'

Výpoveď, práceneschopnosť a výplata mzdy ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Košický
Odpovedá: Advokátka
Odpovedané dňa: 3. 2. 2018

Otázka: Výpoveď, práceneschopnosť a výplata mzdy ?

Dobrý večer, potreboval by som poradiť. Som na PN a môj zamestnávateľ ma núti prísť na pracovisko podpísať výpoveď. Keďže nemám vychádzky som ho prosil, aby mi to poslal poštou, a že mu to pošlem spať no vraj sa to nedá. A tiež mi nechce poslať výplatu a nemocenské na účet, keďže si ju máme prevziať osobne. Ako môžem docieliť, aby mi to poslal ?

Odpoveď: Výpoveď, práceneschopnosť a výplata mzdy ?

 

 

Dobrý večer, 
ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

Základná právna úprava úprava predmetnej problematiky je upravená v ust. zákona   Zákonníka práce ("ZP")  a v zákone o sociálnom poistení.
Ak vychádzame z textu otázky upriamujeme Vašu pozornosť na nasledovné :


1./ Uvádzate, že zamestnávateľ Vás núti prísť do práce prevziať si výpoveď a Vy ste práceneschopný. K tomu uvádzame, že  v zmysle zákona o sociálnom poistení poistenec,  ktorého príslušný ošetrujúci lekár uznal dočasne práceneschopným pre chorobu, úraz alebo mu bolo nariadené karanténne opatrenie, poberá nemocenské dávky za podmienok zákona. V čase tejto práceneschopnosti je povinný dodržiavať liečebný režim, ktorý určí jeho ošetrujúci lekár.  Kontrolovať ho pritom môže zamestnávateľ i SP.
Ošetrujúci lekár dočasne práceneschopného informuje, v akom rozsahu môže – vzhľadom na aktuálny zdravotný stav – vykonávať bežné denné aktivity. Liečebný režim závisí od povahy ochorenia. To znamená, že poistenec nesmie vykonávať zárobkovú činnosť, na ktorú bol uznaný práceneschopným, musí dodržiavať čas povolených vychádzok, atď. a v určený deň sa musí dostaviť na kontrolnú prehliadku k ošetrujúcemu lekárovi. 
V prípade podozrenia z porušenia liečebného režimu SP došetrí prípadné okolnosti v spolupráci s poistencom, od ktorého si vyžiada vyjadrenie k zistenej skutočnosti. SP zároveň požiada o písomné vyjadrenie ošetrujúceho lekára k podozreniu z porušenia liečebného režimu. Na základe výsledkov prešetrenia Sociálna poisťovňa rozhodne, či došlo alebo nedošlo k porušeniu liečebného režimu.
Ak SP vyhodnotí podozrenie ako porušenie liečebného režimu, poistenec stratí nárok na výplatu nemocenského odo dňa porušenia liečebného režimu do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najdlhšie však v rozsahu 30 dní odo dňa porušenia liečebného režimu určeného lekára.

Kontrola dodržiavania liečebného režimu sa môže vykonať na podnet posudkového lekára, ošetrujúceho lekára, zamestnávateľa alebo na podnet inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby. Dodržiavanie liečebného režimu dočasne práceneschopného poistenca kontroluje určený zamestnanec SP a to v byte dočasne práceneschopného poistenca s jeho súhlasom alebo na mieste, kde sa podľa potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti zdržuje a to sedem dní v týždni, aj počas víkendu, voľných dní a sviatkov.

Ak dočasne práceneschopný poistenec nie je zastihnutý doma, pracovník, ktorý vykonáva kontrolu, nechá v poštovej schránke Oznámenie o vykonaní kontroly. Na základe uvedeného oznámenia je potrebné, aby pacient kontaktoval útvar lekárskej posudkovej činnosti v SP, kde môže preukázať dôvod svojej neprítomnosti.
Stanovenie vychádzok je súčasťou liečebného režimu dočasne práceneschopného poistenca. Určuje ich príslušný ošetrujúci lekár spravidla pri prvom kontrolnom vyšetrení. V praxi sa stanovujú vychádzky najčastejšie v rozsahu štyroch hodín denne, napr. od 10.00 do 12.00 h a od 14.00 do 16.00 h, ich stanovenie je však v právomoci ošetrujúceho lekára. Čas vychádzok ošetrujúci lekár zaznamená, ak ich povolil, na tlačive Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti a v zdravotnej dokumentácii dočasne práceneschopnej osoby.

Pacient, ktorý nemá stanovené vychádzky a je osamelý, teda nemá rodinného príslušníka, ktorého by mohol požiadať o zabezpečenie základných životných potrieb, sa môže vzdialiť z domu zakúpiť základné potraviny alebo lieky. Odporúčame však mať pokladničný blok, ktorý môže predložiť ako doklad, ktorý ho ospravedlní v prípade vykonania kontroly, t. j. čas kontroly liečebného režimu by a mal zhodovať s časom, ktorý je uvedený na účtenke.
Poistenec – pacient sa počas trvania PN  môže byť aj na inej adrese, ktorú určí, musí sa však na nej dohodnúť s ošetrujúcim lekárom a ten ju uvedie na tlačive o dočasnej PN. Zmenu adresy (ak ju ošetrujúci lekár povolil), je potrebné oznámiť do ôsmich dní príslušnej pobočke SP.

Z uvedeného vyplýva, že vychádzky nie sú určené na dochádzku do práce a zamestnávateľ bez ohľadu na to, či vychádzky máte povolené alebo nie, nemôže Vás nútiť prísť do práce.

 

2./  V zmysle ust. § 64  ZP platí, že zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to v prípade o.i.  v dobe, keď je zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, ak si túto neschopnosť úmyselne nevyvolal alebo nespôsobil pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, a v dobe od podania návrhu na ústavné ošetrovanie alebo od nástupu na kúpeľnú liečbu až do dňa ich skončenia.

Zákaz výpovede podľa § 64 ods. 3 ZP  sa nevzťahuje na výpoveď danú zamestnancovi (teda môže byť  daná aj počas PN)
a) z dôvodov ustanovených
1. v § 63 ods. 1 písm. a) prvom bode, t.j. : ak sa zamestnávateľ zrušuje
2.  v § 63 ods. 1 písm. a) druhom bode v dobe, t.j. ak sa zamestnávateľ premiestňuje a keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky, a v dobe, keď je zamestnanec pracujúci v noci uznaný na základe lekárskeho posudku dočasne nespôsobilým na nočnú prácu,
b) z dôvodu, pre ktorý môže zamestnávateľ okamžite skončiť pracovný pomer (§ 68 ZP :  zamestnanec bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin, porušil závažne prac. disciplínu), ak nejde o zamestnankyňu na materskej dovolenke a o zamestnanca na rodičovskej dovolenke (§ 166 ods. 1); ak je daná zamestnankyni alebo zamestnancovi výpoveď z tohto dôvodu pred nástupom na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku tak, že by výpovedná doba uplynula v čase tejto materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, skončí sa výpovedná doba súčasne s materskou dovolenkou a rodičovskou dovolenkou,
c) pre iné porušenie pracovnej disciplíny [§ 63 ods. 1 písm. e)], ak nejde o tehotnú zamestnankyňu alebo ak nejde o zamestnankyňu na materskej dovolenke alebo zamestnankyňu a zamestnanca na rodičovskej dovolenke,
d) ak z vlastnej viny stratil predpoklady na výkon dohodnutej práce podľa osobitného zákona.

Podľa § 66 ZP zamestnancovi so zdravotným postihnutím môže dať zamestnávateľ výpoveď len s predchádzajúcim súhlasom príslušného úradu práce,  inak je výpoveď neplatná. Tento súhlas sa nevyžaduje, ak ide o výpoveď dávanú zamestnancovi, ktorý dosiahol vek určený na nárok na starobný dôchodok, alebo z dôvodov ustanovených v § 63 ods. 1 písm. a) a e). ZP (t.j.zamestnávateľ sa zrušuje alebo premiestňuje, v prípade porušenia prac. disciplíny v stanovenej miere).                


Ak by Vám v čase práceneschopnosti bola daná výpoveď, jednalo by sa o neplatné skončenie pracovného pomeru výpoveďou okrem už uvedeným výnimiek v ust.  § 63 ods.  ZP, následne by ste mohli uplatniť na súde neplatnosť skončenia prac. pomeru v lehote dvoch odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť.
Podľa  § 79 ZP  ak zamestnávateľ dal zamestnancovi neplatnú výpoveď okamžite skončil prac. pomer alebo v skúšobnej dobe a ak zamestnanec oznámil zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho naďalej zamestnával, jeho pracovný pomer sa nekončí, s výnimkou, ak súd rozhodne, že nemožno od zamestnávateľa spravodlivo požadovať, aby zamestnanca naďalej zamestnával. Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi poskytnúť náhradu mzdy. Táto náhrada patrí zamestnancovi v sume jeho priemerného zárobku odo dňa, keď oznámil zamestnávateľovi, že trvá na ďalšom zamestnávaní, až do času, keď mu zamestnávateľ umožní pokračovať v práci alebo ak súd rozhodne o skončení pracovného pomeru. 
Ak celkový čas, za ktorý by sa mala zamestnancovi poskytnúť náhrada mzdy, presahuje 12 mesiacov, môže súd na žiadosť zamestnávateľa jeho povinnosť nahradiť mzdu za čas presahujúci 12 mesiacov primerane znížiť, prípadne náhradu mzdy za čas presahujúci 12 mesiacov zamestnancovi vôbec nepriznať. Náhrada mzdy môže byť priznaná najviac za čas 36 mesiacov.

Ak zamestnávateľ skončil pracovný pomer neplatne a zamestnanec netrvá na tom, aby ho zamestnávateľ ďalej zamestnával, platí, ak sa so zamestnávateľom nedohodne písomne inak, že sa jeho pracovný pomer skončil dohodou, ak
a) bola daná neplatná výpoveď, uplynutím výpovednej doby,
b) bol pracovný pomer neplatne skončený okamžite alebo v skúšobnej dobe, dňom, keď sa mal pracovný pomer skončiť.
Pri neplatnej dohode o skončení pracovného pomeru sa postupuje pri posudzovaní nároku zamestnanca na náhradu ušlej mzdy obdobne ako pri neplatnej výpovedi danej zamestnancovi zamestnávateľom. Zamestnávateľ nemôže uplatňovať nárok na náhradu škody pre neplatnosť dohody.

 

3./ Podľa  § 129 ZP mzda je splatná pozadu za mesačné obdobie, a to najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak sa v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve nedohodlo inak. 
Pri skončení pracovného pomeru vyplatí zamestnávateľ zamestnancovi mzdu splatnú za mesačné obdobie v deň skončenia pracovného pomeru, ak sa nedohodli inak, najneskôr však v najbližšom výplatnom termíne nasledujúcom po dni skončenia pracovného pomeru.
V zmysle § 130 ZP mzda sa vypláca vo výplatných termínoch dohodnutých v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve.  

Mzda sa vypláca v pracovnom čase a na pracovisku, ak sa v pracovnej zmluve nedohodlo inak. Ak sa zamestnanec z vážnych dôvodov nemôže dostaviť po výplatu mzdy  /= Váš prípad/ alebo ak pracuje na vzdialenom pracovisku, zašle mu zamestnávateľ mzdu tak, aby mu bola doručená v deň určený na jej výplatu, alebo najneskôr v najbližší nasledujúci pracovný deň na svoje náklady a nebezpečenstvo, ak sa nedohodnú inak.

Zamestnanec môže na prijatie mzdy písomne splnomocniť inú osobu. Bez písomného splnomocnenia možno vyplatiť mzdu inej osobe ako zamestnancovi, len ak tak ustanoví osobitný predpis.


ZÁVER :
Ako sme uviedli vyššie zamestnávateľ nie je nijako oprávnený Vás nútiť prísť do práce a to ani v prípade, ak by Vám boli povolené vychádzky. Doručenie výpovede z prac. pomeru počas dočasnej práceneschopnosti zo strany zamestnávateľa okrem zákonom uvedených výnimiek (viď vyššie bod 2. § 64 ods. 3 ZP) by bolo neplatné. Pokiaľ  sa jedná o mzdu, zamestnávateľ  má vedomosť o Vašej dočasnej práceneschopnosti a keďže je mzda vyplácaná na pracovisku v stanovený deň  a Vy sa nemôžete dostaviť, je povinnosťou zamestnávateľa Vám ju zaslať na vlastné nebezpečenstvo a náklady.  Zamestnávateľ  má určite vedomosť o týchto jeho povinnostiach podľa ZP.
Pokiaľ by Vám mzda vyplatená nebola, len treba vyzvať zamestnávateľa, aby postupoval v zmysle pracovnej zmluvy a ZP. Upozornite ho prípadne emailom, že aj Vy máte svoje záväzky, ktoré ste povinný platiť.

 

Dúfame, že naša právna rada Vám pomôže.
Budeme radi, ak nám dáte vedieť, ako ste dopadli.
 

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk