Reklamácia sedacej súpravy


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Trenčiansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Reklamácia sedacej súpravy

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť ohľadom reklamácie sedacej súpravy. 07. 03. 2016 som zakúpila sedaciu súpravu. 02. 01. 2017 som si na predajní uplatnila reklamáciu, sedačka je vysedená. Na predajni sa vyjadrili, že prídu sedačku pozrieť cca do 3 týždňov. Dnes je 15. 02. 2017 a stále sa mi neozvali, ako postupovať ďalej? Môžu mať reklamačnú dobu aj viac ako 30 dní? A, keď prešlo 30 dní môžem žiadať o vrátenie peňazí alebo novú sedačku? Keby bolo z ich strany porušenie lehoty na vyriešenie reklamácie, tak si nechávam aj sedačku, ktorú som reklamovala alebo im ju mám dať. Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Reklamácia sedacej súpravy

Dobrý deň,

predávajúci musí v zmysle zákona vybaviť reklamáciu v lehote 30 dní od jej prijatia. O tomto vybavení musí vydať aj písomné potvrdenie. Pokiaľ predávajúci poruší túto povinnosť, máte právo od zmluvy odstúpiť, teda sedačku vrátiť a žiadať vrátiť od predávajúceho kúpnu cenu. Pokiaľ predávajúci kúpnu cenu nevráti, môžete sa so svojim nárokom obrátiť na súd. 

 

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Reklamácia sedacej súpravy (Občianske právo)

Dobrý deň, v septembri som si kúpila sedaciu súpravu a sedačka ani nie po pol roku mám sedačku úplne vysedená na niektorých miestach cítiť úplne dosku volala som na reklamácie a tam mi pani oznámila, že nemám nárok na reklamáciu lebo sme ju nadmerné používali nemali sme na nej tak často sedieť neviem čo mám urobiť veď sedačku si kupujete aspoň na 5 rokov a nie, aby po 5 mesiacoch bola vysedena. Mám právo na reklamáciu. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Reklamácia sedacej súpravy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.01.2020)

Dobrý deň,
pani po telefóne nie je oprávnená riešiť reklamáciu sedacej súpravy a túto zamietnuť.

Je potrebné z Vašej strany oboznámiť sa s reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý nájdete v predajni prípadne na internetovej stránke predávajúceho.

V súlade s ust. § 18 zákona o ochrane spotrebiteľa je potrebné uplatniť reklamáciu priamo u predávajúce spísaním reklamácie priamo v predajni najlepšie s pripojením fotodokumentácie :
"(1) Predávajúci je povinný spotrebiteľa riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.
(2) Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby, alebo u určenej osoby. Určená osoba môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného výrobku, inak reklamáciu postúpi predávajúcemu na vybavenie.
(3) V prevádzkarni a u určenej osoby podľa odseku 2 musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie.
(4) Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu;22) na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
(6) Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho podľa odseku 9."

T.j. : Je potrebné uplatniť reklamáciu u predávajúce  - predávajúci má mať na svojej stránke zverejnený postup - a  v zmysle ust. § 622 a § 623 Obč. zákonníka uplatniť svoje právo - oprava alebo výmena sedačky sedačky, čo treba vyslovenej uviesť do reklamačného protokolu. Bude na dohode s predávajúcim, či sedačku odnesiete na reklamáciu do predajne alebo predajca zabezpečí odborné posúdenie a vybavenie reklamácie priamo u Vás doma.
Ak reklamácia nebude vybavená do 30 dní od jej uplatnenia, máte právo odstúpiť od zmluvy a predávajúci je povinný Vám vrátiť zaplatenú kúpnu cenu.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Reklamácia sedacej súpravy (Občianske právo)

Dobrý deň, poprosím o radu. Reklamovala som sedaciu súpravu ešte nepoužitú z dôvodu viacerých vád, ktoré sme zistili už pri rozbaľovaní. Reklamáciu mi uznali aj odstúpenie od zmluvy, nechcú mi však uznať vrátenie peňazí za dopravu, ktorú som spolu so sedačkou zaplatila v kamennej predajni, keďže bývam 45km od predajne. Suma za dopravu bola 49eur. Mám k tomu aj doklad. Tiež by ma zaujímalo, či mám nárok aj na preplatenie cestovného do predajne a spať 2krát (druhý krát tam musím ísť pre peniaze za sedačku) spolu je to 200 km. A, či to treba dokladovať. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Reklamácia sedacej súpravy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.03.2019)

Dobrý deň, v zmysle § 9 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa: "Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie". Máte teda nárok na vrátenie poštovného, ale iba toho poštovného, ktoré ste zaplatili pri doručení tovaru ku Vám, nie na poštovné, ktorým ste posielali tovar naspäť predávajúcemu. Nárok na preplatenie cestovného do predajne a naspäť však nemáte.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Reklamácia sedacej súpravy (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím Vás viete mi poradiť, kto by mi prišiel urobiť odborný posudok na sedaciu súpravu rohovú, výrobca tvrdí, že je 100% urobená a ja mám veľké pochybnosti. Ďakujem.

Odpoveď: Reklamácia sedacej súpravy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.08.2018)

Dobrý deň,

ak máte pochybnosti o tom, že sedacia súprava nebola vyrobená podľa Vašej objednávky, je potrebné uplatniť reklamáciu a dožadovať sa niektorého z práv zo zodpovednosti za vady, napr. zľavy z ceny. Ak by ste nedospeli k dohode, môžete sa obrátiť napr. na Slovenskú obchodnú inšpekciu, či využiť alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov. Rovnako máte možnosť sa obrátiť na súd. 

Ťažko povedať, či by bolo možné urobiť znalecký posudok v tomto prípade. Je totiž veľmi zložité preukázať výrobcovi, že niečo zanedbal. Ak by ste predsa len chceli posudok, odporúčam sa obrátiť na človeka, ktorý sa rovnako venuje výrobe nábytku. Mohli by ste mu ukázať objednávku, čo ste chceli, aby výrobca pri výrobe zohľadnil a pod. Podľa toho by mohol vedieť vyjadriť svoj odborný názor. Ak bude však výrobca neoblomný, neuspejete ani s takýmto iným názorom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Reklamácia sedacej súpravy (Občianske právo)

Dobrý deň. Reklamoval som sedaciu súpravu v rámci záručnej doby z dôvodu presedenia a vytŕčania konštrukčných prvkov. Polohovateľná opierka a pánty na nej sú prekryté molitanom. Ale kvôli nestálosti molitanu sú tie pánty cítiť, keď sa človek oprie. Technik od predajcu tvrdí, že sa jedná o konštrukčno-modelovú vlastnosť výrobku, a preto to aj výrobca aj koncový predajca - Kika - zamieta. Je jasné, že to nie je v poriadku, ale takto to vidím na dlhé lakte - súdiť sa. Asi si je toho aj predajca- výrobca vedomý. Viete mi prosím poradiť ako postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Reklamácia sedacej súpravy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.04.2018)

Ďakujeme za otázku,

ku ktorej týmto uvádzame stanovisko vyjadrujúce právny názor advokátskej kancelárie :

1./ Z otázky usudzujeme, že zakúpená sedacia súprava nespĺňa ust. § 2 písm. k/ zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý charakterizuje "bežnú kvalitu výrobku, ktorou je taká kvalita, ktorá zabezpečuje zachovanie všetkých podstatných vlastností výrobku, ktoré podmieňujú jeho bezprostredné používanie a spĺňajú predpokladané očakávania spotrebiteľa." Neuvádzate v otázke, aké práva ste pri reklamácii využili, o týchto možnostiach Vás mal poučiť predávajúci podľa § 18 zákona o ochrane spotrebiteľa a ust. § 622 a 623 Obč. zákonníka /odstraniteľné, neodstraniteľné vady/.

 

2./ Podľa ust. § 18 zákona o ochrane spotrebiteľa platí :

(6) Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho podľa odseku 9.

 

Podľa ust. § 2 cit. zákona o ochrane spotrebiteľa "odborným posúdením písomné vyjadrenie znalca alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“).

Odborné posúdenie podľa zákona musí obsahovať :
a) identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie, 
b)presnú identifikáciu posudzovaného výrobku,
c)popis stavu výrobku,
d) výsledok posúdenia,
e) dátum vyhotovenia odborného posúdenia.

Na odborné posúdenie, ktoré neobsahuje náležitosti podľa odseku 1, sa neprihliada."

 

3./ Toľko stručne zákon. Z otázky vyplýva pre nás, že odborné posúdenie v písomnej forme Vám nebolo predložené, resp. otázkou je či vybavenie Vašej reklamácie obsahuje údaj o tom, že sa jedná o odborné  posúdenie podľa zákona o ochrane spotrebiteľa /viď vyššie/. Toto odborné posúdenie musí predávajúci uchovávať pre prípad kontroly predložiť orgánu dozoru /SOI/.

Oznámte predávajúcemu, že nesúhlasíte so zamietnutím reklamácie, nakoľko sa jedná o neodstraniteľnú vadu. Podľa ust. §  623 Občianskeho zákonníka platí, že "ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť"  a  uplatnite niektoré z týchto práv. Môžete predávajúcemu oznámiť tiež, že o tomto reklamačnom konaní budete informovať aj SOI.

Poznamenávame, že podľa zákona o ochrane spotrebiteľa Vám malo byť predložené odborné posúdenie (§ 18 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa), nielen citované v zamietnutí reklamácie (citujeme) :

"Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho podľa odseku 9."

 

4./ Ešte uvádzame, že podľa čl.II./9 rekl. poriadku KIKA "v prípade, ak je Tovar zaslaný na odborné posúdenie inej ako určenej osobe, teda znalcovi alebo autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady je Predávajúci povinný uhradiť Kupujúcemu iba v prípade, ak odborné posúdenie preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu, a to v lehote do 14 dní odo dňa opätovného uplatnenia reklamácie."

Teda rekl. poriadok KIKA pripúšťa aj možnosť zabezpečiť Vami ako kupujúcim znal. posudok. Znenie rekl. poriadku však nepovažujeme za znenie, ktoré by bolo plne v súlade s ustanoveniami zákona. Aj z uvedeného dôvodu odporúčame kontaktovať SOI.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku