Ako sa brániť pri krádeži obchodnej značky?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Obchodné právo, Banskobystrický
Odpovedá: Advokát (ll)
Odpovedané dňa: 12. 8. 2017

Otázka: Ako sa brániť pri krádeži obchodnej značky?

Dobrý deň, od 1. 1. 2015 som si založila živnosť s názvom Lucia K. - LuckyOne. Živnosť je na výrobu odevov vlastnej značka LuckyOne. Potrebovala som www stránku a e-shop. Oslovila som firmu v Bytči EDMAX s.r.o. a požiadala o spoluprácu. Už pri prvom kontakte som povedala aký mám zámer. V 5. 2015 som odsúhlasila cenovú ponuku za vypracovanie, kde bolo uvedené, že firma zaregistruje doménu v mojom mene. Postupne som uhradila cca 1600 EUR. Všetko som platila z firemného účtu. V 2. 2017 mi majiteľ firmy oznámil, že konci hosting pre doménu, a že konci so mnou spoluprácu (stránka stále nebola dokončená a on nebol schopný to urobiť). Neodovzdal mi data a zrušením hostingu som prišla o akúkoľvek možnosť spravovať moju stránku. Naviac mi oznámil, že doménu som si údajne len prenajímala, a že je zaregistrovaná na jeho meno. Výsledok: - ukradnutá doména mojej značky - zaplatila som cca 1600 EUR a nemám žiadne data - 3 roky straty v podnikaní Podala som trestne oznámenie za podvod, ale bolo zamietnuté, že mám spor riešiť v občiansko-správnom konaní. Zistila som, že majiteľ firmy podal žiadosť o registráciu ochrannej známky LuckyOne a plánuje na mňa podať trestne oznámenie, že neoprávnene používam LuckyOne, ktoré mi ukradol. Mám 26 rokov. Prosím o akúkoľvek pomoc a radu ako postupovať. Som z Banskej Bystrice. Mám k dispozícii všetky potrebné doklady. Cenovú ponuku, faktúry, emailovú komunikáciu. Vopred ďakujem Lucia.

Odpoveď: Ako sa brániť pri krádeži obchodnej značky?

Dobrý deň. K Vašej otázke uvádzame nasledovné stanovisko:

 

Konanie o zápis ochrannej známky

Práva a povinnosti súvisiace s právnou ochranou ochranných známok a konania vo veciach ochranných známok pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) upravuje zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len ,,zákon o ochranných známkach“).

 

V súlade s § 34 ods. 1 Zákona o ochranných známkach platí, že o zápis ochrannej známky do registra sa žiada prihláškou podanou na úrade.

 

Ust. § 28 ods. 1 Zákona o ochranných známkach stanovuje úradu povinnosť v konaní o zápise ochrannej známky do registra preskúmať, či prihláška spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom.

 

Pripomienky proti zápisu označenia do registra

 

V zmysle § 29 ods. 1 Zákona o ochranných známkach môže každý až do zápisu označenia do registra podať písomné pripomienky proti zápisu označenia do registra z dôvodov podľa § 5 alebo 6; na pripomienky úrad prihliadne pri rozhodovaní o zápise označenia do registra.

 

Osoba, ktorá podala pripomienky, nie je účastníkom konania o prihláške ochrannej známky.

 

Ust. § 5 zákona písm. l) o ochranných známkach stanovuje, že úrad do registra nezapíše označenie, ktoré je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

 

Pre úplnosť dopĺňame aj ust. § 6 zákona o ochranných známkach, podľa ktorého sa do registra nezapíše označenie, ak je zhodné so staršou ochrannou známkou iného prihlasovateľa alebo majiteľa pre zhodné tovary alebo služby; to neplatí ak prihlasovateľ alebo majiteľ zhodnej staršej ochrannej známky udelí písomný súhlas na zápis označenia ako ochrannej známky.

 

V súlade s § 28 ods. 3 Zákona o ochranných známkach platí, že ak označenie nie je spôsobilé na zápis podľa § 5 alebo 6, úrad prihlášku zamietne.

 

Pred rozhodnutím o zamietnutí prihlášky úrad musí umožniť prihlasovateľovi vyjadriť sa k dôvodom, na ktorých základe sa má prihláška zamietnuť.

 

Námietky proti zápisu označenia do registra

Ust. § 28 ods. 5 Zákona o ochranných známkach stanovuje úradu v prípade, ak konanie o prihláške nebolo zastavené alebo ak prihláška nebola zamietnutá podľa odseku 3, aby prihlášku zverejnil vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“).

 

Podľa § 30 Zákona o ochranných známkach môže po zverejnení prihlášky vo vestníku namietateľ v lehote troch mesiacov od tohto zverejnenia podať námietky z dôvodov podľa § 7.

 

Námietky musia byť odôvodnené a doložené dôkazmi. Na doplnenie a rozšírenie námietok a na dôkazy predložené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

 

Námietky môžu byť v zmysle § 7 písm i) Zákona o ochranných známkach podané mimo iného osobou, ktorej práva k autorskému dielu by použitím tohto označenia mohli byť dotknuté, ak bolo dielo vytvorené pred dňom podania prihlášky.

 

Po podaní námietok úrad v súlade s § 30 ods. 2 Zákona o ochranných známkach upovedomí o námietkach prihlasovateľa a vyzve ho, aby sa k nim v určenej lehote vyjadril.

 

Ak sa prihlasovateľ k námietkam nevyjadrí v lehote podľa odseku 2, úrad konanie o prihláške v rozsahu podaných námietok zastaví.

 

Na tento následok musí úrad prihlasovateľa vo výzve na vyjadrenie k námietkam upozorniť. Rozhodnutie o zastavení konania o prihláške úrad doručí prihlasovateľovi a namietateľovi.

 

Ak sa prihasovateľ k námietkám vyjadril, v súlade s § 32 ods. 1 Zákona o ochranných známkach úrad, na základe námietok, ku ktorým sa prihlasovateľ vyjadril, preskúma, či zápisu označenia do registra nebráni niektorý z uplatnených dôvodov podľa § 7.

 

Podľa § 32 ods. 2 Zákona o ochranných známkach platí, že ak úrad v konaní o námietkach zistí, že zápisu označenia do registra bráni niektorý z dôvodov uplatnených podľa § 7, prihlášku zamietne. Ak sa dôvody na zamietnutie prihlášky týkajú len určitej časti tovarov alebo služieb, úrad prihlášku zamietne len pre tieto tovary alebo služby.

 

Pre úplnosť dopĺňame ust. § 32 ods. 3 Zákona o ochranných známkach, podľa ktorého ak úrad v konaní o námietkach nezistí existenciu dôvodov uplatnených podľa § 7, námietky zamietne a ochrannú známku zapíše do registra.

 

Zrušenie ochrannej známky

Po zapísaní ochrannej známky do registra máte stále možnosť požiadať o zrušenie ochrannej známky.

 

V súlade s 34 ods. 2 písm. c) Zákona o ochranných známkach platí, že úrad na návrh dotknutej osoby zruší ochrannú známku na základe súdneho rozhodnutia, podľa ktorého ochranná známka zasahuje do starších práv na autorské dielo.

 

Takýto návrh na zrušenie ochrannej známky musí byť v súlade s § 34 ods. 3 Zákona o ochranných známkach podaný v lehote šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti súdneho rozhodnutia.

 

Zrušenie ochrannej známky je v súlade s § 34 ods. 5 Zákona o ochranných známkach účinné odo dňa podania návrhu na jej zrušenie.

 

Vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú

V súlade s § 35 ods. 3 Zákona o ochranných známkach vyhlási úrad ochrannú známku za neplatnú na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje.

 

Na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, sa v zmysle § 35 ods. 5 Zákona o ochranných známkach hľadí ako keby k jej zápisu do registra nedošlo.

 

Náhrada škody

Z Vami poskytnutých informácií máme za to, že ako fyzická osoba - podnikateľ ste uzatvorili s poskytovateľom služieb zmluvu o poskytovaní služieb podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, predmetom ktorej mohla byť registrácia a prevádzkovanie vlastnej domény za podmienok špecifikovaných v tejto zmluve alebo len prevádzkovanie Vašej webovej stránky (webhostnig) na serveri.

 

Špecifikácia predmetu a rozsahu poskytovaných služieb vyplýva z obsahu zmluvy, ktorú ste uzatvorili s poskytovateľom služieb.

 

Nakoľko pre správne právne posúdenie veci je nevyhnutné vychádzať z obsahu zmluvy, ktorou nedisponujeme, odporúčame, aby ste sa obrátili na advokáta, ktorý po predložení zmluvy bude vedieť zaujať komplexné právne stanovisko v danej veci a to nielen vo vzťahu k možnému porušeniu prípadných povinností poskytovateľom splniť svoj záväzok riadne a včas, ale aj vo vzťahu k možnému uplatneniu nárokov z porušenia práva na ochranu osobných údajov.

Na základe uvedeného je dôvodné predpokladať, že nečinnosťou spoločnosti, prípadne porušením zmluvných povinnosti plniť riadne a včas svoj záväzok, mohlo na Vašej strane dôjsť k vzniku škody vo výške 1600 eur.

 

V tejto súvislosti máte právo obrátiť sa na súd o náhradu škody, ktorá Vám vznikla neplnením zmluvnej povinnosti podľa ust. § 373 Obchodného zákonníka.

 

Všeobecná zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením povinnosti poskytovateľom je upravená v ust. § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. Zodpovednosť za škodu je objektívna a na vznik zodpovednosti musia byť splnené nasledujúce podmienky:

· vznik škody,

· porušenie povinnosti

· príčinnú súvislosť medzi vznikom škody a porušením povinnosti.

Uvedené podmienky musia byť splnené kumulatívne, t.j.súčasne. .

 

Dovoľte nám však podotknúť, že nakoľko voči Vám bolo ešte aj podané trestné oznámenie, odporúčame Vám obrátiť sa na advokáta, ktorý celý Váš prípad podrobne prešetrí a bude Vás zastupovať v občianskoprávnom a trestnom konaní a zároveň Vám pomôže účinne sa brániť proti zápisu označenia LuckyOne do registra v prospech majiteľa spoločnosti EDMAX s.r.o. Kontaktujte nás a my Vám odporučíme advokáta vo Vašom meste, ktorý Vás bude v konaní zastupovať. 

 

Porušovanie práv k ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobku a obchodnému menu

Pre úplnosť si dovoľujeme ešte poukázať na terstný čin porušovania práv k ochrannej známke, označenia pôvodu výrobku a obchodnému menu.

 

V zmysle § 281 ods. 1 a ods. 2 písm.b ) zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona platí, že kto na dosiahnutie hospodárskeho prospechu neoprávnene použije označenie zhodné alebo zameniteľné s obchodným menom alebo názvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Ako sa brániť pri krádeži obchodnej značky? (Obchodné právo)

Ďakuje za vyčerpávajúcu odpoveď. Ak je to možné pošlite mi kontakt na právnika v B. Bystrici alebo v okolí Žiliny Kopečná.

Odpoveď: Ako sa brániť pri krádeži obchodnej značky?

Odpovedá: Advokát (ll) (odpoveď odoslaná: 31.08.2017)

Dobrý deň. Kontaktujte prosím telefonicky našu advokátsku kanceláriu, poskytneme Vám všetky informácie. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Položením otázky advokátovi v bezplatnej právnej poradni beriete na vedomie, že Vaša otázka môže zostať nezodpovedaná, najmä, ak nejde o jednoduchú právnu radu alebo v prípade pracovnej zaneprázdnenosti advokáta.

V platenej online právnej poradni advokát odpovie na každú otázku, ak je možné otázku zodpovedať. Po položení otázky Vám oznámime, koľko stojí odpoveď odborníka (advokáta). Odpoveď Vám odošleme v priebehu niekoľkých hodín od úhrady odmeny.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk