Neuhradenie ceny za vykonanie diela.


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Košický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 30. 9. 2017

Otázka: Neuhradenie ceny za vykonanie diela.

Dobrý deň. Som živnostník a chcel by som Vás poprosiť o právnu radu vo veci neuhradenia za materiál a vykonanú prácu. Realizoval som zákazku, ktorá zahŕňala maľovanie, tapetovanie a navyše som investoval aj svoje peniaze na dokupovanie materiálu. Zákazník mi na začiatku dal zálohu 300, -eur, a s navrhnutou predbežnou sumou 2160, -eur súhlasil. Po ukončení prac nechce doplatiť zvyšnú sumu 1760, -eur. Najprv 5 dni nereagoval na žiadne výzvy, potom, a keď sa mi ho podarilo zastihnúť odmietol mi vyplatiť zvyšnú sumu. Nástojčivo tvrdí, že kvôli tomu, že sme mu poškodili podlahy farbou. Jedna sa však z jeho strany o účelovo vykonštruovanú zámienku, nakoľko všetka podlaha bola zafóliovaná ochrannou fóliou a kartónmi. Pracoval som s ekologickou farbou FRISCHT, ktorá je neagresívna, vodou riediteľná a nespôsobuje narušenie povrchových úprav materiálov. Stal som sa obeťou podvodu, neviem ako mám postupovať ďalej. Ďakujem za poradenstvo.

Odpoveď: Neuhradenie ceny za vykonanie diela.

 

                                             

Dobrý deň, ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

 

ROZBOR OTÁZKY A PRÁVNA ÚPRAVA

V otázke uvádzate, že zákazník neuhradil dlžnú sumu za vykonané maliarske a tapetárske práce v celkovej sume 1760 eur. Záloha bola uhradená vo výške 300 eur.  Nezmieňujete sa o tom, či vo veci máte uzatvorenú zmluvu o dielo alebo aspoň potvrdenú objednávku na vykonanie prác s určením ich rozsahu a ceny. Predpokladáme, že aspoň v doklade o úhrade zálohy je uvedená dohodnutá cena 2160 eur  a z toho uhradená záloha 300 eur.

Budeme vychádzať z predpokladu, že aspoň  cenu ste mali určenú písomnou formou, aby nedošlo k pochybnostiam o jej výške.


Právna úprava problematiky je obsiahnutá v ust. §§ 631 a nasl. Obč. zákonníka  - zmluva o dielo :

1./ Zmluvou o dielo zaväzuje sa objednávateľovi ten, komu bolo dielo zadané (zhotoviteľ diela), že ho za dojednanú cenu vykoná na svoje nebezpečenstvo.  Ak nedôjde k zhotoveniu diela na počkanie, zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi písomné potvrdenie o prevzatí objednávky. Potvrdenie musí obsahovať označenie predmetu diela a ďalej jeho rozsah, akosť, cenu za vykonanie diela a čas jeho zhotovenia.


2./ Zhotoviteľ je povinný dielo vykonať podľa zmluvy, riadne a v dohodnutom čase. Ak je na vykonanie diela ustanovená záväzná technická norma, musí vykonanie zodpovedať tejto norme.Od obsahu zmluvy a povahy diela závisí, či je zhotoviteľ povinný vykonať ho osobne alebo či je oprávnený dať dielo vykonať na svoju zodpovednosť.


3./ Ak nie je dohodnuté inak, platí sa cena až po skončení diela. Ak sa však dielo vykonáva po častiach alebo ak vyžaduje vykonanie diela značné náklady, je ten, komu bolo zadané, oprávnený požadovať už počas vykonávania diela od objednávateľa primerané preddavky.
Ak sa cena dohodla podľa rozpočtu, nesmie sa bez súhlasu objednávateľa zvýšiť. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté možno účtovať iba vtedy, ak ich schválil objednávateľ písomne alebo ak práce dodatočne písomne objednal.
Ak v čase od uzavretia zmluvy do jej splnenia došlo k zmene cenového predpisu, podľa ktorého sa cena dohodla, je zhotoviteľ na to povinný objednávateľa bez meškania písomne upozorniť a oznámiť mu novú cenu.


4./ Vychádzame z predpokladu, že cena bola určená  pred začiatkom prác a že po začatí prác nedošlo k zmene ceny. Tu platí : 
Platí, že "ak cenu pri uzavretí zmluvy nemožno dojednať pevnou sumou, musí sa určiť aspoň odhadom. Ak zhotoviteľ dodatočne zistí, že bude treba cenu určenú odhadom podstatne prekročiť, je povinný na to objednávateľa bez meškania písomne upozorniť a oznámiť mu novourčenú cenu; inak nemá právo za zaplatenie rozdielu v cene. 
Objednávateľ je oprávnený po oznámení novourčenej ceny od zmluvy odstúpiť; ak od zmluvy odstúpi, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu pripadajúcu na vykonanú prácu a vzniknuté náklady podľa pôvodne určenej ceny, len pokiaľ mal z čiastočného plnenia zmluvy majetkový prospech. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody.
Ak objednávateľ neodstúpi od zmluvy bez zbytočného odkladu, je povinný zaplatiť za poskytnutú službu novourčenú vyššiu cenu."

 

Z rozhodnutí súdov vyberáme nasledovné :

"Podstatnou náležitosťou obsahu zmluvy o dielo je stanovenie jej odplatnosti, nie určenie ceny diela.  Pevnou sumou nie je možné určiť cenu diela tam, kde žiadna zo strán nemôže vopred určiť predmet plnenia (presný predmet diela). Konkrétny rozsah diela v takomto prípade sa spravidla dá určiť až po začatí prác alebo postupne v ich priebehu. V záujme ochrany objednávateľa v takomto prípade prichádza do úvahy určenie ceny odhadom, ktorá je reguláciou ohraničeného chovania sa zmluvných strán a časovým indikátorom vymedzujúcim medze vzájomne už dohodnutých práv i povinností, do doby pokiaľ nebude takto vzniknutá situácia riešená dohodou. Rozpočet je podkladom pre dohodu o cene u diela väčšieho rozsahu, pozostávajúceho z viacerých prvkov, ktoré sa zhotovujú po častiach, prípadne v nadväzujúcej časovej postupnosti." 

 

5./  V otázke neuvádzate, či došlo k písomnému odovzdaniu prác Vami ako zhotoviteľom objednávateľovi a v akom stave bol byt pri odovzdaní prác, resp. či o tomto máte aj nejakú písomnú dokumentáciu o odovzdaní bez vád a škôd (prípadne fotodokumentáciu), a kto bol pri odovzdaní diela.
Keďže objednávateľ neuhradil dlžnú sumu, vyhľadali ste ho a ten Vám  oznámil, že cenu neuhradí z dôvodu, že došlo k poškodeniu podlahy od farby. Na to ste ragovali, že sa jedná o účelové tvrdenie.


Tu platí, že aj keby bolo tvrdenie  objednávateľa opodstatnené a preukázané, nejedná sa o dôvod, na základe ktorého mal cenu neuhradiť. Jedná sa o jeho prípadný avšak spochybniteľný nárok. 
V zmysle ust. Obč. zákonníka platí, že "každý je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí. Komu škoda hrozí, je povinný na jej odvrátenie zakročiť spôsobom primeraným okolnostiam ohrozenia."
Vo Vašom prípade sa teoreticky jedná o zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkovovu činnosťou podľa § 420a) Obč. zákonníka.  Jedná sa o objektívnu zodpovednosť : zodpovednosti sa škodca  - v tomto prípade Vy - zbavíte len ak preukážete, bola spôsobená neodvrátiteľnou udalosťou nemajúcou pôvod v prevádzke alebo vlastným konaním poškodeného.
Bude závisieť okolností a stavu odovzdania prác, ako aj samotných priestorov.

 

ODPORÚČANIA A ZÁVER


1./ Z otázky nevieme usúdiť, či objednávateľ písomne odmietol uhradiť  dlžnú sumu s uvedením  dôvodov. Pre urýchlenie konania a  vyjasnenie veci odporúčame objednávateľa vyzvať k úhrade dlžnej umy s tým, že Vy ako zhotoviteľ ste mu nespôsobili žiadnu škodu, o čom svedčia aj okolnosti odovzdania prác (nevieme, či disponujtete nejakou fotodokumentáciou), kedy neboli zistené žiadne poškodenia na jeho zariadení bytu - podlahe. Pre prípad, že dlžná suma nebude uhradená vo Vami stanovenej lehote budete musieť podať návrh na súd na vydanie platobného rozkazu. Súdny poplatok predstavuje 6 % z dlžnej sumy. Nezabudnite aj na úroky z omeškania od splatnosti dlžnej sumy.

2./ Súčasne  zistite aj v jednotlivých registroch dlžníkov sociálnej a zdravotných poisťovní, na stránke finančného riaditeľstva a úradu práce prípadné dlhy objednávateľa. Nie je podstatné, či sa jedná o dlhy objednávateľa ako fyzickej osoby - nepodnikateľa alebo o jeho dlhy ako podnikateľa. Podľa reakcie v otázke je možné podať aj trestné oznámenie - podozrenie zo spáchania trestného činu podvodu. 

3./ Vo veci návrhu na súd na vydanie platobného rozkazu sa môžete obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu. Uvádzame, že v prípade splnenia všetkých zákonných náležitostí návrhu a úhrady súdneho poplatku súd vydá platobný rozkaz do 10  pracovných dní. 

 


Dúfame, že sme Vám pomohli.

 

 

 

 

 

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk