Kupa pozemku


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 10. 3. 2017

Otázka: Kupa pozemku

Stará mama mi chce odpredať časť pozemku, na ktorom má svoj dom. Po smrti starého otca však dedičským konaním prešiel dom polovička z neho na 3 dcéry, aj moju mamu.  Ak mi chce odpredať časť záhrady na jej pozemku, je potrebný súhlas aj jej dcér ?  Čo je potrebné všetko urobiť, aby to bolo aj po právnej stránke všetko v poriadku? Je potrebný súhlas aj susedov, ak tam chcem postaviť dom ?

Odpoveď: Kupa pozemku

Dobrý deň, z Vašej otázky nie je zrejmé, či predmetom dedičského konania bol aj samotný pozemok -  záhrada resp. jej časť o ktorej sa zmieňujete, že by Vám ju chcela odpredať stará mama. Je možné, že predmetom dedenia bol iba rodinný dom a pozemok má samostatný právny režim.  Ak  je stará mama výlučnou vlastníčkou pozemku s týmto môže disponovať podľa svojho uváženia. Najlepšie je ak stavba a pozemok pod ňou sú vo vlastníctve  tej istej osoby.  V prípade, že predmetom dedič. konania bol aj pozemok podľa vyššie uvedenej otázky, potom na prevod Vám ako blízkej osobe nepotrebuje pozemok ponúknuť ostatným spoluvlastníčkam.

Pokiaľ sa jedná o stavbu na bývanie určite budete potrebovať stavebné povolenie.  Stavebník  v stav. konaní musí preukázať, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo /napr. nájomná zmluva, dohoda o budúcej kúpnej zmluve a pod./  

Pred samotnou realizáciou uvedených krokov /odkúpenie pozemku/ je potrebné z právneho hľadiska vyhodnotiť podklady /dedič. konanie, LV/, ako aj spojiť sa s geodetom, ktorý  by zabezpečil zameranie pozemku,  aby vznikla samostatná parcela, samozrejme po posúdení príslušných dokladov z katastra nehnuteľností a zápise časti pozemku ako samostatnej parcely na stavbu rodinného domu.

Dôležité je to preto, že pri umiestňovaní stavby platia  okrem prísl. právnych predpisov aj mnohé technické normy. /napr. : pri umiestňovaní stavby a jej začleňovaní do územia sa musia rešpektovať obmedzenia nesmie byť zaťažené okolie nad prípustnú mieru a ohrozovaná bezpečnosť a plynulosť prevádzky na priľahlých komunikáciách, umiestnenie stavby musí zodpovedať urbanistickému a architektonickému charakteru prostredia a požiadavkám na zachovanie pohody bývania, musí sa umožniť jej napojenie na vedenia a zariadenia verejného dopravného a technického vybavenia územia, rátať aj na potrubné, telekomunikačné a elektrické rozvody a vedenia sa v zastavanej časti obce umiestňujú pod povrch zeme, vzájomné odstupy od stavieb musia spĺňať požiadavky urbanistické, architektonické, životného prostredia, hygienické, veterinárne, ochrany povrchových a podzemných vôd, ochrany pamiatok, požiarnej bezpečnosti, civilnej ochrany, požiadavky na denné osvetlenie a preslnenie a na zachovanie pohody bývania,  musia umožňovať údržbu stavieb a užívanie priestorov medzi stavbami na technické alebo iné vybavenie územia a činnosti, ktoré súvisia s funkčným využívaním územia. Ak rodinné domy vytvárajú medzi sebou voľný priestor, vzdialenosť medzi nimi nesmie byť menšia ako 7 m, vzdialenosť rodinných domov od spoločných hraníc pozemkov nesmie byť menšia ako 2 m, atď./. 

Pokiaľ sa jedná o susedov, títo budú účastníkmi stavebného konania,  nakoľko aj  ich vlastnícke alebo iné práva k ich  pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté.

 

 

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:



JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo




V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:



1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.



Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk