Čo znamená dohoda o vine a treste?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Prešovský
Odpovedá: advokát
Odpovedané dňa: 7. 5. 2017

Otázka: Čo znamená dohoda o vine a treste?

Dobrý deň, mám nasledujúci problém. Kamaráta chytili s marihuanou. Polícii povedal, že aj ja som od neho kúpil 1 gram. Bol som vypočutý a dali to na prokuratúru. Z nej mi prišlo, že to dávajú na súd. Chcel by som vedieť, čo mi hrozí a ako ďalej postupovať. A tiež by som sa chcel spýtať, keďže toho kamaráta chytili, ako je možné, že on s toho nebude mať súd, iba sa ma ísť dohodnúť s prokurátorom. Za odpovede Vám vopred ďakujem. S pozdravom.

Odpoveď: Čo znamená dohoda o vine a treste?

Dobrý deň, predpokladám, že voči Vám bola podaná obžaloba pre spáchanie trestného činu Nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 172 Trestného zákona. V zmysle tohto ustanovenia sa tohto trestného činu dopustí ten, kto neoprávnene

a) vyrobí,

b) dovezie, vyvezie, prevezie alebo dá prepraviť,

c) kúpi, predá, vymení, zadováži, alebo

d) prechováva po akúkoľvek dobu,

omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor alebo kto takú činnosť sprostredkuje, za čo sa môže potrestať odňatím slobody na tri roky až desať rokov.

Pre uvedenie konkrétnych krokov obhajoby je nevyhnutné oboznámiť sa najskôr so všetkými skutkovými okolnosťami Vášho prípadu a vyšetrovacím spisom. Dohoda o vine a treste je osobitným právnym inštitútom, ktorým možno skončiť trestné konanie. Prokurátor môže začať konanie o dohode o vine a treste na podnet obvineného alebo aj bez takého podnetu, ak výsledky vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania dostatočne odôvodňujú záver, že skutok je trestným činom a spáchal ho obvinený, ktorý sa k spáchaniu skutku priznal, uznal vinu a dôkazy nasvedčujú pravdivosti jeho priznania. Váš "kamarát" sa teda k spáchaniu trestného činu priznal a pravdepodobne aj požiadal prokurátora o predmetnú dohodu. Dohoda o vine a treste podlieha schváleniu súdom a na jej základe dochádza k rovnakej povahe odsúdenia ako v prípade súdneho rozsudku resp. trestného rozkazu.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Čo znamená dohoda o vine a treste? (Trestné právo)

Dobrý deň. Bol som odsúdený trestným rozkazom na 5 mesiacov nepodmienečne, v stanovenej lehote idem podať odpor voči trestnému rozkazu. Ak tomu správne chápem potom by mal byť rozsudok od samosudcu neplatný a malo by sa vytýčiť hlavné pojednávanie. Ak by mi prokurátor nenavrhol pred hlavným pojednávaním dohodu o vine a treste, môžem osloviť v tejto veci aj ja prokurátora a toto konanie začať z mojej iniciatívy? A ak je to možné tak ako?

Odpoveď: Čo znamená dohoda o vine a treste?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.01.2020)

Dobrý deň, podnet na konanie o dohode o vine a treste môže podať aj samotný obvinený. Stačí prokurátorovi po podaní odporu zaslať písomne podanie označené napríklad ako podnet na začatie konania o dohode o vine a treste. Už v tejto dohode alebo až osobne s prokurátorom môžete uviesť aký trest by ste akceptovali. Samozrejme uzatvorenie dohody o vine a treste v znení ako by ste ju navrhli Vy, je výlučne v kompetencii prokurátora. Ak by on považoval Vami navrhnutý trest za neprimeraný alebo nespravodlivý, prípadne mimo zákonných možností mimoriadneho zníženia trestu podľa trestného zákona, návrh by neakceptoval a trestné stíhanie by pokračovalo v konaní pred súdom, a to už na spomínanom hlavnom pojednávaní.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Čo znamená dohoda o vine a treste? (Trestné právo)

Dobrý deň, pred rokom som prijala dohodu o vine a treste. Súd mi uložil povinnosť zaplatiť sumu 2000 €, ktorú som aj zaplatila. Po roku mi prišla exekúcia na vyplatenie celej sumy. Chcem sa opýtať, či majú na to právo a načo som platila potom sumu 2000 €? Ďakujem.

Odpoveď: Čo znamená dohoda o vine a treste?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.08.2018)

Dobrý deň. Ak ste si splnili povinnosť, resp. záväzok uhradiť sumu 2000 € a napriek úhrade tejto sumy bola voči Vám začatá exekúcia, nedá sa vylúčiť, že táto exekúcia je vedená neoprávnene. Nie je totiž možné vymáhať dvakrát ten istý nárok.

Pokiaľ je teda exekúcia vedená na jednu a tú istú sumu a na základe toho istého exekučného titulu, na základe ktorého bola suma uhradená dobrovoľne, takáto exekúcia by mala byť zastavená. V rámci exekučného konania sa teda môžete brániť návrhom na zastavenie exekúcie. K návrhu priložte doklad o úhrade predmetnej sumy 2000 €.

Podľa § 61 k ods. 1 písm. a) súčasne platného a účinného Exekučného poriadku platí, že: "Súd exekúciu zastaví v celom rozsahu alebo v časti, ak po vzniku exekučného titulu nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku." Za takéto okolnosti možno považovať napr. uhradenie nároku - zánik splnením nároku.

Podľa § 61 k ods. 1 súčasne platného a účinného Exekučného poriadku platí, že: "Povinný môže z dôvodov podľa odseku 1 podať do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie návrh na zastavenie exekúcie. Návrh na zastavenie exekúcie musí byť odôvodnený a musia v ňom byť uvedené všetky skutočnosti, ktoré povinný môže ku dňu podania návrhu uplatniť. Takýto návrh má odkladný účinok."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Čo znamená dohoda o vine a treste? (Trestné právo)

Keď mojho kamaráta chytili mal pri sebe približne 6 gramov marihuany. Je možné, že on dostal dohodu za to, že povedal, že mi jeden predal? To isté povedal ešte o tretej osobe. Za Vašu odpoveď Vám vopred ďakujem. S pozdravom.

Odpoveď: Čo znamená dohoda o vine a treste?

Odpovedá: advokát (odpoveď odoslaná: 09.05.2017)

Dobrý deň, nakoľko mi nie známy skutok, ktorý sa Vášmu kamarátovi kládol za vinu, nedokážem sa vyjadriť alebo predpokladať k čomu sa mal priznať resp. čo povedať. Priznanie k skutku, ktorý sa obvinenému kladie za vinu, je jednou zo zákonných podmienok pre uzavretie dohody o vine a treste. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk