Máte
otázku?

Zriadenie závetu a neopomenuteľní dedičia


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Trenčín

Otázka: Zriadenie závetu a neopomenuteľní dedičia

Dobrý deň. Spoločne s priateľom kupujeme byt, ktorý budeme vlastniť na polovicu. On je rozvedený a má dve dospelé deti. My nie sme manželia a nemáme spolu deti. Chcem sa spýtať, ako je možné ošetriť vlastníctvo tak, aby sme v prípade smrti jedného z nás, byt vzájomne dedili a nikto iný by nemal na byt nárok. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zriadenie závetu a neopomenuteľní dedičia

Dobrý deň. Za daných okolností je na mieste zriadenie závetu. Pred zriadením závetu je však nutné poukázať na ustanovenie § 479 Občianskeho zákonníka, ktorý upravuje kategóriu tzv. neopomenuteľných dedičov (t.j. potomkov poručiteľa). Toto ustanovenie je kogentné, čo znamená, že ho je potrebné rešpektovať v zásade vždy. Jediným prípadom, kedy sa toto ustanovenie neuplatní je vydedenie. Inak povedané na príslušnú časť dedičstva majú potomkovia nárok vždy, ibaže by boli vydedení.

Trápi vás "Zriadenie závetu a neopomenuteľní dedičia" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Zriadenie závetu a neopomenuteľní dedičia (Dedičské právo)

Dobrý deň, priateľovi zomrela matka a spísala závet v prospech synov. S manželom neboli rozvedení, ale 25 rokov žili oddelene. Má manžel nárok na dedičstvo, ak v závete nie je spomenutý? Byt bol v osobnom vlastníctve matky. Ďakujem.

Odpoveď: Zriadenie závetu a neopomenuteľní dedičia

(odpoveď odoslaná: 18.06.2024)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že matka ako poručiteľka bola vlastníkom bytu, ktorý bol v jej výlučnom vlastníctve. Ak matka spísala závet a ako jediných dedičov ustanovila svojich synov, jej manžel s tým nič neurobí, lebo nie je neopomenuteľným dedičom. Neopomenuteľnými dedičmi v zmysle ust.Občianskeho zákonníka sú výlučne deti, či už vlastné alebo osvojené. Matka ako výlučný vlastník nehnuteľnosti mohla s uvedenou nehnuteľnosťou narábať podľa svojho uváženia, lebo táto nepatrila do bezdpodielového spoluvlastníctva manželov a teda nepotrebovala súhlas manžela.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Zriadenie závetu a neopomenuteľní dedičia (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám dvoch nevlastných bratov, s ktorými máme spoločného otca. Vo svojej závete som však môj majetok odkázal iným dvom osobám. Keďže nemám vlastné potomky, závet som napísal vlastnoručne, opatril som ho dátumom a mojím vlastnoručným podpisom. Zaujímalo by ma, či bude akceptovaná moja posledná vôľa, alebo či nevlastní bratia zdedia časť majetku zo zákona. Ďakujem za odpoveď. S pozdravom, I.

Odpoveď: Zriadenie závetu a neopomenuteľní dedičia

(odpoveď odoslaná: 12.02.2024)

Dobrý deň, vzhľadom na skutočnosť, že nemáte neopomenuteľných dedičov, ktorými sú výlučne vaše vlastné prípadne osvojené deti, majetok môžete v závete odkázať komukoľvek. Prípadný zákonný dedič nemôže závet napadnúť, lebo nie je neopomenuteľným dedičom a to ani cestou súdu.

Závet odporúčam uschovať u notára.


Podotázka: Zriadenie závetu a neopomenuteľní dedičia (Dedičské právo)

Dobrý deň, rád by som sa spýtal na nasledujúcu situáciu. Po preštudovaní informácií na internete a konzultácii s notárom mi nie je jasné, ako postupovať. My súrodenci sme dvojica, náš otec nám zomrel a zanechal závet, v ktorom všetko odkazuje svojej manželke, teda našej matke. Ja nemám záujem o dedičstvo, ale moja sestra k rodičom, ako aj k matke, nepristupovala náležite. Myslel som si, že závet má prednosť pred zákonom a že celé dedičstvo tak patri len matke. Avšak notárka ma upozornila, že sestra má nárok na podiel, ktorý prináleží takzvaným neopomenuteľným dedičom, a to konkrétne na 1/12 dedičstva. Ak je to skutočne tak, chcem sa opýtať, aký význam v tom prípade má závet ako taký. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zriadenie závetu a neopomenuteľní dedičia

(odpoveď odoslaná: 09.02.2024)

Dobrý deň, závet je prejavom vôle budúceho poručiteĺa ko sa má s jeho majetkom preprípad úmrtia naložiť. AK poručiteľ závet nezriadi, dedí sa podľa zákona. Avšak aj závet musí spĺňať zákonné náležitosti a keďže vy ste deti vášho otca, ste neopomenuteľnými dedičmi v zmysle ust. §  479 Občianskeho zákonníka /citujeme/:

"Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov."

Ak sa vaša sestra nespráva k mame správne podľa vášho názoru, toto nemá vplyv na jej dedenie, lebo poručiteľom je otec a nie matka. Naviac dedenie sa nezakladá na zásluhovosti. Vy ako neopomenuteľný dedič máte zákonný nárok na váš podiel na dedičstve v podiele minimálne jednej polovice zákonného podielu. Závet spísaný vašim otcom je teda v časti tej, že určil akojediného závetného dediča za neplatný, a budete môcť podať žalobu na súd o neplatnosť závetu v zmysle ust. Civilnéhomimosporpvého poriadku, na čo vás notár zrejme už aj upozornil.

Odporúčam dedičstvo v zákonnom podiele dľa § 479 prijať a následne dôjde medzi vami k jeho vyporiadaniu.


Trápi vás "Zriadenie závetu a neopomenuteľní dedičia" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zriadenie závetu a neopomenuteľní dedičia (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je možné znova otvoriť dedičské konanie, po tom čo som sa pred 12 rokmi vzdala možnosti odvolania proti závetu v prospech inej osoby. Bolo to komplikované a keďže som bola vtedy len 25-ročná, nemala som silu sa s tým vysporiadať. Právnik mi vtedy povedal, že ak by som sa odvolala, mala by som 99% šancu prípad vyhrať, ale mala by som sa pripraviť na desaťročný vyčerpávajúci boj. Po rokoch cítim, že by som to zvládla a išla by som do toho, no obávam sa, že už nie je možné sa proti závetu odvolať spätne. Neviem to však s istotou, preto by som si potrebovala túto možnosť overiť. Ďakujem pekne vopred za odpoveď. S pozdravom, M.

Odpoveď: Zriadenie závetu a neopomenuteľní dedičia

(odpoveď odoslaná: 02.01.2024)

Dobrý deň, vzhľadom na okolnosť, že ste sa vzdali odvolania, nateraz už nemôžete nič urobiť, lebo uplynuli všetky lehoty v zmysle ust. Občianskeho súdneho poriadku.

Je možné len dobrovoľné vydanie vášho podielu na dedičstve na základe dohody s dedičom, resp. ostatnými dedičmi, ale len na základe dohody, nie na základe toho, že by ste podali návrh na súd a súd by rozhodol vo váš prospech. Súd by váš návrh zamietol v celom rozsahu.

Poznámka na záver : Nepredpokladáme, že by spor trval 10 rokov. Škoda, že vás takto naviedli, resp. poradili.


Podotázka: Zriadenie závetu a neopomenuteľní dedičia (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím o informácie v takomto prípade: Môj bratranec zanechal závet u notára v prospech mojej matky (jeho tety, ktorá bola sestrou jeho matky) a taktiež v prospech matky iného bratranca (tiež jeho tety, rovnako sestrou jeho matky). Bratranec (budúci zosnulý) je úplne sám - nikdy nebol ženatý, nemá deti ani súrodencov a jeho rodičia sú už nebohí. Kto by bol dedičom v prípade, že obe tety (v prospech ktorých bol závet napísaný) by zomreli ešte pred ním, ak by závet nezmenil a následne by aj on zomrel?

Odpoveď: Zriadenie závetu a neopomenuteľní dedičia

(odpoveď odoslaná: 25.12.2023)

Dobrý deň,
oboznámili sme sa s obsahom vašej otázky a uvádzame, že v prípade, že by sa závetný dedič/dedičia nedožili úmrtia poručiteľa, že zomreli by skôr ako budúci poručiteľ, potom platí ust. § 461 Obč. zákonníka :

"(1) Dedí sa zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov. (2) Ak nenadobudne dedičstvo dedič zo závetu, nastupujú namiesto neho dedičia zo zákona. Ak sa nadobudne zo závetu len časť dedičstva, nadobúdajú zvyšujúcu časť dedičia zo zákona."

 

Z otázky predpokladáme, že keďže bratranec nemá ani rodičov, že nemá už ani prarodičov a ich deti, rovnako nemá ani spolužijúce osoby, teda bratranec žije sám, lebo dedičstvo by mohlo pripadnúť štátu v zmysle ust. § 462 Obč. zákonníka.

Riešením by bolo, aby bratranec určil aj náhradných závetných dedičov ak by sa jeho tety neodžili jeho úmrtia. Keďže bratranec nemá neopomenuteľných dedičov /deti/, môže ako závetného dedičia určiť kohokoľvek.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Zriadenie závetu a neopomenuteľní dedičia (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či je možné napadnúť závet na súde. Konkrétne ma zaujíma, či môže vydedený príbuzný vyhrať súdny spor, ak som majetok odkázal inému príbuznému a vydedený podnikne právne kroky. Ďakujem.

Odpoveď: Zriadenie závetu a neopomenuteľní dedičia

(odpoveď odoslaná: 15.12.2023)

Dobrý deň,
z otázky predpokladáme, že nemáte neopomenuteľných dedičov, ktorými v zmysle ust. Obč. zákonníka sú výlučne deti, či už maloleté alebo plnoleté, vlastné alebo vami osvojené. Potomkom sa musí dostať ich zákonný podiel, pokiaľ ide o maloleté deti celý zákonný podiel na dedičstve. Ak by išlo o plnoleté deti, týmto sa musí dostať minimálne jedna polovica ich zákonného podielu na dedičstve, ak nedošlo k ich vydedeniu. Vydediť v zmysle ust. Obč. zákonníka možno len potomkov, teda deti.

Ak teda nemáte neopomenuteľných dedičov, závetom môžete odkázať váš majetok komukoľvek a zákonný dedič nemôže závet napadnúť. Ide o prejav vôle pre prípad úmrtia. A teda prípadný zákonný dedič ako nemáte vlastné prípadne osvojené deti nemôže závet napadnúť ani súdnou cestou.

Na spísanie závetu kontaktujte notára, ktorý spísaný závet elektronicky uloží do centrálneho registra závetov, ku ktorému bude mať v prípade vášho úmrtia notár prejednávajúci dedičstvo.


Trápi vás "Zriadenie závetu a neopomenuteľní dedičia" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zriadenie závetu a neopomenuteľní dedičia (Dedičské právo)

Dobrý deň, dlhoročný partner mojej mamy by chcel napísať závet, v ktorom by po svojej smrti zanechal jednu tretinu bytu mne, ako nevlastnej dcére a jednu tretinu pre dokopy svoju vlastnú dcéru a syna. Problém spočíva v tom, že jeho vlastné deti nemajú o otca záujem, neskontaktovali ho roky a my nemáme vedomosť o ich aktuálnych adresách. Bude závet platný aj bez uvedenia ich bydliska? Ďakujem.

Odpoveď: Zriadenie závetu a neopomenuteľní dedičia

(odpoveď odoslaná: 28.06.2023)

Dobrý deň, na spísanie závetu vo veci odporúčam kontaktovať notára, ktorý závet súčasne zaeviduje do centrálneho registra závetov. Uvádzame, že pokiaľ otec nepozná aktuálne trvalé pobyty jeho detí, uvedie jemu známe miesto trvalého pobytu. Podstatné je rodné číslo jeho detí. V tom problém nevidíme.

Problém je v inom : Vy nie ste vlastnou dcérou partnera Vašej matky a preto v zmysle ust. § 473 Obč. zákonníka v prípade dedenia podľa zákona nie ste zákonným dedičom. Ak by partner Vašej matky spísal závet v tom rozsahu ako uvádzate v otázke, závet by bol v časti tej, že vy by ste mali dediť 1/3 bytu neplatný a to z dôvodu, že plnoletým potomkom sa musí v prípade závetného dedenia dostať jedna polovica ich zákonného podielu na dedičstve, pokiaľ nedošlo k ich vydedeniu, čomu 1/3 bytu nezodpovedá. Závet by bol preto v tejto časti neplatný. Citujeme ust. § 479 Obč. zákonníka :

"Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov."

Riešením veci pre vás je, aby za svojho života partner vašej matky vám daroval podiel na byte. Súhlas svojich vlastných detí partner vašej matky k darovaniu nepotrebuje a jeho deti nebudú môcť predmetné darovanie napadnúť.

Na spísanie darovacej zmluvy odporúčam kontaktovať advokáta.


Podotázka: Zriadenie závetu a neopomenuteľní dedičia (Dedičské právo)

Dobrý deň, Ešte predtým, ako sme uzavreli manželstvo, kúpili sme si s partnerom byt, pričom každý z nás vlastní polovičný podiel, to jest 1/2. Chcela by som sa spýtať, aký je postup dedenia v prípade, že môj manžel zomrie a my nemáme deti? Rovnako nevieme, či ich v budúcnosti budeme mať. Taktiež sa chcem informovať, ako to ošetriť v takom prípade, aby v prípade úmrtia jedného z nás pripadol celý podiel druhému. Ďakujem.

Odpoveď: Zriadenie závetu a neopomenuteľní dedičia

(odpoveď odoslaná: 15.10.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že ste podielovými spoluvlastníkmi bytu spolu s manželom, byt bol nadobudnutý pred uzavretím manželstva.
V otázke uvádzate, že nemáte deti, resp. zatiaľ neviete, či ich budete mať. Chcete zabezpečiť, aby podiel na byte zomrelého manžela pripadol pozostalému manželovi. Riešenie vami uvedeného problému je jednoduché : Je potrebné, aby ste spísali závet v prospech druhého manžela a podiel na byte takto aby odkázal pozostalému manželovi Závet nemôžete spísať spoločne, lebo by bol neplatný. Odporúčam vo veci spísania závetu kontaktovať notára. Uvádzame súčasne, že ak by došlo k úmrtiu jedného z vás a nemali by ste v čase úmrtia spoločné deti, potom zákonní dedičia /rodičia a spolužijúce osoby/ by tento závet nemohli napadnúť z dôvodu, že nič nededia a to z dôvodu, že rodičia ani spolužijúce osoby nie sú nepomenuteľnými dedičmi v zmysle ust. § 479 Obč. zákonníka. Neopomenuteľnými dedičmi sú len deti či už vlastné alebo osvojené, maloleté alebo plnoleté.  

Podotázka: Zriadenie závetu a neopomenuteľní dedičia (Dedičské právo)

Dobrý deň, Ak nie sú dedičia v priamom rade, ale iba sesternice v horizontálnej línii, ako prebieha dedičské konanie?

Odpoveď: Zriadenie závetu a neopomenuteľní dedičia

(odpoveď odoslaná: 31.08.2022)

Dobrý deň,
v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka sa dedí buď na základe závetu alebo zákona. Prednosť má závet a teda v prvom rade sa treba uistiť či závet bol alebo nebol spísaný. Ak závet spísaný nebol, tak sa bude postupovať podľa zákona a poradie dedičov závisí od toho v akej dedičskej skupine sa nachádzajú.

Dedičské skupiny máme 4. Platí princíp, že skupina č. 1 má prednosť pred skupinou č. 2, skupina č. 2 má prednosť pred skupinou č. 3 a pod.

- v prvej skupine dedia deti a manžel poručiteľa

- v druhej skupine dedia rodičia a tzv. spolužijúce osoby a aj manžel, ak nededil v skupine prvej, pričom dedí v tejto skupine najmenej polovicu dedičstva

- v tretej skupine dedia súrodenci a aj spolužijúce osoby, ak v druhej skupine nededil manžel alebo rodičia poručiteľa

- v štvrtej skupine dedia prarodičia

Podrobnú úpravu nájdete v Občianskom zákonníku v § 473, § 474, § 475, § 475a:

§ 473
(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.
(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci.
§ 474
(1) Ak nededia poručiteľovi potomci, dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.
(2) Dedičia druhej skupiny dedia rovnakým dielom, manžel však vždy najmenej polovicu dedičstva.
§ 475
(1) Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.
(2) Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti.
§ 475a
Ak žiadny dedič nededí v tretej skupine, v štvrtej skupine dedia rovnakým dielom prarodičia poručiteľa, a ak nededí žiaden z nich, dedia rovnakým dielom ich deti.

Ako môžete  vidieť v žiadnej z dedičských skupín sa nenachádzajú ako dedičia bratranci alebo sesternice poručiteľa a teda na základe zákona nededia, jedine, ak by spĺňali podmienku tzv. spolužijúcej osoby. 

Ak chce poručiteľ zabezpečiť, aby dedili sesternice, musí byť spísaný závet v ktorom budú za dedičov označené. 


Trápi vás "Zriadenie závetu a neopomenuteľní dedičia" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zriadenie závetu a neopomenuteľní dedičia (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, ako to je s nehnuteľnosťou, ktorá je v závete napísaná na manželku. Ďakujem. Miroslav

Odpoveď: Zriadenie závetu a neopomenuteľní dedičia

(odpoveď odoslaná: 21.06.2022)

Dobrý deň,
na vami položenú otázku uvádzame, že ak v závete ako závetný dedič je uvedená len vaša manželka, potom bude ona dedičom a nie aj vy ako jej manžel.

Nehnuteľnosť, ktorú má vaša manželka nadobidnúť na základe dedenia a ako závetný dedič nebude patriť do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a výlučným vlastníkom nehnuteľnosti bude vaša manželka. Nie je však právne vylúčené, aby vám manželka nedarovala podiel na zdedenej nehnuteľnosti. Právne vynútiteľné to však nie je. Vaša manželka bude môcť s nehnuteľnosť nakladať podľa svojho uváženia a nepotrebuje k tomu súhlas napr. svojich detí a manžela.

Nevieme či už je dedičské konanie právne ukončené, čo uvádzame z dôvodu toho, že či zákonní dedičia nenapadnú prípadnú platnosť závetu, keďže aj oni mali byť dedičmi v zmysle ust. § 479  Obč. zákonníka. Ide o to, že plnoletým potomkom sa musí v prípade dedenia na základe závetu dostať aspoň jedna polovica ich zákonného podielu na dedičstve, pokiaľ nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zriadenie závetu a neopomenuteľní dedičia" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.