Máte
otázku?

Moja PZP nechce vyplatiť poškodenému čo robiť?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banská Bystrica

Otázka: Moja PZP nechce vyplatiť poškodenému čo robiť?

Dobrý deň, prosíme vás o radu, lebo vôbec nevieme ako postupovať a sme zúfalí. Moja manželka po usadení dieťaťa do auta svojej sestry nechtiac pritlačila dvere o vedľajšie stojace auto a spôsobila malý škrabanec. Samozrejme sme sa priznali a spísali zápis o nehode, postupovali sme podľa zákona. Poisťovňa však nechce škodu uhradiť a všetko požadujú od nás, vrátane majiteľa poškodeného auta. Je dosť arogantný a začal sa aj vyhrážať. Problém je, že nejde o malé peniaze a nerozumieme, prečo náklady požadujú od nás, keď máme povinné zmluvné poistenie a poctivo ho platíme. Veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Moja PZP nechce vyplatiť poškodenému čo robiť?

Dobrý deň. Ak ste spísali záznam a nahlásili škodovú udalosť svojej poisťovni (t.j. v poisťovni majiteľa auta), tak poškodený je povinný uplatniť si škodu priamo u Vašej poisťovni. Samozrejme, ak má poškodený uzavreté aj havrijné poistenie, môže si škodu uplatniť aj zo svojej havarijnej poistky a následne poisťovňa poškodeného si uplatní škodu u Vašej poisťovni z Vašej zákonnej poistky. Vy nemôžete viac urobiť ako to, že nahlásite škodovú udalosť vo Vašej poisťovni a následne poškodený si uplatní nárok na náhradu škody z Vášho zákonného poistenie vo Vašej poisťovni. Vaša poisťovňa Vám potom oznámi, koľko bude plniť, či uhradí celú škodu, alebo len časť. To však treba pozrieť zas v poistnej zmluve, či môže priznať časť škody, alebo je povinná uhradiť celú škodu. Ak uhradí len časť škody, zvyšnú sumu ste potom povinný doplatiť Vy. Vyššie uvedené sa však týka len škody, ktorú je možné uplatniť z PZP. Preto treba pozrieť poistnú zmluvu, či sa aj takéto konanie uhrádza z PZP. Ak áno odporučte poškodenému, prípadne jeho poisťovni nech komunikujú výlučne s Vašou poisťovňou. Prípadne navštívte advokáta. 

Trápi vás "Moja PZP nechce vyplatiť poškodenému čo robiť?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Moja PZP nechce vyplatiť poškodenému čo robiť? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, ako postupovať v nasledujúcom prípade. Starých rodičov vytopil sused nad nimi, približne pred rokom. Nešlo však o klasické vytopenie vodou. Pri prerábke bytu kúpil špeciálnu podlahu, ktorá sa priamo vylieva na zem (niečo ako lepidlo) a do tej sa primiešava zmes. Táto tekutá zmes (lepidlo) začala húfne tiecť starým rodičom po stenách a cez lampy v strope. Firma, ktorá podlahu inštalovala, spísala so starými rodičmi poistnú udalosť, nafotili škody a nahlásili ich poisťovni Generali. Podľa firmy mala byť škoda krytá z ich poistky, keďže sused odmietol prevziať zodpovednosť. Starí rodičia boli vyzvaní doložiť doklady o vlastníctve a ďalšie, ale odvtedy je o všetkých ticho. Poisťovňa na listy neodpovedá, daná firma na výzvy neodpovedá a sused naďalej odmieta prevziať zodpovednosť a obhajuje sa tvrdením, že škodu spôsobila daná firma a ona to musí uhradiť. Starí rodičia majú aj vlastnú poistku, ale poisťovňa im odmietla škody uhradiť s odôvodnením, že keďže nešlo o klasické vytopenie vodou, ale "lepidlom", nemajú nárok na poistné plnenie. Viete mi, prosím, poradiť, či sa s tým dá ešte niečo robiť? Vopred veľmi pekne ďakujem, želám vám príjemný deň.

Odpoveď: Moja PZP nechce vyplatiť poškodenému čo robiť?

(odpoveď odoslaná: 09.09.2019)

Dobrý deň,  

vo veci odporúčame písomnou formou dopor. listom kontaktovať firmu, ktorá robila prísl. práce, aby im oznámila číslo poistnej udalosti u poisťovne a stav jej vybavenia, a priepis podania poslať aj poisťovni.

Podľa ust. § 797 Obč. zákonníka platí :
"(1) Právo na plnenie má, pokiaľ nie je v tomto zákone alebo v poistných podmienkach ustanovené inak, ten, na ktorého majetok, život alebo zdravie, alebo na ktorého zodpovednosť za škody sa poistenie vzťahuje (poistený).
(2) Právo na plnenie vznikne, ak nastane skutočnosť, s ktorou je spojený vznik povinnosti poistiteľa plniť (poistná udalosť).
(3) Plnenie je splatné do pätnástich dní, len čo poistiteľ skončil vyšetrenie potrebné na zistenie rozsahu povinnosti poistiteľa plniť. Vyšetrenie sa musí vykonať bez zbytočného odkladu; ak sa nemôže skončiť do jedného mesiaca po tom, keď sa poistiteľ o poistnej udalosti dozvedel, je poistiteľ povinný poskytnúť poistenému na požiadanie primeraný preddavok.
(4) Ak poistiteľ odmietol plniť čo i len z časti, je povinný uviesť dôvod neplnenia alebo zníženia plnenia; tento dôvod nie je možné dodatočne meniť."

Osobitne pre poistenie zodpovednosti za škodu platí ust. § 822 Obč. zákonníka a to, že "z poistenia zodpovednosti za škody má poistený právo, aby v prípade poistnej udalosti poistiteľ za neho nahradil podľa poistných podmienok škodu, za ktorú poistený zodpovedá."
Ďalej platí, že náhradu za spôsobenú škodu poisťovňa platí poškodenému; poškodený však právo na plnenie proti poistiteľovi nemá, ak osobitné predpisy neustanovujú inak."

Z uvedeného zák. textu - § 797 - vyplýva, že firma, ktorá práce vykonávala, má nárok na poistné plnenie, ktoré je splatné do 15 dní od dňa čo poisťovňa skončila potrebné vyšetrenia poistnej udalosti (mali prísť na obhliadku k starým rodičom), následne platí, že ak poisťovňa nemôže ukončiť vyšetrenie do jedného mesiaca odo dňa keď sa dozvedela o poistnej udalosti, musí poskytnúť firme ako poistenému primeraný preddavok na požiadanie firmy.

Základnou otázkou je či firma skutočne oznámila poisťovni poistnú udalosť. Predpokladáme, že poisťovňa na základe Vášho listu Vás vyrozumie o stave vybavenia poistnej udalosti.
Firmu v liste môžete upozornite, že prípadnú škodu ak ju neuhradí poisťovňa budete vymáhať cestou súdu.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Moja PZP nechce vyplatiť poškodenému čo robiť? (Občianske právo)

Ďakujem za odpoveď. Chcel by som sa ešte opýtať. Jeho havarijná poistka vyzýva na zaplatenie 83,52 € a 150 € ako spoluúčasť pre neho a to všetko do 15 dní, inak pôjdu súdnou cestou. Podľa Vás, mám danú sumu zaplatiť a potom si to nárokovať u svojej poisťovne, alebo by som mal nechať túto situáciu na mojej poisťovni a ona sa následne obráti na mňa? Chcem sa vyhnúť súdu, a takisto nechcem mať do činenia s týmto pánom, ktorý je nesmierne arogantný a zastrašuje nás. Ešte raz ďakujem.

Odpoveď: Moja PZP nechce vyplatiť poškodenému čo robiť?

(odpoveď odoslaná: 08.06.2017)

Dobrý deň. Postup by mal byť taký, že ak ste to nahlásili v svojej poisťovni a oni majú údaje Vašej poisťovne, majú si nárok na náhradu škody uplatniť vo Vašej poisťovni. Skúste sa informovať vo Vašej poisťovni, či im bola oznámená táto škodová udalosť a aký postup je prijateľnejší, pretože sa môže stať, že ak škodu zaplatíte sám, tak Vám ju Vaša poisťovňa nebude chcieť preplatiť. Každopádne informujte sa vo svojej poisťovni oni Vám povedia presný postup. Vaša poisťovňa tiež preverí, či postup poisťovne poškodeného je správny a či má vôbec nárok na sumu akú požaduje. Ďalšou možnosťou je aj osobná konzultácia u advokáta, ktorý Vám po presnom uvedení faktov presnejšie odpovie. 


Podotázka: Moja PZP nechce vyplatiť poškodenému čo robiť? (Občianske právo)

Dobrý deň, som živnostník pracujúci v autodoprave. Mám spolupracovníka, ktorý je takisto živnostník, a ktorému zverujem prácu. Jazdí na mojom nákladnom vozidle - dodávke. V auguste 2016 poškodil pri výjazde z areálu firmy ich rampu, no k tejto situácii sa mi nepriznal. Teraz, po takmer roku, mi prišla od danej firmy faktúra na 2000€ za výmenu poškodenej rampy. Keďže som o situácii nevedel, poistnú udalosť som svojej PZP poisťovni nehlásil. Obávam sa, že poisťovňa odmietne uhradiť sumu za poškodenú vec, lebo v podmienkach mám uvedené, že podľa ústavného paragrafu 10 ods. 1 písm. a) a b) zákona 381/2001 o PZP je poistený povinný nahlásiť vzniknutú škodu do 15 dní od jej vzniku. Poisťovňa bude podľa zákona v práve, no ako sa môžem ja brániť? Ďakujem za odpoveď, prajem pekný deň.

Odpoveď: Moja PZP nechce vyplatiť poškodenému čo robiť?

(odpoveď odoslaná: 26.04.2017)

Dobrý deň,

na Vašu otázku odpovedáme nasledovné :

1./ Píšete, že Váš spolupracovník spôsobil uvedenú škodu v dotknutej firme a Vám to neoznámil. Tu len poznámka : Je dôležité, ako máte medzi Vami upravený zmluvný vzťah - zmluva podľa Obch. zákonníka prípadne aká zmluva /ak nejaká je/.

2./ Je možné, že Váš spolupracovník ani  nevedel  o tom, že narazil do nejakej rampy a z uvedeného dôvodu Vám to ani neoznámil, lebo o tom nevedel. Je viac ako pochybné, že firma žiada teraz 2000,- €.  Odporúčame však, aby ste uvedenú okolnosť nahlásil poisťovni.

3./ Pokiaľ sa jedná o firmu, ktorá Vám faktúru poslala na sumu 2000.- €, odporúčame firme oznámiť, že Vy o vzniku  žiadnej škody neviete,  doteraz Vám nebola oznámená a ani preukázaná ako vznik škody, ani jej výška. Je možné aj to, že rampa bola poškodená, že škodu spôsobil niekto iný , a to, či škoda v uvedenej výške 2000.- € vznikla.  Ale to sú len príklady ako sa brániť. 

Otázka na záver : Ako prišli na to po viac ako roku, že Vy ako firma za škodu zodpovedáte ? To zrejme nie je nikde uvedené resp. zdokumentované a bola Vám iba  doručená faktúra ako účtovný doklad. Predpokladáme, že ani firma vzniklú škodu nikde nehlásila.  Odporúčame opatrnosť pri odpovedi, aby nedošlo k uznaniu zodpovednosti.

Len poznámka : Podľa ust. §  436 Obč. zákonníka právo na náhradu škody sa musí uplatniť u prevádzateľa bez zbytočného odkladu. Právo zanikne, ak sa neuplatnilo najneskôr pätnásteho dňa po dni, keď sa poškodený o škode dozvedel. Ku škode podľa tvrdenia poškodeného došlo v 08/2016.

 

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Moja PZP nechce vyplatiť poškodenému čo robiť?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava