Máte
otázku?

Je už moja pôžička premlčaná ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Bratislava

Otázka: Je už moja pôžička premlčaná ?

Dňa 27.08.2008 bola známemu požičaná suma 120 000,- SK (približne 4000,- EUR). Doklad - pôžička je notársky overená. Je možné túto sumu začať vymáhať aj teraz (marec 2014)? (Je / nie je premlčaná?) Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Je už moja pôžička premlčaná ?

Dobrý deň, to či je pohľadávka premlčaná závisí od dátumu splatnosti, nie od dátum požičania peňazí. Ak sa zmluva spravuje občianskym zákonníkom, premlčacia lehota je 3 ročná a začína plynúť dňom nasledujúcim po dátume, kedy mal byť vrátená.

Premlčanie pôžičky teda nastáva uplynutím 3 rokov odo dňa splatnosti.

Trápi vás "Je už moja pôžička premlčaná ?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Je už moja pôžička premlčaná ? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, môžem poprosiť o pomoc? Dnes mi do práce prišla žiadosť o strhávanie zo mzdy. Tvrdia, že v roku 2006 som si vraj zobral pôžičku z nebankovej inštitúcie a teraz po 17 rokoch, v roku 2023, mi chcú z mzdy zrážať sumu 7441 eur. Bohužiaľ, nemám ani šajnu o čo ide.

Odpoveď: Je už moja pôžička premlčaná ?

(odpoveď odoslaná: 04.07.2023)

Dobrý deň,
na Vami položenú otázku uvádzame, že ak ste si zobrali pôžičku z nebankovej spoločnosti v roku 2006 a tieto ste neuhradili, pričom posledná splátka bola vykonaná pred viac ako 3 rokmi, pričom nebanková spoločnosť nepodala návrh na súd o vydanie platobného rozkazu alebo rozsudku, je nárok veriteľa - nebankovej spoločnosti premlčaný. Uvádzame, že v zmysle ust. § 101 Občianskeho zákonníka je všeobecná premlčacia doba 3 roky a teda ak žaloba nebola podaná do 3 rokov od neuhradenia splatnej splátky, potom je nárok veriteľa premlčaný.

Zamestnávateľ na základe žiadosti nebankovej spoločnosti prípadne vymáhačskej spoločnosti nemôže vykonávať zrážky zo mzdy. Zrejme v čase poskytnutia pôžičky ste podpísali aj dohodu o zrážkach zo mzdy, táto je však neplatná, lebo v čase jej podpísania neexistoval žiadny dlh a ak by ste dohodu o zrážkach zo mzdy nepodpísali, nebanková spoločnosť by Vám neposkytla pôžičku.

Upozornite zamestnávateľa a súčasne ho požiadajte, aby zrážky zo mzdy nevykonával, lebo sa môžete obrátiť na súd s návrhom o zákaz vykonávania zrážok zo mzdy, čím zamestnávateľovi vzniknú náklady spojené so súdnym konaním. Nevykonávaním zrážok zo mzdy na základe predmetnej dohody zamestnávateľ neporuší žiadny zákon a vymáhačská spoločnosť, prípadne nebanková spoločnosť nemôže voči zamestnávateľovi ako ani voči Vám podniknúť žiadne právne kroky v tom smere, aby zamestnávateľa prinútili zrážky zo mzdy vykonávať. Premlčacia doba uplynula a dohoda o zrážkach zo mzdy nie je exekučným titulom. Zamestnávateľa môžete oboznámiť aj s našou odpoveďou.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Je už moja pôžička premlčaná ? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať ohľadom firmy Bencont Collection. Táto firma sa chystá vykonávať zrážky z mojej mzdy kvôli, podľa nich, nesplatenej pôžičke z roku 2009 s platnosťou do roku 2011. Majú na to právo? Ako som pochopil, podľa obchodného zákonníka je doba premlčania 3 roky. Mohú si teda ešte v roku 2021 uplatniť pohľadávku? Mám sa obrátiť na právneho zástupcu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Je už moja pôžička premlčaná ?

(odpoveď odoslaná: 18.05.2023)

Dobrý deň, len poznamenávam, že všeobecná premlčacia doba podľa Obchodného zákonníka je 3 roky a podľa Občianskeho zákonníka tri roky.

Uvádzame, že ak vo veci nebolo vydané žiadne súdne rozhodnutie /platobný rozkaz alebo rozsudok/ vymáhačská spoločnosť nemôže vykonávať zrážky zo mzdy na základe toho, že požiada zamestnávateľa o ich vykonávanie a rovnako zamestnávateľ na základe predmetnej výzvy zrážky vykonávať nesmie. Zamestnávateľ v tomto prípade vzhľadom na neexistenciu súdneho rozhodnutia neporuší žiadny zákon v tom, že nebude vykonávať zrážky zo mzdy a vymáhačská spoločnosť ho z toho dôvodu ani nemôže žalovať, lebo na to nie je právny dôvod.

Naopak, v prípade, že by zamestnávateľ napriek tomuto nášmu vyjadreniu, ktoré mu môžete predložiť, vykonával zrážky zo mzdy, môžete následne žalovať Vy o zdržanie sa zrážok zo mzdy s tým, že by ste si uplatnili voči zamestnávateľovi všetky náklady spojené so súdnym konaním /trovy právneho zastupovania advokátom/

Vymáhačskej spoločnosti nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach, dohodu  o zrážkach zo mzdy, prípadne listinu, z ktorej by vyplývalo, že pri čiastočnej úhrade dlhu Vám zostatok odpustia.


Podotázka: Je už moja pôžička premlčaná ? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala na dobu premlčania. Inkasná spoločnosť dostala splnomocnenie od veriteľa k 3. 9. 2019 a mne poslala prvý list 11. 12. 2020. Odvtedy sa už neozvala. Chcela by som uplatniť námietku premlčania, ale neviem, od ktorého dátumu mám počítať tri roky. Ďakujem za odpoveď. J.

Odpoveď: Je už moja pôžička premlčaná ?

(odpoveď odoslaná: 04.05.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že nie je podstatné kedy dostala vymáhačská spoločnosť splnomocnenie od veriteľa a ani to kedy Vám vymáhačská spoločnosť poslala nejakú upomienku na Vašu adresu.

Podstatné je to od kedy ste v omeškaní s úhradou neuhradenej splátky, keďže predpokladáme, že neuhradením niektorej zo splátok došlo ku splatnosti celého dlh naraz v celosti. Toto je podstatné. Ak v zmysle uvedeného od splatnosti neuhradenej splátky uplynuli 3 roky a veriteľ alebo vymáhačská spoločnosť nepodali návrh na súd v premlčacej dobe 3 roky, potom je nárok veriteľa a teda aj vymáhačskej spoločnosti v celosti premlčaný. V prípade, že by veriteľ po uplynutí 3 rokov od splatnosti podal žalobu na súd, súd návrh zamietne s poukázaním na ust. § 583 Obč. zákonníka, keďže právo nebolo uplatnené v lehote :

"K zániku práva preto, že nebolo uplatnené v určenom čase, dochádza len v prípadoch uvedených v zákone. Na zánik súd prihliadne, aj keď to dlžník nenamietne."

Vymáhačskej spoločnosti nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach, prípadne dohodu o zrážkach zo mzdy, prípadne listinu, z ktorej by vyplývalo, že pri čiastočnej úhrade dlhu Vám zostatok odpustia.

 


Trápi vás "Je už moja pôžička premlčaná ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je už moja pôžička premlčaná ? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, rád by som sa opýtal. Dňa 24. 9. 2020 som si požičal peniaze. Zmluva bola overená u notára, každý mesiac mal prísť k úhrade 250€ podľa zmluvy, súmou, ktorá je celkovo 3,500€. Vo zmluve je dohodnutá zmluvná pokuta vo výške 0,1 percenta denne a úrok z omeškania 0,05 percenta denne. Ako je to, prosím, s premlčaním? Je premlčacia doba 3 roky? To znamená, ak mala byť prvá splátka 250€ dňa 20. 10. 2020, uplynie premlčanie 20. 10. 2023? Máme na mysli premlčanie výšky splátky, nie požičky ako takej, však? Vopred ďakujem za informácie.

Odpoveď: Je už moja pôžička premlčaná ?

(odpoveď odoslaná: 06.07.2022)

Dobrý deň,
ak bola splátka splatná dňa 20.10.2020, v omeškaní je dlžník až nasledujúci deň, teda 21.10.2020 (až tento deň ste mohli prvýkrát uplatniť svoj nárok na súde). Následne sa od tohto dátumu počítajú tri roky, presne ako ste uviedli. Teda vymáhanie splátky z 20.10.2020 sa premlčí dňa 21.10.2023. Každá splátka sa počíta osobitne. Treba si však dať pozor na to, či v zmluve nie je dohodnutá tzv. strata výhody splátok.


Podotázka: Je už moja pôžička premlčaná ? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, v roku 2005 som si požičala peniaze z banky. Neskôr túto pôžičku prevzala jedna spoločnosť, potom druhá a teraz mi prišla zrážka zo mzdy. Je to v poriadku? Požičaná suma bola 5500 Sk a teraz mám vrátiť 529 €. S pozdravom, Zuzana

Odpoveď: Je už moja pôžička premlčaná ?

(odpoveď odoslaná: 22.06.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že ste si zobrali pôžičku v roku 2005, teraz  v roku 2022 začal zamestnávateľ vykonávať zrážky zo mzdy na sumu celkom 529 €.

Z otázky predpokladáme, že vo veci nikdy nebol vydaný platobný rozkaz alebo rozsudok, ktorým by ste boli zaviazaná k úhrade dlžnej sumy s príslušenstvom.

Ak je to tak, potom požiadajte písomne zamestnávateľa, aby zrážky zo mzdy nevykonával, lebo nemá na to právoplatný exekučný titul a vo veci nezačalo exekučné konanie. Ide o to, že platí všeobecná premlčacia doba, ktorá v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka je tri roky a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Keďže pôžičku ste si zobrali v roku 2005 a splátky ste neplatili riadne a načas, pričom sa stal splatný celý dlh naraz a žaloba na súd nebola podaná, potom je nárok veriteľa - banky - premlčaný. Samotná dohoda o zrážkach zo mzdy, ktorú ste museli podpísať pri poskytnutí pôžičky predstavuje neprijateľnúp podmienku, keďže jej nepodpísaním by vám nebola poskytnutá pôžička.

Vo veci odporúčame zistiť na vašom okresnom súde podľa miesta trvalého bydliska, či voči vám bola zo strany banky alebo vymáhačskej spoločnosti podaná nejaká žaloba a to aj spätne.

Ak žaloba podaná nebola, čo ja predpokladáme vzhľadom na uplynutie premlčacej doby, požiadajte zamestnávateľa, aby prestal vykonávať zrážky zo mzdy s odvolaním sa na túto našu odpoveď. Uvádzame tiež, že ak zamestnávateľ vykonáva zrážky len na základe predmetnej dohody o zrážkach zo mzdy, jeho postup je protizákonný a v prípade, že neprestane vykonávať zrážky zo mzdy, budete sa musieť obrátiť na súd, aby rozhodol o zákaze výkonu zrážok zo mzdy.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Je už moja pôžička premlčaná ? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, Pôžičku vo výške 1500 eur som si vzal od nebankovej inštitúcie a začal som ju splácať v roku 2012. Toto obdobie skončilo v roku 2016, pričom som úspešne vyplatil 30 splátok. Potom som prestal platiť a ostalo mi ešte 12 nesplatnených splátok. Nedávno sa mi ozvali s požiadavkou vyplatiť 2500 eur. Chcel by som sa informovať, či už neprebehla premlčacia dobba.

Odpoveď: Je už moja pôžička premlčaná ?

(odpoveď odoslaná: 01.06.2022)

Dobrý deň,
ak od roku 2016 nepodali na Vás žalobu o zaplatenie dlžnej sumy, tak predmetná pohľadávka veriteľa je premlčaná. Ak od Vás žiadajú zaplatiť ďalšiu dlžnú sumu, odpíšte im na výzvu, namietnite premlčanie a vyzvite ich zároveň, aby upustili od vymáhania tohto dlhu.


Trápi vás "Je už moja pôžička premlčaná ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je už moja pôžička premlčaná ? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, Chcel by som sa informovať. V roku 2017 som požičal známemu určitú čiastku peňazí. Spísali sme si zmluvu, ktorú sme obaja podpísali, avšak nebola notársky ani inak overená - v podstate to bola len dohoda medzi nami dvoma. Po pol roku môj známy prestal splácať dlh a odmlčal sa. Teraz sa k pôžičke nepriznáva. Mám to chápať ako premlčaciu dobu a s peniazmi sa rozlúčiť? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Je už moja pôžička premlčaná ?

(odpoveď odoslaná: 03.06.2021)

Dobrý deň,
preštudovali sme si Vašu otázku a uvádzame nasledovný právny názor :

V otázke uvádzate, že ste kamarátovi požičali niekedy v roku 2017 peniaze, pričom prestal splácať splátky po polroku od požičania peňazí resp. od spísania zmluvy o pôžičke, čo bolo zrejme niekedy v roku 2017 max. začiatkom roka 2018.

Podľa ust. § 101 Obč. zákonníka platí všeobecná premlčacia doba, ktorá je tri roky a začína plynúť prvým dňom, kedy sa právo mohlo vykonať prvý raz. Nevieme ako sú v zmluve o pôžičke dohodnuté splátky a od kedy presne je kamarát v omeškaní s platením splatných splátok. Ak od neuhradenia splatnej splátky uplynuli viac ako tri roky, potom v prípade podania žaloby na súd kamarát by vzniesol námietky premlčania a súd by Váš návrh zamietol aj s prihliadnutím na ust. § 583 Obč. zákonníka /neuplatnenie práva/.

Možnosťou riešenia je spísanie uznania dlhu dlžníkom podľa inštrukcií uvedených na našej stránke www. uznanie-dlhu, ktoré by Vám mohlo pomôcť. Podľa ust. § 558 Obč. zákonníka platí :

"Uznanie dlhu
Ak niekto uzná písomne, že zaplatí svoj dlh určený čo do dôvodu aj výšky, predpokladá sa, že dlh v čase uznania trval. Pri premlčanom dlhu má také uznanie tento právny následok, len ak ten, kto dlh uznal, vedel o jeho premlčaní."

Napíšte prípadne ako reakciu na túto odpoveď presnejšie znenie zmluvy a od kedy kamarát nezaplatil splatnú splátku/dátum/, aby sme Vám pomohli.

 


Podotázka: Je už moja pôžička premlčaná ? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, Mám pôžičky od nebankových inštitúcií približne vo výške 2000 eur. Štyri roky som ich neplatil. Súd mi žalobu zamietol z dôvodu premlčacej doby. Teraz po istom počte rokov mi vymáhajú zaplatiť sumu 946 eur. Mám túto sumu splácať?

Odpoveď: Je už moja pôžička premlčaná ?

(odpoveď odoslaná: 02.03.2021)

Dobrý deň,
odpoveď na Vami položenú otázku je tá, že pokiaľ súd zamietol žalobu veriteľa  - nebankovej spoločnosti, potom nebanková spoločnosť ani nemôže žiadať uhradiť istinu, ani úroky z omeškania po uplynutí premlčacej doby, ktorá v zmysle ust. par. 101 Obč. zákonníka je tri roky.

Nič neuhradzujte ! Nepodpisujte žiadne uznanie dlhu alebo dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy.


Podotázka: Je už moja pôžička premlčaná ? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, v roku 2008 som si vzal úver od Profi Credit-u vo výške 1165 €. Vtedy som bol zamestnaný a nevykonal som žiadne podvodné konanie. Po dobu 14 mesiacov som splácal po 70,17 €. Od roku 2010 však som prestal splácať. Rád by som vedel, ako zistím, či tento dlh už je premlčaný alebo nie. Od roku 2010 nežijem na Slovensku, takže som nedostal žiadny dokument. Napísal som email do Profi Credit-u s otázkou ohľadom tohto dlhu a dostal som odpoveď. Podľa nich, k dnešnému dňu - t.j. 8.9.2020 - je môj dlh vo výške 3187,82 €. Suma pozostáva z nezaplatenej istiny úveru a prísluženstva v súvislosti so zosplatnením pohľadávky za vysoké omeškanie úhrad mesačných splátok. Chcem vedieť, či sa dá proti tomuto nejako brániť. Ďakujem vám za odpoveď.

Odpoveď: Je už moja pôžička premlčaná ?

(odpoveď odoslaná: 08.09.2020)

Dobrý deň,

vo veci odporúčame kontaktovať prísl. okresný súd podľa miesta trvalého bydliska na Slovensku a zistiť, či uvedená nebanková spoločnosť podala na Vás žalobu pre nezaplatenie spotrebiteľského úveru.

Keďže spotrebiteľský úver ste zobrali v roku 2008, splátky neuhradzujete od r. 2010 a ak žaloba podaná nebola, už nič neuhradzujte, nebankovej spoločnosti nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy. Vyčíslenie dlhu nebankovou spoločnosťou nie je podstatné. Všeob. premlčacia doba je tri roky v zmysle ust. § 103 Obč. zákonníka a vo Vašom prípade táto uplynula najneskoršie v roku 2013 max. 2014. Ak by nebank. spoločnosť podala žalobu na súd po uplyntí trojročnej premčacej doby, súd jej návrh zamietne v zmysle ust. § 583 Obč. zákonníka :

"Neuplatnenie práva
K zániku práva preto, že nebolo uplatnené v určenom čase, dochádza len v prípadoch uvedených v zákone. Na zánik súd prihliadne, aj keď to dlžník nenamietne."

Ak zistíte, že spoločnosť nepodala žalobu, nie je potrebné im nič odpisovať.


Trápi vás "Je už moja pôžička premlčaná ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je už moja pôžička premlčaná ? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, rád by som sa informoval o opačnom prípade. V roku 2012 som požičal sumu 2000 eur osobe, ktorá nemala možnosti splácať dlh, pretože jej finančná situácia to neumožňovala. Teraz je dlh premlčaný. Ako mám v takomto prípade postupovať? Nie je to predsa moja chyba, že nemala dostatok financií. Toto do určitej miery otvára priestor pre zneužitie a schválne neplatenie. Momentálne neviem, ako ďalej postupovať, pretože jej právna zástupkyňa jej odporučila, aby mi nepodpísala uznanie dlhu.

Odpoveď: Je už moja pôžička premlčaná ?

(odpoveď odoslaná: 01.09.2020)

Dobrý deň,
v súkromnoprávnych vzťahoch sa uplatňuje starorímska zásada "vigilantibus scripta iura sunt" - práva prináležia bdelým. To je základom aj inštitútu premlčania v Občianskom zákonníku.

Vy, ako veriteľ, ste si mali strážiť premlčaciu lehotu a uplatniť si svoje právo zo zmluvy o pôžičky včas. V súčasnosti je Vaše právo premlčané, a ak sa poradila u advokátky, zrejme Vám už nepodpíše žiadne uznanie dlhu a rovnako v prípadnom súdnom konaní namietne premlčanie. V takých prípadoch ako veriteľ už nemáte veľa možností, jedine, že by dlžník už v čase, keď si bral pôžičku mal v úmysle nikdy Vám ju nevrátiť (v takom prípade by sa mohlo jednať o spáchanie trestného činu podvodu).


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Je už moja pôžička premlčaná ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava