Potrebuje vymáhačská spoločnosť nejaké povolenie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Trenčiansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Potrebuje vymáhačská spoločnosť nejaké povolenie

Dobrý deň. Musí mať aj vymáhačská / inkasná spoločnosť nejaké povolenie alebo stačí len factoring a Forfaiting? Ďakujem.

Odpoveď: Potrebuje vymáhačská spoločnosť nejaké povolenie

Dobrý deň, vymáhačské spoločnosti často používajú faktoring a forfaiting ako živnosť pre účely vymáhania pohľadávok. Táto živnosť ich však neoprávňuje vykonávať samotné vymáhanie pohľadávok, pokiaľ nedošlo k odkúpeniu pohľadávky.

Vymáhačská alebo inkasná spoločnosť, ktorá neodkúpila pohľadávky nemôže vymáhať pohľadávky. Veľa ľudí si neuvedomuje riziko, aké podstupuje, keď uzatvorí zmluvu s inkasnou spoločnosťou a podpíše s nimi zmluvu. Nielenže môže prísť o svoju pohľadávku, ale podporuje častokrát nelegálne podnikanie.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Potrebuje vymáhačská spoločnosť nejaké povolenie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
včera som si objednala Vašu službu cez telefón a musím veľmi pekne poďakovať za rady. Avšak, keďže viem nové skutočnosti a bohužiaľ si už neviem dovoliť zaplatiť opäť, dúfam, že mi poradíte aj takto.
Úver z VÚB - splatnosť celého úveru nastala 12/2015, v rokoch 2016-2018 v mandátnej správe Intrum, odkúpená spoločnosťou EOS KSI v druhom polroku 2018 (vraj od VÚB) - neviem, či mi prišiel list z VÚB o odkúpení pohľadávky - pravdepodobne áno. Platí premlčacia doba aj v prípade, že to bolo odkúpené ? Nebol vydaný za celú dobu žiaden platobný rozkaz, ani exe. Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Potrebuje vymáhačská spoločnosť nejaké povolenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.02.2020)

Dobrý deň, 
bez ohľadu na to, či bola pohľadávka postúpená na  vymáhačskú spoločnosť a následne na ďalšiu vymáhačskú spoločnosť, premlčacia doba plynie. Všeobecná premlčacia doba v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka je tri roky.
Podľa ust. § 103 Obč. zákonníka platí, že "ak bolo dohodnuté plnenie v splátkach, začína plynúť premlčacia doba jednotlivých splátok odo dňa ich zročnosti. Ak sa pre nesplnenie niektorej zo splátok stane zročným celý dlh (§ 565), začne plynúť premlčacia doba odo dňa zročnosti nesplnenej splátky."
Podľa ust. § 92 ods. 8 zákona o bankách platí :
"...Ak je napriek písomnej výzve banky alebo pobočky zahraničnej banky jej klient nepretržite dlhšie ako 90 kalendárnych dní v omeškaní so splnením čo len časti svojho peňažného záväzku voči banke alebo pobočke zahraničnej banky, môže banka alebo pobočka zahraničnej banky svoju pohľadávku zodpovedajúcu tomuto peňažnému záväzku postúpiť písomnou zmluvou inej osobe, a to aj osobe, ktorá nie je bankou (ďalej len „postupník“), aj bez súhlasu klienta; týmto nie sú dotknuté pravidlá pre postupovanie pohľadávok zo zmlúv o spotrebiteľskom úvere podľa osobitného predpisu87ac) ani pravidlá pre postupovanie pohľadávok zo zmlúv o úveroch na bývanie podľa osobitného predpisu."

Z uvedeného ust. vyplýva, že ak by banka postúpila pohľadávku v rozpore s uvedeným ustanovením, súd v konaní o vymáhanie zostatku úveru, ktorým by bola vymáhačská spoločnosť, žalobu zamietne, a to z dôvodu, že žalobca - vymáhačská spoločnosť nemôže vymáhať pohľadávku, ktorá nebola na ňu platne postúpená. Naviac premlčacia doba 3 roky sa počíta od splatnosti neuhradenej splátky, pre neuhradenie ktorej došlo k zosplatneniu úveru, a nie až po uplynutí 90 dni omeškania.


Citujeme z rozsudku  Krajsského súdu v Trenčíne, sp. zn. 19Co/87/2017 z 28. 02. 2018 :
"Postúpenie pohľadávky bankou bez splnenia podmienok uvedených v ustanovení § 92 ods. 8 zákona o bankách je potrebné považovať za konanie v rozpore so zákonom a takýto úkon je absolútne neplatný podľa § 39 Občianskeho zákonníka, pričom na absolútnu neplatnosť právneho úkonu má súd povinnosť prihliadať ex offo. V danom prípade, keďže právnym predchodcom žalobcu bola banka, bolo správne, že súd prvej inštancie zisťoval, či boli pri postúpení pohľadávky na žalobcu dodržané podmienky ustanovené zákonom o bankách, teda či postúpenie pohľadávky bolo platné.....
Súd prvej inštancie teda správne dospel k záveru, že žalobca neuniesol dôkazné bremeno o odoslaní výzvy podľa § 92 ods. 8 zákona o bankách zo strany jeho právneho predchodcu, a preto postúpenie pohľadávky voči žalovanému na žalobcu nebolo v súlade s citovaným zákonným ustanovením, čoho právnym následkom je neplatnosť postúpenia pre jeho rozpor so zákonom. Žalobca teda nepreukázal, že vstúpil do práv pôvodného veriteľa - banky, nemá preto aktívnu vecnú legitimáciu uplatňovať v súdnom konaní právo na plnenie zo záväzkovo-právneho vzťahu založeného zmluvou o spotrebiteľskom úvere, ktorú uzavrel žalovaný s Československou obchodnou bankou, a.s."

Odporúčame zmluvu o spotreb. úvere poslať na posúdenie na Komisiu pre posudzovanie podmienok  spotreb. zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR, tiež zistiť v informačnom centre prísl. súdu /okresný súd Vášho bydliska/ či bola podaná nejaká žaloba na Vás a kedy a vymáhačským spoločnostiam nepodpisovať žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy.

Pre prípad, že by voči Vám bola podaná žaloba na súde, napíšte do podotázok podrobnosti o žalobe, aby sme Vám pomohli. Pripomíname opätovne, že ak od zročnosti splátky pre ktorú došlo k zosplatneniu úveru a medzi podaním žaloby na súd uplynuli viac ako tri roky, treba vzniesť námietku premlčania.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Potrebuje vymáhačská spoločnosť nejaké povolenie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrí deň.
Prosím Vás pekne o radu. Prišiel mi papier zo spoločnosti vymáhačskej spoločnosti o údajnom dlhu v cz. O uvedenej spoločnosti som sa na viacerých stránkach dočítal, že papiere od tejto spoločnosti rovno vyhadzovať, email vymazať.
Viete mi prosím poradiť ako mám postupovať? Ak to je nejaká úžera tak sa tým nemusím zbytočné zapodievať a strácať nad tým čas. Za Vašu radu Vám srdečne ďakujem a želám pekný deň. S pozdravom Robert.

Odpoveď: Potrebuje vymáhačská spoločnosť nejaké povolenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.01.2020)

Dobrý deň,

ak ste si nepožičali žiadne peniaze od nebank. spoločnosti prípadne banky, prípadne nič nedlhujete resp. nie ste v omeškaní s platením splátok na aktuálnom dlhu, môžete uvedenej spoločnosti emailom oznámiť, že nemáte vedomosť o tom, že by ste im niečo dlhovali.

Neposkytujte vymáhačskej spoločnosti žiadne svoje osobné údaje.
Email. komunikáciu si ponechajte, rovnako aj písomné výzvy. Je možné, že nejaký dlžník Vás uviedol ako kontaktnú osobu. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Potrebuje vymáhačská spoločnosť nejaké povolenie (Vymáhanie pohľadávok)

Prosím Vás syn je dlžný banke skoro 5000 e už to dali do tej spoločnosti, čo vymáha dlhy. Dohodol sa na splátkach po mesiaci mu prišiel sek, že celú sumu musí vyplatiť inak mu hrozí exekútor čo robiť.

Odpoveď: Potrebuje vymáhačská spoločnosť nejaké povolenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.07.2019)

Dobrý deň prajem,

nie je mi zrejmé, z akého dôvodu mu prišiel šek na celú sumu, ak platil v splátkach. Ak mal dohodu s vymáhačskou spoločnosťou a riadne ju plnil, tak potom mu poslali šek neoprávnene. Ak mal dlh v banke a tá to postúpila vymáhačskej spoločnosti, tá to nemôže dať rovno exekútorovi, ale najskôr musí prebehnúť súdne konanie. Tam je možné namietať rôzne skutočnosti, napr. premlčanie, ak je pohľadávka už dlho splatná a pod. Odporúčam navštíviť advokáta vo Vašom okolí. Je totiž potrebné vidieť dokumenty. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Potrebuje vymáhačská spoločnosť nejaké povolenie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, ja by som mala na Vás otázku, som dlžná (nemenovanej) spoločnosti. Dohodli sme sa na splátkovom kalendary 50e. Prvé mesiace som to vedela splácať v poriadku ale teraz už asi 2 mesiace kvôli zdravotných dôvodov som nemala príjem tak splátky som nevedela zaplatiť. Volali mi už niekoľkokrát zo spoločnosti a vyhrážali s úrokmi z omeškania. Otázka: Koľko mi tam môžu narátať úrokov cca na mesiac, a po koľkých dni? Je to daní zákonom alebo hranica ani neexistuje? Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď!

Odpoveď: Potrebuje vymáhačská spoločnosť nejaké povolenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.06.2019)

Dobrý deň,

nepíšete v otázke kedy ste si požičali peniaze od nebankovej spoločnosti, koľko ste doteraz uhradili a kedy ste uhradili poslednú splátku.

Ak ste sa zaviazali k úhrade na základe dohody o splátkovom kalendári, možno ste uznali premlčaný dlh.

Odporúčame Vám, aby ste kontaktovali advokáta, aby posúdil Vaše doklady, zmluva o pôžičke bude určite obsahovať neprijateľné zmluvné podmienky.

Odplata za požičanie môže byť len podľa zákona o spotreb. úveroch; samotná zmluva musí obsahovať celkovú výšku odplaty za poskytnutie úveru, RPMN a ďalších cca 20 náležitostí.

Bez konzultácie s advokátom neodporúčame hradiť žiadne splátky.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Potrebuje vymáhačská spoločnosť nejaké povolenie (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, sme dlžný spol.home credit, ale oni nás dali už do vymáhačskej spol.platiť sa oplatí, máme tam nezaplatené asi 4 splátky, manžela stále otravujú volajú mu niekedy až 3-krát na deň, pýtajú celú sumu myslím za tie nezaplatené 4 mesiace, manžel sa chcel dohodnúť, že bude  splácať asi tak po 50  €, k dnešnému dňu je to asi do tých 400 eur, samozrejme nesúhlasia. Chcem sa spýtať môžu manžela ohroziť tým, že mu dajú exekútora, ďakujem.

Odpoveď: Potrebuje vymáhačská spoločnosť nejaké povolenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.05.2018)

Dobrý deň, 
ďakujeme za otázku, ku ktorej predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Sme toho názoru, že podstata Vášho problému nie je ani v tom, že vymáhačská spoločnosť Vás otravuje vyvolávaním  niekoľko krát denne. 

Ale predsa uvádzame, že podľa ust. § 9a/ zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa platí :

"(2) Od spotrebiteľa nemožno požadovať úhradu nákladov vymáhania pohľadávky vo výške prevyšujúcej skutočné náklady, ktoré vznikli osobe, ktorá v mene veriteľa alebo vo vlastnom mene vymáha pohľadávky vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy.

(3) Predávajúci ani osoba, ktorá v mene veriteľa alebo vo vlastnom mene vymáha pohľadávky vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy, nesmie spotrebiteľa v súvislosti s uplatňovaním alebo vymáhaním pohľadávok osobne navštevovať v jeho domácnosti alebo na pracovisku. Na tento účel je rovnako zakázané akýmkoľvek spôsobom kontaktovať alebo obťažovať spotrebiteľa počas sviatkov, dní pracovného pokoja alebo počas pracovných dní v čase po osemnástej hodine."

2./ Vo  veci spoločnosti HOME CREDIT, ako aj spoločnosti Platiť sa oplatí je mnoho rozsudkov. Keďže nepoznáme Vašu zmluvu, koľko ste si požičali a koľko doteraz uhradili, a to v rozlíšení istina a úroky, je predpoklad , že Vaša zmluva obsahuje neprijateľné zmluvné podmienky, ako aj to, že už uvedenej spoločnosti nič nedlhujete vzhľadom na doteraz uhradené všetky splátky.

3./ Vo veci odporúčame poslať zmluvu na posúdenie na Ministerstvo spravodlivosti SR, Komisia pre posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách, Župné námestie 13, 815 00 Bratislava. Posúdenú zmluvu dostanete v priebehu cca 2 mesiacov. 

4./ Pokiaľ sa jedná o exekútora, vymáhanie dlhu cestou exekúciu by mohli postúpiť len v prípade, že majú právoplatné rozhodnutie príslušného súdu.Pokiaľ by Vás kontaktovali opätovne odporúčame im len uviesť, aby Vám požiadavku zaslali písomnou formou a oznámiť im následne písomne, že ste poslali zmluvu na posúdenie na MS SR. Nedajte sa nimi zastrašovať, nakoľko z tohto dôvodu používajú len telefonickú komunikáciu a v konečnom dôsledku ani neviete s kým komunikujete. Všetko žiadajte, aby Vám zaslali písomne !

V prípade, že budete potrebovať zodpovedanie otázok, napíšte Vašu požiadavku do podotázok, aby sme Vám pomohli.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Potrebuje vymáhačská spoločnosť nejaké povolenie (Vymáhanie pohľadávok)

Mám dlh voči poisťovni, ktorá môj dlh postúpila spoločnosti M.B.A. Som ochotná dlh zaplatiť, je to v sume 800€, ale chcem si dohodnúť splátkový kalendár po 50€ mesačne. Pani na telefóne mi povedala, že musím čo najskôr uhradiť 200€ a potom o splátkach rozhodujú oni (určite vyššie ako 100€). Čo v prípade, že sa táto spoločnosť odmietne dohodnúť? A ja naďalej budem splácať po 50€ mesačne? A ak dlh zaplatím, má právo spoločnosť si vymáhať nejaké peniaze za vedenie vymáhania ? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Potrebuje vymáhačská spoločnosť nejaké povolenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.12.2016)

Dobrý deň,

ak je dlh splatný, potom má veriteľ právo požadovať celé plnenie naraz. Nie je povinný akceptovať Váš návrh na úhradu v splátkach. Pokiaľ ide o poplatky za vedenie pohľadávky, táto spoločnosť si môže nárokovať skutočne vzniknuté náklady, no často si nárokujú paušálne sumy, na ktoré im zákonný nárok nevzniká. Ak chcete mať istotu, že dané poplatky musíte zaplatiť, odporúčam Vám kontaktovať advokáta vo Vašom okolí, ktorý by si preštudoval Vaše dokumenty a poradil Vám.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku