Máte
otázku?

Zánik trestnosti trestného činu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Bratislava

Otázka: Zánik trestnosti trestného činu

Dobrý deň, je možné uplatniť zánik trestnosti v prípade trestného činu podvodu, ak dlžník vráti peniaze v plnej výške poškodenému?

Odpoveď: Zánik trestnosti trestného činu

Dobrý deň, zánik trestnosti a trestu upravujú ustanovenia § 84 a nasledujúce Trestného zákona. Medzi týmito ustanoveniami sa však nenachádza žiadne ustanovenie, ktoré by upravovalo Vami opísaný prípad. Aj keď v zákone nie je upravený postup, ktorým by vo Vašom prípade došlo k zániku trestnosti, zaplatenie spôsobenej škody a prejavenie ľútosti nad Vaším konaním môže odôvodniť alternatívny postup v rámci trestného konania (ak už bolo začaté). Trestné konanie totiž nemusí byť ukončené iba odsúdením páchateľa, ale môže byť ukončené (aj prokurátorom) alternatívne, bez vynesenia viny a odsúdenia. Ak ste spôsobenú škodu uhradili a táto škoda nemala žiadne nenapraviteľné následky, mám za to, že trestné konanie bude voči Vám ukončené iným spôsobom než odsúdením (napr. zastavením trestného stíhania).

Trápi vás "Zánik trestnosti trestného činu" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Zánik trestnosti trestného činu (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Pred pár mesiacmi mi môj bývalý priateľ kúpil telefón v hodnote 650 €. Kúpil ho dobrovoľne a daroval mi ho aj s faktúrou. Teraz ho však odo mňa chce späť a ja mu ho nechcem vrátiť. Chcem sa spýtať, či môžem mať kvôli tomu problémy s políciou a podobne.

Odpoveď: Zánik trestnosti trestného činu

(odpoveď odoslaná: 07.07.2020)

Dobrý deň,
podľa ust. § 630 Obč. zákonníka platí :

"Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že darca má právo domáhať sa vrátenia daru len vtedy, ak sa obdarovaný správa voči nemu a členom jeho rodiny tak, že hrubým spôsobom porušuje dobré mravy. Zákon nedefinuje pojem hrubé porušenie dobrých mravov.

V zmysle praxe treba pod týmto pojmom rozumieť také porušenie, ktoré je sústavné alebo značnej intenzity, t.j. : predpokladom úspešného uplatnenia práva darcu na vrátenie daru nie je akékoľvek nevhodné správanie obdarovaného voči darcovi alebo členom jeho rodiny, ale len také správanie, ktoré so zreteľom na všetky okolnosti konkrétneho prípadu možno kvalifikovať ako hrubé porušenie dobrých mravov. Vždy je preto nevyhnutné skúmať individuálne okolnosti každého jedného prípadu. Príkladom je dopúšťanie sa fyzického násilia, hrubých urážok voči darcovi alebo členom jeho rodiny.

Ak Vy ako obdarovaná s vrátením daru nesúhlasíte, a teda výzvu darcu na vrátenie veci nerešpektuje, musí darca v premlčacej dobe do 3 rokov uplatniť svoj nárok na vrátenie daru súdnou cestou. V rámci súdneho konania následne musí darca preukázať to, že došlo k naplneniu zákonných predpokladov na vrátenie daru upravený v ustanovení § 630 Občianskeho zákonníka.
Vo veci ide o občianskoprávny spor a pokiaľ mu telefón nechcete vrátiť späť, riešenie otázky vrátenia daru darcovi nie je v kompetencii polície. Iné by to bolo v prípade, keby ste telefón odcudzili.


Podotázka: Zánik trestnosti trestného činu (Trestné právo)

Dobrý deň, išli sme s kamarátmi na pivo do podniku, kde sa rozpútala bitka. Do nej som sa však nijako nezapájal. Bili sa len moji kamaráti. Ja som sa nikoho ani len nedotkol. Samozrejme, musel som vypovedať na polícii. Aký možný trest mi hrozí, keď som bol prítomný pri tomto konflikte, ale fyzicky som sa od neho distancoval? Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Zánik trestnosti trestného činu

(odpoveď odoslaná: 30.11.2016)

Dobrý deň. Z Vašej otázky usudzujem, že ste sa nedopustili žiadneho trestného činu, a preto Vám pravdepodobne nehrozí ani žiadna trestnoprávna sankcia. Na to, aby ste sa dopustili trestného činu, by Vaše konanie muselo napĺňať znaky skutkovej podstaty niektorého z trestných činov uvedených v osobitnej časti Trestného zákona.


Podotázka: Zánik trestnosti trestného činu (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či je pravda, že neuhraďenie pokút za viacero priestupkov (napríklad nepoužívanie bezpečnostných pásov) môže byť trestným činom. Ďakujem.

Odpoveď: Zánik trestnosti trestného činu

(odpoveď odoslaná: 05.11.2016)

Dobrý deň, priestupok je vždy len priestupkom a nemôže byť trestným činom. Trestným činom je len to, čo je uvedené v trestnom zákone. Môžete si pozrieť trestné činy priamo v tomto zákone a budete mať presný prehľad čo je a čo nie je trestným činom. Je to zákon č. 300/2005 Z.z.


Trápi vás "Zánik trestnosti trestného činu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zánik trestnosti trestného činu (Trestné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, či je možné podať trestné oznámenie v prípade, že mi jedna žena vyhráža a snaží sa zariadiť moje prepustenie z práce. Už mi spôsobila problémy tým, že na mňa podala nepravdivú sťažnosť a hovorí, že zabezpečí, aby aj ďalší ľudia na mňa podávali sťažnosti. Táto pani ma dokonca telefonicky kontaktovala s hrozbou, že mi urobí zo života peklo a zariadí, aby som dostala výpoveď. Dnes ma znovu kontaktovala s tým, že by som mala byť rada, že vôbec pracujem. Dôvodom týchto problémov je skutočnosť, že som sa pred časom, keď som bola vo veľmi zlom psychickom stave, zaplietla so ženatým mužom. Po krátkom čase som ho však nechala. Manželka tohto muža mi teraz robí problémy. S pozdravom.

Odpoveď: Zánik trestnosti trestného činu

(odpoveď odoslaná: 19.07.2016)

Dobrý deň, konanie, ktoré vo svojom príspevku popisujete je spôsobilé jeho páchateľovi privodiť trestné stíhanie. Podľa § 360 Trestného zákona (TZ) sa trestného činu Nebezpečného vyhrážania dopustí ten, kto sa inému vyhráža smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu. Inou ťažkou ujmou môže byť práve strata zamestnania. Pri dlhodobom uvedenom správaní zo strany dotyčnej osoby nie je vylúčená ani trestná zodpovednosť pre prečin Nebezpečného prenasledovania. V zmysle § 360a TZ je trestným, ak páchateľ iného dlhodobo prenasleduje takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, život alebo zdravie jemu blízkej osoby alebo podstatným spôsobom zhoršiť kvalitu jeho života, tým, že sa vyhráža ublížením na zdraví alebo inou ujmou jemu alebo jemu blízkej osobe. Podajte preto trestné oznámenie na miestne príslušnú okresnú prokuratúru. 


Podotázka: Zánik trestnosti trestného činu (Trestné právo)

Čo môžem očakávať za odcudzenie majetku a vlámanie dvakrát na to isté miesto, pričom pri druhom prípade sme boli chytení pri čine a všetko vrátili. Škoda rozdelená medzi piatich je 860 eur a z prvej krádeže, ku ktorej som sa priznal, je škoda asi väčšia, pretože odcudzené veci sa nevrátili majiteľovi (poškodenému). Bol by som veľmi rád, keby sa to dalo nejak vyriešiť, pretože v mojej situácii by mi väzenie vôbec nepomohlo. Prosím, pošlite mi nejaké návrhy riešenia a informácie o tom, čo môžem očakávať, prípadne koľko musím zaplatiť, aby som si mohol najať právnika, ktorý by ma z tejto situácie dostal. Ja nechcem ísť väznit, lebo ak pôjdem do väzenia, potom sa už v živote nepostavím na vlastné nohy... Ďakujem za pochopenie. S radosťou prijmem každú Vašu odpoveď a pomoc.

Odpoveď: Zánik trestnosti trestného činu

(odpoveď odoslaná: 08.03.2016)

Dobrý deň, v prvom rade považujem za dôležité uviesť, že pri rozhodovaní o treste a jeho výšky súd postupuje podľa ustanovenia § 34 ods. 4 Trestného zákona, ktorý hovorí: Pri určovaní druhu trestu a jeho výmery súd prihliadne najmä na spôsob spáchania činu a jeho následok, zavinenie, pohnútku, priťažujúce okolnosti, poľahčujúce okolnosti a na osobu páchateľa, jeho pomery a možnosť jeho nápravy. Na základe vyššie uvedeného ustanovenia súd rozhoduje o druhu trestu a jeho výmery. Ide o široký záber okolností, na ktoré súd musí prihliadnuť. Z toho dôvodu nie je možné Vám presne odpovedať na otázku, aký trest Vám hrozí, prípadne v akej výmere. Rovnako je v Trestnom poriadku upravených niekoľko spôsobov ako môže dôjsť k ukončeniu trestného stíhania. Medzi tieto spôsoby patria: podmienečné zastavenie trestného stíhania podľa § 216 TP, zmier podľa § 220 TP a dohoda o vine a treste podľa § 232 TP. Aplikácia niektorých z týchto ustanovení závisí na konkrétnych okolnostiach Vášho prípadu, preto by som Vám v tomto smere odporúčal konzultáciu s advokátom. Môžete sa obrátiť aj na niektorého z našich advokátov, ktorý Vám v tomto smere ochotne poradí. 


Podotázka: Zánik trestnosti trestného činu (Trestné právo)

Dobrý deň, potrebujem menšiu radu. Vytvoril som účet pre rodinného príslušníka a pri registrácii som udal nesprávny dátum narodenia. Keď som na overenie tohto účtu poslal občiansky preukaz, účet mi zablokovali. Na fóre Tipsportu mi ľudia písali, že som sa dopustil trestného činu a podobné veci, že to bude riešiť polícia. Je možné, že to tak bude? Ďakujem.

Odpoveď: Zánik trestnosti trestného činu

(odpoveď odoslaná: 12.06.2015)

Dobrý deň, uvedenie nesprávneho dátumu  narodenia nie je trestným činom. Pokiaľ ste nemali v úmysle spáchať trestný čin, tak nepôjde ani o pokus alebo o prípravu trestného činu. Príprava a pokus trestného činu sú tiež trestné. 

Veľmi ťažko by Vám však preukázali, že ste konali v úmysle spáchať trestný čin. Vôbec sa nemusíte obávať.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zánik trestnosti trestného činu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava