vám je povinný túto doručiť do vlastných rúk a to so všetkými prílohami tak, aby ste sa v lehote určenej súdom k žalobe písomne vyjadrili, a ak uplatnený nárok v celom rozsahu neuznáte, aby ste uviedli vo vyjadrení rozhodujúce skutočnosti na svoju obranu, pripojili listiny, na ktoré sa odvolávate, a označili dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. V zmysle § 194 Civilného mimosporového poriadku, ak rozhodnutie o dedičskom práve závisí od zistenia sporných skutočností, odkáže súd uznesením po márnom pokuse o zmier toho z dedičov, ktorého dedičské právo sa javí ako menej pravdepodobné, aby určenie spornej skutočnosti uplatnil žalobou. Na podanie žaloby určí lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac. Ak žaloba nebola podaná v lehote, ak bolo konanie o žalobe zastavené alebo ak bola žaloba odmietnutá, platí, že spor o dedičské právo bol rozhodnutý v neprospech žalobcu. 

Trápi vás "Aká je lehota na rozhodnutie súdu o dedičstve?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Aká je lehota na rozhodnutie súdu o dedičstve? (Dedičské právo)

Má právo dediť cudzinka, ktorá už 50 rokov žije v Maďarsku a má maďarské štátne občianstvo? Nebola spomenutá v testamente ako dcéra, len syn (pri bežnom riešení dedičstva). Vopred Vám ďakujem za odpoveď, MK.

Odpoveď: Aká je lehota na rozhodnutie súdu o dedičstve?

(odpoveď odoslaná: 13.07.2018)

Dobrý deň,

naša odpoveď je nasledovná : 

Podstatné je položiť si otázku, z akého dôvodu by nemohol dediť štátny príslušník Maďarskej republiky, ktorý tam žije 50 rokov ?

Princíp dedenia nie je postavený na štátnej príslušnosti.  

Podstatné je, že dedič spĺňa  podmienky pre zákonné a závetné dedenie, že nedošlo k jeho vydedeniu alebo sa nejedná o dedičskú nespôsobilosť.

 

Ak by aj došlo k zatajeniu dediča, ust. § 485 a nasl. Občianskeho zákonníka chráni oprávneného dediča (citujeme) :

"§ 485 :
(1)  Ak sa po prejednaní dedičstva zistí, že oprávneným dedičom je niekto iný, je povinný ten, kto dedičstvo nadobudol, vydať oprávnenému dedičovi majetok, ktorý z dedičstva má, podľa zásad o bezdôvodnom obohatení tak, aby nemal majetkový prospech na ujmu pravého dediča. 

(2) Nepravý dedič má právo, aby mu oprávnený dedič nahradil náklady, ktoré na majetok z dedičstva vynaložil; takisto mu patria úžitky z dedičstva. Ak však vedel alebo mohol vedieť, že oprávneným dedičom je niekto iný, má právo len na náhradu nevyhnutných nákladov a je povinný oprávnenému dedičovi okrem dedičstva vydať i jeho úžitky. 

§ 486 :
Kto dobromyseľne niečo nadobudol od nepravého dediča, ktorému bolo dedičstvo potvrdené, je chránený tak, ako keby to bol nadobudol od oprávneného dediča. 
§ 487 
Ustanovenia § 485 a 486 platia i vtedy, ak dedičstvo pripadlo štátu."

 

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Aká je lehota na rozhodnutie súdu o dedičstve? (Dedičské právo)

Dobrý deň, moja plnoletá dcéra podala na súde v januári 2018 návrh na zrušenie výživného. Stále ešte nemáme k dispozícii žiadne vyjadrenie. Po telefonickom rozhovore s úradníčkou v podateľni nám bolo oznámené, že daný návrh sa ešte nerieši. Aký časový rámec je stanovený zákonom? Je povinnosťou súdu vyjadriť sa do 30 dní? Ďakujem.

Odpoveď: Aká je lehota na rozhodnutie súdu o dedičstve?

(odpoveď odoslaná: 13.04.2018)

Dobrý deň, súdy v takýchto prípadoch nemajú zákonom stanovenú žiadnu lehotu na rozhodnutie vo veci. Procesný postup súdu je taký, že po podaní návrhu na zrušenie výživného je tento návrh doručený povinnému rodičovi z výživného na vyjadrenie. Kým to súd doručí tomuto rodičovi môže to potrvať 2-3 mesiace (v závislosti od pracovnej vyťaženosti súdu). Po vyjadrení povinného rodiča z výživného (najmä ak so zrušením súhlasia obaja) súd vo veci nariadi pojednávanie, na ktorom rozhodne. Opäť, čas potrebný na nariadenie termínu pojednávania nie je upravený v zákone. Závisí od pracovnej vyťaženosti súdu. Ak by súd vo veci Vašej dcéry nekonal 3-4 mesiace, môžete ho písomne urgovať, aby konal. V prípade, že súd bude dlhšie nečinný, môžete podať sťažnosť na prieťahy v konaní priamo predsedovi okresného súdu.


Podotázka: Aká je lehota na rozhodnutie súdu o dedičstve? (Dedičské právo)

Dobrý deň. Mám takúto otázku. Moja babka žila na východe a starala sa o nevlastnú, chorú dcéru - teda dcéru druhého manžela. V marci moja babka zomrela. Tu dcéru by sme chceli umiestniť do domova dôchodcov, pretože plánujeme predať dom, ktorý som zdedila po babke. Požiadali sme brata tejto nevlastnej dcéry mojej babky, aby nám pomohol nájsť zariadenie, kde nie je potrebné prispievať k dôchodku. Namiesto pomoci začal tvrdiť, že tejto sestre nič z domu nepatrí atď... Jeho sestra je bezvládna, a ani sa nevie podpisovať. Dom je na moje meno. Preto by som sa chcela spýtať, či musím z tohto majetku dávať jej bratovi niečo, keďže dom ani nebol vlastnený jeho otcom. Pôvodne bol to dom druhého manžela mojej babky. Ten dom neskôr preniesol na moju babku a ona ho pred dvoma rokmi prepísala na mňa. Ďakujem.

Odpoveď: Aká je lehota na rozhodnutie súdu o dedičstve?

(odpoveď odoslaná: 05.08.2016)

Dobrý deň, informácie uvedené vo Vašej otázke si odporujú. Najprv ste uviedli, že ste dom po Vašej babke zdedila, na konci svojej otázky uvádzate, že Vám dom darovala počas svojho života. Ak Vám babka dom darovala ešte počas svojho života, tak tento dom vôbec nemal patriť do dedičstva, nakoľko v čase jej úmrtia ste boli vlastníkom nehnuteľnosti Vy. Vlastníkom ste sa stali práve na základe darovacej zmluvy a zápise vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Ak z nejakého dôvodu tento dom predsa patril do dedičstva po poručiteľke (Vašej babke) bolo by potrebné vedieť presne, kto všetko bol jej dedičom a akým spôsobom sa dedilo (t.j. či zo zákona alebo zo závetu). V prípade, ak sa dedilo zo zákona, je možné, že nevlastná dcéra, o ktorú sa Vaša mama starala by mohla mať určitý nárok vyplývajúci z dedičského konania, aj keď nie je s ňou pokrvne príbuzná. V zmysle Občianskeho zákona sú totiž za určitých podmienok dedičmi poručiteľa aj osoby, ktoré s poručiteľkou najmenej jeden rok pred jej smrťou žili v spoločnej domácnosti a z toho dôvodu sa starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázané na ňu výživou.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Aká je lehota na rozhodnutie súdu o dedičstve?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.