Máte
otázku?

SVB - rekonštrukcia - kontrola ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Košice

Otázka: SVB - rekonštrukcia - kontrola ?

Dobrý večer, chcela by som poradiť, sme spoločenstvo vlastníkov bytov, máme zvoleného predsedu a jeho zástupcu a vlastne sa vytvorila skupina ľudí, ktorí sa tvária ako výluční vlastníci. Pred tromi rokmi sa začala rekonštrukcia bloku, zateplenie a iné, ktorá do dnešného dna nie je ukončená. Predseda a spol. odmietajú vysvetlenie, chcem sa opýtať mám možnosť, ako vlastnícka bytu a členka spoločenstva podať trestné oznámenie na predstavenstvo spoločenstva trestné oznámenie za nehospodárne nakladanie so zverenými prostriedkami a ako by som mala postupovať? Prípadne na koho by sme sa mali obrátiť? Sme dôchodcovia a nevieme si poradiť. Ďakujem.

Odpoveď: SVB - rekonštrukcia - kontrola ?

Dobrý deň,

na Vašu otázku odpovedáme nasledovné :

 

1./ Najprv trocha teórie zo zákona o vlastníctve bytov, ktorý je Vám určite známy :

§ 7b a 7c/ : Spoločenstvo môže uzavrieť zmluvu o úvere na opravu, rekonštrukciu alebo modernizáciu spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva domu. Zhromaždenie tvoria všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, rozhoduje o úvere a o zabezpečení pohľadávok vyplývajúcich z poskytnutého úveru a o vstavbe a nadstavbe bytov alebo nebytových priestorov,

 

§ 11 : Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo nahliadať do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv.

 

§ 11a/ Štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome má právo zvolať schôdzu vlastníkov alebo zhromaždenie, ak na ich žiadosť nezvolal schôdzu vlastníkov alebo zhromaždenie správca alebo rada do 15 dní od doručenia žiadosti.

Oznámenie o schôdzi vlastníkov alebo o zhromaždení spolu s programom musí byť v písomnej forme doručené každému vlastníkovi bytu a nebytového priestoru v dome minimálne päť dní pred dňom konania schôdze vlastníkov alebo zhromaždenia. Oznámenie o schôdzi vlastníkov alebo o zhromaždení spolu s programom sa doručuje aj správcovi alebo predsedovi, ak má schôdza vlastníkov alebo zhromaždenie rozhodovať o úlohách pre správcu alebo predsedu.

 

2./ Pozrite aj Vašu zmluvu so spoločenstvom.

 

3./ Odporúčame na základe uvedeného nahliadnuť do dokumentácie o hospodárení spoločenstva, prípadne sa dohodnite ako vlastníci bytov na žiadosti o zvolanie zhromaždenia. Ak by ste nedosiahli žiadne výsledky, resp. toto už môžete urobiť aj teraz, žiadajte o vysvetlenie radu spoločenstva. Rada spoločenstva je dozorný orgán spoločenstva, ktorá zvoláva zhromaždenie najmenej raz za rok,

 

b) kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov,

 

c) navrhuje odvolanie predsedu,

 

d) kontroluje činnosť spoločenstva a navrhuje opatrenia na nápravu nedostatkov.

 

4./ Ak nepochodíte resp. odpoveď pre Vás nebude dostačujúca, môžete - nemusíte prípadne počkať na doručenia vyúčtovania za byty, ktoré Vám má byť doručené do konca mája 2017 za rok 2016. Následne reklamovať vyúčtovanie na rade, ktorá je dozorným orgánom spoločenstva. Len poznamenávame, že Štátna obchodná inšpekcia vo vzťahu k spoločenstvu VB kontroluje vyúčtovania ohľadom tepla a TÚV. Podanie trestného oznámenia je samozrejmé možné, len tam je potrebné uviesť konkrétne dôvody a k porušeniu čoho došlo, v čom vidíte porušenie trestných predpisov.

 

5./ Do úvahy by mohlo ísť o podvod, spreneveru, ale je to vec posúdenia prípade, prípadne by a mohlo jednať aj o trestnú zodpovednosť podľa zákona o trestnej zodpovednosti práv. osôb, ktorý však platí len od 01.07.2016.

Trápi vás "SVB - rekonštrukcia - kontrola ?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: SVB - rekonštrukcia - kontrola ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, spoločenstvo bytov si dalo vypracovať projekt pre výstavbu balkónov k existujúcemu bytovému domu v celkovej hodnote cez 5000 €. Po vypracovaní projektu sa na hlasovaní všetkých vlastníkov (aj tých čo majú balkóny) dohodlo, že balkóny sa môžu postaviť, ale nie zobrať úver, čo defakto znamenalo, že žiadne balkóny nebudú. Teraz predseda spoločenstva prepočítal sumu za projekt len medzi vlastníkov, ktorý nemajú balkóny. Je to právne v poriadku ? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: SVB - rekonštrukcia - kontrola ?

(odpoveď odoslaná: 11.08.2020)

Dobrý deň,
sme názoru, že celkový postup pri hlasovaní o budúcej možnej prístavbe balkónov nebol správny. Pokiaľ nemalo spoločenstvo vlastníkov bytov dostatok finančných prostriedkov vo svojom fonde prevádzky a údržby na financovanie bud. prístavby balkónov, malo najprv hlasovať o tom, či vlastníci bytov súhlasia s tým, že bude zobratý úver na uvedený účel. Samotný projekt sa mal realizovať až následne.

Ak je situácia taká, ako uvádzate v otázke, sme názoru, že projekt. práce sa majú hradiť z fondu prevádzky a údržby a nie dodatočne predmetné náklady rozpočítavať len medzi tých vlastníkov bytov, ktorí balkóny nemajú. V podstate bola chyba v samotnom postupe a náklady na projekt. práce by sa mali hradiť z fondu prevádzky a údržby a nie rozpočítavať medzi vlastníkov bytov nemajúcich balkóny a to z dôvodu, že terajší vlastník bytu s balkónom môže vymeniť byt napr. s vlastníkom bytu, ktorý balkón nemá.

 


Podotázka: SVB - rekonštrukcia - kontrola ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcem sa spýtať otázku ohľadom Zákon č. 182/1993 Z. z.. Meníme zmluvu o spoločenstve a člen rady chce do nej uviesť klauzulu, že v prípade ak sa vlastník bytového a nebytového priestoru nezúčastní na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov bude mu udelená pokutu napr 15 eur. Odvoláva sa na daný zákon, že v ňom je to uvedené, že vlastník bytu a nebytového priestoru ma povinnosť sa zúčastňovať na schôdziach. On chce jeho povinnosť v prípade neúčasti na schôdzi potrestať pokutou. Termíny schôdz budú vopred zverejnené (dopredu na celý kalendárny rok a to konať sa budú raz za štvrťrok).
, Keďže v našom bytovom dome bývajú aj vlastníci sami, napr dôchodca 70 rokov bez rodiny, nemá ho kto zastúpiť. Na schôdzi bol uvedený príklad, že napr ak ochoriem pár dni pred termínom schôdze, vlastník bytu nemá možnosť sa dostaviť k notárovi - nedovolí mu to zdravotný stav, čo v tomto prípade? Ostatní vlastníci kde sú manžel a manželka pravdepodobne budú súhlasiť s pokutou uvedenou v zmluve o spoločenstve, pretože je tam "zastupiteľnosť". Ale čo bude ak tento dôchodca, zdravotný stav mu to nedovolí sa zúčastniť a ani notárovi ísť dať splnomocnenie? Moja otázka: čo v tomto prípade? Čo ma tento dôchodca ak sa to náhodu stane robiť, aké ma možnosti. Pokuta v tomto prípade je z môjho pohľadu neoprávnená, lebo mal objektívny dôvod neúčasti. Nie sú porušené nejaké práva ústavou? Keďže on je sám vlastník bytu, viacerí v bytovom dome sú manželský pár. Ak si nezaplatí pokutu chcú to riešiť súdnou cestou. Ak sa tento dôchodca následne preukázal na súde potvrdením lekára, akceptoval by toto súd. Aj, keď v zmluve o spoločenstve nebudú tento dôvod akceptovať? Neprídeš, plat! Ďakujem za zodpovedanie.

Odpoveď: SVB - rekonštrukcia - kontrola ?

(odpoveď odoslaná: 08.08.2020)

Dobrý deň,
žiadnu pokutu za neúčasť nemôžete uložiť a to ani v prípade, že by ste to mali v zmluve o výkone správy.


Podotázka: SVB - rekonštrukcia - kontrola ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň!Prosím vás môže správca bytového spoločenstva pri ročnom zúčtovaní spájať dve položky do jednej napr: fond opráv a úver??Podľa mňa sú to dve nezlučiteľné veci.Ďakujem za odpoveď!

Odpoveď: SVB - rekonštrukcia - kontrola ?

(odpoveď odoslaná: 29.05.2015)

Dobrý deň

 

§ 10 ods. 2 zák. č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytových a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov ustanovuje, čo je príjmom FPÚO domu. Ide o 1) mesačné preddavky vlastníkov bytov a nebytových priestorov, 2) príjem za prenájom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku, 3) výnosy z účtu domu vedeného v banke, 4) príjmy z výťažku exekúcie bytu alebo nebytového priestoru alebo z dobrovoľnej dražby bytu alebo nebytového priestoru, vo výške pohľadávok voči vlastníkovi bytu zo zákonného záložného práva, ktoré vzniklo podľa tohto zákona, 5) zmluvné pokuty a úroky z omeškania vzniknuté použitím prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv domu, 6) príjmy z predaja spoločných nebytových priestorov, spoločných častí domu alebo spoločných zariadení domu, ak sa vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome nedohodli inak. Z ročného vyúčtovania by malo byť zrejmé, koľko vlastník bytu zaplatil do FPÚO domu a koľko bolo z neho vynaložené. Pri úvere by malo byť zrejmé, koľko už z neho bolo splatené, nakoľko pri splácaní úveru nejde o preddavky do FPÚO.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "SVB - rekonštrukcia - kontrola ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku