Máte
otázku?

Priznanie viny


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Bratislava

Otázka: Priznanie viny

Dobrý deň, rád by som sa informoval, či existuje nejaká právna úprava, podľa ktorej sa môžem dobrovoľne priznať k trestnému činu, aj keď na mňa nebolo podané trestné oznámenie. Mohli byste mi, prosím, povedať, ako sa táto právna úprava volá? Ďakujem.

Odpoveď: Priznanie viny

Dobrý deň, áno, existuje, podľa trestného poriadku môžete podať ktokoľvek oznámenie o skutočnostiach, že došlo k spáchaniu skutku, ktorý je trestným činom. Pokiaľ polícia usúdi, že ide o trestný čím, potom začne trestne stíhanie a vznesie Vám obvinenie. Trestný poriadok nerozlišuje medzi tým, kto podal trestne oznámenie. Aj samotný páchateľ sa môže priznať k spáchaniu skutku. Priznanie a oľutovanie spáchania skutku sa považuje za poľahčujúcu okolnosť.

Pred tým ako podáte trestné oznámenie sám na seba, počkajte aspoň 6 mesiacov. Štatisticky táto doba je dobou, počas, ktorej sa Vám ujasnia myšlienky. Na Slovensku sa objasní v priemere približne 50 percent skutkov. Týchto 50 percent je len z oznámených skutkov. Predpokladá sa, že skutkov, ktoré neboli oznámené je minimálne dvakrát toľko.

Trápi vás "Priznanie viny" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Priznanie viny (Trestné právo)

Ďakujem za odpoveď. "Problém" spočíva v tom, že podľa zákona nie som účastníkom konania, a preto nemám nárok na kópiu rozhodnutia. Toto ma sťažuje argumentovať v ďalšom konaní. Vyšetrovateľ na polícii a taktiež úradníčka v priestupkovom konaní mi oznámili, že obvinený sa priznal, teda nesporil o skutočnosti. Pokuta, ktorú by mohol zaplatiť za priestupok, mi osobne nepomôže. Môj dôraz je však kvôli jeho správaní na prevencii do budúcnosti. Moja otázka je: Existuje nejaká možnosť aspoň nahliadnuť na predmetné rozhodnutie alebo požiadať o jeho celé odôvodnenie?

Odpoveď: Priznanie viny

(odpoveď odoslaná: 24.02.2017)

Dobrý deň,

podľa § 51 Zákona o priestupkoch Ak nie je v tomto alebo v inom zákone ustanovené inak, vzťahujú sa na konanie o priestupkoch všeobecné predpisy o správnom konaní. Týmto predpisom je zákon č. 71/1967 Správny poriadok. V ustanovení § 23 ods. 2 Správneho poriadku je uvedené, že: Správny orgán môže povoliť nazrieť do spisov a urobiť si výpis, odpis, môže poskytnúť kópiu spisov alebo môže poskytnúť informáciu zo spisov iným spôsobom aj iným osobám, pokiaľ preukážu odôvodnenosť svojej požiadavky. Správny orgán je povinný umožniť nazerať do spisov verejnému ochrancovi práv, komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím v súvislosti s výkonom ich pôsobnosti.

Zákon o priestupkoch v tomto prípade nevylučuje možnosť použitia Správneho poriadku, teda máte možnosť nahliadnuť do spisu. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Priznanie viny (Trestné právo)

Dobrý deň. Môj bývalý priateľ mi dlhuje peniaze. O ich vrátenie som ho opakovane žiadala. Pri poslednom náhodnom stretnutí pred kaviarňou som ho so žiadosťou oslovila znovu. Keďže peniaze nechce vrátiť, pochopiteľne ho moje žiadosti otravujú. Tentoraz sa neovládol a aj napriek tomu, že sme sa nachádzali na verejnom mieste, schmatol ma za krk, pritlačil ku zemi, a polial ma vodou a kávou. Podala som kvôli tomuto incidentu oznámenie, na základe ktorého prebehlo priestupkové konanie. Aj napriek tomu, že okolo nás bolo mnoho ľudí, nemala som žiadneho blízkeho svedka, bola som sama. Obvinený sa však k uvedenému skutku sám priznal. V súlade s § 67 odst. 4 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch som bola informovaná, že „v súlade s § 76 odst. 1 písm. c) priestupkového zákona bolo vydané rozhodnutie a konanie bolo správnym orgánom zastavené z dôvodu že spáchanie skutku, o ktorom sa konalo, nebolo obvinenému preukázané." Teda mám nasledujúce otázky: Akého svedka alebo aký dôkaz je ešte potrebný, ak sa sám obvinený k skutku priznal? A prečo správny orgán nevydal rozhodnutie, ale konanie zastavil? Ďakujem. Silvia.

Odpoveď: Priznanie viny

(odpoveď odoslaná: 22.02.2017)

Dobrý deň,

priestupkové konanie je postavené na rovnakých princípoch ako trestné konanie. Na to, aby mohol byť nejaký skutok považovaný za priestupok musia byť naplnené súčasne skutkové znaky priestupku (subjekt, objekt, subjektívna stránka, objektívna stránka). Musí byť náležite preukázané, že skutočne priestupok spáchala daná osoba. Je ťažké posúdiť prečo správny orgán rozhodol takýmto spôsobom, svoje rozhodnutie musí však náležite odôvodniť. Bližšie dôvody by som teda hľadal v odôvodnení rozhodnutia. Voči rozhodnutiu môžete podať opravný prostriedok, kde môžete namietať postup správneho orgánu. Odporúčam sa však poradiť s advokátom. Pokiaľ ide o dôkazy, obrátil by som sa na políciu, ktorá tento skutok vyšetrovala, prípadne na pracovníkov kaviarne, či okolitých obchodov.


Podotázka: Priznanie viny (Trestné právo)

Chcel by som sa opýtať. Môj brat je už dva roky v ÚVTOS. Spolu s kamarátom oškodili jednu osobu o 2000 eur. Telo zločinu celého vzal na seba. Je mu dokázané, že ukradol bankomatovú kartu, vybral z nej peniaze a zostatok dal na výber kamarátovi.

 

Teraz by chcel napraviť situáciu tak, aby aj jeho kamarát bol trestne stíhaný. Je to možné, keď už v minulosti prevzal na seba celú vinu a tvrdil, že bol pri tom sám?

Odpoveď: Priznanie viny

(odpoveď odoslaná: 31.10.2016)

Dobrý deň

pokiaľ bol už brat právoplatne odsúdený, ide o nemenné rozhodnutie. Trestný poriadok však pozná aj tzv. mimoriadne opravné prostriedky, ako je dovolanie a obnova konania. 

Pri oboch inštitútoch je však potrebné spĺňať zákonné podmienky a dôvody na to, aby mohli byť použité. 

 

Vzhľadomk tomu, že nepoznám vec podrobne, nie je možné Vám napísať, či sa dané inštitúty môžu v prípade Vášho brata použiť. 

Nie však vylúčené to, že by podal trestné oznámenie na kamaráta.

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Priznanie viny" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.