Máte
otázku?

Ako postupovať keď je chyba na LV?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Banská Bystrica
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Ako postupovať keď je chyba na LV?

Dobrý deň, starí rodičia si v roku 1955 postavili rodinný dom, po smrti starého otca v roku 1988 sa dedičia v konaní dohodli, že polovica domu, ktorá bola predmetom konania prípadne jeho manželke tj. mojej starej mame. Ta tento rok zomrela a v dedičskom konaní notárka prejednáva len polovicu domu, ktorú starká zdedila po manželovi, pretože na liste vlastníctva ma zapísanú len tu. Ako postupovať, aby sa prejedával celý dom, ktorý starká vlastnila, aj keď na liste vlastníctva tu druhu polovicu zapísanú nemá? Aké doklady je treba doložiť? Môžu sa dedičia dohodnúť na tom, že každý zdedí určitú časť, napr. jeden dom, druhý pôdu, tretí pozemok alebo sa striktne delí všetko pomerne, ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať keď je chyba na LV?

Dobrý deň. Ďakujeme za položenie otázky a zasielame Vám nasledovné stanovisko:

 

Vo Vašej otázke neuvádzate, kto je na príslušnom liste vlastníctva zapísaný ako vlastník druhej polovice rodinného domu a z akého právneho dôvodu, t.j. kúpa, darovanie, zámena a pod. pričom ide o podstatú informáciu pri našej odpovedi.

 

Ak je vlastníkom druhej polovice tretia osoba, dediť budete len z časti domu, ktorý bol vo vlastníctve Vašej starej mamy.

 

Pre určenie vlastníckeho práva k druhej polovici rodinného domu je podstatné Vaše vyjadrenie, že rodinný dom postavili Vaši starí rodičia v roku 1955 a teda predpokladáme, že za trvania manželstva.

 

Výstabnou rodinného domu Vaši starí rodičia mohli nadobudnúť vlastnícke právo orginálnym spôsobom do svojho bezpodielového spoluvlastníctva za predpokladu, že sa na jeho výstavbe nepodieľala aj tretia osoba na základe dohody stavebníkov o výstavbe rodinného domu a tomu prislúchajúceho spoluvlastníckeho podielu.

 

Z nám dostupných údajov nie je zrejmé, či v roku 1955 Vaši starí rodičia podali návrh na zápis rodinného domu do pozemkovej knihy.

 

Vo svojej otázke však uvádzate, že po smrti starého otca v roku 1988 sa dedičia v dedičskom konaní dohodli, že polovicu domu, ktorá bola predmetom dedičského konania, zdedí jeho manželka, teda Vaša stará mama.

 

Vychádzajúc z Vašej informácie preto predpokladáme, že po smrti Vášho starého otca sa v dedičskom konaní zrušilo podielové spoluvlastníctvo Vašich starých rodičov tak, že Vaša stará mama sa stala vlastníkom ideálneho podielu rodinného domu o veľkosti 1/2 a druhá polovica rodinného domu bola predmetom dedičského konania, ktorú po dohode oprávnených dedičov zdedila Vaša stará mama.

 

Zápis vlastníckeho práva k 1/2 rodinnému domu, ktorý nadobudla Vaša stará mama dededím bol zapísaný v evidencii nehnuteľností na príslušnom liste vlastníctve, čo vyplýva z Vášho vyjadrenia.

 

Skutočnosť, že Vaša stará mama ku dňu svojej smrti vlastnila len jednu polovicu rodinného domu môže mať viacero dôvodov a to, že s odstupom času previedla vlastnícke právo k 1/2 rodinného domu na inú osobu, druhého spovlastníka rodinného domu alebo môže ísť o chybu zápisu vlastníckeho práva, ktorú je potrebné overiť na príslušnom okresnom úrade, katastrálnom odbore alebo ďalšiu polovicu rodinného domu vlastnila od začiatku tretia osoba, ktorá sa podieľala na jeho výstavbe.

Na základe vyššie uvedného Vám v prvom rade odporúčame skontrolovať, ako je vyporiadaná druhá polovica domu na príslušnom liste vlastníctva.

 

Nakoľko nedisponujeme bližšími informáciami o tom, z akého titulu odvodzujete vlastnícke právo Vašej starej mamy k druhej polovici domu, dovoľujeme sa si Vám uviesť len základné všeobecné informácie.

 

Pri výstavbe nehnuteľností v roku 1955 vtedajšie právne predpisy nevyžadovali povolenia v zmysle dnešných stavebných povolení.

 

Vlastíctvo k nehnuteľnostiam sa zapisovalo do tzv. pozemkových kníh a práve tam mali byť pri výstavbe domu zapísaní obaja Vaši starí rodičia ako vlastníci nehnuteľnosti.

 

Výpis z registra katastra nehnuteľností a kópia pozemkovej knihy

V tejto veci Vám odporúčame obrátiť sa na okresný úrad, katastrálny odbor.

 

Zároveň znovu zdôrazňujeme potrebu skontrolovať, či už pri výstavbe domu nefiguroval v pozemkovej knihe aj nejaký ďalší vlastník.

 

V súlade s ust. § 69 ods. 1 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) okresný úrad vyhotoví na požiadanie výpis alebo kópiu zo súboru geodetických informácií, výpis alebo kópiu zo súboru popisných informácií, kópiu z pozemkových kníh, ako aj identifikáciu parcely.

 

Výpis alebo kópia, ako aj identifikácia parcely sú verejné listiny. Výpis alebo kópia z listu vlastníctva vydaná fyzickej osobe, ktorá je vlastníkom, môže na jej žiadosť obsahovať okrem osobných údajov uvedených v § 68 ods. 2 aj jej rodné číslo.

 

Odporúčame požiadať o výpis z pozemkovej knihy z roku 1955, z evidencie nehnuteľností z roku 1988 po ukončení dedičského konania po Vašom starom otcovi a aktuálny výpis z katastra nehnuteľností.

 

Ak by na výpise z pozemkovej knihy z roku 1955 Vaša stará mama bola zapísaná ako vlastník nehnuteľnsti a v roku 1988 už nie, bude dôvodné sa domnievať, že došlo len ku chybe pri zapisovaní údajov do katastra.

 

V súlade s ust. § 59 ods. 1 písm. a) Katastrálneho zákona okresný úrad, katastrálny odbor aj bez návrhu opraví údaje katastra, ak sú v rozpore s verejnou listinou alebo s inou listinou, alebo s výsledkami prešetrovania zmien údajov katastra, alebo s výsledkami revízie údajov katastra.

 

Upozorňujeme, že v súlade s ust. § 78 ods. 1 Katastrálneho zákona platí, že zápisy práv k nehnuteľnostiam v evidencii nehnuteľností vykonané do 31. decembra 1992 preukazujú pravdivosť skutočností v nich uvedených, ak sa nepreukáže opak. Ak sa preukáže opak, katastrálny odbor opraví zápis.

 

V prípade zistenia nesúladu údajov Okresný úrad, katastrálny odbor opraví údaje katastra na základe písomnej žiadosti a predložených dokladov na ich preukázanie.

 


Každý môže kedykoľvek podať návrh na odstránenie chybných a doplnenie neúplných údajov katastra.
Návrh podáva účastník konania písomne a obsahuje najmä:

  1. Meno (obchodný názov) a miesto trvalého pobytu (sídlo) navrhovateľa
  2. Označenie Okresného úradu, katastrálneho odboru, ktorému je návrh adresovaný
  3. Pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov
  4. Označenie príloh

 

Vo Vašom prípade môžete ako prílohu použiť právo výpis z pozemkovej knihy z roku 1955, pričom poukážete na skutočnosť, že Vaša stará mama svoj podiel nikdy nepreviedla a teda po smrti jej manžela bola výlučným vlastníkom celej nehnuteľnosti.

 

Dedičské konanie

Až po zápise vlastníckeho práva Vašej starej mamy k predmetnej nehnuteľnosti do katastra bude môcť notár zahrnúť tento podiel na dome do dedičského konania po Vašej starej mame. Ak bolo dedičské konanie už skončené je možné podať nový návrh na dodatočné dedičské konanie a novoobjavený majetok prejednať znovu. 

 

V zmysle ust. § 197 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilného mimosporového poriadku (ďalej len „CMP“) platí, že súd (notár) zistí majetok a dlhy poručiteľa a vykoná ich súpis.V súlade s ust. § 162 ods. 1 písm. a) zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“) súd konanie preuší ak rozhodnutie závisí od otázky, ktorú nie je v tomto konaní oprávnený riešiť.

 

Súd konanie v zmysle ust. § 163 ods. 1 CSP preruší aj vtedy, ak to zhodne navrhnú účastníci konania.

 

Ak dedičské konanie neskončilo odporúčame, aby sa dedičské konanie po Vašej starej mame zatiaľ prerušilo, kým sa v registri katastra nehnuteľností nevyporiada jej vlastnícky podiel na druhej polovici domu a to potom zaradiť do dedičstva po Vašej starej mame.

 

Ak by bolo dedičské konanie ukončené skôr ako okresný úrad, katastrálny odbor rozhodne o zápise vlastníckeho práva druhej polovice domu v prospech Vašej starej mamy, v súlade s ust. § 211 ods. 1 CMP platí, že ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve.

Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná.

 

Odporúčame Vám so všetkými listinami, ktorými disponujete navštíviť advokáta osobne. Po posúdení všetkých listín a skutočností Vám poskytne presnejšiu odpoveď. 

4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Ako postupovať keď je chyba na LV? (Dedičské právo)

Dobrý deň,
Plánujeme kúpu nehnuteľnosti, pri ktorej zakladáme taktiež aj rodičovskú nehnuteľnosť, aby sme dosiahli na 100% hypotéky. Nehnuteľnosť je v bezpodielovom vlastníctve mojich rodičov, kde v titule nadobudnutia a taktiež aj v liste vlastníctva je krstné meno mami uvedené ako Jana, ale reálne v rodnom liste a taktiež aj v občianskom preukaze sa vola Janka. Všetky ostatné údaje v LV aj titule nadobudnutia sú správne.

Môže vyššie uvedené spôsobiť nejaký problém pri založení nehnuteľnosti v prospech banky v katastri nehnuteľnosti?

Za informácie vopred ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať keď je chyba na LV?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.01.2021)

Dobrý deň,

v zmysle § 59 ods. 2 Katastrálneho zákona môže kataster v konaní o oprave chyby opraviť na liste vlastníctva chybné údaje. Je potrebné, aby vaša mama podala návrh na opravu chyby. Za toto konanie sa neplatí žiadny poplatok. O oprave chybne zapísaného údaju vydá následne kataster rozhodnutie. 

To, či by to mohol byť problém pri založení nehnuteľnosti je otázne, keďže o tomto rozhoduje priamo banka pri schvaľovaní hypotéky, tým, že ide o zdrobneninu mena tak by to nemusel byť problém, ale môžete si to overiť pri návšteve banky. Osobne si myslím, že budú žiadať opravu. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať keď je chyba na LV? (Dedičské právo)

Na LV na Katastrálnom portály, sa neuvádza dátum narodenia a ani adresa vlastníka - nášho rodiča, keďže ide o vlastníka-rodiča, ktorý už nežije a robíme dedičské konanie po zomrelom aké doklady potrebujeme predložiť notárke a odkiaľ, akým spôsobom ich môžeme získať. Žiaľ nemáme jej pôvodné dedičské konanie ako doklad, že ona zdedila pozemok po svojich rodičoch. Ide o jej pozemok, lebo ten istý pozemok zdedili aj jej súrodenci, ktorí na tom istom LV sú uvedení, ibaže pri nich je uvedený dátum narodenia. Akým spôsobom mame zabezpečiť vydokladovať notárke, že ide o pozemok nášho rodiča.

Odpoveď: Ako postupovať keď je chyba na LV?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.04.2019)

Dobrý deň, 

vo veci starších dokladov z dedičského konania je treba sa obrátiť na príslušný okresný súd, kde mal poručiteľ posledné trvalé bydlisko a požiadať súd o rozhodnutie z dedičského konania. V žiadosti treba uviesť meno poručiteľa, jeho identifikačné údaje, vrátane dátumu úmrtia, ako aj to, že predmetný doklad potrebujete pre dodatočné konanie o dedičstve.

Pokiaľ sa jedná o výpis z LV tento si môžete stiahnúť z internetu zo stránky katasterportal.sk a priložiť k žiadosti o dodatočné konanie o dedičstve.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať keď je chyba na LV? (Dedičské právo)

Ako postupovať, ak sa zistilo, že môj otec požiadal o vydanie nového rodného listu pre svoju budúcu ženu, moju mamu, a udal zlý dátum narodenia. Celý život to používala a teraz zomrela. Na matrike sa zistilo, že sa narodila 10. 5. 1938 nie 11 ako jej to dal napísať on. On bol 11 tak to dal preto. Potreboval to na právne úkony, keď sa išli sobášiť v roku 1961, lebo ho údajne nemala, stratila. Dajú sa spätne napadnúť listiny, že nie sú právoplatne? Ako sobáš, dedičstvo, darovanie. Ďakujem za odpoveď K.

Odpoveď: Ako postupovať keď je chyba na LV?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.01.2019)

Dobrý deň,

na  Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Nevieme z akého dôvodu došlo k takejto chybe na strane matriky, nakoľko pri vyhotovení rodného listu  bolo povinnosťou matriky zistiť podľa miesta narodenia aký dátum bol vedený v matrike dovtedy než došlo k vyhotoveniu nového rodného listu.

Pokiaľ následne pri ďalších úkonoch Vašej nebohej matky ona používala tento doklad - rodný list - pre vybavovanie ďalších úradných dokladov /občiansky preukaz, pas a podobne/, tak účastníci právnych úkonov  /napr. zmlúv/ vychádzali z toho, že tieto údaje sú správne.

Sme názoru, že teraz napadnúť tieto úkony - darovanie, sobáš, dedičstvo - nie je možné, nakoľko podľa vtedajšieho stavu boli údaje správne.

Chybný bol postup matriky, keď si neoverila dátum narodenia v knihe narodení.

Podľa ust. § 37 ods. 3 zákona o matrikách platí :

"(3) Ak sú údaje o mene a priezvisku, dátume narodenia, uzavretia manželstva alebo úmrtia alebo o rodnom čísle osoby uvedené v úradnom výpise v rozpore so skutočnosťou, príslušný matričný úrad vykoná opravu zápisu na základe verejnej listiny a vydá nový úradný výpis, o čom informuje osobu, ktorej sa zápis týka."

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako postupovať keď je chyba na LV?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku