Máte
otázku?

Doloženie relevantných dokumentov banke


Online právna poradňa
Oblasť práva: Obchodné právo, Košice
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Doloženie relevantných dokumentov banke

Dobrý deň, banka ma kontaktovala a chcela sa informovať na podrobnosti mojich pohybov na účte (nad 10 000). Zaslali mi mail, v ktorom žiadali doloženie dokumentov k danému prevodu (zmluvu, faktúru). Som povinný s bankou zdieľať takéto informácie? Poprípade ako mám postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Doloženie relevantných dokumentov banke

 

Dobrý deň,
ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :


V otázke uvádzate jeden číselný údaj a to sumu "nad 10 000 €", ku ktorej operácii banka požaduje doklad k danému prevodu /zmluva, faktúra/. 

 

Základná právna úprava úprava predmetnej problematiky je upravená v ust. zákona o bankách, zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, ust. zákona o elek zákona      a  zákona o 

1.) Podľa ust. zákona o bankách banka a pobočka zahraničnej banky pri vykonávaní bankových činností na území SR  uzatvárajú a vykonávajú obchody so svojimi klientmi na zmluvnom základe v súlade s právnym poriadkom SR /ďalej iba "banka"/.

Banka je povinná pri každom obchode požadovať preukázanie totožnosti klienta , pri každom obchode je klient povinný vyhovieť každej takejto žiadosti banky alebo pobočky zahraničnej banky. Vykonávanie obchodu so zachovaním anonymity klienta banka je povinná odmietnuť.

Podˇˇla ust. § 89  cit. zákona "banka je povinná pri každom obchode s hodnotou najmenej 15 000 eur zisťovať vlastníctvo prostriedkov použitých klientom na vykonanie obchodu. Na účely tohto ustanovenia sa vlastníctvo prostriedkov zisťuje záväzným písomným vyhlásením klienta, v ktorom je klient povinný uviesť, či sú tieto prostriedky jeho vlastníctvom a či obchod vykonáva na vlastný účet; toto písomné vyhlásenie klienta o vlastníctve peňažných prostriedkov môže byť aj súčasťou písomnej zmluvy, ktorú banka uzatvára s klientom v súvislosti s dohodnutým obchodom. Ak sú tieto prostriedky vlastníctvom inej osoby alebo ak je obchod vykonaný na účet inej osoby, vo vyhlásení je klient povinný uviesť meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak ho má pridelené, ktorej vlastníctvom sú prostriedky a na ktorej účet je obchod vykonaný; v takomto prípade je klient povinný odovzdať banke aj písomný súhlas dotknutej osoby na použitie jej prostriedkov na vykonávaný obchod a na vykonanie tohto obchodu na jej účet."


Ak klient nakladá so sumou nepresahujúcou 2 000 eur a ak osobitný zákon neustanovuje inak, banky nie sú povinné požadovať preukázanie totožnosti klienta
a) pri obchodoch vykonávaných prostredníctvom zmenárenských automatov,
b) pri poskytovaní finančných služieb na diaľku,
c) pri nakladaní s vkladom okrem zriadenia vkladu.


Vyššie uvedeným nie je dotknutá  povinnosť banky zisťovať totožnosť prostredníctvom tretích osôb podľa osobitného zákona - zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
Banka je povinná písomne oznámiť daňovému úradu číslo každého zriadeného a každého zrušeného bežného účtu a vkladového účtu podnikateľa, ktorý je alebo bol ich klientom, a to do 10 dní po uplynutí kalendárneho mesiaca. 

2 ./ Podľa ust. zákona o zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti základná starostlivosť povinnej osoby vo vzťahu ku klientovi zahŕňa
a) identifikáciu klienta a overenie jeho identifikácie,
b) v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu identifikácia konečného užívateľa výhod a prijatie primeraných opatrení na overenie jeho identifikácie, vrátane opatrení na zistenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry klienta, ktorý je právnickou osobou alebo združením majetku,
c) získanie informácií o účele a plánovanej povahe obchodného vzťahu,
d) vykonávanie priebežného monitorovania obchodného vzťahu, vrátane preskúmania konkrétnych obchodov vykonaných počas trvania obchodného vzťahu na účel zistenia, či vykonávané obchody sú v súlade s poznatkami povinnej osoby o klientovi, jeho podnikateľskom profile a prehľade možných rizík spojených s klientom, a v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu zisťovanie pôvodu finančných prostriedkov a zabezpečenie aktualizácie dokumentov, údajov alebo informácií, ktoré má povinná osoba k dispozícii o klientovi.

Banka  je povinná vykonať základnú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi
a) pri uzatváraní obchodného vzťahu,
b) pri vykonaní príležitostného obchodu mimo obchodného vzťahu v hodnote najmenej 15 000 EUR, pričom nezáleží na tom, či je obchod vykonaný jednotlivo alebo ako viaceré na seba nadväzujúce obchody, ktoré sú alebo môžu byť prepojené,
c) ak je podozrenie, že klient pripravuje alebo vykonáva neobvyklú obchodnú operáciu bez ohľadu na hodnotu obchodu,
d) pri pochybnostiach o pravdivosti alebo úplnosti predtým získaných identifikačných údajov o klientovi, alebo
e) ak ide o výplatu zostatku zrušeného vkladu na doručiteľa.


Banka  je povinná posudzovať, či je pripravovaný alebo vykonávaný obchod neobvyklý. Súčasne je povinná osobitnú pozornosť
a) všetkým zložitým, nezvyčajne veľkým obchodom a všetkým obchodom s nezvyčajnou povahou, ktoré nemajú zrejmý ekonomický účel alebo zrejmý zákonný účel, pričom povinná osoba je povinná v čo najväčšej možnej miere preskúmať účel týchto obchodov,

3./ Podľa ust. § 4 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti "neobvyklou obchodnou operáciou je právny úkon alebo iný úkon, ktorý nasvedčuje tomu, že jeho vykonaním môže dôjsť k legalizácii alebo financovaniu terorizmu."

"Neobvyklou obchodnou operáciou je najmä obchod,  (poznámka : slovo najmú zdôrazňujeme)

a) ktorý vzhľadom na svoju zložitosť, nezvyčajne vysoký objem finančných prostriedkov alebo inú svoju povahu zjavne vybočuje z bežného rámca alebo povahy určitého druhu obchodu alebo obchodu určitého klienta,

b) ktorý vzhľadom na svoju zložitosť, nezvyčajne vysoký objem finančných prostriedkov alebo inú svoju povahu nemá žiaden zrejmý ekonomický účel alebo zrejmý zákonný účel,

c) pri ktorom sa klient odmieta identifikovať alebo poskytnúť údaje potrebné na vykonanie starostlivosti povinnou osobou podľa § 10 až 12,

d) pri ktorom klient odmieta poskytnúť informácie o pripravovanom obchode alebo sa snaží poskytnúť čo najmenej informácií alebo poskytne také informácie, ktoré môže povinná osoba veľmi ťažko alebo len s veľkými nákladmi preveriť,

e) pri ktorom klient žiada o jeho vykonanie na základe projektu, ktorý vyvoláva pochybnosti,

f) pri ktorom sú použité finančné prostriedky nízkej menovitej hodnoty v neprimerane vysokom objeme,

g) s klientom, u ktorého možno predpokladať, že vzhľadom na jeho zamestnanie, postavenie alebo inú charakteristiku nie je alebo nemôže byť vlastníkom potrebných finančných prostriedkov,

h) pri ktorom objem finančných prostriedkov, s ktorými klient disponuje, je v zjavnom nepomere k povahe alebo rozsahu jeho podnikateľskej činnosti alebo ním deklarovaným majetkovým pomerom,"

a celý rad ďalších. 

Podľa ust. § 17 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti je banka prípadne aj iná povinná osoba napr. poisťovňa, je povinná ohlásiť finančnej spravodajskej jednotke neobvyklú obchodnú operáciu alebo pokus o jej vykonanie bez zbytočného odkladu. Banka bez zbytočného odkladu ohlási finančnej spravodajskej jednotke aj odmietnutie vykonania požadovanej neobvyklej obchodnej operácie.
Porušenie ustanovení zákona ako zo strany banky, ostatných povinných osôb a fyz. osôb - podnikateľov je kvalifikované ako priestupok, za ktorý je možné uložiť pokuty až cez 300 000 €  (viď § 32 zákona o ochrane pred legalizáciou).

 

ODPORÚČANIE : 

Ak Vaša obchodná operácia nespadá pod neobvyklé obchodné operácie odporúčame Vám opýtať sa osobne  v banke na základe akého zákonného ustanovenia od Vás predmetné doklady požadujú. Poznamenávame, že podľa § 91 zákona o bankách "predmetom bankového tajomstva sú všetky informácie a doklady o záležitostiach týkajúcich sa klienta banky alebo klienta pobočky zahraničnej banky, ktoré nie sú verejne prístupné, najmä informácie o obchodoch, stavoch na účtoch a stavoch vkladov. Tieto informácie banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné utajovať a chrániť pred vyzradením, zneužitím, poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením."

Poskytovanie informácií o neobvyklých obchodných operáciách zo strany banky prísl. orgánom nie je porušením bankového tajomstva (§ 91).

V  prípade, že by ste neboli spokojný s postupom banky, odporúčame kontaktovať NBS ako dohliadajúci orgán  nad bankovníctvom.

 

Pokiaľ by sa Vám naša odpoveď pozdávala ako veľmi obsiahla, uvádzame, že našim cieľom je ako zodpovedať otázku, tak aj poskytnúť pýtajúcemu sa odpoveď v širších súvislostiach.

Dúfame, že naša právna rada Vám pomôže.
Budeme radi, ak nám dáte vedieť, ako ste dopadli.
 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Doloženie relevantných dokumentov banke" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku