Ako vysťahovať z bytu bývalú priateľku?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Žilinský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 24. 8. 2017

Otázka: Ako vysťahovať z bytu bývalú priateľku?

Dobrý večer. Syn je vlastníkom bytu. Žije s priateľkou 3 roky. Má tam aj ona trvalý pobyt, Rozišli sa a nechce sa priateľka vysťahovať. Musí jej syn nájsť náhradné ubytovanie, keď nie sú manželia a nemajú ani deti? Ďakujem.

Odpoveď: Ako vysťahovať z bytu bývalú priateľku?

Dobrý deň. 

 

Váš syn nemá žiadnu povinnosť voči svojej bývalej priateľke, ktorej umožnil bývať v byte spolu s ním. S trvalým pobytom sa nespája povinnosť náhradného bývania. 

 

Vlastnícke právo a jeho ochrana

 

V zmysle § 123 Občianskeho zákonníka vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním.

 

Vlastnícke právo je najvýznamnejším vecným právom, definíciu ktorého obsahuje priamo zákon. Pokiaľ ide o nehnuteľnosť, tak vlastníkom je ten, kto je ako vlastník evidovaný na liste vlastníctva. 

 

Občiansky zákonník v § 126 poskytuje vlastníkovi ochranu pred neoprávneným zásahom do vlastníckeho práva:

"Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kto do jeho vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje; najmä sa môže domáhať vydania veci od toho, kto mu ju neprávom zadržuje."

 

Z dôvodu toho, že sa bývalá priateľka zdržuje v byte Vášho syna proti jeho vôli, neoprávnene zasahuje do jeho vlastníckeho práva, pričom Váš syn ako vlastník má právo na ochranu svojho vlastníctva. 

 

Súdnu ochranu vlastníckeho práva možno realizovať prostredníctvom dvoch typov žalôb, a to


a) žaloby na vydanie veci (actio reivindicatio) - predpokladá, že iná osoba neoprávnene, t.j. bez právneho dôvodu, zadržiava vec patriacu vlastníkovi a súčasne mu ju odmieta vydať. Žaloba musí znieť na vydanie veci alebo vypratanie nehnuteľnosti tak, aby rozhodnutie súdu bolo možné vykonať podľa ustanovení Občianskeho súdneho poriadku o výkone rozhodnutí, resp. podľa zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok).
 
b) zapieracou žalobou (actio negatoria) - chráni vlastníka pred každým iným zásahom do jeho oprávnení, než je zadržiavanie veci.

 

Preto ak sa na základe výzvy bývalá priateľka z bytu neodsťahuje, je potrebné podať na súd žalobu na vypratanie nehnuteľnosti. 

 

Bytové náhrady

 

Občiansky zákonník v § 712 definuje bytové náhrady, ktorými sú:

 

a) náhradný byt - je byt, ktorý svojou veľkosťou a vybavením zabezpečuje ľudsky dôstojné bývanie nájomcu a členov jeho domácnosti

 

b) náhradné ubytovanie - je byt s jednou obytnou miestnosťou alebo obytná miestnosť v slobodárni, ubytovni alebo v iných zariadeniach určených na trvalé bývanie alebo podnájom v zariadenej alebo nezariadenej časti bytu u iného nájomcu

 

c) prístrešie - je prechodné ubytovanie, najmä v spoločnej nocľahárni alebo v iných zariadeniach na to určených, 5e) a priestor na uskladnenie bytového zariadenia a ostatných vecí domácej a osobnej potreby

 

Zákon spája bytové náhrady so skončením nájomnej zmluvy, ktorá môže skončiť v zmysle § 711 Občianskeho zákonníka výpoveďou prenajímateľa nasledovne:

 

"Prenajímateľ môže vypovedať nájom bytu, ak
a) prenajímateľ potrebuje byt pre seba, manžela, pre svoje deti, vnukov, zaťa alebo nevestu, svojich rodičov alebo súrodencov,


b) nájomca prestal vykonávať prácu, na ktorú je nájom služobného bytu viazaný,


c) nájomca alebo ten, kto je členom jeho domácnosti, hrubo poškodzuje prenajatý byt, jeho príslušenstvo, spoločné priestory alebo spoločné zariadenia v dome alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov alebo vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome,


d) nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu najmä tým, že nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu za dlhší čas ako tri mesiace, alebo tým, že prenechal byt alebo jeho časť inému do podnájmu bez písomného súhlasu prenajímateľa,
 
e) je potrebné z dôvodu verejného záujmu s bytom alebo s domom naložiť tak, že byt nemožno užívať, alebo ak byt alebo dom vyžaduje opravy, pri ktorých vykonávaní nemožno byt alebo dom najmenej počas šiestich mesiacov užívať,
 
f) nájomca prestal spĺňať predpoklady užívania bytu osobitného určenia alebo predpoklady užívania bytu vyplývajúce z osobitného určenia domu, 
 
g) nájomca využíva byt bez súhlasu prenajímateľa na iné účely ako na bývanie."

 

Ustanovenie § 712a Občianskeho zákonníka upravuje predpoklady, za splnenia ktorých sa má poskytnúť určitá bytová náhrada, t.j. kedy ten, kto má byt vypratať, má nárok na primeraný náhradný byt, na náhradný byt, na náhradné ubytovanie, prípadne len na prístrešie, a v ktorých prípadoch sa bytová náhrada neposkytuje.

 

Nájomca, ktorý má byt vypratať, má právo na primeraný náhradný byt, ak dostal výpoveď podľa § 711 ods. 1 písm. a), e) alebo f) alebo ak dostal výpoveď nájomca, ktorý prestal vykonávať prácu, na ktorú je nájom služobného bytu viazaný, z dôvodu na strane zamestnávateľa alebo z dôvodu, za ktorý zamestnávateľ zodpovedá podľa osobitných predpisov.

 

Ak sa nájomný pomer skončil podľa § 711 ods. 1 písm. c) Občianskeho zákonníka, teda z dôvodov hrubého poškodzovania prenajatého bytu, jeho príslušenstva alebo spoločných priestorov a zariadení, alebo z dôvodu sústavného narušovania pokojného bývania ostatných nájomcov alebo vlastníkov, prípadne z dôvodu ohrozovania bezpečnosti ostatných nájomcov alebo vlastníkov bytov, alebo z dôvodu porušovania dobrých mravov v dome, nájomca nemá právo na bytovú náhradu

 

Ak sa nájomný pomer skončil z dôvodu podľa § 711 ods. 1 písm. d), nájomca, ktorý preukáže, že je v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov, má právo len na náhradné ubytovanie. V iných prípadoch, keď sa skončí nájomný pomer podľa § 711 ods. 1 písm. d), ale nájomca nepreukáže stav hmotnej núdze, nájomca má právo iba na prístrešie. Ak sa nájomný pomer skončil z týchto dôvodov a nájomca sa stará o maloleté dieťa alebo o bezvládnu osobu, ktorí sú členmi jeho domácnosti, a ak to pomery prenajímateľa umožňujú, poskytne mu namiesto náhradného ubytovania náhradný byt.

 

Ak sa nájomný pomer opätovne skončil z dôvodu podľa § 711 ods. 1 písm. d) nájomcovi, ktorý preukáže, že je v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov, sa poskytne namiesto náhradného bytu alebo náhradného ubytovania iba prístrešie.

 

Keď nájomca využíva byt na iné účely ako na bývanie bez súhlasu prenajímateľa, v prípade vypovedania nájmu z tohto dôvodu nájomca nemá právo na bytovú náhradu.

 

V súvislosti so zánikom spoločného nájmu družstevného bytu manželmi sa manželovi, ktorý je povinný byt vypratať, poskytne náhradné ubytovanie.

 

Záverom

 

Keďže v prípade Vášho syna nejde o nájomný vzťah, odporúčam písomne vyzvať bývalú priateľku na vypratanie nehnuteľnosti so stanovením lehoty na vypratanie a po jej uplynutí následne podať žalobu na súd. Zároveň je potrebné zrušiť jej trvalý pobyt a to návrhom na zrušenie trvalého pobytu podanom osobne na príslušnej ohlasovni obce, pričom je potrebné priložiť aj doklad preukazujúci vlastnícke právo k bytu. 

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Ako vysťahovať z bytu bývalú priateľku? (Občianske právo)

Mám nájomnú zmluvu už 4 roky, nemal som problém ani platením! Mám výpovednú lehotu 3 mesiace, nemám kde ísť s tromi deťmi! Má právo majiteľ dať na ulicu ? Zmluva je na dobu neurčitú, o náhradnom byte sa v zmluve nič neuvádza. Dôvod výpoveď potrebuje pre syna! Ja som povedal, že dovtedy nejdem von a budem platiť kým nenájdem iný, na ulici nemôžem byt s deťmi!  Ďakujem za odpoveď. J.

Odpoveď: Ako vysťahovať z bytu bývalú priateľku?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.06.2018)

Dobrý deň, 

ďakujeme za otázku, ku ktorej uvádzam nasledovné :

1./ Zrejme máte uzatvorenú zmluvu o nájme podľa ust. Občianskeho zákonníka, nakoľko zmluva je na dobu neurčitú Predpokladáme, že zmluva obsahuje všetky náležitosti a  je platná.

2./ Pokiaľ Vám bola daná výpoveď z toho dôvodu, že prenajímateľ potrebuje byt pre syna, potom uplatnil výpovedný dôvod uvedený v ust. § 711 Obč. zákonníka :

"Prenajímateľ môže vypovedať nájom bytu, ak

a) prenajímateľ potrebuje byt pre seba, manžela, pre svoje deti, vnukov, zaťa alebo nevestu, svojich rodičov alebo súrodencov,... "

Dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť."

2./ Z ust. § 712a/ Obč. zákonníka vyplýva :

"Ak sa nájomný pomer skončil z dôvodov podľa § 711 ods. 1 písm. a), e) alebo písm. f) alebo z dôvodu podľa § 711 ods. 1 písm. b) nájomcovi, ktorý prestal vykonávať prácu, na ktorú je nájom služobného bytu viazaný, z dôvodu na strane zamestnávateľa alebo z dôvodu, za ktorý zamestnávateľ zodpovedá podľa osobitných predpisov nájomca má právo na náhradný byt, ktorý je veľkosťou obytnej plochy, vybavením, umiestnením a výškou nájomného primeraný bytu, ktorý má vypratať, a to s prihliadnutím na jeho životné a pracovné potreby. Nájomca má tiež právo na úhradu nevyhnutných výdavkov spojených so sťahovaním.

Z bytu nie ste povinný sa vysťahovať a byt vypratať, pokiaľ Vám nebude zabezpečená  zodpovedajúca bytová náhrada (§ 712c/  Obč. zákonníka). Spoloční nájomcovia majú právo len na jednu bytovú náhradu.

Bytovú náhrad Vám má zabezpečiť prenajímateľ. Nájomca, ktorý má byt vypratať, je povinný uzavrieť zmluvu o bytovej náhrade do 30 dní od doručenia písomného vyhlásenia o zabezpečení bytovej náhrady; ak nájomnú zmluvu bezdôvodne neuzavrie, jeho nárok na bytovú náhradu zanikne. Bytovými náhradami sú náhradný byt, náhradné ubytovanie a prístrešie. Náhradným bytom je byt, ktorý svojou veľkosťou a vybavením zabezpečuje ľudsky dôstojné bývanie nájomcu a členov jeho domácnosti.

3./ Prenajímateľ Vás nemôže svojpomocne vysťahovať z bytu ani za asistencie polície, nakoľko sa jedná o Vaše obydlie, ktoré je chránené Ústavou SR.  Pri odsťahovaní nezabudnite spísať zápisnicu o stave bytu a urobiť odpočet meradiel.

Odporúčame kontaktovať advokáta.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk