Máte
otázku?

Stavba studne a obmedzenia zo strany suseda ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Prešov

Otázka: Stavba studne a obmedzenia zo strany suseda ?

Dobrý deň, som vlastníkom chaty v rekreačnej oblasti. Pred časom v tesnej blízkosti mojej nehnuteľnosti pozemok kúpil ďalší sused. Na tomto pozemku existuje ťarcha k mojmu prospechu, umožňujúca prechod a prejazd. Nastal problém, keďže potrebujem dostať na môj pozemok auto s vrtnou súpravou pre navŕtanie studne. Avšak vlastník susedného pozemku s tým nesúhlasí a odmieta mi povoliť tento prejazd. Ako postupovať v danej situácii? Má právo mi nenechať prejsť autom na pozemok? Vyhráža sa, že dá vecné bremeno zrušiť. Za akých podmienok to môže urobiť? Vopred ďakujem za odpoveď, radu a váš čas.

Odpoveď: Stavba studne a obmedzenia zo strany suseda ?

 

Dobrý deň,
ďakujeme za otázku, ku ktorej týmto uvádzame stanovisko vyjadrujúce právny názor advokátskej kancelárie :

Začneme kúskom právnej teórie.

I./ Základná právna úprava problematiky je obsiahnutá v ust.§ 151n/ a nasl.  Občianskeho zákonníka (ďalej iba "OZ"), z ktorých vyberáme :

" § 151n/ Vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať. Práva zodpovedajúce vecným bremenám sú spojené buď s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti, alebo patria určitej osobe. 

(2) Vecné bremená spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti prechádzajú s vlastníctvom veci na nadobúdateľa.


(3) Pokiaľ sa účastníci nedohodli inak, je ten, kto je na základe práva zodpovedajúceho vecnému bremenu oprávnený užívať cudziu vec, povinný znášať primerane náklady na jej zachovanie a opravy; ak však vec užíva aj jej vlastník, je povinný tieto náklady znášať podľa miery spoluužívania.

§ 151o (1) Vecné bremená vznikajú písomnou zmluvou, na základe závetu v spojení s výsledkami konania o dedičstve, schválenou dohodou dedičov, rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona. Na nadobudnutie práva zodpovedajúceho vecným bremenám je potrebný vklad do katastra nehnuteľností.
(3) Ak nie je vlastník stavby zároveň vlastníkom priľahlého pozemku a prístup vlastníka k stavbe nemožno zabezpečiť inak, súd môže na návrh vlastníka stavby
zriadiť vecné bremeno v prospech vlastníka stavby spočívajúce v práve cesty cez priľahlý pozemok.

§ 151p (2) Vecné bremeno zanikne, ak nastanú také trvalé zmeny, že vec už nemôže slúžiť potrebám oprávnenej osoby alebo prospešnejšiemu užívaniu jej nehnuteľnosti; prechodnou nemožnosťou výkonu práva vecné bremeno nezaniká.
(3) Ak zmenou pomerov vznikne hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného, môže súd rozhodnúť, že sa vecné bremeno za primeranú náhradu obmedzuje alebo zrušuje. Ak pre zmenu pomerov nemožno spravodlivo trvať na vecnom plnení, môže súd rozhodnúť, aby sa namiesto vecného plnenia poskytovalo peňažné plnenie."
 

II./  Vychádzame z to, že práce majú byť vykonávané v najbližšom čase /jar - leto/ a že vybavujete príslušné povolenia v zmysle stav. poriadku. Sme názoru, že k zrušeniu vecného bremena súdom v dohľadnom čase nedôjde, nakoľko pre jeho zrušenie nie sú dané dôvody. Vo Vašom prípade ide v podstate o zaťaženie pozemku vo väčšom rozsahu než je obvyklé, kde prejazdom vrtnej súpravy by mohlo, ale nemusí dôjsť, k narušeniu resp. poškodeniu cesty resp. pozemku suseda. 

 

ODPORÚČANIE 

1./ V otázke sa nezmieňujete, či vecné bremeno spočívajúce v práve prechodu a prejazdu máte zriadené na základe rozhodnutia súdu alebo na základe písomnej uzatvorenej dohody, ako je bližšie špecifikované právo prejazdu a prechodu a či je toto vecné bremeno zapísané v katastri nehnuteľností, prípadne či vo veci bol vyhotovený geometrický plán. Dôležité je aj to, či sused má pozemok oplotený alebo oplotený nie je.

Aj podľa rozsudku NS SR spis. zn. 3Cdo29/2009 : "Dostatočne určitým spôsobom formulovaná zmluva o zriadení vecného bremena môže zabrániť potencionálnym sporom o určenie /ne/existencie práva alebo povinnosti z vecného bremena a tiež sporom o spôsob výkonu práv vyplývajúcich z vecného bremena."

2./ Odporúčame Vám oznámiť susedovi oznámiť a to bez ohľadu na to, či pozemok má alebo nemá oplotený, aby vopred vedel. kedy  bude predmetný prejazd realizovaný, že na uvedený dátum máte objednané záväzne stavebné práce /najlepšie potvrdená objednávka zo strany zhotoviteľa  diela, uviesť dátum prác  a že v uvedenom čase bude realizovaný prechod auta s vrtnou súpravou cez jeho pozemok. Je možné, že prejazdom auta s vrtnou súpravou dôjde, ale nemusí dôjsť, k väčšiemu narušeniu jeho pozemku  a preto mu oznámte, že pozemok dáte do pôvodného stavu Vy sám na vlastné náklady, teda do stavu, aký bol pred prejazdom.  Sused sa zrejme obáva hlavne toho poškodenia jeho pozemku.

Táto povinnosť dať pozemok do pôv. stavu v podstate vyplýva pre Vás aj z ust. Obč. zákonníka (citujeme) : 
"§ 151 n/ ods. 3 :  Pokiaľ sa účastníci nedohodli inak, je ten, kto je na základe práva zodpovedajúceho vecnému bremenu oprávnený užívať cudziu vec, povinný znášať primerane náklady na jej zachovanie a opravy; ak však vec užíva aj jej vlastník, je povinný tieto náklady znášať podľa miery spoluužívania."

§ 127 ods. 3 : Vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak tým vznikne škoda na pozemku alebo na stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť; tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť."

§ 145 :  "Každý je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí."


3./ Predpokladáme, že vysvetlením susedovi stavu veci a to, že pozemok dáte do pôvodného stavu sa vec vyrieši a nedôjde k rozporom.

Pre prípad, že by sused začal stavať nejaké zábrany a podobne na svojom pozemku, čím by znemožnil prechod a prejazd, konal by v rozpore s rozhodnutím súdu resp. Vašou zmluvou, ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností.  Preto je vhodné ho upozorniť aj na to, že ak bude brániť v prechode a prejazde  bude musieť znášať náklady na objednané stavebné práce titulom náhrady spôsobenej škody,  ako aj náklady spojené so súdnym konaním  - súdny poplatok, trovy právneho zastupovania (viď napr. rozsudok KS BB  17Co/256/2012 z 22.5.2013).

 

Budeme radi ak nám dáte vedieť, ako ste dopadli a či Vám naša rada pomohla.
©

 

 

 

 

Trápi vás "Stavba studne a obmedzenia zo strany suseda ?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Stavba studne a obmedzenia zo strany suseda ? (Občianske právo)

Dobrý deň, zatiaľ sme vo svojej lokalite nevybudovali vodovod. Každý si vodu váži, ale noví vlastníci začali vŕtať studne až do hĺbky 60 metrov. Môže obec, vzhľadom na to, že domáci nemajú dostatok vody, zastaviť vŕtanie studní až do doby, kým sa vodovod nevybuduje? Ďakujem.

Odpoveď: Stavba studne a obmedzenia zo strany suseda ?

(odpoveď odoslaná: 27.03.2021)

Dobrý deň,
vo Vami uvedenom prípade platí zákon o vodách. V zmysle ust. § 18 cit. zákona platí :

"Každý môže na vlastné nebezpečenstvo a bez povolenia alebo súhlasu orgánu štátnej vodnej správy odoberať alebo inak používať povrchové vody alebo podzemné vody na uspokojovanie osobných potrieb domácností, ak sa takýto odber alebo iné používanie vykonáva na mieste, ktoré je na to vhodné, jednoduchým vodným zariadením a spôsobom, ktorý neobmedzí alebo neznemožní rovnaké používanie iným osobám." 

Jednoduchými vod. zariadeniami na odbery podzemných vôd sú domové studne, z ktorých sa podzemná voda čerpá ručne a pramenné záchytky s výdatnosťou prameňa menšou ako 10 l/min. a prenosné nádoby. V tomto prípade nie je potebné povolenie (§ 21 ods. 1 zákona o vodách).

Vo Vami uvedenom prípade vlastníci pozemkov a stavebníci studní mali splniť povinnosti podľa ust. 21 a nasl. zákona o vodách a ust. stav. poriadku.

Zastavenie výstavby studní bez povolenia je vecou rozhodnutia obce, preto v tomto smere odporúčame kontaktovať obec, ako aj príslušný okresný úrad, najlepšie písomne.

Poznamenávame, že aj na stránke Vášho mesta sa nachádza tlačivo  "Žiadosť o vyjadrenie k zámeru vodnej stavby podľa § 63 ods. 3 písm. a) vodného zákona, ktoré mali vlastníci nehnuteľnosti splniť vo veci povolenia stavby studne, ku ktorej žiadosti je potrebné predložiť  správu z hydrogeologického prieskumu  (pri studni).

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Stavba studne a obmedzenia zo strany suseda ? (Občianske právo)

Dobrý deň, bývame v obci, kde nie je zavedený obecný vodovod a naše prípojky. Naším jediným zdrojom pitnej vody sú studne, ktoré sme sami vykopali. Pred niekoľkými rokmi kúpil pozemky nad nami investor, ktorý požiadal o stavebné povolenie. Z dôvodu chýbajúcej alebo nedostatočnej dokumentácie, ktorá nezohľadňovala zákonné normy, bolo stavebné konanie v roku 2014 zastavené. Tento rok sa investor opäť začal venovať svojim pozemkom, a začal bez povolenia vrtat studne. Po našom upozornení - investorovi na protiprávne jednanie a obecnom úrade na neohlásenie vodnej stavby, zastavil činnosť, ale tú obnovil začiatkom júla. Jeho činnosť, konkrétne hydrodynamická skúška, spôsobila, že dve domácnosti prišli o vodu v studni, a ďalšie dve majú hladinu vody na kritickej úrovni. Investor najprv nijak nereagoval na oznámenie o strate vody, potom nám oznámil, že nezaznamenal žiadne škody, a preto nebude riešiť žiadnu nápravu. Požadovali sme zastavenie hydrodynamickej skúšky, zabezpečenie pitnej vody pre dočasné vyriešenie situácie a stretnutie ohľadom trvalého riešenia. Máme k dispozícii SMS komunikáciu a fotodokumentáciu k jednotlivým jeho krokom. Ako by sme mali postupovať ďalej? Máme privolať políciu a podať trestné oznámenie? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Stavba studne a obmedzenia zo strany suseda ?

(odpoveď odoslaná: 08.08.2018)

Dobrý deň,

v tejto situácii určite odporúčam obrátiť sa na stavebný úrad príslušný pre Vašu obec (pravdepodobne priamo Vaša obec) a informovať ho o tejto skutočnosti. Takýmto konaním, zvlášť keď tieto práce uskutočňuje bez povolenia, porušuje práva iných a rovnako aj verejný záujem. Povoľovací proces v stavebnom konaní má práve za úlohu chrániť verejný záujem. Rovnako prichádza do úvahy podanie návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia podľa Civilného sporového poriadku, ktorým by ste mohli žiadať, aby súd v skrátenej lehote 30 dní zakázal dotyčnému pokračovať v týchto činnostiach. Zároveň by ste sa mohli žalobou na súde dožadovať toho, aby sused svoje konanie zastavil a zároveň, aby napravil tento nepriaznivý stav, prípadne Vám nahradil škodu. Vzhľadom na to, že voda je vo vlastníctve štátu, nemohli by ste žiadať náhradu škody za to, že ste o ňu prišli. Ako náhradu škody by ste mohli požadovať náhradu za náklady, ktoré ste vynaložili napr. na nápravu tohto stavu, teda na kúpu vody z iného zdroja a pod.


Podotázka: Stavba studne a obmedzenia zo strany suseda ? (Občianske právo)

Ďakujem za odpoveď, ktorá mi veľmi pomohla. Ešte by som poprosil o ozrejmenie, či v prípade vŕtanej studne môžeme hovoriť o nevyhnutnej údržbe a obhospodarovaní podľa § 127 ods. 3 Občianskeho zákonníka atď., keďže podľa posudzovania obecným stavebným úradom ide o stavbu. Ďakujem.

Odpoveď: Stavba studne a obmedzenia zo strany suseda ?

(odpoveď odoslaná: 29.04.2018)

Dobrý deň, ďakujeme za reakciu.

Odpovedáme nasledovne :

V  prípade výstavby - vŕtanie novej studne na Vašom pozemku, kedy potrebujete zabezpečiť prechod vŕtnej súpravy na Váš pozemok, nie je možné tieto práce súvisiace s výstavbou novej studne považovať za nevyhnutnú údržbu. Dôvod je ten, že vo Vašom prípade sa jedná o novú stavbu, ktorá v súčasnosti ešte neexistuje.

 

 

 

 

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Stavba studne a obmedzenia zo strany suseda ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.