Odmietnutie vypovedania na súde, ako svedka


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Košický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Odmietnutie vypovedania na súde, ako svedka

Ja a môj snúbenec musíme isť vypovedať, ako svedkovia na súd a chcela by som vedieť, či môžme odmietnuť výpoveď, ak nou môžme uškodiť sebe alebo sebe navzájom. Ako to prípadne na súde prebieha odmietneme výpoved a čo dalej? už sa nás nik nebude nič pýtať ? Dakujem

Odpoveď: Odmietnutie vypovedania na súde, ako svedka

Dobrý deň,

Podľa § 130 ods. 2 Trestného poriadku Svedok je oprávnený odoprieť vypovedať, ak by výpoveďou spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe, svojmu príbuznému v priamom rade, svojmu súrodencovi, osvojiteľovi, osvojencovi, manželovi alebo druhovi, alebo iným osobám v rodinnom alebo obdobnom pomere, ktorých ujmu by právom pociťoval ako vlastnú ujmu. Svedok je oprávnený odoprieť vypovedať aj vtedy, ak by výpoveďou porušil spovedné tajomstvo alebo tajomstvo informácie, ktorá mu bola zverená ústne alebo písomne pod podmienkou mlčanlivosti ako osobe poverenej pastoračnou starostlivosťou.

Na súde sa môžete odvolať na vyššie uvedené paragrafy. Zároveň musíte uviesť, že touto výpoveďou by ste mohli spôsobiť trestné stíhanie blízkej osobe, resp. niečo v podobnom zmysle. Z toho, čo uvediete musí mať súd jednoducho za preukázané, že sa naplnili skutočnosti odôvodňujúce odopretie výpovede.

 

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Odmietnutie vypovedania na súde, ako svedka (Trestné právo)

Dobrý deň,
Som predvolaná ako svedok na súdne pojednávanie. Momemtálne som v 6 mes. tehotenstva. Čo potrebujem k tomu, aby som nemusela svedčiť. ĎAKUJEM.

Odpoveď: Odmietnutie vypovedania na súde, ako svedka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.09.2020)

Dobrý deň,
podľa zákona je každý povinný dostaviť sa na súd a vypovedať ako svedok až na zákonné výnimky (napr. osoby viazané mlčanlivosťou). Ospravedlniť by ste sa mohli napr. z vážnych zdravotných dôvodov, spôsobených napr. tehotenstvom, ale výsluchu, ako takému sa nevyhnete. Odmietnuť vypovedať by ste mohli jedine ak by ste sebe,alebo blízkemu mohli privodiť trestné stíhanie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odmietnutie vypovedania na súde, ako svedka (Trestné právo)

Zdravím. Prišlo mi predvolanie na súd, lebo kamaráta vydierali a dal to na políciu a predvolali si ma. Všetko čo sa stalo mi kamoš vyrozprával a ja som im to zopakoval a teraz chcú, aby som šiel na súd ako svedok, aj keď som pri tom čine nebol prítomný len som im vyrozprával to čo aj on mne večer potom. Môžem svedectvo na súde odmietnuť?

Odpoveď: Odmietnutie vypovedania na súde, ako svedka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.08.2020)

Dobrý deň,
svedok je oprávnený odoprieť vypovedať, ak by výpoveďou spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe, svojmu príbuznému v priamom rade, svojmu súrodencovi, osvojiteľovi, osvojencovi, manželovi alebo druhovi, alebo iným osobám v rodinnom alebo obdobnom pomere, ktorých ujmu by právom pociťoval ako vlastnú ujmu. Svedok je oprávnený odoprieť vypovedať aj vtedy, ak by výpoveďou porušil spovedné tajomstvo alebo tajomstvo informácie, ktorá mu bola zverená ústne alebo písomne pod podmienkou mlčanlivosti ako osobe poverenej pastoračnou starostlivosťou.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odmietnutie vypovedania na súde, ako svedka (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa informovať. V prípade, že mi príde predvolanie na súd, aby som sla vypovedať ako svedok k rozvodu, viem sa nejako proti tomuto predvolaniu odvolať? Nemám záujem vypovedať. Viem sa tomuto vyhnúť ? Niekto mi poradil, že stačí ísť na obecný úrad a tam vyplniť nejaké tlačivo-prehlásenie. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Odmietnutie vypovedania na súde, ako svedka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.10.2017)

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

1./ Podľa ust.  § 196 a nasl.civil. sporového poriadku 

Súd môže na návrh nariadiť výsluch svedka.

Ak súd nariadi výsluch podľa odseku 1, každá fyzická osoba je povinná dostaviť sa na predvolanie na súd a vypovedať ako svedok. Súd svedka poučí o jeho povinnosti vypovedať pravdu a nič nezamlčovať, o trestnoprávnych následkoch krivej výpovede a o jeho práve odoprieť výpoveď.

Súd môže výnimočne z dôvodov hospodárnosti svedkovi uložiť, aby na otázky odpovedal písomne; tým nie je dotknutá povinnosť podľa odseku 2. Zároveň svedka poučí o jeho povinnosti vypovedať pravdu a nič nezamlčovať, o trestnoprávnych následkoch krivej výpovede a o jeho práve odoprieť výpoveď. Trovy spojené s písomnou výpoveďou svedka znáša strana, ktorá jeho výsluch navrhla.

 

Návrh na výsluch svedka

Ak strana navrhne výsluch svedka, zabezpečí jeho prítomnosť na pojednávaní; o tejto skutočnosti vopred upovedomí súd a protistranu. Ak nemožno postupovať podľa odseku 1, požiada strana súd o predvolanie svedka. V návrhu na výsluch svedka sa uvedie meno, priezvisko, prípadne dátum narodenia svedka, adresa, z ktorej možno svedka predvolať, a označenie skutočností, ktoré majú byť výsluchom svedka preukázané. Ak nie je adresa svedka strane známa, súd svedka predvolá z adresy evidovanej v registri obyvateľov Slovenskej republiky.

Svedok môže odoprieť výpoveď len vtedy, ak by výpoveďou spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe alebo blízkym osobám alebo ak by výpoveďou porušil spovedné tajomstvo alebo tajomstvo informácie, ktorá mu bola zverená ako osobe poverenej pastoračnou starostlivosťou ústne alebo písomne pod podmienkou zachovať mlčanlivosť.

Svedok je povinný oznámiť odopretie výpovede bezodkladne po tom, ako sa o povinnosti svedčiť dozvedel. Dôvody odopretia výpovede musí preukázať; o dôvodnosti odopretia výpovede rozhoduje súd.

Postup pri výsluchu svedka : Súd vyzve svedka, aby súvisle opísal všetko, čo vie o predmete výsluchu. Následne môžu svedkovi klásť otázky strany, súd a so súhlasom súdu aj iné subjekty prítomné na pojednávaní.  Svedkovi sa nesmú klásť otázky, ktoré navádzajú na odpoveď, otázky klamlivé, otázky nesúvisiace s predmetom konania ani otázky, ktoré by obsahovali skutočnosti, ktoré sa majú zistiť až z jeho výpovede.

 

Svedkovi  sa teda  nesmú byť kladené otázky tým spôsobom, že už samotná otázka obsahuje  odpoveď, resp. odpoveď, ktorú chce pýtajúci sa počuť. 

Možnosťou pre Vás je požiadať manželov, aby Vás rozvodom nezaťažovali.

 

Čestné prehlásenie namiesto dôkazu pripúšťa správny poriadok v správnom konaní.

 

 

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku