Môžem sa chlap sám obhajovať pri rozvode?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Banskobystrický
Odpovedá: Advokát (ll)
Odpovedané dňa: 25. 8. 2017

Otázka: Môžem sa chlap sám obhajovať pri rozvode?

Dobrý deň, chcela by som sa len spýtať, či sa chlap môže v rozvodovom konaní obhajovať sám a aké ma šance, aby to preňho dobre dopadlo alebo ak aj nemá na právnika, či mu pridelia verejného obhajcu?

Odpoveď: Môžem sa chlap sám obhajovať pri rozvode?

Dobrý deň.

ďakujeme Vám za položenie Vašej otázky. Zasielame Vám nasledovné stanovisko:

 

V súlade s čl. 13 ods. 2 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“) platí, že zákon ustanoví, kedy je zastúpenie povinné a v ktorých prípadoch je strana sporu povinná byť zastúpená advokátom.

 

Konanie o rozvod manželstva je upravené v ust. § 92 až 100 zákona č. 161/2015 Civilného mimosporového poriadku. Žiadne z týchto ustanovení nevyžaduje, aby ste boli v konaní o rozvod akokoľvek zastúpený, z čoho vplýva, že zastupovať sa môžete aj sám.

 

Zároveň dopĺňame, že zastúpený nemusíte byť len advokátom. Ust. § 89 ods. 1 CSP stanovuje, že strana sa môže dať v konaní zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí. Zvolený zástupca sa nemôže dať zastúpiť, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

 

Povinné zastúpenie advokátom upravuje ust. § 90 ods. 1 CSP a síce strana musí byť zastúpená advokátom v sporoch vyvolaných alebo súvisiacich s konkurzom a reštrukturalizáciou, v sporoch z ochrany hospodárskej súťaže, v sporoch z nekalého súťažného konania, v sporoch z ohrozenia alebo porušenia práva na obchodné tajomstvo a v sporoch súvisiacich s ochranou práva duševného vlastníctva. To neplatí, ak je

- stranou fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa,

- stranou právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná, má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa.

 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že ani žiadne z ustanovení CSP nevyžaduje, aby ste v konaní o rozvode boli zastúpený advokátom a preto sa obhajovať môžete aj sám, alebo sa môžete nechať zastúpiť osobou, ktorú si zvolíte (napr. ak máte v rodine osobu vysokoškolsky vzdelanú v odbore právo, ktorá by Vám vedela poradiť, ale nie v rámci výkonu svojej profesie!).

 

V tejto súvislosti upozorňujeme na ust. § 89 ods. 2 CSP, ktorý stanovuje, že ak zvoleným zástupcom nie je advokát, súd uznesením, ktoré doručí zastúpenej strane, rozhodne, že zastúpenie podľa odseku 1 nepripúšťa, ak zástupca zjavne nie je spôsobilý na riadne zastupovanie alebo ak ako zástupca vystupuje vo viacerých konaniach.

 

Pre úplnosť dopĺňame, že ak je strana zastúpená advokátom, zastupovanie iným zástupcom ako advokátom je vylúčené.

 

Rozsah zastúpenia na základe splnomocnenia

Zástupcovi, ktorého si strana zvolila, udelí v súlade s ust. § 92 ods. 1 CSP písomne splnomocnenie buď na celé konanie, alebo len na určité úkony.

 

V zmysle ust. § 92 ods. 2 CSP platí, že splnomocnenie udelené na celé konanie a splnomocnenie udelené advokátovi nemožno obmedziť. Zástupca, ktorému bolo také splnomocnenie udelené, je oprávnený na všetky úkony, ktoré môže v konaní urobiť strana.

 

Právo byť v konaní zastúpený advokátom

Právo byť v konaní pred súdom zastúpený advokátom je garantované ust. § 47 ods. 2 zákona č. 460/1992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého má každý právo na právnu pomoc v konaní pred súdmi, inými štátnymi orgánmi alebo orgánmi verejnej správy od začiatku konania, a to za podmienok ustanovených zákonom.

 

Ust. § 160 ods. 2 CSP stanovuje súdom povinnosť poučiť strany o ich práve zvoliť si advokáta a o možnosti obrátiť sa na Centrum právnej pomoci.

 

Centrum právnej pomoci

Ak sa momentálne nachádzate v situácii, že si zastupovanie advokátom nemôžete dovoliť, odporúčame Vám obrátiť sa na Centrum právnej pomoci.

 

Podmienky na poskytnutie pomoci bez finančnej účasti

V zmysle ust. § 6 ods. 1 zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi (ďalej len „Zákon o poskytovaní právnej pomoci“) má fyzická osoba má právo na poskytnutie právnej pomoci bez finančnej účasti, ak

a) jej príjem nepresahuje 1,4-násobok sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom a nemôže si využívanie právnych služieb zabezpečiť svojím majetkom,

b) nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu a

c) hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy okrem sporov, v ktorých nie je možné hodnotu sporu vyčísliť v peniazoch.

 

Podmienky na poskytnutie právnej pomoci bez finančnej účasti podľa odseku 1 písm. a) a b) musí podľa ust. § 6 ods. 2 Zákona o pomoci osobám v materiálnej núdzi fyzická osoba spĺňať počas celého trvania poskytovania právnej pomoci.

 

Podmienky na poskytnutie právnej pomoci s finančnou účasťou

V súlade s ust. § 6a Zákona o poskytovaní právnej pomoci platí, že ak príjem fyzickej osoby presahuje 1,4-násobok sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom a súčasne nepresahuje 1,6-násobok uvedenej sumy a nemôže si využívanie právnych služieb zabezpečiť svojím majetkom, má právo na poskytnutie právnej pomoci určeným advokátom alebo centrom pri splnení podmienky finančnej účasti vo výške 20 % trov právneho zastúpenia podľa osobitného predpisu; splnenie podmienok podľa § 6 ods. 1 písm. b) a c) tým nie je dotknuté. Ustanovenie § 6 ods. 2 sa použije primerane.

 

Keďže nepoznáme Vašu situáciu nie je možné presne Vám odpovedať na Vašu otázku, aké máte šance na úspech v konaní o rozvod manželstva. Pokiaľ nemáte deti v konaní sa skúma najmä, či je manželstvo tak trvale rozvrátené, že už nemôže plniť svoj spoločenský cieľ. Ak je táto skutočnosť preukázaná, súd manželstvo rozvedie. Pokiaľ nesúhlasíte s rozvodom manželstva, môžete vyskúšať aj v rámci súdneho konania mediáciu. Možno práve mediátor pomôže Vaše manželstvo udržať, prípadne uzavriete dohodu, ktorá bude výhodná pre Vás oboch a potom priebeh súdneho konania bude jednoduchší. 

Každopádne Vám odporúčame vyhľadať mediátora, alebo advokáta. Ak si ho z finančného hľadiska nemôžete dovoliť  kontaktujte Centrum právnej pomoci, po splnení podmienok, ako sme uviedli vyššie, Vám môže byť určený na zastupovanie advokát, alebo mediátor, ktorý Vás bude zastupovať bezplatne. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk