POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Nezaplatená kvetinová výzdoba


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Žilina

Otázka: Nezaplatená kvetinová výzdoba

Dobrý deň, Svadobčania si u nás objednali kvetinovú výzdobu, ústnou dohodou, podľa požiadaviek sme im ich predstavu splnili, mladomanželia boli oboznámení s predbežnou cenou kvetov ústnym dohovorom, s tým, že my sme im objednali aj najlacnejšiu možnú verziu kvetov, aby výzdoba nestúpala na hodnote zbytočné. Kvety sme zaviezli na 16km vzdialené určenie obradu, 4 hodiny aranžovali na mieste určenia. Všetko sme robili na dobre slovo a ústnu dohodu, bez zálohy. MNevesta prišla vyplatiť svadbu až na druhý týždeň, čo by nebol problém, zobrala si zoznam kvetov a prac s tým, že na druhý deň prídu uhradiť sumu 3900e, nech si v kľude prejdú zoznam, či je to dobre spočítané, aby sa to mohla vystaviť faktúra. Nevesta napísala sms, že sú v zozname nezrovnalosti, my sme jej odpísali, nech donesie zoznam, že to prepočítame a skontrolujeme spolu, lebo už nedvíhala telefón. Na to prišiel ženích do firmy nahnevaný, že my sme im nauctovali všetky kvety so 100% prirážkou, lebo si myslíme, že keď majú peniaze, ženích hra hokej v zámorí, že ich ideme pripočítať to, čo tam nebolo. Povedali sme mu, že všetko mame na kamerách, celé aranžovanie. Že si dal urobiť cenovú ponuku v iných kvetinárstvach po ukázaní zoznamu za vyúčtovanie kvetov podľa fotiek našej výzdoby, a že mu to nacenili o 100% menej. Že v žiadnom prípade on nám nebude platiť 50e/1h aranžovania na ich vlastnej svadbe a začal s vyhrážkami, že na nás pošle inšpekciu práce, že si toľko nemôžeme účtovať za prácu, že toľko nezarába ani vrcholový manažér v SCP. Že nám kvetinovú výzdobu nezaplatí. Aké sú, prosím Vás naše možnosti, keďže nemáme podpísané ani dodacie listy, ani nič? Mame len ústnu dohodu a svedka mame pani, čo sprostredkovala svadbu, čo im svadbu manazovala, jej firma tiež nemá vyplatené nič za danú svadbu? Ďakujem.

Odpoveď: Nezaplatená kvetinová výzdoba

Dobrý deň. 

Aj ústna dohoda je dohoda a preto odporúčam vystaviť novomanželom faktúru. Ak ju v lehote splatnosti neuhradia, máte právo vymáhať svoju pohľadávku súdnou cestou. 

Kúpna zmluva

Tým, že ste kvety doviezli priamo na miesto konania svadby, novomanželia ich prevzali od Vás ako predávajúceho, tak ste uzatvorili ústnu kúpnu zmluvu, ktorá sa spravuje ustanoveniami § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka. 

"Z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu." (§ 588 Občianskeho zákonníka)

"Ak má predávajúci predmet kúpy odoslať na miesto splnenia alebo určenia, platí, že vec bola odovzdaná v čase, keď bola odovzdaná na prepravu, pokiaľ nebolo dohodnuté inak." (§ 594 Občianskeho zákonníka)

Ak máte svedka, ktorý Vám potvrdí ústne dohodnutú kúpnu cenu, tak právo je na Vašej strane a v súdnom spore by ste mali byť úspešná. 

Zmluva o poskytnutí služieb

Tým, že ste dodané kvety aj naaranžovali, uzavreli ste s novomanželmi (objednávateľmi) zmluvu o poskytnutí služieb v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorý znie:

"Účastníci môžu uzavrieť aj takú zmluvu, ktorá nie je upravená ako typ zmluvy. Ak však účastníci dostatočne neurčia predmet svojich záväzkov, zmluva nie je uzavretá."

Keďže zákon neobsahuje ustanovenia týkajúce sa zmluvy o poskytnutí služieb, uzavreli ste nepomenovanú zmluvu, pričom jasne ste si určili predmet Vašej činnosti, ktorou bolo aranžovanie dodaných kvetov do svadobnej siene.

Zmluva o dielo

Z dôvodu toho, že ste ústne uzatvorili nepomenovanú zmluvu, tak právne vzťahy z nej vyplývajúce sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka, ktoré sú pre ňu najbližšie. Preto sa Vami uzatvorená zmluva o poskytnutí služieb sa spravuje ustanoveniami zmluvy o dielo upravenej v § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

"Zmluvou o dielo sa zaväzuje zhotoviteľ vykonať určité dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonanie".

"Cena musí byť v zmluve dohodnutá alebo v nej musí byť aspoň určený spôsob jej určenia, ibaže strany v zmluve prejavia vôľu uzavrieť zmluvu aj bez tohto určenia."

Keďže neviem akým spôsobom bola medzi Vami dohodnutá cena uvádzam ustanovenia zákona týkajúce sa ceny diela:

"Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi zaplatiť cenu dohodnutú v zmluve alebo určenú spôsobom určeným v zmluve. Ak nie je cena takto dohodnutá alebo určiteľná a zmluva je napriek tomu platná ( § 536 ods. 3), je objednávateľ povinný zaplatiť cenu, ktorá sa obvykle platí za porovnateľné dielo v čase uzavretia zmluvy za obdobných obchodných podmienok."(§ 546 Obchodného zákonníka)

"(1)Na výšku ceny nemá vplyv, že cena bola určená na základe rozpočtu, ktorý je súčasťou zmluvy alebo ho objednávateľovi oznámil zhotoviteľ do uzavretia zmluvy.
(2) Ak však bola cena určená na základe rozpočtu, ohľadne ktorého zo zmluvy vyplýva, že sa nezaručuje jeho úplnosť, môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia ceny, ak sa pri vykonávaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy.
(3) Ak cena bola určená na základe rozpočtu, ktorý sa podľa zmluvy považuje za nezáväzný, môže sa zhotoviteľ domáhať, aby sa určilo zvýšenie ceny o sumu, o ktorú nevyhnutne prevýši náklady účelne vynaložené zhotoviteľom, náklady zahrnuté do rozpočtu.
(4) Ak objednávateľ nesúhlasí so zvýšením ceny, určí jej zvýšenie súd na návrh zhotoviteľa.
(5) Objednávateľ môže bez zbytočného odkladu odstúpiť od zmluvy, ak zhotoviteľ požaduje zvýšenie ceny podľa odsekov 2 a 3 o sumu, ktorá presahuje o viac ako 10% cenu určenú na základe rozpočtu. V tomto prípade je objednávateľ povinný nahradiť zhotoviteľovi časť ceny zodpovedajúcu rozsahu čiastočného vykonania diela podľa rozpočtu.
(6) Zhotoviteľovi zaniká nárok na určenie zvýšenia ceny podľa odsekov 2 a 3, ak neoznámi potrebu prekročenia rozpočtovanej sumy a výšku požadovaného zvýšenia ceny bez zbytočného odkladu po tom, čo sa ukázalo, že je nevyhnutné prekročenie ceny, ktorá bola určená na základe rozpočtu." (§ 547 Obchodného zákonníka)

Vykonanie diela

Nárok na vyplatenie ceny diela máte až vtedy ak ste dielo vykonali v súlade s dohodnutými podmienkami. Pri zmluve o dielo je vykonanie diela upravené v § 554 Obchodného zákonníka:

(1) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu diela objednávateľovi v dohodnutom mieste, inak v mieste ustanovenom týmto zákonom. Ak je miestom odovzdania iné miesto, než je uvedené v odsekoch 2 a 4, vyzve zhotoviteľ objednávateľa, aby prevzal dielo.
(2) Ak toto miesto nie je dohodnuté a zmluva zahŕňa povinnosť zhotoviteľa odoslať predmet diela, uskutočňuje sa odovzdanie predmetu diela jeho odovzdaním prvému dopravcovi, ktorý má uskutočniť prepravu do miesta určenia. Zhotoviteľ umožní objednávateľovi uplatnenie práv z prepravnej zmluvy, pokiaľ tieto práva nemá objednávateľ už na základe tejto zmluvy.
(3) Ak zmluva neurčuje miesto odovzdania a ani povinnosť zhotoviteľa odoslať predmet diela, uskutočňuje sa odovzdanie v mieste, v ktorom sa podľa zmluvy malo dielo vykonávať; ak v zmluve nie je toto miesto určené, uskutočňuje sa odovzdanie v mieste, o ktorom objednávateľ vedel alebo musel vedieť v čase uzavretia zmluvy, že v ňom bude zhotoviteľ dielo vykonávať.
(4) V prípadoch, na ktoré sa nevzťahujú odseky 1 až 3, uskutočňuje sa odovzdanie diela v mieste, kde má zhotoviteľ sídlo alebo miesto podnikania, prípadne bydlisko alebo organizačnú zložku, ak jej miesto včas objednávateľovi oznámi.
(5) Odovzdaním zhotovenej veci nadobúda k nej objednávateľ vlastnícke právo, ak ho do tejto doby mal zhotoviteľ, a na objednávateľa prechádza nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci, ak ho do tejto doby znášal zhotoviteľ. Ustanovenia § 444 až 446, § 455 až 459 a § 461 platia obdobne.
(6) Ak o to požiada ktorákoľvek strana, spíše sa o odovzdaní predmetu diela zápisnica, ktorú podpíšu obe strany."
 

 

Trápi vás "Nezaplatená kvetinová výzdoba" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nezaplatená kvetinová výzdoba" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.