Máte
otázku?

Ako vysťahovať z bytu bývalú priateľku?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Žilina

Otázka: Ako vysťahovať z bytu bývalú priateľku?

Dobrý večer. Môj syn je vlastníkom bytu, v ktorom žije s priateľkou už tri roky. Ona má tam trvalý pobyt. Rozišli sa a ona nechce byt opustiť. Musí môj syn jej nájsť náhradné ubytovanie, aj keď nie sú manželia a nemajú deti? Ďakujem.

Odpoveď: Ako vysťahovať z bytu bývalú priateľku?

Dobrý deň. 

 

Váš syn nemá žiadnu povinnosť voči svojej bývalej priateľke, ktorej umožnil bývať v byte spolu s ním. S trvalým pobytom sa nespája povinnosť náhradného bývania. 

 

Vlastnícke právo a jeho ochrana

 

V zmysle § 123 Občianskeho zákonníka vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním.

 

Vlastnícke právo je najvýznamnejším vecným právom, definíciu ktorého obsahuje priamo zákon. Pokiaľ ide o nehnuteľnosť, tak vlastníkom je ten, kto je ako vlastník evidovaný na liste vlastníctva. 

 

Občiansky zákonník v § 126 poskytuje vlastníkovi ochranu pred neoprávneným zásahom do vlastníckeho práva:

"Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kto do jeho vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje; najmä sa môže domáhať vydania veci od toho, kto mu ju neprávom zadržuje."

 

Z dôvodu toho, že sa bývalá priateľka zdržuje v byte Vášho syna proti jeho vôli, neoprávnene zasahuje do jeho vlastníckeho práva, pričom Váš syn ako vlastník má právo na ochranu svojho vlastníctva. 

 

Súdnu ochranu vlastníckeho práva možno realizovať prostredníctvom dvoch typov žalôb, a to


a) žaloby na vydanie veci (actio reivindicatio) - predpokladá, že iná osoba neoprávnene, t.j. bez právneho dôvodu, zadržiava vec patriacu vlastníkovi a súčasne mu ju odmieta vydať. Žaloba musí znieť na vydanie veci alebo vypratanie nehnuteľnosti tak, aby rozhodnutie súdu bolo možné vykonať podľa ustanovení Občianskeho súdneho poriadku o výkone rozhodnutí, resp. podľa zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok).
 
b) zapieracou žalobou (actio negatoria) - chráni vlastníka pred každým iným zásahom do jeho oprávnení, než je zadržiavanie veci.

 

Preto ak sa na základe výzvy bývalá priateľka z bytu neodsťahuje, je potrebné podať na súd žalobu na vypratanie nehnuteľnosti. 

 

Bytové náhrady

 

Občiansky zákonník v § 712 definuje bytové náhrady, ktorými sú:

 

a) náhradný byt - je byt, ktorý svojou veľkosťou a vybavením zabezpečuje ľudsky dôstojné bývanie nájomcu a členov jeho domácnosti

 

b) náhradné ubytovanie - je byt s jednou obytnou miestnosťou alebo obytná miestnosť v slobodárni, ubytovni alebo v iných zariadeniach určených na trvalé bývanie alebo podnájom v zariadenej alebo nezariadenej časti bytu u iného nájomcu

 

c) prístrešie - je prechodné ubytovanie, najmä v spoločnej nocľahárni alebo v iných zariadeniach na to určených, 5e) a priestor na uskladnenie bytového zariadenia a ostatných vecí domácej a osobnej potreby

 

Zákon spája bytové náhrady so skončením nájomnej zmluvy, ktorá môže skončiť v zmysle § 711 Občianskeho zákonníka výpoveďou prenajímateľa nasledovne:

 

"Prenajímateľ môže vypovedať nájom bytu, ak
a) prenajímateľ potrebuje byt pre seba, manžela, pre svoje deti, vnukov, zaťa alebo nevestu, svojich rodičov alebo súrodencov,


b) nájomca prestal vykonávať prácu, na ktorú je nájom služobného bytu viazaný,


c) nájomca alebo ten, kto je členom jeho domácnosti, hrubo poškodzuje prenajatý byt, jeho príslušenstvo, spoločné priestory alebo spoločné zariadenia v dome alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov alebo vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome,


d) nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu najmä tým, že nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu za dlhší čas ako tri mesiace, alebo tým, že prenechal byt alebo jeho časť inému do podnájmu bez písomného súhlasu prenajímateľa,
 
e) je potrebné z dôvodu verejného záujmu s bytom alebo s domom naložiť tak, že byt nemožno užívať, alebo ak byt alebo dom vyžaduje opravy, pri ktorých vykonávaní nemožno byt alebo dom najmenej počas šiestich mesiacov užívať,
 
f) nájomca prestal spĺňať predpoklady užívania bytu osobitného určenia alebo predpoklady užívania bytu vyplývajúce z osobitného určenia domu, 
 
g) nájomca využíva byt bez súhlasu prenajímateľa na iné účely ako na bývanie."

 

Ustanovenie § 712a Občianskeho zákonníka upravuje predpoklady, za splnenia ktorých sa má poskytnúť určitá bytová náhrada, t.j. kedy ten, kto má byt vypratať, má nárok na primeraný náhradný byt, na náhradný byt, na náhradné ubytovanie, prípadne len na prístrešie, a v ktorých prípadoch sa bytová náhrada neposkytuje.

 

Nájomca, ktorý má byt vypratať, má právo na primeraný náhradný byt, ak dostal výpoveď podľa § 711 ods. 1 písm. a), e) alebo f) alebo ak dostal výpoveď nájomca, ktorý prestal vykonávať prácu, na ktorú je nájom služobného bytu viazaný, z dôvodu na strane zamestnávateľa alebo z dôvodu, za ktorý zamestnávateľ zodpovedá podľa osobitných predpisov.

 

Ak sa nájomný pomer skončil podľa § 711 ods. 1 písm. c) Občianskeho zákonníka, teda z dôvodov hrubého poškodzovania prenajatého bytu, jeho príslušenstva alebo spoločných priestorov a zariadení, alebo z dôvodu sústavného narušovania pokojného bývania ostatných nájomcov alebo vlastníkov, prípadne z dôvodu ohrozovania bezpečnosti ostatných nájomcov alebo vlastníkov bytov, alebo z dôvodu porušovania dobrých mravov v dome, nájomca nemá právo na bytovú náhradu

 

Ak sa nájomný pomer skončil z dôvodu podľa § 711 ods. 1 písm. d), nájomca, ktorý preukáže, že je v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov, má právo len na náhradné ubytovanie. V iných prípadoch, keď sa skončí nájomný pomer podľa § 711 ods. 1 písm. d), ale nájomca nepreukáže stav hmotnej núdze, nájomca má právo iba na prístrešie. Ak sa nájomný pomer skončil z týchto dôvodov a nájomca sa stará o maloleté dieťa alebo o bezvládnu osobu, ktorí sú členmi jeho domácnosti, a ak to pomery prenajímateľa umožňujú, poskytne mu namiesto náhradného ubytovania náhradný byt.

 

Ak sa nájomný pomer opätovne skončil z dôvodu podľa § 711 ods. 1 písm. d) nájomcovi, ktorý preukáže, že je v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov, sa poskytne namiesto náhradného bytu alebo náhradného ubytovania iba prístrešie.

 

Keď nájomca využíva byt na iné účely ako na bývanie bez súhlasu prenajímateľa, v prípade vypovedania nájmu z tohto dôvodu nájomca nemá právo na bytovú náhradu.

 

V súvislosti so zánikom spoločného nájmu družstevného bytu manželmi sa manželovi, ktorý je povinný byt vypratať, poskytne náhradné ubytovanie.

 

Záverom

 

Keďže v prípade Vášho syna nejde o nájomný vzťah, odporúčam písomne vyzvať bývalú priateľku na vypratanie nehnuteľnosti so stanovením lehoty na vypratanie a po jej uplynutí následne podať žalobu na súd. Zároveň je potrebné zrušiť jej trvalý pobyt a to návrhom na zrušenie trvalého pobytu podanom osobne na príslušnej ohlasovni obce, pričom je potrebné priložiť aj doklad preukazujúci vlastnícke právo k bytu. 

 

Trápi vás "Ako vysťahovať z bytu bývalú priateľku?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako vysťahovať z bytu bývalú priateľku? (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím Vás o radu. Pri kúpe rodinného domu som svojmu partnerovi udelila trvalý pobyt a teraz sa odmieta vysťahovať a robí si nároky na nehnuteľnosť. Nehnuteľnosť som kúpila pred 12 rokmi po predaji môjho bytu. Výlučným majiteľom nehnuteľnosti som len ja. Nechce sa odhlásiť z trvalého pobytu, odmieta sa vysťahovať a trvá na vyplatení. Ďakujem za právnu radu.

Odpoveď: Ako vysťahovať z bytu bývalú priateľku?

(odpoveď odoslaná: 23.04.2021)

Dobrý deň,

 

nahlásený trvalý pobyt nedáva Vášmu partnerovi žiadne vlastnícky ani spoluvlastnícky či iný vecný alebo užívací titul k nehnuteľnosti. Hlásenie trvalého pobytu má v zásade len evidenčný charakter. Ako výlučný vlastník máte právo zrušiť mu trvalý pobyt na príslušnej ohlasovni aj Vy. Okrem toho sa môžete domáhať vypratania nehnuteľnosti.

Nebude mať právo na vyplatenie z nehnuteľnosti.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako vysťahovať z bytu bývalú priateľku? (Občianske právo)

Už štyri roky mám nájomnú zmluvu a od začiatku som nemal problém s jej platbou. Boli mi dávané tri mesiace výpovednej lehoty a bohužiaľ, nemám kam ísť so svojimi tromi deťmi. Má majiteľ právo ma vyhodiť na ulicu? Zmluva je uzatvorená na neurčitú dobu a vo vzťahu k náhradnému bytu v nej nie je nič uvedené. Majiteľ výpoveď zdôvodnil tým, že byt potrebuje pre svojho syna. Oznámil som mu, že odtiaľto neodídem, pokiaľ nenájdem iný byt. S deťmi nemôžem žiť na ulici! Ďakujem za odpoveď. J.

Odpoveď: Ako vysťahovať z bytu bývalú priateľku?

(odpoveď odoslaná: 21.06.2018)

Dobrý deň, 

ďakujeme za otázku, ku ktorej uvádzam nasledovné :

1./ Zrejme máte uzatvorenú zmluvu o nájme podľa ust. Občianskeho zákonníka, nakoľko zmluva je na dobu neurčitú Predpokladáme, že zmluva obsahuje všetky náležitosti a  je platná.

2./ Pokiaľ Vám bola daná výpoveď z toho dôvodu, že prenajímateľ potrebuje byt pre syna, potom uplatnil výpovedný dôvod uvedený v ust. § 711 Obč. zákonníka :

"Prenajímateľ môže vypovedať nájom bytu, ak

a) prenajímateľ potrebuje byt pre seba, manžela, pre svoje deti, vnukov, zaťa alebo nevestu, svojich rodičov alebo súrodencov,... "

Dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť."

2./ Z ust. § 712a/ Obč. zákonníka vyplýva :

"Ak sa nájomný pomer skončil z dôvodov podľa § 711 ods. 1 písm. a), e) alebo písm. f) alebo z dôvodu podľa § 711 ods. 1 písm. b) nájomcovi, ktorý prestal vykonávať prácu, na ktorú je nájom služobného bytu viazaný, z dôvodu na strane zamestnávateľa alebo z dôvodu, za ktorý zamestnávateľ zodpovedá podľa osobitných predpisov nájomca má právo na náhradný byt, ktorý je veľkosťou obytnej plochy, vybavením, umiestnením a výškou nájomného primeraný bytu, ktorý má vypratať, a to s prihliadnutím na jeho životné a pracovné potreby. Nájomca má tiež právo na úhradu nevyhnutných výdavkov spojených so sťahovaním.

Z bytu nie ste povinný sa vysťahovať a byt vypratať, pokiaľ Vám nebude zabezpečená  zodpovedajúca bytová náhrada (§ 712c/  Obč. zákonníka). Spoloční nájomcovia majú právo len na jednu bytovú náhradu.

Bytovú náhrad Vám má zabezpečiť prenajímateľ. Nájomca, ktorý má byt vypratať, je povinný uzavrieť zmluvu o bytovej náhrade do 30 dní od doručenia písomného vyhlásenia o zabezpečení bytovej náhrady; ak nájomnú zmluvu bezdôvodne neuzavrie, jeho nárok na bytovú náhradu zanikne. Bytovými náhradami sú náhradný byt, náhradné ubytovanie a prístrešie. Náhradným bytom je byt, ktorý svojou veľkosťou a vybavením zabezpečuje ľudsky dôstojné bývanie nájomcu a členov jeho domácnosti.

3./ Prenajímateľ Vás nemôže svojpomocne vysťahovať z bytu ani za asistencie polície, nakoľko sa jedná o Vaše obydlie, ktoré je chránené Ústavou SR.  Pri odsťahovaní nezabudnite spísať zápisnicu o stave bytu a urobiť odpočet meradiel.

Odporúčame kontaktovať advokáta.


Podotázka: Ako vysťahovať z bytu bývalú priateľku? (Občianske právo)

Dobrý deň. Potrebujem objasniť jednu situáciu. S priateľom očakávame dieťa, ale nežijeme spolu ako manželia. Riešili sme nákup nehnuteľnosti, na ktorý výrazne prispela jeho rodina. Pre zvyšnú tretinu hodnoty sa plánoval obrátiť na banku a vziať si úver ako jednotlivec. Byt mala byť zapísaný na jeho meno, čo bola podmienka jeho rodiny pre ich finančný príspevok. Formality mala na starosti jeho matka. Dozvedela sa vraj, že keby bola situácia riešená týmto spôsobom, mohla by som si nárokovať polovicu bytu. Preto zaplatili kompletnú sumu a byt je zapísaný na nej. Rada by som sa opýtala, či je pravda, že by som si mohla nárokovať polovicu nehnuteľnosti, aj keď nie sme manželia, máme spoločné dieťa, alebo v prípade, že by sme sa v budúcnosti vzali a potom sa rozviedli. Nemám takýto úmysel, ale chcela by som vedieť, do akej miery je priateľova rodina opatrná. Z morálneho hľadiska by som nemala záujem o polovicu bytu vediac, že do neho investovali svoje úspory. Ďakujem Vám za odpoveď.

Odpoveď: Ako vysťahovať z bytu bývalú priateľku?

(odpoveď odoslaná: 03.04.2017)

Dobrý deň. Vy nemáte nárok na nehnuteľnosť, ktorá by bola vo výlučnom vlastníctve Vášho priateľa, alebo v podielovom spoluvlastníctve Vášho priateľa a jeho matky. Pokiaľ by Váš priateľ vlastnil polovicu nehnuteľnosti a uzavreli by ste manželstvo, ani tak by ste nemali nárok na polovicu nehnuteľnosti nakoľko túto nadobudol pred manželstvom. Len v prípade dedičského konania po Vašom priateľovi (manželovi) by ste Vy, ako aj Vaše dieťa pripadali ako dedičia. V tomto prípade by ste dedili jeho polovicu nehnuteľnosti. Pokiaľ by ste sa rozvádzali nárok na nehnuteľnosť (prípadne podiel na nehnuteľnosti nemáte) mali by ste nárok len na časť finančných prostriedkov, ktoré ste vložili do nehnuteľnosti odo dňa uzavretia manželstva do rozvodu manželstva.


Trápi vás "Ako vysťahovať z bytu bývalú priateľku?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako vysťahovať z bytu bývalú priateľku? (Občianske právo)

Dobrý deň, obraciam sa na vás s otázkou. Môj priateľ má byt kúpený cez hypotéku a pracuje v zahraničí. Veľmi si praje, aby sme s našou dcérkou v tom byte bývali; plánujeme sa tam presťahovať. Môj jediný strach je, čo sa stane, ak by sa mu niečo prihodilo, napríklad úmrtie. Bojím sa, že by jeho deti a bývalá manželka mohli prísť a vyhodiť nás s dcérkou na ulicu. Priateľ je rozvedený a tento byt nadobudol už po rozvode. Je ochotný spísať súhlas, ktorý by nám zabezpečil, aby sa nám niečo také neprihodilo, len nevieme, na koho sa obrátiť. Nejde mi vôbec o majetok, len o strechu nad hlavou. Keďže veľa cestujem, aj ja som vystavená riziku, že sa mi môže niečo stať, a chcem mať istotu, že naša dcérka bude v poriadku. Ďakujem vám za pomoc a prajem pekný deň.

Odpoveď: Ako vysťahovať z bytu bývalú priateľku?

(odpoveď odoslaná: 27.03.2017)

Dobrý deň, pokiaľ ide o priateľov byt, tento problém sa dá riešiť zriadením vecného bremena.

Vecné bremeno sa dá zriadiť Vám aj dcérke písomnou zmluvou, ktorá sa zapíše do katastra. Pôjde o vecne bremeno dožitia v tomto byte.

Potom sa nemôže stať, že vás niekto z bytu vyhodí.

Spísanie takejto dohody nie je finančne náročné.

 

 


Podotázka: Ako vysťahovať z bytu bývalú priateľku? (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím Vás o radu. Môže mi priateľka, s ktorou žijem 19 rokov v spoločnej domácnosti a máme spolu 3 deti (9, 6 a 3 roky), zrušiť trvalý pobyt? Nie sme zosobášení ani zasnúbení a je len ona majiteľka rodinného domu, v ktorom žijeme posledné 4 roky. Našla si milenca, ktorý sa tam nasťahoval a mňa už do domu nepustí. Ďakujem.

Odpoveď: Ako vysťahovať z bytu bývalú priateľku?

(odpoveď odoslaná: 11.03.2017)

Dobrý deň, pokiaľ ste neboli zosobášení a ona je vlastníčka domu, môže Vás z uvedenej nehnuteľnosti vysťahovať, pričom nebudete mať nárok ani na náhradné ubytovanie. Nie je pritom rozhodujúce, či máte spoločne deti.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Ako vysťahovať z bytu bývalú priateľku? (Občianske právo)

Dobrý deň. Pred troma rokmi som sa zoznámila s mužom, ktorý bol veľmi zadlžený a exekútori mu už dali na siahnutie na majetok. Vzala som si spotrebný úver vo výške 12 000 eur na rôzne účely. Týmto úverom sme vyplatili všetky jeho dlhy a neskôr sme sa vzali. Teraz vymýšľa rôzne dôvody a chce ma opustiť, neviem teda, ako by som mala pokračovať ďalej. On získal svoj pozemok a ja mám len dlhy. Existuje nejaké riešenie mojej situácie? Ďakujem.

Odpoveď: Ako vysťahovať z bytu bývalú priateľku?

(odpoveď odoslaná: 12.01.2017)

Dobrý deň,

závisí od toho, aká bola medzi Vami dohoda. Pokiaľ nešlo z vašej strany o dar (čo nepredpokladám), potom máte nárok požadovať od neho tieto platby späť. Ide o to, že v dôsledku toho, že ste vyplatili jeho dlhy, nedošlo k zmenšeniu jeho majetku (aj keď inak malo dôjsť- uhrádzaním dlhov). Tým sa na Váš úkor bezdôvodne obohatil, čím mu vznikla povinnosť toto obohatenie vydať. Pokúste sa ho písomne vyzvať. Ak výzvu odignoruje, potom bude jedinou možnosťou podanie žaloby.


Trápi vás "Ako vysťahovať z bytu bývalú priateľku?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako vysťahovať z bytu bývalú priateľku? (Občianske právo)

Dobrý deň, môj syn žije v spoločnej domácnosti so svojou priateľkou, ale nie sú manželia. Po dobu šiestich mesiacov ona nepracovala a môj syn hradil nájom, stravu atď. Nakúpil aj nábytok a elektrické spotrebiče. Teraz aj ona pracuje, ale hradí len nájom. Rozchádzajú sa a ona si pýta rozdelenie vecí, ktoré syn zakúpil za svoje peniaze. Prosím o radu, či má na to nárok. Ona sa rozhodla riešiť situáciu súdnou cestou. Ďakujem.

Odpoveď: Ako vysťahovať z bytu bývalú priateľku?

(odpoveď odoslaná: 03.06.2015)

Dobrý deň. Vychádzajúc z Vami opísanej situácie mám za to, že bývalá priateľka Vášho syna nemá právny nárok na tie predmety, ktoré kúpil Váš syn zo svojich výlučných prostriedkov. Nakoľko Váš syn a jeho bývalá priateľa neboli manželmi, nevzniklo medzi nimi ani bezpodielové spoluvlastníctvo. V prípade súdneho konania by mala bývalá priateľa Vášho syna problém preukázať, akým právnym titulom si nárokuje na veci, ktoré kúpil Váš syn zo svojich výlučných prostriedkov.

Pokiaľ by kúpili veci spoločne, rozdelenie vecí bývalých priateľov by prichádzalo do úvahy. Ak by to chcela však ona riešiť súdnou cestou, musela by preukázať, že to tak skutočne bolo (že to kúpili spoločne).V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako vysťahovať z bytu bývalú priateľku?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava