Máte
otázku?

Ako postupovať keď disponujem novým závetom?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Banská Bystrica

Otázka: Ako postupovať keď disponujem novým závetom?

Dobrý deň. Dňa 14. 7. 2017 prebehlo dedičské konanie po mojej nebohej dcére, ktorá bola slobodná a bezdetná. Zomrela v nemocnici, kde mi bolo umožnené byť s ňou posledný týždeň nonstop. V nemocnici napísala závet a odovzdala mi dva závety. Až dnes, keď dedičské konanie už prebehlo, som si všimla, že určitá časť závetu je zmenená. Neupozornila ma na to, ale je to v súlade s jej prianím. Závet bol na počítači a podpísaný za prítomnosti dvoch svedkov. Oba majú rôzne dátumy, rozdiel je jeden deň: prvý bol napísaný 16. 4. 2017 a druhý 17. 4. 2017. Týkajú sa finančnej hotovosti: zostatkov na jej bežných účtoch, stavebného sporenia a II. A III. piliera dôchodkového sporenia vedeného v banke. V druhom závete urobila zmenu a tieto prostriedky nezanechala zákonným dedičom (matka, otec), ale určila za dediča svojho synovca. Jej prianím bolo, aby jej otec, ktorý 20 rokov neprejavil o ňu žiaden záujem a v čase štúdií neprispieval výživným, nededil z jej majetku. Napriek tomu, že súdom mal vymeranú výšku výživného, ani jeden mesiac jej na výživu neprispel. Neprispel ani na dcérin pohreb a nezúčastnil sa uloženia urny do hrobu, pretože ho to nezaujímalo. Prosím Vás o radu, ako teraz postupovať. Ďakujem Vám za odpoveď a prajem Vám krásny zvyšok dňa.

Odpoveď: Ako postupovať keď disponujem novým závetom?

Dobrý deň. Podľa obsahu Vašej otázky sa domnievame, že dedičské konanie po Vašej dcére bolo ukončené s tým, že v dedičskom konaní notárovi nebol predložený v poradí druhý závet poručiteľky spísaný v prítomnosti dvoch svedkov dňa 17.04.2017, ktorým za závetného dediča finančnej hotovosti a to zostatkov na jej bežných účtoch a stavebného sporenia, II. a III. piliera dôchodkového sporenia určila svojho synovca.

 

V dôsledku nepredloženia tohto závetu v dedičskom konaní závetný dedič, synovec Vašej dcéry, vôbec nededil a vyššie uvedené finančné prostriedky nadobudli dedičia zo zákona, t.j. rodičia poručiteľky v rozpore s prejavom jej vôle podľa obsahu tejto časti závetu zo dňa 17.04.2017.

 

Problematiku nadobúdania dedičstva po pozostalom upravuje § 460 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka (ďalej len „Občiansky zákonník“).

 

V súlade s § 461 ods. 1 Občianskeho zákonníka platí, že sa dedí zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov.

 

§ 461 ods. 2 Občiankeho zákonníka stanovuje, že ak nenadobudne dedičstvo dedič zo závetu, nastupujú namiesto neho dedičia zo zákona. Ak sa nadobudne zo závetu len časť dedičstva, nadobúdajú zvyšujúcu časť dedičia zo zákona.

 

Dedenie zo závetu

Podľa § 476 ods. 1 Občianskeho zákonníka platí, že poručiteľ môže závet buď napísať vlastnou rukou, alebo ho zriadiť v inej písomnej forme za účasti svedkov alebo vo forme notárskej zápisnice.

 

Základné náležitosti závetu sú stanovené v § 476 ods. 2 Občianskeho zákonníka a síce v každom závete musí byť uvedený deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný, inak je neplatný.

 

V zmysle § 476b Občianskeho zákonníka platí, že závet, ktorý poručiteľ nenapísal vlastnou rukou, musí vlastnou rukou podpísať a pred dvoma svedkami súčasne prítomnými výslovne prejaviť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Svedkovia sa musia na závet podpísať.

 

Dopĺňame, že v súlade s § 476e môžu byť svedkami iba osoby, ktoré sú spôsobilé na právne úkony. Svedkami nemôžu byť nevidomé, nepočujúce, nemé osoby, tie, ktoré nepoznajú jazyk, v ktorom sa prejav vôle robí, a osoby, ktoré majú podľa závetu dediť.

 

Podľa § 476f Občianskeho zákonníka závetom povolaný, ani zákonný dedič a osoby im blízke nemôžu pri vyhotovovaní závetu pôsobiť ako úradné osoby, svedkovia, pisatelia, tlmočníci alebo predčitatelia.

 

Ust. § 477 Občianskeho zákonníka hovorí, že v závete poručiteľ ustanoví dedičov, prípadne určí ich podiely alebo veci a práva, ktoré im majú pripadnúť. Ak nie sú podiely viacerých dedičov v závete určené, platí, že podiely sú rovnaké.

 

Neopomenuteľní dedičia

Podľa ustanovenia § 479 Občianskeho zákonníka, za neopomenuteľných dedičov sa považujú len potomkovia poručiteľa, ktorí musia zdediť aspoň zákonom stanovený zákonný podiel na dedičstve pokiaľ ich poručiteľ počas života nevydedil, tak, že maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov“.

 

Podľa § 485 ods. 1 Občianskeho zákonníka ak sa po prejednaní dedičstva zistí, že oprávneným dedičom je niekto iný, je povinný ten, kto dedičstvo nadobudol, vydať oprávnenému dedičovi majetok, ktorý z dedičstva má, podľa zásad o bezdôvodnom obohatení tak, aby nemal majetkový prospech na ujmu pravého dediča.

 

Čo sa týka skutočnosti, že Vaša dcéra napísala dva závety, podľa § 480 Občianskeho zákonníka platí, že závet sa zrušuje neskorším platným závetom, pokiaľ popri ňom nemôže obstáť, alebo odvolaním závetu; odvolanie musí mať formu, aká je potrebná pre závet.

 

Z nám dostupných informácii vyplývajúcich z Vašej otázky predpokladáme, že spísaním nového závetu dňa 17.04.2017 mohlo dôjsť k zrušeniu pôvodného závetu zo dňa 16.04.2017.

 

Podľa obsahu nového závetu bol za závetného dediča povolaný aj synovec Vašej nebohej dcéry v časti týkajúcej sa dedenia zostatkov finančných prostriedkov na účtoch poručiteľky existujúcich ku dňu jej smrti.

 

V dedičskom konaní vedenom po Vašej dcére, jej synovec mal mať postavenie oprávneného dediča k tejto časti dedičstva po Vašej dcére.

Pri dedení zo závetu sa maloletým potomkom musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich zákonného dedičského podielu.

Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný.

Ak otec poručiteľky nadobudol titulom dedenia zo zákona časť finančných prostriedkov uložených na príslušných bankových účtoch poručiteľky a to len z dôvodu, že oprávnený, závetný dedič, jej synovec nebol účastníkom dedičského konania, je povinný vydať mu ako oprávnenému dedičovi majetok, ktorý z dedičstva nadobudol v súlade s ust. § 485 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

Ak podľa platného závetu, mal Váš synove byť účastníkom dedičského konania a nebol, tak v tom prípade 

existujú dve alternatívy riešenia.

Prvou je podanie návrhu na obnovu dedičského konania podľa § 397 a nasledujúcich ustanovení Civilného sporového poriadku. Návrh na obnovu dedičského konania musí podať do troch mesiacov, odkedy sa Váš synovec dozvedel o tom, že dedičské konanie prebehlo bez neho, najneskôr do troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve. Návrh je potrebné podať na súde, ktorý prejednával dedičstvo.

 

Do úvahy prichádza aj druhá alternatíva – domáhať sa vydania vášho dedičského podielu od ostatných dedičov podľa § 485 Občianskeho zákonníka, ktorý upravuje ochranu oprávneného dediča.

 

Zdôrazňujeme, že Váš synovec má právo uplatniť svoj nárok na vydanie dedičstva nadobudnutého neoprávneným dedičom v trojročnej premlčacej lehote, ktorej začiatok plynie od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa dedičské konanie skončilo.

 

Otec ako nepravý dedič má však právo, aby mu oprávnený dedič nahradil náklady, ktoré na majetok z dedičstva vynaložil.

 

Ak však otec by vedel alebo mohol vedieť, že oprávneným dedičom je niekto iný, má právo len na náhradu nevyhnutných nákladov a bol by povinný oprávnenému dedičovi okrem dedičstva vydať i jeho úžitky, v danom prípade spolu s úrokmi.

 

V prípade ak dedičské konanie po Vašej dcére skončilo odporúčame, aby synovec Vašej nebohej dcéry, ako oprávnený dedič, uplatnil svoje právo na vydanie dedičstva proti otcovi Vašej dcéry v zákonom stanovenej lehote.

 

Pre úplnosť veci uvádzame, že pokiaľ by však dedičské konanie nebolo právoplatne skončené, je potrebné notárovi predložiť závet Vašej dcéry zo dňa 17.4. 2017 za účelom pribratia oprávneného dediča, synovca Vašej dcéry, za účastníka dedičského konania.

 

Vymáhanie výživného v exekučnom konaní

Rozsudok, ktorým súd zaviaže rodiča, ktorý nemá dieťa v osobnej starostlivosti, prispieť na jeho výživu je zároveň právoplatným a vykonateľným exekučným titulom v zmysle ust. § 45 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z., Exekučného poriadku (ďalej len „Exekučný poriadok“).

 

Na základe tohto rozhodnutia má oprávnený rodič, alebo aj plnoleté dieťa právo podľa § 48 ods. 2 Exekučného poriadku právo podať návrh na vykonanie exekúcie.

 

Ak ste teda ešte počas života Vašej dcéry Vy, alebo vaša dcéra podali návrh na vykonanie exekúcie pre vymoženie výživného a exekučné konanie stále prebieha tak v tom prípade, by ste túto skutočnosť mali uviesť v dedičskom konaní ako pohľadávku poručiteľa voči jej otcovi.

 

Zmena účastníkov konania po vydaní poverenia na vykonanie exekúcie

V zmysle § 37 Exekučného poriadku platí, že ak po vydaní poverenia na vykonanie exekúcie nastane skutočnosť, na základe ktorej dochádza k prevodu alebo prechodu práv alebo povinností vyplývajúcich z exekučného titulu, sú účastníci konania povinní bezodkladne túto skutočnosť oznámiť exekútorovi a jej vznik doložiť.

 

Pri splnení vyššie uvedených podmienok preto odporúčame kontaktovať súdneho exekútora a oznámiť mu, že Vaša dcéra zomrela so zistením aktuálnej výšky pohľadávky výživného poručiteľa (t.j. výšku aktuálneho dlhu otca na výživnom), ktorá bude predmetom dedenia. Zdôrazňujeme, že prípadný nárok Vašej dcéry na výživné voči otcovi by zanikol ku dňu jej smrti podľa ust. § 579 ods. 2 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého smrťou veriteľa právo zanikne, ak bolo obmedzené len na jeho osobu.

Trápi vás "Ako postupovať keď disponujem novým závetom?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako postupovať keď disponujem novým závetom?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.