Máte
otázku?

Porušenie predkupného práva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banská Bystrica

Otázka: Porušenie predkupného práva

Dobrý deň, v dedičskom konaní som spolu so sestrou zdedil rodinný dom rovnakým dielom. Ona svoj diel predala bez toho, aby využila moje predkupné právo napriek tomu, že som chcel jej podiel odkúpiť po vybavení úveru. Podal som žalobu na prešetreniene platnosti kúpnej zmluvy. Nový majiteľ o tom vie napriek tomu sa domáha majetku, ktorý od nej kúpil. Chce prevrtať zámky a začať prestavovať. V dome nebývam, ale tam mám trvalý pobyt a svoje osobné veci. Na dvore si parkuje auto a zložil si tam stavebný materiál. Chcel by som vedieť ako mám ďalej postupovať. Ďakujem

Odpoveď: Porušenie predkupného práva

Dobrý deň

máte možnosť podať návrh na neodkladné opatrenie, aby počas konania až do jeho skončenia, nemohol nový majiteľ s majetkom nakladať, prípadne aby sa zdržal určitého konania. 

 

Neodkladné opatrenie je inštitút, ktorý súd nariadi pokiaľ je potrebné bezodkladne upraviť pomery účastníkov konania. 

 

V návrhu je potrebné uviesť, ktoré konkrétne úkony nemôže spoluvlastník vykonávať.

Trápi vás "Porušenie predkupného práva" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Porušenie predkupného práva (Občianske právo)

Dobrý deň,
som podielový vlastník TTP pozemku(v pomere 1/2) a nedávno došlo k odpredaju zvyšnej časti pozemku tretej strane bez toho, aby som dostal možnosť využiť zákonné predkupné právo. Keďže mám o kúpu záujem, aktuálne chcem osloviť nového nadobúdateľa so žiadosťou od odkúpenie danej časti za rovnakých podmienok v súlade s predkupným pravom. Čo všetko musí daná žiadosť obsahovať? Existuje vzorový dokument?

Ďakujem.

Odpoveď: Porušenie predkupného práva

(odpoveď odoslaná: 26.01.2023)

Dobrý deň, vzorový dokument neexistuje. Pokiaľ ide o uplatnenie si predkupného práva vo vzťahu k novému nadobúdateľovi, ktorý postup vyplýva z ust. § 603 ods. 3 OZ: "Ak sa predkupné právo porušilo, môže sa oprávnený buď od nadobúdateľa domáhať, aby mu vec ponúkol na predaj, alebo mu zostane predkupné právo zachované.", potom je toto potrebné urobiť nasledovne. 

Novému nadobúdateľovi oznámte, že ste zo strany prevodcu (pôvodného spoluvlastníka) neboli upovedomený o možnosti kúpy tohto spoluvlastníckeho podielu, a to aj napriek tomu, že tento mal zo zákona vo vzťahu k vám takúto povinnosť. Vzhľadom na to, že túto porušil uplatňujete si predkupné právo priamo voči nadobúdateľovi a síce, máte záujem o odkúpenie tohto podielu za cenu, za ktorú ju nadobudol priamo on od pôvodného spoluvlastníka. Rovnako ho upozornite, že pokiaľ túto vašu žiadosť nebude rešpektovať, budete nútený vec riešiť súdnou cestou, nakoľko dôsledkom porušenia predkupného práva je kúpna zmluva, ktorú nadobúdateľ uzavrel s pôvodným vlastníkom, neplatná. Určite mu uveďte, že súdnym konaním mu vzniknú ďalšie náklady na trovy konania, ktoré bude musieť zaplatiť.

Ešte vás ale predsa len upozorním, že ak bol spoluvlastnícky podiel prevedený na blízku osobu pôvodného spoluvlastníka, v takomto prípade vám nepatrí predkupné právo.  


Podotázka: Porušenie predkupného práva (Občianske právo)

Dobrý deň,

chcem sa spýtať ako postupovať v prípade, že bolo porušené moje predkupné právo na spoločnú nehnuteľnosť a predávajúci spoluvlastník medzi tým zomrel.

Ďakujem


Odpoveď: Porušenie predkupného práva

(odpoveď odoslaná: 03.08.2022)

Dobrý deň,

v prípade existencie podielového spoluvlastníctva majú podieloví spoluvlastníci k prevádzanému prevodu predkupné právo s výnimkou prípadu, že sa podiel prevádza na blízku osobu spoluvlastníka. Za blízku osobu sa v zmysle §116 Občianskeho zákonníka považuje príbuzný v priamom rade, manžel, súrodenec, iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa považujú za osoby navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú by utrpela jedna z nich pociťovala druhá ako svoju vlastnú. Ak nejde o takúto osobu potom ako spoluvlastník máte pri prevode spoluvlastníckeho podielu predkupné právo.

V prípade, že sa predkupné právo porušilo a spoluvlastník Vám vec neponúkol na predaj, máte právo sa od nadobúdateľa daného podielu domáhať, aby Vám bola vec ponúknutá na predaj za rovnakých podmienok ako bola ponúknutá danému kupujúcemu alebo Vám predkupné právo ostane zachované. Vo vašom prípade predkupné právo vzniká zo zákona a viaže sa na vec. Smrť spoluvlastníka na tom nemení nič. Problém by nastal vtedy, ak by išlo iba o zmluvne dohodnuté predkupné právo, ktoré by sa viazalo na konkrétnu osobu, pretože v takom prípade by jeho smrťou zaniklo. To však nieje tento prípad. 

Za zmienku však ešte stojí premlčacia doba, ktorá je stanovená pre prípad, že by ste sa chceli dovolať relatívnej neplatnosti právneho úkonu, čo je tretia možnosť, okrem vyššie uvedených dvoch. V tomto prípade je lehota trojročná a začína plynúť odo dňa kedy došlo k porušeniu práva, pričom súdna prax za tento okamih považuje uzavretie kúpnej zmluvy medzi povinným, teda zomrelým spoluvlastníkom a nadobúdateľom daného podielu. Dovolať sa relatívnej neplatnosti sa robí spôsobom, že Váš prejav vôle dôjde predávajúcemu, teda spoluvlastníkovi a taktiež nadobúdateľovi, pričom z prejavu vôle musí vyplývať vôla spôsobiť neplatnosť daného úkonu. V prípade, že spoluvlastník, resp. predávajúci zomrel treba takýto úkon smerovať jeho dedičom. Aj keby ste túto možnosť nevyužili, resp. ak by premlčacia doba už uplynula, stále sa môžete domáhať, aby Vám bola vec ponúknutá na predaj alebo Vám predkupné právo zostane zachované.


Podotázka: Porušenie predkupného práva (Občianske právo)

Dobrý deň,
v dedičskom konaní som zdedila 1/3 stavebného pozemku, zvyšné 2/3 zdedili moji 2 súrodenci, pričom po čase jeden z nich svoj podiel previedol darovacou zmluvou na toho druhého. V dokumentácii ale nie je vymedzené, ktorá časť pozemku je moja a ja by som ju chcela predať, pričom s majiteľom tých zvyšných 2/3 sa neviem dohodnúť, keďže mi chce automaticky len tak priradiť tu najmenej vyhovujúcu časť. Viete mi poradiť, ako mám postupovať, kto ma vlastne kompetencie určiť, ktorá časť bude komu patriť! Ďakujem.

Odpoveď: Porušenie predkupného práva

(odpoveď odoslaná: 13.04.2021)

Dobrý deň,
na tom sa rozdelení pozemku sa nemôžete dohodnúť spôsobom tým, že si sami určíte, ktorá časť pozemku bude komu patriť, lebo pozemok je v podielovom spoluvlastníctve a teda Vám patrí z každého m2 jedna tretina a druhému bratovi v každého m2 podiel 2/3.

Na rozdelenie pozemku budete nevyhnutne potrebovať geom. plán a následne budú učené samostatné parcely, ktoré budú ako samostatné parcely zapísané aj na liste vlastníctva. Na rozdelení pozemku by ste sa však museli vedieť dohodnúť.

Ak chcete svoj podiel predať, geom. plán nepotrebujete. Môžete postupovať tak, že bratovi písomne dopor. listom predložíte súlade s ust. § 140 Obč. zákonníka ponuku, aby váš podiel odkúpil a uvediete cenu za 1/3 pozemku, t.j. váš podiel na pozemku. Ak brat ponuku neprijme do dvoch mesiacov, t. j. nevyplatí sumu, ktorú uvediete v ponuke, môžete pozemok predať tretej osobe, avšak za rovnakých podmienok, ako ju ponúknete bratovi.

 


Trápi vás "Porušenie predkupného práva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Porušenie predkupného práva (Občianske právo)

Dobrý deň, som spoluvlastník pozemku - ornej pôdy mimo zastavaného územia obce s výmerou do 2000 m2. Jeden zo spoluvlastníkov predal časť svoju podielu ďalším 3 osobám tretej strany.
Otázka:
1. Môžem napadnúť neplatnosť právneho úkonu, keďže neponúkol svoj podiel najprv spoluvlastníkom ?
2. Môže svoj spoluvlastnícky podiel predať? (cca 200m2) a tým dôjsť k drobeniu pozemku ?

Odpoveď: Porušenie predkupného práva

(odpoveď odoslaná: 12.11.2020)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že spoluvlastník pozemku o celkovej výmere predal časť svojho podielu na pozemku o výmere cca 200 m2 cudzej tretej osobe.

K Vami položeným otázkam uvádzame :

I./ Predajom časti spoluvlastníckeho podielu o výmere cca 200 m2 nedošlo k drobeniu pozemku, keďže pozemok o výmere 2000 m2 je naďalej v podielovom spoluvlastníctve.

II./ Ak podielový spoluvlastník predal časť svojho podielu cudzej tretej osobe, mal využiť ust. § 140 Obč. zákonníka :

"Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."

Vy ako osoba oprávnená z predkupného práva máte v podstate tri možnosti :

1./ Vyzvať nového podiel. spoluvlastníka pozemku, aby Vám odpredal ním nadobudnutý podiel na pozemku a to za rovnakých podmeinok, za ktorý on predmetný podiel kúpil.

2./ Ak spoluvalstník pozemku nebude reagovať v primeranej lehote, vo veci môžete podať žalobu na súd o neplatnosť kúpnej zmluvy, kde budete žalovať ako pôvodného podiel. spoluvlastníka ako predávajúceho časti pozemku, tak aj nového spolulastníka /kupujúceho. Žalobu musíte podať v lehote do 3 rokov (§ 101 Obč. zákonníka).

3./ Vo veci môžete postupovať aj tak, že nevykonáte žiadne úkony, teda ponošlete žiadnu výzvu, ani nepodáte žalobu na súd, pričom predkupné právo na predmetnú časť podielu o výmere cca 200 m2 Vám zostáva zachované v súlade s ust. § 140 Obč. zákonníka.


Podotázka: Porušenie predkupného práva (Občianske právo)

Dobrý deň, vedie sa občiansko právny spor, pretože som chcela predať nehnuteľnosť, ktorá je mojim vlastníctvom do teraz a neviem ako ďalej. Spor trvá už 8 rok bola mi vyplatená časť zálohy za nehnuteľnosť a zvyšok mal byt vyplatený v deň vkladu na katastra ako bolo uvedené v kúpno predajnej zmluve len, že budúci kupujúci to odmietol s tým, že ma vyplatí až, keď dude mať list vlastníctva v rukách na svoje meno, a to som odmietla, pretože som sa bála, že o ňu prídem, a to sa aj stalo čiastočne, pretože bolo začaté trestné stíhanie voči mne, že som chcela ho podviesť až kým sa to ne vysvetlilo, že podviesť ma chcel on priznal, že mi dlhuje peniaze ale, že on ich investoval do domu súd síce rozhodol v prospech mňa, ale rozsudok som napríklad dostala až po roku čo je absurdné, keď som v práve on si plnohodnotne užíva môj dom už celých 8 rokov a ja bývam v podnájme, pretože tak to nariadil súd až do skončenia zas právoplatného rozsudku to, že sa pokúšal na katastri falošne prepísať môj dom až 2 krát tak tým sa nezaoberal nik prosím aspoň o nejakú radu, pretože také prieťahy aké sú v tomto mojom prípade tak to už je neúnosne a už ďalej nevládzem ako spravodlivo bojovať. Ďakujem.

Odpoveď: Porušenie predkupného práva

(odpoveď odoslaná: 12.04.2017)

Dobrý deň,

na Vašu otázku odpovedáme nasledovné :

1./ V otázke píšete, že vo veci Vám bolo doručené rozhodnutie súdu po viac ako roku a že spor bol rozhodnutý vo Váš prospech.

2./ Na presnejšie  a detailnejšie zodpovedanie otázky by sme potrebovali vidieť samotný rozsudok a doklady vzťahujúce sa na vec. Ak Vám z rozsudku vyplývajú práva, tieto je potrebné uplatniť  cestou súdneho exekútora ak nebudú splnené dobrovoľne povinnou sobou.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Porušenie predkupného práva" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku