Máte
otázku?

Priznanie viny


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Bratislava

Otázka: Priznanie viny

Dobrý deň, chcel by som sa informovať, či existuje nejaká právna úprava, podľa ktorej sa môžem dobrovoľne priznať k trestnému činu? Aj, keď na mňa nebolo podané trestne oznámenie. A ako sa táto právna úprava volá. Ďakujem.

Odpoveď: Priznanie viny

Dobrý deň, áno, existuje, podľa trestného poriadku môžete podať ktokoľvek oznámenie o skutočnostiach, že došlo k spáchaniu skutku, ktorý je trestným činom. Pokiaľ polícia usúdi, že ide o trestný čím, potom začne trestne stíhanie a vznesie Vám obvinenie. Trestný poriadok nerozlišuje medzi tým, kto podal trestne oznámenie. Aj samotný páchateľ sa môže priznať k spáchaniu skutku. Priznanie a oľutovanie spáchania skutku sa považuje za poľahčujúcu okolnosť.

Pred tým ako podáte trestné oznámenie sám na seba, počkajte aspoň 6 mesiacov. Štatisticky táto doba je dobou, počas, ktorej sa Vám ujasnia myšlienky. Na Slovensku sa objasní v priemere približne 50 percent skutkov. Týchto 50 percent je len z oznámených skutkov. Predpokladá sa, že skutkov, ktoré neboli oznámené je minimálne dvakrát toľko.

Trápi vás "Priznanie viny" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Priznanie viny (Trestné právo)

Ďakujem za odpoveď. "Problém" je v tom, že v zmysle zákona nie som účastník konania, preto nemám nárok na kópiu rozhodnutia, čo sťažuje moju argumentáciu v ďalšom konaní. Vyšetrovateľ na polícii ako aj úradníčka v priestupkovom konaní mi povedali, že obvinený sa priznal, teda nepoprel skutok. Pokuta, ktorú by mohol dostať za priestupok, mne osobné nijako nepomôže. Ide mi však vzhľadom na jeho správanie o prevenciu do budúcnosti. Moja otázka: Je nejaká možnosť aspoň nahliadnuť do predmetného rozhodnutia alebo žiadať o jeho celé odôvodnenie?

Odpoveď: Priznanie viny

(odpoveď odoslaná: 24.02.2017)

Dobrý deň,

podľa § 51 Zákona o priestupkoch Ak nie je v tomto alebo v inom zákone ustanovené inak, vzťahujú sa na konanie o priestupkoch všeobecné predpisy o správnom konaní. Týmto predpisom je zákon č. 71/1967 Správny poriadok. V ustanovení § 23 ods. 2 Správneho poriadku je uvedené, že: Správny orgán môže povoliť nazrieť do spisov a urobiť si výpis, odpis, môže poskytnúť kópiu spisov alebo môže poskytnúť informáciu zo spisov iným spôsobom aj iným osobám, pokiaľ preukážu odôvodnenosť svojej požiadavky. Správny orgán je povinný umožniť nazerať do spisov verejnému ochrancovi práv, komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím v súvislosti s výkonom ich pôsobnosti.

Zákon o priestupkoch v tomto prípade nevylučuje možnosť použitia Správneho poriadku, teda máte možnosť nahliadnuť do spisu. 


Podotázka: Priznanie viny (Trestné právo)

Dobrý deň. Bývalý priateľ mi je dlžný peniaze. O vrátenie peňazí som ho žiadala opakovane. Pri poslednom náhodnom stretnutí pred kaviarňou som ho oslovila znovu. Keďže peniaze nechce vrátiť, pochopiteľne ho to otravuje. Tentokrát sa však neovládol a aj napriek tomu, že to bolo na verejnom priestranstve, schmatol ma za krk, pritlačil k zemi, oljal ma vodou a kávou. Podala som na neho oznámenie, na základe čoho prebehlo priestupkové konanie. Aj napriek veľkému počtu ľudí okolo nemám blízkeho svedka, bola som sama. On sám sa však k uvedenému skutku priznal. V zmysle § 67 ods. 4 zákona c. 372/1990 Zb. O priestupkoch som bola upovedomená, že "V zmysle § 76 ods. 1 písm. C) priestupkového zákona bolo vydané rozhodnutie a konanie bolo správnym orgánom zastavené z dôvodu, že spáchanie skutku, o ktorom sa konalo, nebolo obvinenému preukázané. Moja otázka: Akého svedka alebo aký dôkaz je ešte potrebný, ak sám obvinený sa k skutku priznal? Prečo správny orgán nerozhodol, ale konanie zastavil? Ďakujem. Silvia.

Odpoveď: Priznanie viny

(odpoveď odoslaná: 22.02.2017)

Dobrý deň,

priestupkové konanie je postavené na rovnakých princípoch ako trestné konanie. Na to, aby mohol byť nejaký skutok považovaný za priestupok musia byť naplnené súčasne skutkové znaky priestupku (subjekt, objekt, subjektívna stránka, objektívna stránka). Musí byť náležite preukázané, že skutočne priestupok spáchala daná osoba. Je ťažké posúdiť prečo správny orgán rozhodol takýmto spôsobom, svoje rozhodnutie musí však náležite odôvodniť. Bližšie dôvody by som teda hľadal v odôvodnení rozhodnutia. Voči rozhodnutiu môžete podať opravný prostriedok, kde môžete namietať postup správneho orgánu. Odporúčam sa však poradiť s advokátom. Pokiaľ ide o dôkazy, obrátil by som sa na políciu, ktorá tento skutok vyšetrovala, prípadne na pracovníkov kaviarne, či okolitých obchodov.


Podotázka: Priznanie viny (Trestné právo)

Chcem sa spýtať. Môj brat je už 2 roky v ÚVTOS. S kamarátom pripravili človeka o 2000 eur, celú vinu vzal na seba, je mu dokázané, že ukradol bankomatovú kartu, vybral peniaze a zostatok dal vybrať kamarátovi.

 

Teraz to chce napraviť, aby aj jeho kamarát dostal trest. Dá sa to ešte, keď vzal celú vinu na seba? A tiež tvrdil, že bol pri tom sám.

Odpoveď: Priznanie viny

(odpoveď odoslaná: 31.10.2016)

Dobrý deň

pokiaľ bol už brat právoplatne odsúdený, ide o nemenné rozhodnutie. Trestný poriadok však pozná aj tzv. mimoriadne opravné prostriedky, ako je dovolanie a obnova konania. 

Pri oboch inštitútoch je však potrebné spĺňať zákonné podmienky a dôvody na to, aby mohli byť použité. 

 

Vzhľadomk tomu, že nepoznám vec podrobne, nie je možné Vám napísať, či sa dané inštitúty môžu v prípade Vášho brata použiť. 

Nie však vylúčené to, že by podal trestné oznámenie na kamaráta.

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Priznanie viny" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku