Máte
otázku?

Ako uplatniť škodu na aute?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banská Bystrica

Otázka: Ako uplatniť škodu na aute?

Dobrý deň. Chcem sa opýtať, aké sú možnosti vymáhania škody na vozidle, ktorá mi bola spôsobená lesnými pracovníkmi v Rakúsku tým, že sa im pri práci skĺzol strom na cestu a ja som do neho narazil. Pri nehode bolo poškodené aj auto, ktoré išlo v protismeru, keď odkotúľajúci sa kmeň narazil do neho. Pri nehode bola prítomná aj polícia. Neviem, ako mám postupovať, keďže moja škoda sa nedá uplatniť z PZP.

Odpoveď: Ako uplatniť škodu na aute?

Dobrý deň. K Vašej otázke uvádzame nasledovovné:

Rozhodné právo

V súlade § 15 zákona č. 97/1963 Zb., o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom platí, že nároky na náhradu škody, ak nejde o porušenie povinnosti vyplývajúcej zo zmlúv a iných právnych úkonov, sa spravujú právom miesta, kde škoda vznikla, alebo miesta, kde došlo ku skutočnosti, ktorá zakladá nárok na náhradu škody.

Právomoc slovenských súdov je v súlade § 37 zákona o medzináronom práve súkromnom a procesnom, daná, ak osoba, proti ktorej smeruje návrh (žaloba), má na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo a ak ide o majetkové práva, ak tu má majetok.

Ak by si slovenský súd mohol založiť právomoc už podľa tohto ustanvenia, nemusel by ďalej ani skúmať podmienky ďalších ustanovení § 37a – 37c zákona o medzinárdnom práve súkromnom a procesnom.

Nakoľko však by ste Vy v prípade začatia súdneho konania stáli na strane navrhovateľa (žalobcu), vyššie uvedený § 37 na Vás nie je možné aplikovať.

Rovnako tak v zmysle § 37b ods. 1 Zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, ktorý stanovuje, že právomoc slovenských súdov je daná vo veciach nárokov na náhradu škody z iného ako zmluvného vzťahu v tom prípade, ak ku skutočnosti, ktorá zakladá nárok na náhradu škody, došlo alebo by mohlo dôjsť na území Slovenskej republiky, je vo Vašom prípade právomoc našich súdov vylúčená a nárok na náhradu škodu si musíte uplatňovať na príslušnom súde v Rakúsku.

Z uvedeného vyplýva, že oprávnenosť a výška nároku na náhradu škody je posudzovaná podľa právnych predpisov krajiny, kde došlo k vzniku udalosti zakladajúcej nárok na náhradu škody, vo Vašom prípade teda rakúskym právom.

Upozorňujeme aj na to, že kritériá vzniku a postup pri vymáhaní nároku na náhradu škody spôsobenej na Vašom motorovom vozidle môžu byť odlišné, výšku nároku možno posudzovať odlišným spôsobom.

Zastúpenie advokátom

Na základe vyššie uvedených informácií Vám odporúčame, aby ste sa so svojím nárokom obrátili na advokáta v Rakúsku. Ten Vám, mimo vymáhania Vášho nároku, pomôže zaistiť aj to, aby boli dodržané Vaše práva cudzinca na tamojšom súde (napr. právo na prekladateľa a pod.).

V prípade jazykovej bariéry Vám odporúčame aj alternatívu nechať sa zastupovať slovenským advokátom plynulo ovládajúcim nemecký jazyk, ktorý Vám môže pomôcť docieliť aj mimosúdne urovnanie sporu, či by Vám ušetrilo značné časové a finančné náklady.

Zodpovednosť za škodu

Pri uplatnňovaní Vášho nároku na náhradu škody sa bude zisťovať hlavne existencia príčinnej súvislosti medzi porušením povinností lesných pracovníkov a vznikom škody na Vašom motorovom vozidle.

V tejto súvislosti sa súd bude pravdepodobne zaoberať aj mierou zavinenia nehody jednak z Vašej strany ako aj zo strany lesných pracovníkov.

Pri posudzovní vyššie uvedených skutočností súd vezme do úvahy aj policajné správy, ktoré boli vyhotovené pri vzniku škodovej udalosti.

Poistenie zodpovednosti za škodu

Z Vami uvádzaných skutočností máme za to, že lesní pracovníci svojím konaním následkom porušenia ich právnych povinností, či už k pádu stromu došlo na základe chyby, nepozornosti, nešikovnosti, nedbanlivosti atď., spôsobili na Vašom vozidle vznik škody.

V tejto súvisloti by sme radi upozornili na možnosť poistenia lesných robotníkov resp. spoločnosti, ktorá lesných pracovníkov zamestnáva, pre prípad vzniku škody v rámci výkonu ich činnosti.

Poistenie zodpovednosti za škodu kryje náhradu škody, ktorú spôsobí poistená fyzická alebo právnická osoba svojou činnosťou (ale mimo iného napr. aj prevádzkou nehnuteľnosti alebo motorového vozidla, plavidla, lietadla a inými vecami, ktoré používa), a v prípade právnickej osoby prevádzkovaním obchodu, výroby, alebo inej živnosti, a tiež výrobkami, ktoré poistený vyrába a predáva.

 

Ak takéto poistenie lesní pracovníci ani ich zamestnávateľnemali uzavreté, domáhať škody sa musíte voči spoločnosti, ktoré mala s robotníkmi uzavretý pracovný pomer z titulu jej objektívnej zodpovednosti za škodu.

Povinné zmluvné poistenie

Z povinného zmluvného poistenia sa v zmysle zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov hradí len škoda, ktorú by ste spôsobili inému.

Preto v danom prípade nie je možné uhradiť Váš nárok na náhradu škody, za ktorú nie ste zodpovedný.

Ak by Vám bola priznaná určitá miera zavinenia voči autu poškodenému kameňom, v súlade s § 4 ods. 5 zákona o povinnom zmluvnom poistení platí, ak ide o škodu spôsobenú prevádzkou tuzemského motorového vozidla na území iného členského štátu Európskej únie, poškodenému sa poskytne poistné plnenie v rozsahu poistenia zodpovednosti podľa právnych predpisov členského štátu, na ktorého území bola škoda spôsobená, ak sa podľa tohto zákona alebo na základe poistnej zmluvy neposkytuje poistné plnenie v širšom rozsahu.

 

Havarijné poistenie

Z Vašej otázky nie je úplne zrejmé, či ste vlastníkom poškodeného motorového vozidla Vy alebo či išlo napr. o služobné vozidlo a vlastníkom je Váš zamestnávateľ.

Túto skutočnosť zdôrazňujeme v súvislosti s možnosťou, že k vozidlu mohlo byť uzatvorené havarijné poistenie, z ktorého by mohli byť preplatené škody na aute, ktoré ste viedli Vy.

 

Trápi vás "Ako uplatniť škodu na aute?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako uplatniť škodu na aute? (Občianske právo)

Dobrý večer, chcel by som sa spýtať na nasledovnú situáciu. Mal som dopravnú nehodu v Rakúsku, pri ktorej do mňa narazil vodič z Nemecka. V policajnej správe je uvedené, že tento vodič do mňa narazil zo zadu a k činu sa priznal. Po šiestich mesiacoch mi však prišlo rozhodnutie od poisťovne, že vinníkom je iné vozidlo, a preto mi spôsobenú škodu neuhradili. Nerozumiem tomu - veď mám správu od polície a jeho priznanie. Mohli by ste mi, prosím, poradiť, ako mám postupovať? Ďakujem vám.

Odpoveď: Ako uplatniť škodu na aute?

(odpoveď odoslaná: 11.12.2018)

Dobrý deň,

ak Vám poisťovňa nedala odôvodnenie toho, prečo odmietla plniť, odporúčam ju o to písomne požiadať. Následne bude možné posúdiť, či postupovala v súlade so zákonom. Ak nie, môžete sa náhrady škody domáhať na súde. Škodu môžete vymáhať aj priamo od škodcu, pretože primárny vzťah zo spôsobenej škody je medzi Vami, ako poškodeným a škodcom. Rovnako máte možnosť obrátiť sa na Slovenskú kanceláriu poisťovateľov so žiadosťou o vyjadrenie a prípadné zjednanie nápravy.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako uplatniť škodu na aute? (Občianske právo)

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť. Moja dcéra nedávno spôsobila menšiu škodovú udalosť majiteľovi podniku, v ktorom pracovala ako brigádnik na rozvoz pizze. Musím podotknúť, že nemala podpísanú ani dohodu o pracovnej činnosti, ani zmluvu o hmotnej zodpovednosti. Išlo o poškrabanie auta, ktoré dotyčný majiteľ používa na rozvoz. Teraz tento majiteľ po dcére vyžaduje, aby spôsobenú škodu uhradila. Dal jej na výber - buď to opraviť na vlastné náklady alebo poškodenie nechať opraviť na svoje náklady a ona mu to zaplatí. Chcem sa spýtať, či v takomto prípade si dotyčný majiteľ môže uplatniť náhradu škody aj cez poisťovňu. Za skorú odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Ako uplatniť škodu na aute?

(odpoveď odoslaná: 21.06.2017)

Dobrý deň, k Vášmu prípadu zastávam nasledovný právny názor:

Majiteľ si môže uplatniť náhradu škody aj cez poisťovňu len v prípade, ak mal uzavreté havarijné poistenie. Zo zákona mu však táto povinnosť nevyplýva (zákonom je ustanovená len povinnosť mať uzavreté povinné zákonné poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu - toto zákonné poistenie ale nezahŕňa náhradu škody na vlastnom vozidle, len náhradu cudzej škody).

Skutočnosť, že nemala dcéra uzavretú dohodu o hmotnej zodpovednosti je v danom prípade právne irelevantná.

Skutočnosť, že nemala dcéra uzavretú písomnú dohodu o brigádnickej práci činnosti znamená, že medzi ňou a zamestnávateľom neexistuje pracovnoprávny vzťah. To je však v konečnom dôsledku v tomto prípade práve na škodu Vašej dcére, keďže v takom prípade bude vlastníkovi auta zodpovedať nie podľa Zákonníka práce (ktorý môže byť v tomto smere výhodnejší), ale podľa Občianskeho zákonníka.

Ak Vaša dcéra spôsobila na aute škodu porušením právnej povinnosti (ktorou je aj povinnosť počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí), zodpovedá za ňu. Podľa Občianskeho zákonníka sa uhrádza skutočná škoda, a to v peniazoch. Ak poškodený o to požiada, uhrádza sa škoda uvedením do predošlého stavu. Z Vami popísaného skutkového stavu vyplýva, že majiteľ auta dal na výber práve tieto dve možnosti aj Vašej dcére. Uvedený postup vlastníka auta možno z tohto hľadiska považovať za súladený s Občianskym zákonníkom.

Uvedené na druhej strane nič nemení na tom, že tak Vaša dcéra vykonávaním pracovnej činnosti pre zamestnávateľa a rovnako zamestnávateľ porušili neuzavretím písomnej dohody o výkone prác mimo pracovného pomeru pracovnoprávne predpisy. Na danú vec ale nemá táto skutočnosť z vyššie popísaných dôvodov vplyv.


Podotázka: Ako uplatniť škodu na aute? (Občianske právo)

Dobrý deň, požičal som si auto z autopožičovne. Mal som nehodu a autopožičovňa chce odo mňa celú náhradu škody, keďže nemá uzavretú havarijnú poistku. Je to zákonné?

Odpoveď: Ako uplatniť škodu na aute?

(odpoveď odoslaná: 09.03.2017)

Dobrý deň, rozhodujúcim je obsah zmluvy, ktorú ste uzavreli s požičovňou, ak obsahuje aj podmienky zodpovednosti za škodu na vozidle. V opačnom prípade sa uplatní zákonná úprava, v zmysle ktorej každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti.  Zodpovednosti sa zbaví ten, kto preukáže, že škodu nezavinil. Nie je zákonnou povinnosťou vlastníka vozidla uzavrieť zmluvu o havárijnom poistení. Túto skutočnosť ako aj podmienky náhrady prípadnej škody na požičanom vozidle ste si mali overiť vopred.


Trápi vás "Ako uplatniť škodu na aute?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako uplatniť škodu na aute? (Občianske právo)

Dobrý deň. Prosím Vás o radu. Poisťovňa mi odmietla uhradiť finančnú škodu spôsobenú na mojom aute, neuznali mi škodu. Môžem si v takom prípade pýtať úhradu za opravu auta priamo od vinníka nehody, ktorý ju spôsobil? Neviem, ako postupovať ďalej. Ďakujem.

Odpoveď: Ako uplatniť škodu na aute?

(odpoveď odoslaná: 04.01.2017)

Dobrý deň,

podľa § 823 Občianskeho zákonníka Z poistenia zodpovednosti za škody má poistený právo, aby v prípade poistnej udalosti poistiteľ za neho nahradil podľa poistných podmienok škodu, za ktorú poistený zodpovedá. Teoreticky by síce bolo možné domáhať sa zaplatenia škody aj od škodcu samotného, avšak domnievam sa, že by sa svojej povinnosti vyhýbal. Pokiaľ Vám poisťovňa odmietla uhradiť škodu za poisteného, môžete sa domáhať jej úhrady na súde.

Nepoznám síce skutkový stav Vašej veci, avšak v prípade, ak poisťovňa odmietla uhradiť celú škodu (napr. po oprave v servise) s odôvodnením, že sa dôsledkom opravy auto zhodnotilo, pretože sú v ňom nové súčiastky, dovoľujem si uviesť, že na takéto konanie nemá právo. Ústavný súd ČR už dávnejšie vyslovil názor, že aj keď sa do auta dajú nové súčiastky, nespôsobí to, že sa auto zhodnotí, ale naopak, dôjde k zníženiu jeho trhovej hodnoty. Okrem toho opravou došlo k zníženiu  hodnoty Vášho majetku, a teda ku škode, a preto máte nárok na jej náhradu.


Podotázka: Ako uplatniť škodu na aute? (Občianske právo)

Dobrý deň, potreboval by som sa poradiť ohľadom môjho problému. Približne pred dvoma mesiacmi sme s kamarátom išli mojím autom. Kamarát šoféroval a nabúral mi auto. Sľúbil mi, že auto opraví do pôvodného stavu, no zatiaľ sa škoda opravila iba čiastočne a teraz sa vyhovára. Pochybujem, že dá opraviť aj zvyšnú časť auta. Pri nehode nás nekontrolovala polícia, boli sme ošetrení len zdravotníkmi. Škoda na aute je približne 2000 €. Auto je poistené, no nemám havarijnú poistku. Mám nárok na náhradu škody aj úradnou cestou? Ďakujem.

Odpoveď: Ako uplatniť škodu na aute?

(odpoveď odoslaná: 27.10.2015)

Dobrý deň, áno, nárok na náhradu škody máte. Odporúčam nasledovný postup: Dajte mu podpísať uznanie dlhu, ktoré si zadarmo stiahnete odtiaľto: uznanie dlhu. Potom bude vymáhanie jednoduchšie.

Ak to nepodpíše, bude potrebné riešiť vec súdnou cestou. Výška škody sa stanoví odhadom prípadne znaleckým posudkom. 

S vymožením pohľadávky Vám môžeme pomôcť.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Ako uplatniť škodu na aute? (Občianske právo)

Môže mi poisťovňa ako poškodenému odrátať amortizáciu z opravy vozidla? Ďakujem.

Odpoveď: Ako uplatniť škodu na aute?

(odpoveď odoslaná: 28.02.2015)

Dobrý deň. V prípadoch škody na motorovom vozidle poisťovne často argumentujú tým, že opravou staršieho vozidla novými súčiastkami sa vozidlo de facto zhodnotilo. Je nutné povedať, že donedávna a často aj teraz sa s takouto argumentáciou stotožňujú aj súdy. Takáto prax sa však už pomaly začína meniť a poškodení, ktorí sa od poisťovne domáhajú plnenia vo výške zodpovedajúcej skutočným nákladom na opravu vozidla (t.j. náklady na opravu nezníženú o amortizáciu), môžu byť v konaní pred súdom úspešní. Okresný súd Bratislava II vo svojom rozsudkom vo veci sp.zn. 8C/320/2007 uviedol, že „...aj na Slovensku je notoricky známe, že havarované auto po oprave nahradením poškodených dielov novými nezhodnocuje svoju cenu na trhu, naopak“.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako uplatniť škodu na aute?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava