Dajú sa vymáhať aj staré pohľadávky?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Banskobystrický
Odpovedá: spolupracujúci advokát, Zvolen, JUDr. Straňáková
Odpovedané dňa: 10. 8. 2015

Otázka: Dajú sa vymáhať aj staré pohľadávky?

Dobrý deň. Chcem sa opýtať a poradiť za vymáhanú pohľadávku z rokov 1991,1992,1993 a 1994. Či sa na tie roky nevzťahuje premlčacia doba 10 rokov, odvtedy uz uplynulo 20 rokov. Za odpoveď Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Dajú sa vymáhať aj staré pohľadávky?

Dobrý deň

podľa § 100 OZ: “1) Právo sa premlčí, ak sa nevykonalo v dobe v tomto zákone ustanovenej (§ 101 až 110). Na premlčanie súd prihliadne len na námietku dlžníka. Ak sa dlžník premlčania dovolá, nemožno premlčané právo veriteľovi priznať. 2) Premlčujú sa všetky majetkové práva s výnimkou vlastníckeho práva. Tým nie je dotknuté ustanovenie § 105. Záložné práva sa nepremlčujú skôr, než zabezpečená pohľadávka. 3) Nepremlčujú sa takisto práva z vkladov na vkladných knižkách alebo na iných formách vkladov a bežných účtoch, pokiaľ vkladový vzťah trvá.” Všeobecná premlčacia doba je 3-ročná, ak zákon pre jednotlivé práva neráta s osobitnou kratšou alebo dlhšou premlčacou dobou. Nešpecifikujete Vaše pohľadávky, preto je možné odpovedať len takto všeobecne.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Dajú sa vymáhať aj staré pohľadávky? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, ma exekútor právo držať zablokovaný účet, ktorý je písaný na brata, ale došla mi tam výplata na jeho účet. Poslal som mu doklady o tom, že naozaj suma je moja. Nakoľko banka nedisponuje možnosťou výberu na pobočke, s možnosťou dostať tieto peniaze na ruku. Žiadal som ho o odblokovanie účtu nakoľko si musím zaplatiť šeky. Môžem v tomto prípade, pokiaľ mňa odpoja kvôli jeho nedbalosti a zadržiavania mojich financií na bratovom účte, mu dať preplatiť znovu zapojenie alebo ho môžem dať na súd ? Alebo ako by som mohol vyjsť z takéhoto problému. Ďakujem pekne za radu.

Odpoveď: Dajú sa vymáhať aj staré pohľadávky?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.03.2019)

Dobrý deň, 
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď .
Podľa ust. exek. poriadku exekúciu možno vykonať len spôsobmi uvedenými v tomto zákone. 
Podľa ust. § 61q/ exek. poriadku platí, že "exekúciou nemožno postihnúť majetok alebo práva, ktoré podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov nepodliehajú exekúcii alebo sú z exekúcie vylúčené, alebo na ktoré je exekúcia neprípustná."

Váš brat zrejme v úmysle vyhnúť sa exekúcii si nechal posielať svoju mzdu na Váš účet, ktorého ste výlučným vlastníkom. Toto však nemá význam, keďže exekútor posiela upovedomenie o exekúcii a príkaz na  vykonanie  exekúcie zrážkami zo mzdy zamestnávateľovi, ktorý na tomto základe vykoná zrážky zo mzdy povinného.
Pokiaľ Váš brat nie je vlastníkom účtu, nie je dôvod, aby bol Váš účet zablokovaný v exek. konnaí.

Podľa exek. poriadku platí, že právo k veci, ktoré nepripúšťa exekúciu, treba namietnuť u exekútora. Toto právo patrí tomu, kto zároveň tvrdí a preukáže, že mu patrí vlastnícke alebo iné právo k dotknutej veci vylučujúce exekúciu. 

T.j. : U súdneho exekútora dopor. listom musíte namietať neprípustnosť zablokovania Vášho účtu, nakoľko jeho vlastníkom ste Vy nie Váš brat. 
 

Ak Vám v súvislosti s činnosťou exekútora vznikne škoda z dôvodu nemožnosti uhradzovať Vaše účtu a tak budete musieť uhradiť penále, úroky, pokuty a podobne, škodu musíte uplatniť u súdneho exekútora v súlade s ust. § 31 exekučného poriadku (ciutujeme) :

"(1) Exekútor zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí v súvislosti s výkonom činnosti podľa tohto zákona. Na zodpovednosť exekútora sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka. Exekútor zodpovedá aj za škodu, ktorú v súvislosti s výkonom činnosti podľa tohto zákona spôsobí jeho zamestnanec; zodpovednosť zamestnanca podľa osobitných predpisov tým nie je dotknutá.

(2) Exekútor sa zbaví zodpovednosti, ak preukáže, že postupoval s odbornou starostlivosťou."


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk