Máte
otázku?

Je už moja pôžička premlčaná ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Bratislava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Je už moja pôžička premlčaná ?

Dna 27.08.2008 bola znamemu pozicana suma 120 000,-SK (cca 4000.-EUR) Doklad - pozicka je notarsky overena. Je tuto sumu mozne zacat vymahat aj teraz (marec 2014)? (nie je / je premlcana?) Za odpoved dakujem.

Odpoveď: Je už moja pôžička premlčaná ?

Dobrý deň, to či je pohľadávka premlčaná závisí od dátumu splatnosti, nie od dátum požičania peňazí. Ak sa zmluva spravuje občianskym zákonníkom, premlčacia lehota je 3 ročná a začína plynúť dňom nasledujúcim po dátume, kedy mal byť vrátená.

Premlčanie pôžičky teda nastáva uplynutím 3 rokov odo dňa splatnosti.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Je už moja pôžička premlčaná ? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
mal som pôžičky z nebankoviek cca 2000 e, neplatil som ich asi 4 roky, súdom mi bola žaloba zamietnutá pre premlčaciu dobu a teraz vymáha po x rokoch zaplatiť istinu 946 e, mám to splácať?

Odpoveď: Je už moja pôžička premlčaná ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.03.2021)

Dobrý deň,
odpoveď na Vami položenú otázku je tá, že pokiaľ súd zamietol žalobu veriteľa  - nebankovej spoločnosti, potom nebanková spoločnosť ani nemôže žiadať uhradiť istinu, ani úroky z omeškania po uplynutí premlčacej doby, ktorá v zmysle ust. par. 101 Obč. zákonníka je tri roky.

Nič neuhradzujte ! Nepodpisujte žiadne uznanie dlhu alebo dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je už moja pôžička premlčaná ? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa spýtať v roku 2008 som si vzal úver od proficreditu 1165 €, v tej dobe som bol zamestnaný tak, že žiadne podvodné konanie som nespravil, splácal som po 70.17 € 14 splátok od roku 2010 som prestal splácať tak by som sa chcel spýtať ako zistím, či ten dlh je už premlčaný alebo nie. Od roku 2010 nie som na Slovensku, takže žiadny papier som nedostal. Písal email do proficreditu ohľadom toho dlhu, tak mi odpovedali. Dlžná čiastka k dnešnému dňu 8.9.2020 je v sume 3187,82 e, t.j. nezaplatená istina úveru a príslušenstvo v súvislosti so zosplatnením pohľadávky za vysoké omeškanie úhrad mesačných splátok. Dá sa voči tomu nejako brániť. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Je už moja pôžička premlčaná ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.09.2020)

Dobrý deň,

vo veci odporúčame kontaktovať prísl. okresný súd podľa miesta trvalého bydliska na Slovensku a zistiť, či uvedená nebanková spoločnosť podala na Vás žalobu pre nezaplatenie spotrebiteľského úveru.

Keďže spotrebiteľský úver ste zobrali v roku 2008, splátky neuhradzujete od r. 2010 a ak žaloba podaná nebola, už nič neuhradzujte, nebankovej spoločnosti nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy. Vyčíslenie dlhu nebankovou spoločnosťou nie je podstatné. Všeob. premlčacia doba je tri roky v zmysle ust. § 103 Obč. zákonníka a vo Vašom prípade táto uplynula najneskoršie v roku 2013 max. 2014. Ak by nebank. spoločnosť podala žalobu na súd po uplyntí trojročnej premčacej doby, súd jej návrh zamietne v zmysle ust. § 583 Obč. zákonníka :

"Neuplatnenie práva
K zániku práva preto, že nebolo uplatnené v určenom čase, dochádza len v prípadoch uvedených v zákone. Na zánik súd prihliadne, aj keď to dlžník nenamietne."

Ak zistíte, že spoločnosť nepodala žalobu, nie je potrebné im nič odpisovať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je už moja pôžička premlčaná ? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,

mňa by zaujímalo, keď ide o opačný prípad a požičal som 2000 eur v roku 2012 a dotyčná nemala ako splácať dlh, lebo jej to nevychádzalo a dlh je premlčaný ako mám postupovať ja? Ja predsa nemôžem za to, že ona nemala dosť peňazí? To sa dá kľudne zneužiť a schválne neplatiť. Teraz neviem čo s tým, lebo jej advokátka poradila tak, aby mi nepodpisovala uznanie dlhu.

Odpoveď: Je už moja pôžička premlčaná ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.09.2020)

Dobrý deň,
v súkromnoprávnych vzťahoch sa uplatňuje starorímska zásada "vigilantibus scripta iura sunt" - práva prináležia bdelým. To je základom aj inštitútu premlčania v Občianskom zákonníku.

Vy, ako veriteľ, ste si mali strážiť premlčaciu lehotu a uplatniť si svoje právo zo zmluvy o pôžičky včas. V súčasnosti je Vaše právo premlčané, a ak sa poradila u advokátky, zrejme Vám už nepodpíše žiadne uznanie dlhu a rovnako v prípadnom súdnom konaní namietne premlčanie. V takých prípadoch ako veriteľ už nemáte veľa možností, jedine, že by dlžník už v čase, keď si bral pôžičku mal v úmysle nikdy Vám ju nevrátiť (v takom prípade by sa mohlo jednať o spáchanie trestného činu podvodu).


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Je už moja pôžička premlčaná ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je už moja pôžička premlčaná ? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý večer. Chcem sa opýtať. S manželom sme rozvedený už 6 rok, ale stále mi chodia upozornenia o nezaplatení pôžičiek, ktoré sme brali spolu a boli použité na spoločné veci. Neviem ako to vyriešiť, keďže nechcem splácať všetko sama. Ja som si svoje veci poplatila. Neviem ho donútiť, aby to splácal. S terajším partnerom by sme si chceli kúpiť dom. Ale nebudem tam môcť mať trvalý pobyt, aby nám dom nezobrali. Ako to môžem vyriešiť. Za pomoc a skorú odpoveď vopred ďakujem. Domina

Odpoveď: Je už moja pôžička premlčaná ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.07.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že za trvania manželstva ste spolu s bývalým manželom zobrali pôžičky, pričom ste už rozvedení 6 rokov. Otázkou ej či, ste mali spísanú dohodu o vyporiadaní BSM, vrátane dlhov z predmetných pôžičiek. Vaša dohoda aj keby bola v písomnje forme, vrátane vyporiadania dlhov z pôžičiek, nie je pre veriteľov právne nijako záväzná. To je len naša poznámka na úvod.

Bývalého manžela už nemôžete donútiť splácať pôžičky.

Podstatné vo Vašom prípade je to, či veritelia podali žalobu na súde, čo zistíte na informačnom centre prísl. okresného súdu miesta trvalého pobytu, ktorý je uvedený v zmluve o pôžičke, prípadne z dôvodu právnej istoty kontaktujte aj prísl. okresný súd terajšieho trvalého pobytu. To isté sa týka aj Vášho bývalého manžela.

Ak od neuhradenia splatnej sumy pôžičky /t.j. sumu splátky, ktorú ste neuhradili/ uplynuli viac ako 3 roky, súd návrh navrhovateľa  - veriteľa s poukázaním na ust. § 101 a nasl. a hlavne ust. § 583 Obč. zákonníka zamietne :

"§ 101 : Pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.

§ 103 : Ak bolo dohodnuté plnenie v splátkach, začína plynúť premlčacia doba jednotlivých splátok odo dňa ich zročnosti. Ak sa pre nesplnenie niektorej zo splátok stane zročným celý dlh (§ 565), začne plynúť premlčacia doba odo dňa zročnosti nesplnenej splátky.


§ 565 : Ak ide o plnenie v splátkach, môže veriteľ žiadať o zaplatenie celej pohľadávky pre nesplnenie niektorej splátky, len ak to bolo dohodnuté alebo v rozhodnutí určené. Toto právo však môže veriteľ použiť najneskôr do splatnosti najbližšie nasledujúcej splátky.

§ 583 : Neuplatnenie práva : K zániku práva preto, že nebolo uplatnené v určenom čase, dochádza len v prípadoch uvedených v zákone. Na zánik súd prihliadne, aj keď to dlžník nenamietne."

 

Veriteľom nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy, čo sa týka aj Vášho  bývalého manžela.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je už moja pôžička premlčaná ? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
mám taký problém 2012 som si požičal 300 € od nebankovej spoločnosti. Zaplatil som 3 splátky, potom som odišiel do zahraničia za prácou. V roku 2020 som sa
vrátil domov a za zistil som, že vraj im dlhujem 4500 €. Ďakujem.

Odpoveď: Je už moja pôžička premlčaná ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.06.2020)

Dobrý deň,
z otázky usudzujeme, že Vám nebanková spoločnosť teraz kontaktovala a žiada uhradiť sumu 4500 €.

V otázke uvádzate, že ste pôžičku zobrali v roku 2012 vo výške 300 € a uhradili ste tri splátky.

Uvádzame, že podľa ust. § 101 Obč. zákonníka platí všeobecná premlčacia doba, ktorá je 3 roky od nesplatenie splatnej splátky. Teda ak od splatnosti splátky, ktorú ste mali uhradiť uplynuli viac ako tri roky, nič neuhradzujte.
Ak by Vás predmetná spoločnosť resp. iná vymáhačská spoločnosť kontaktovala, nepodpisujte žiadne uznanie záväzku, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy. Súčasne im oznámte, že ak sú toho právneho názoru, že ich pohľadávka nie je premlčaná, aby svoj nárok uplatnili cestou súdu. Súd ich žalobu s poukázaním na ust. § 583 Obč. zákonníka zamietne :

"Neuplatnenie práva
K zániku práva preto, že nebolo uplatnené v určenom čase, dochádza len v prípadoch uvedených v zákone. Na zánik súd prihliadne, aj keď to dlžník nenamietne."

Z dôvodu právnej istoty zistite na informačnom centre prísl. okresného súdu (miesto Vášho trvalého pobytu) či voči Vám zo strany uvedenej nebank. spoločnosti bola podaná nejaká žaloba v predmetnej veci. V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je už moja pôžička premlčaná ? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prajem. Chcem sa spýtať, niekedy v roku 2002 bola zobratá pôžička na moje meno na ukradnuté doklady vo výške 2000 eur a vraj dve splátky boli uhradené. Pôžička mala byt na 2 roky so splakou 166 mesačne. Dnes ma kontaktovala nejaká firma vraj prebrali pohľadávku a žiadajú 15 tisíc eur a vyhrážajú sa súdom a exekúciou. Za prvé podľa mňa to už je dávno premlčané a za druhé nejak v roku 2018 OS NZ všetky námietky spoločnosti pohotovosť zamietol ako nedôvodné. Neviem, kde mám to rozhodnutie súdu no to by sa malo dať vyžiadať zo súdu. Ako postupovať, keď sa mi ta spoločnosť teraz po 15 rokoch vyhráža? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Je už moja pôžička premlčaná ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.05.2020)

Dobrý deň,

 

v prvom rade by som uviedol, že ak sa pôžička vzala na Vaše meno tým spôsobom, že sa zneužili Vaše stratené doklady, tak Vás takýto podvodný úkon nezaväzuje.

 

Ak pôžička vznikla v roku 2000 s tým, že splatnosť bola na dva roky, tak premlčacia lehota uplynula po troch rokoch. 

 

Zo zadanej otázky ale vyplýva, že bol podaný aj návrh na súd, kde ale nebanková spoločnosť neuspela. Neviem, aké presne boli okolnosti prípadu, ale dvakrát sa o tej istej veci rozhodovať nemôže. Súčasné "vyhrážky" by som teda považoval za neopodstatnené.

 

Súčasnú požiadavky na zaplatenie danej pôžičky by som preto považoval za irelevantné. S najväčšou pravdepodobnosťou ide o nátlakovú taktiku pri vymáhaní dlhu, ktorý by súd nepriznal.

 

Pokiaľ ide o rozhodnutie z OS NZ z roku 2018, tak k tomu sa viete dopracovať priamo na súde. Môžete napríklad zavolať na infocentrum a dohodnúť si, že chcete vydať kópiu rozhodnutia (identifikovať sa môžete menom a priezviskom, prípadne spisovou značkou súdneho konania).


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Je už moja pôžička premlčaná ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je už moja pôžička premlčaná ? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s prosbou o informáciu: so životným partnerom som mala exekúciu - dôvod poškodenie auta /ťuknutie na križovatke/. Exekúciu som splácala ja cca e 12. 000, 00 - partner exekúciu neplatil a následne zomrel. Exekútor si do dedičského konania uplatnil cca e 6, 000, 00. Pri nehode som nebola, auto som neriadila, ale moja chyba bola, že stará škodovka bola písaná na moje meno a mala ísť do šrotu a v deň havárie už nebola platná poistka. Partner ma vtedy ubezpečil, že dá všetko do poriadku, ale nakoniec to vyriešil tak, že mi prišla exekúcia. Je to moja chyba, že som dôverovala, ale nerozumiem, prečo som ja musela splácať uvedenú sumu a iná suma je nárokovaná v dedičskom konaní. Vopred ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Je už moja pôžička premlčaná ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.04.2019)

Dobrý deň, nie sú nám známe bližšie informácie o tomto Vašom prípade, ale predpokladáme, že súdny exekútor uplatnil v dedičskom konaní buď zvyšok dlžnej sumy, ktorú je potrebné ešte v exekučnom konaní splatiť. Alebo druhá možnosť je, že tento Váš dlh je vnímaný z pohľadu práva ako tzv. delený, pričom podiely Vás oboch sú rovnaké. To by bolo vysvetlením toho, prečo súdny exekútor uplatnil v exekučnom konaní presne jednu polovicu škody. Bez toho, aby sme vedeli podrobnosti je to veľmi ťažké posúdiť. Ak by ste mali záujem o podrobnejšiu analýzu, môžete si dohodnúť v našej kancelárii osobné stretnutie alebo využiť možnosť online právnej poradne - premium, kde je možné pre zodpovedanie Vašich otázok analyzovať aj dokumenty súvisiace s prípadom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je už moja pôžička premlčaná ? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý večer, Vaz. Pán JUDr, chcem sa opýtať mama podpísala zmluvu zo spol. Kruk za nebankovky Provident. Mama im posplacala veľa úverov ale posledné 2 úvery nie lebo nebankovka ukončila činnosť. Preto chcem vedieť, či sa dajú úroky vrátiť, či bola nebankovka oprávnená si účtovať také úroky, a či mama ešte musí ďalej platiť spol. kruk, alebo ako postupovať. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Je už moja pôžička premlčaná ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.01.2019)

Dobrý deň,
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
1./ V otázke neuvádzate dosť podstatné veci (koľko a kedy bolo požičaných €, koľko uhradených bez ohľadu na to, či sa jedná o istinu alebo úroky, poplatky a podobne/, kedy došlo k poslednej splátky).
Uvádzame to z dôvodu, že v zmysle ust. Obč. zákonníka je všeobecná premlčacia lehota tri roky a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. 

2./ Spoločnosť PROVIDENT FINANCIALs.r.o. už právne neexistuje, premenovala sa na spoločnosť ENDEPRO s.r.o., ktorá je likvidácii.
Neviem, či Vaša mama si uplatnila nároky z bezdôv. obohatenia cestou súdu proti spoločnosti PROVIDENT, ale možnosťou je uplatniť vrátenie nezákonných úrokov a všetkých poplatkov a nárok uplatniť v rámci likvidácie spoločnosti, aj keď návratnosť v prospech Vašej matky je viac ako pochybná;  teda je treba odpočítať od celkovo uhradených súm istinu - požičanú sumu a zostatok uplatniť v rámci likvidácie uvedenej spoločnosti.
Výpis z obchod. registra je tu : http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=30911&SID=2&P=1

3./ Súdne rozhodnutia v súvislosti so spoločnosťou POHOTOVOSŤ konštatujú porušenia  ustanovení zákonov, vrátane neprijateľnosti  zmluvných podmienok, ktoré sú zo zákona neplatné. Rozsudkov je nepreberné množstvo. 
4./ Pokiaľ sa jedná o spoločnosť KRUK, predmetnej spoločnosti neuznávajte písomnou formou žiadne pohľadávky, ktoré má voči Vašej mame, ani žiadne splátkové kalendáre, ani neuhradzujte žiadne splátky. Zmluva je zrejme neplatná pre jej rozpor s ust. Občianskeho zákonníka.
Nepoznáme obsah zmluvy so spoločnosťou KRUK, ktorú zrejme Vaša mama už podpísala, ale zrejme podpísala uznanie záväzku alebo splátkový kalendár.
Pokiaľ neboli pôžičky nebankovou spoločnosťou PROVIDENT  vymáhané, a od poslednej splátky zo strany Vašej matky uplynuli viac ako 3 roky, je dlžná suma premlčaná a práve z tohto dôvodu spoločnosť KRUK predkladá rôzne dohody o splátkach a podobne.

5./ Pokiaľ si nemôžete dovoliť pomoc advokáta, odporúčame obrátiť sa na Centrum právnej pomoci, ktorého adresy nájdete na stránke : http://www.centrumpravnejpomoci.sk/kde-a-kedy-nas-najdete/, prípadne využiť pomoc pro bono advokáta osobne vo Vašom bezprostrednom okolí, nakoľko na kvalifikovanú odpoveď ohľadom spoločnosti KRUK by sme potrebovali vidieť doklady.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je už moja pôžička premlčaná ? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela som si požičať pôžičku, ktorú ponúkajú na internete všetko prebehlo hladko dohodli sme sa ale potom to začalo najprv odo mňa požadovali zaplatiť vopred peniaze až tak dostanem pôžičku najprv som pristúpila a poslala im 78 eur pani napísala, že dobre v pohode zajtra mám pôžičku ale nasledujúci deň zase žiadala, aby som jej poslala nejaké poplatky na overenie podpisu v sume 100 eur poslala som jej, že je všetko v poriadku ale nasledujúci deň zase žiadala odo mňa zase nejaký poplatok najprv 120 eur ale ja som mala už len 30 eur tak súhlasila ale nasledujúci deň zase žiadala odo mňa 55 eur, ktoré som už nemala tak som ju žiadala, aby mi peniaze vrátila prestala so mnou komunikovať dokonca ma zablokovala na internete lebo som jej napísala, že je len obyčajná podvodníčka, a že chcem naspäť peniaze na maily neodpovedá ako by som sa mala brániť.

Odpoveď: Je už moja pôžička premlčaná ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.11.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
Všeobecne možno uviesť, že je v rozpore s ustanoveniami zákona, aby ste ako záujemca o pôžičku vopred platili nejaké poplatky či už s overením podpisu, poplatkami za pôžičku a podobne.
Je vylúčené, aby ste za poskytnutie pôžičky vopred platili nejaké poplatky na to, aby Vám pôžička bola poskytnutá.
Z otázky usudzujeme, že sa jedná o súkromnú - fyzickú osobu, ohľadom ktorej máte aspoň meno a predpokladáme, že peniaze ste posielali na účet. 
Sme názoru, že vo Vami uvedenom prípade sa jedná o podvod.

V otázke neuvádzate, kedy došlo z Vašej strany k zaplateniu súm uvedených v otázke.
Odporúčame vzhľadom na okolnosť, že táto osoba s Vami odmieta komunikovať, ako aj na to, že je predpoklad, že nie ste jedinou osobou, ktorá ne tento podvod naletela, podať oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu podvodu na políciu, vec oznámiť na daňový úrad cez stránku drsr.sk , ako aj na Slovenskú obchodnú inšpekciu/soi.sk/ ako nelegálne podnikanie a podvod.

Do oznámení skopírujte všetku Vám dostupnú komunikáciu s predmetnou osobou.

Žiadne peniaze už dotyčnej osobe neposielajte.

V trestnom oznámení uplatnite nárok na náhradu škody.

Uvádzame, že premlčacia lehota na vydanie bezdôvodného obohatenia je dva roky.

 


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Je už moja pôžička premlčaná ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku