Máte
otázku?

Dajú sa vymáhať aj staré pohľadávky?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Banská Bystrica

Otázka: Dajú sa vymáhať aj staré pohľadávky?

Dobrý deň. Chcem sa opýtať a poradiť za vymáhanú pohľadávku z rokov 1991,1992,1993 a 1994. Či sa na tie roky nevzťahuje premlčacia doba 10 rokov, odvtedy uz uplynulo 20 rokov. Za odpoveď Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Dajú sa vymáhať aj staré pohľadávky?

Dobrý deň

podľa § 100 OZ: “1) Právo sa premlčí, ak sa nevykonalo v dobe v tomto zákone ustanovenej (§ 101 až 110). Na premlčanie súd prihliadne len na námietku dlžníka. Ak sa dlžník premlčania dovolá, nemožno premlčané právo veriteľovi priznať. 2) Premlčujú sa všetky majetkové práva s výnimkou vlastníckeho práva. Tým nie je dotknuté ustanovenie § 105. Záložné práva sa nepremlčujú skôr, než zabezpečená pohľadávka. 3) Nepremlčujú sa takisto práva z vkladov na vkladných knižkách alebo na iných formách vkladov a bežných účtoch, pokiaľ vkladový vzťah trvá.” Všeobecná premlčacia doba je 3-ročná, ak zákon pre jednotlivé práva neráta s osobitnou kratšou alebo dlhšou premlčacou dobou. Nešpecifikujete Vaše pohľadávky, preto je možné odpovedať len takto všeobecne.

Trápi vás "Dajú sa vymáhať aj staré pohľadávky?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Dajú sa vymáhať aj staré pohľadávky? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, ma exekútor právo držať zablokovaný účet, ktorý je písaný na brata, ale došla mi tam výplata na jeho účet. Poslal som mu doklady o tom, že naozaj suma je moja. Nakoľko banka nedisponuje možnosťou výberu na pobočke, s možnosťou dostať tieto peniaze na ruku. Žiadal som ho o odblokovanie účtu nakoľko si musím zaplatiť šeky. Môžem v tomto prípade, pokiaľ mňa odpoja kvôli jeho nedbalosti a zadržiavania mojich financií na bratovom účte, mu dať preplatiť znovu zapojenie alebo ho môžem dať na súd ? Alebo ako by som mohol vyjsť z takéhoto problému. Ďakujem pekne za radu.

Odpoveď: Dajú sa vymáhať aj staré pohľadávky?

(odpoveď odoslaná: 23.03.2019)

Dobrý deň, 
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď .
Podľa ust. exek. poriadku exekúciu možno vykonať len spôsobmi uvedenými v tomto zákone. 
Podľa ust. § 61q/ exek. poriadku platí, že "exekúciou nemožno postihnúť majetok alebo práva, ktoré podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov nepodliehajú exekúcii alebo sú z exekúcie vylúčené, alebo na ktoré je exekúcia neprípustná."

Váš brat zrejme v úmysle vyhnúť sa exekúcii si nechal posielať svoju mzdu na Váš účet, ktorého ste výlučným vlastníkom. Toto však nemá význam, keďže exekútor posiela upovedomenie o exekúcii a príkaz na  vykonanie  exekúcie zrážkami zo mzdy zamestnávateľovi, ktorý na tomto základe vykoná zrážky zo mzdy povinného.
Pokiaľ Váš brat nie je vlastníkom účtu, nie je dôvod, aby bol Váš účet zablokovaný v exek. konnaí.

Podľa exek. poriadku platí, že právo k veci, ktoré nepripúšťa exekúciu, treba namietnuť u exekútora. Toto právo patrí tomu, kto zároveň tvrdí a preukáže, že mu patrí vlastnícke alebo iné právo k dotknutej veci vylučujúce exekúciu. 

T.j. : U súdneho exekútora dopor. listom musíte namietať neprípustnosť zablokovania Vášho účtu, nakoľko jeho vlastníkom ste Vy nie Váš brat. 
 

Ak Vám v súvislosti s činnosťou exekútora vznikne škoda z dôvodu nemožnosti uhradzovať Vaše účtu a tak budete musieť uhradiť penále, úroky, pokuty a podobne, škodu musíte uplatniť u súdneho exekútora v súlade s ust. § 31 exekučného poriadku (ciutujeme) :

"(1) Exekútor zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí v súvislosti s výkonom činnosti podľa tohto zákona. Na zodpovednosť exekútora sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka. Exekútor zodpovedá aj za škodu, ktorú v súvislosti s výkonom činnosti podľa tohto zákona spôsobí jeho zamestnanec; zodpovednosť zamestnanca podľa osobitných predpisov tým nie je dotknutá.

(2) Exekútor sa zbaví zodpovednosti, ak preukáže, že postupoval s odbornou starostlivosťou."V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dajú sa vymáhať aj staré pohľadávky?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku