Kde získam doklady z dedičského konania?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Banskobystrický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Kde získam doklady z dedičského konania?

Dobrý deň, nakoľko som pri sťahovaní stratila všetky tieto doklady o dedičskom konaní prosím o informáciu ako, resp. kde sa k ním dostanem t. j. podklady na základe, ktorých dedičské konanie prebehlo a rozhodnutie o dedičskom konaní. Dedičské konanie už bolo právoplatne ukončené pred cca 5 rokmi a notársky úrad, resp. notárka konajúca toto dedičské konanie už túto činnosť nevykonáva. Zároveň prosím o info, či je možné už takto ukončené dedičské konanie znova otvoriť, ak prebehlo pod nátlakom. Ďakujem.

Odpoveď: Kde získam doklady z dedičského konania?

Dobrý deň. Všetky informácie o dedičskom konaní by sa mali nachádzať v spise na súde príslušného podľa sídla notára, ktorý robil dedičské konanie. Je možné ísť nahliadnuť do spisu, treba sa však objednať, nakoľko spis je pravdepodobne už v archíve. V dedičskom konaní ste mali možnosť po vydaní osvedčenia o dedičstve podať žiadosť o pokračovanie v dedičskom konaní ako opravný prostriedok. Pokiaľ ste túto možnosť nevyužili osvedčenie o dedičstve nadobudlo právoplatnosť a nie je možné podať už voči nemu žiadny opravný prostriedok. Môžete žiadať o dodatočné dedičské konanie, ale len v prípade, ak by predmetom pôvodného dedičského konania nebol všetok majetok poručiteľa.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Kde získam doklady z dedičského konania? (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Môžem ako užívateľ pozemku požiadať súd o znovuobnovenie dedičského konania, aj keď nie som dedič iba užívateľ?
Majiteľ je nebohý od 1978. A ja by som si chcel dať pozemky do poriadku na moje meno. Žiaľ neviem dedičov, preto by som chcela žiadať o znovuobnovenie dedičského ja a tým pádom aj uhradiť poplatky s tým spojené.
Je to možné?
Ďakujem.

Odpoveď: Kde získam doklady z dedičského konania?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.02.2020)

Dobrý deň, tzv. dodatočné prejednanie dedičstva (prejednanie novoobjaveného majetku v dedičstve) upravuje najmä ustanovenie § 211 Civilného mimosporového poriadku. Toto ustanovenie v druhom odseku predvída aj možnosť začatia dodatočného prejednania dedičstva aj bez návrhu dedičov, napríklad z podnetu notára alebo štátneho orgánu. Vzhľadom na to, že Vám nie je zrejmý  okruh dedičov, bude najvhodnejšie zistiť a navštíviť notára a upovedomiť ho o novoobjavenom majetku. Dedičské konanie však bude prebiehať výlučne s dedičmi a nie s Vami ako užívateľom nehnuteľnosti. Tzn. že aj keď sa dedičské konanie skončí vydaním dedičstva jednému z dedičov, následne budete musieť túto nehnuteľnosť od tohto dediča kúpiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Kde získam doklady z dedičského konania? (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako môžem kúpiť pozemok, keď vlastník umrel a neviem kto to zdedil? Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Kde získam doklady z dedičského konania?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.01.2020)

Dobrý deň. Ak vlastník evidovaný v katastri už nežije, je potrebné najskôr zistiť súčasného vlastníka, resp. okruh dedičov. Bez toho sa ďalej nedá pohnúť, pretože fakticky nemáte s kým uzavrieť kúpnu zmluvu. To však v praxi môže byť pomerne náročné. Pokiaľ máte o pozemok vážny záujem, potom Vám odporúčam skúsiť sa opýtať v obci na matrike, kto by tam mohol byť dedičom, prípade vypátrať možných dedičov inak. Ak by vlastník zomrel bez akýchkoľvek závetných alebo zákonných dedičov, dedičstvo pripadne štátu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Kde získam doklady z dedičského konania? (Dedičské právo)

Chcem sa spýtať, kde sa dostanem k zápisnici z dedičského konania. Viem dátum úmrtia príbuzného. Je to možné aj na matrike?

Odpoveď: Kde získam doklady z dedičského konania?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.12.2019)

Dobrý deň. Dedičské konanie je súdnym konaním, a preto sa k spisu nedá dostať cez matriku, ale cez súd. Ak preukážete právny záujem, môžete požiadať v infocentre príslušného súdu o nahliadnutie do spisu, kde by mali byť aj zápisnice.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Kde získam doklady z dedičského konania? (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či mohlo prebehnúť dedičské konanie pozemku s rodinným domom bez obhliadky a ohodnotenia ? Podotýkam, že dom je dosť starý. Ďakujem.

Odpoveď: Kde získam doklady z dedičského konania?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.11.2019)

Dobrý deň, 

Civilný mimosporový poriadok, ktorý upravuje postup v dedičskom konaní nestanovuje povinnosť notára na ohodnotenie majetku, ktorý bude predmetom dedičského konania vyhotovenie znaleckého posudku.

Podľa ust. § 200 Civil. mimosporového poriadku platí, že "na základe súpisu majetku a dlhov poručiteľa súd uznesením určí všeobecnú hodnotu majetku, výšku dlhov a čistú hodnotu dedičstva, prípadne výšku jeho predlženia v čase smrti poručiteľa. Všeobecnou hodnotou majetku je cena, ktorá by sa mala dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže pri poctivom predaji, keď kupujúci i predávajúci budú konať s náležitou informovanosťou a opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou."

V dedičskom konaní je podstatná resp. rozhodujúca dohoda dedičov o majetku a jeho hodnote a pokiaľ by táto zo strany dedičov bola uvedená ako neprimerane nízka, alebo by došlo k rozporom ohľadom všeobecnej hodnoty majetku, bude vyhotovený znalecký posudok.

Ohodnotenie nehnuteľnosti je možné aj na základe dopytu napr. u real. kancelárií ako sa nehnuteľnosti v konkrétnej oblasti predávajú a a kupujú a na základe tohto určiť jej hodnotu pre účely dedičského konania. Znalecký posudok teda nie je povinnou náležitosťou v dedičskom konaní, ktorý by museli predložiť dedičia notárovi.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Kde získam doklady z dedičského konania? (Dedičské právo)

Zdravím, chcem vyvolať dedičské konanie pro pradedovi, keďže som zistil, že ešte nejaké pozemky neboli v dedicstve zakompovane. Bol som u notára a ten odo mňa chce dedičské konania po svojom ocovi (to mám), ale aj po ujovi, dedovi a starému ocovi. Chcem sa spýtať kde tieto dedičské konania môžem nájsť? A dajú mi aj ujove dedičské konanie? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Kde získam doklady z dedičského konania?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.04.2019)

Dobrý deň, 

v takomto prípade odporúčam obrátiť sa na okresný súd v obvode ktorého býval, resp. zomrel poručiteľ, prípadne v obvode súdu, kde by mohol mať majetok. Následne v žiadosti uveďte, že chcete podať návrh na prejednanie novoobjaveného majetku a potrebujete tieto doklady, nakoľko ich od Vás vyžiadal notár. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Kde získam doklady z dedičského konania? (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať môžu rodičia po zosnulom synovi nahliadnuť do spisu o dedičskom konaní? Neboli účastníkmi konania. Dedičmi bola jeho manželka a deti. Ona však nesúhlasila, aby boli rodičia prítomní pri dedičskom konaní. Ak áno akým spôsobom by to bolo možné? Ďakujem.

Odpoveď: Kde získam doklady z dedičského konania?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.03.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 473  a 474 Občianskeho zákonníka platí :
"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom. 
(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."

§ 474 :
(1) Ak nededia poručiteľovi potomci, dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. 
(2) Dedičia druhej skupiny dedia rovnakým dielom, manžel však vždy najmenej polovicu dedičstva."

 

Z uvedených zákonných ustanovení vyplýva, že pokiaľ Váš syn bol ženatý a mal deti, jednalo sa o dedenie  v prvej dedičskej skupine, kedy dedičmi sú manželka a deti. V prípade, že by Váš syn nemal deti, jednalo by sa o dedenie v druhej skupine a vtedy rodičia poručiteľa by boli dedičmi zo zákona.

Ak sa rodičia poručiteľa neprihlásili do dedič. konania ako veritelia, a ich syn ako poručiteľ nespísal závet v ich prospech, potom rodičia nie sú účastníkmi dedičského konania a nie je dôvod, aby boli na dedičskom pojednávaní ako napríklad na súde ako verejnosť. Dedičské konanie je neverejné.

Nahliadnutie do spisu by bolo možné len na tom skutkovom základe, že by preukázali právny záujem, napr. rodičia boli podielovými spoluvlastníkmi.


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Kde získam doklady z dedičského konania? (Dedičské právo)

Zdravím. Chcel by som sa informovať ako je možné, že v dedičskom konaní po zosnulej matke si súd ( ten kto to ma na starosti) nedohľadal to, že mala sporenie v banke kde boli uložené finančne prostriedky ale dlhy a majetok hneď bol jasným. Ani my sami sme o tom nevedeli až teraz našli doklady k tomu po 2 rokoch.  Chcem sa spýtať stačí podať žiadosť o začatie dedičského konania na príslušný súd a treba aj nejaký doklad o vlastníctve účtu zosnulej alebo ako sa to rieši, keď oni si to nevedia vyhľadať. Ďakujem.

Odpoveď: Kde získam doklady z dedičského konania?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.12.2018)

Dobrý deň, vo veci musíte podať návrh na súd o dodatočné konanie o dedičstve (§ 211Civil. mimosporového poriadku).

Postačuje uviesť číslo účtu v príslušnej banke. 

Banke tiež oznámte úmrtie poručiteľa, aby neúčtovala poplatky za vedenie účtu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Kde získam doklady z dedičského konania? (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem vedieť do kedy môže brat držať peniaze na účte prebehlo u nás dedičke konanie kde bolo rozhodnuté, že peniaze na danom účte sa delia, no v banke musíme byt obaja, ale on chce peniaze na jeho účet tým pádom sa môže stat, že tie peniaze už nedostanem. Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Kde získam doklady z dedičského konania?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.12.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
V dedičskom konaní sa rozhodne kto z dedičov sa stane majiteľom účtu, ktorý je oprávnený s týmto disponovať  neobmedzene, teda účet aj zrušiť a teda vystupuje ako majiteľ účtu.
Pokiaľ  Vy ste sa stali dedičom finančných prostriedkov na účte v určitom podiele, ste oprávnený požiadať banku, aby Vám predmetné finančné prostriedky vyplatila na Vami uvedený účet, teda na Váš vlastný, prípadne v hotovosti a nie na bratov účet. 

Ak podmieňuje banka túto dispozíciu s účtom - vybratie peňazí z účtu, ktorého majiteľom sa stal Váš brat na základe dedičského uznesenia, oznámte bratovi, aby vo veci konal a vec mohla byť vyporiadaná podľa dedičského uznesenia.

 

 


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Kde získam doklady z dedičského konania? (Dedičské právo)

Dobrý deň, ja by som sa chcela opýtať, mali sme dedičské konanie po mamke, ktorá zomrela v apríli 2018 a u notára sme dostali to uznesenie všetko spísané a som aj zaplatila poplatok 50eur na príslušnom súde, ale teraz neviem, či to ešte niečo dostanem zo súdu alebo tie papiere spísané u notára je dedičské po mamke alebo ešte niečo dostanem zo súdu všetko spísané aj s trikolorou Sk. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Kde získam doklady z dedičského konania?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.11.2018)

Dobrý deň, ak to bolo uznesenie, ktorým sa dedičské konanie skončilo (nadobudli ste na základe neho dedičstvo), potom už nič iné nedostanete, notár vám teda už nič nepošle.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku