Máte
otázku?

Ako mám dospelého syna vysťahovať?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banská Bystrica

Otázka: Ako mám dospelého syna vysťahovať?

Dobrý deň. Mám 39-ročného slobodného syna, ktorý žije so mnou a s manželom v jednom byte. Oba máme zdravotné problémy. Syn je zamestnaný, no neprispieva ani na byt, ani na stravu. Čo zarobí, prepije a prefajčí, a navyše sa aj drzo správa. Doslova je príživníkom. Prosím o radu, ako by som ho mohla donútiť prispievať do domácnosti alebo sa odsťahovať. Ďakujem za odpoveď a radu.

Odpoveď: Ako mám dospelého syna vysťahovať?

Dobrý deň. Pri našej odpovedi vychádzame z predpokladu, že Váš syn nemá k bytu žiadne vlastnícke práva a je len užívateľom predmetného bytu.

 

Súčasná právna úprava Vám, ako vlastníkom bytu, poskytuje viaceré právne možnosti ochrany vlastníckeho práva a to v oblasti civilnoprávnej ako aj trestnoprávnej.

 

A. Civilnoprávne prostriedky právnej ochrany vlastníckeho práva

V zmysle § 123 zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka ste vy ako vlastníci bytu oprávnení v medziach zákona svoj byt držať, užívať a nakladať s ním, t.j. v danom prípade aj rozhodovať o tom, či Váš plnoletý syn, ktorý je zamestnaný a má vlastný príjem bude alebo nebude bývať spolu s Vami v spoločnej domácnosti.

 

Právo užívania bytu, ktorý vlastníte spolu so svojim manželom, vyplýva Vášmu synovi z existujúcich rodinnoprávnych vzťahov ako aj zo skutočnosti, že Váš syn je v byte prihlásený na trvalý pobyt.

 

Právo na peňažné plnenie

Z dôvodu, že Vás syn je plnoletý a má vlastný príjem, ako užívateľ predmetného bytu, je povinný podieľať sa na úhradách za poskytnuté služby spojené s užívaním bytu, nakoľko jedným z kritérii pre stanovenie výšky mesačného predpisu platieb za byt je aj počet nahlásených isôb žijúcich v byte.

 

Preto ak Váš syn dodané služby v byte reálne užíva, a na ich úhrade sa žiadnym spôsobom nepodieľa, zaplatením mesačných preddavkov za plnenia/služby spojené s užívaním bytu v plnej výške Vami ako rodičmi a vlastníkmi bytu, na strane Vášho syna dochádza k bezdôvodnému obohateniu na úkor Vášho majetku podľa ust. § 454 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.

 

Podľa ust. § 454 Občianskeho zákonníka sa bezdôvodne ohohatí aj ten, za koho sa plnilo, čo podľa práva mal plniť sám. Uvedené ustanovenie v spojení s ust. § 451 ods. 1 Občianskeho zzákonníka Vám umožňuje uplatniť proti synovi právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia a to mimosúdne alebo súdnou cestou. Zdôrazňuje, že Vaše právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa podľa § 107 ods. 1 Občianskeho zákonníka premlčuje za dva roky, v danom prípade odo dňa, kedy ste sa dozvedeli, že poplatky za byt platíte aj za svojho syna a teda, že práve Váš syn sa obohacuje na Váš úkor.

 

V prípade, ak na základe Vašej výzvy Vás syn odmietne dobrovoľne prispievať na úhrade poplatkov spojených s užívaním bytu, jednou z možností je právo domáhať sa súdnej ochrany žalobou na súde o peňažné plnenie (vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia) za obdobie 2 rokov rokov spätne, teda pred podaním žaloby na súde.

 

Odhlásenie z trvalého pobytu

Ďalšou z právne akceptovateľných možností ochrany vlastníckeho práva je právo podať na príslušnej ohlasovni pobytu návrh na zrušenie trvalého pobytu Vášho syna postupom podľa ust. § 7 ods. 1 písm. f/ zákona č. 496/2008 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v platnom znení.

 

Podľa ust. 7 ods. 1 písm.f) zákona č. 496/2008 Z.z. ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti alebo nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu.

 

Nakoľko ide o Vášho syna, ktorý je plnoletý, má vlastný príjem a dokáže sa o seba postarať sám oporúčame vyzvať ho, aby začal dobrovoľne prispievať na úhradu platieb za byt, inak ako vlastníci bytu máte právo podať návrh na zrušenie záznamu z jeho trvalom pobyte vo Vašom byte. Ak po zrušení trvalého pobytu sa Váš syn neprihlási k novému trvalému pobytu na inom mieste, ako miesto jeho trvalého pobytu bude uvedená iba obec pobytu v súlade s ust. § 5 zákona č. 496/2008 Z.z.

 

Vypratanie

Dňom zrušenia záznamu o trvalom pobyte, tak ďalšie užívanie Vášho bytu zo strany Vášho syna je bez právneho dôvodu. Na Vašu výzvu je povinný sa z bytu vysťahovať v lehote, ktorú mu určíte. Ak sa Váš syn po zrušení jeho trvalého pobytu z Vášho bytu odmietne dobrovoľne vysťahovať, ste oprávnení proti synovi uplatniť v súdnom konaní nárok na uloženie povinnosti vysťahovať sa z predmetného bytu v súlade s ust. § 126 ods 1 Občianskeho zákonníka.

 

Podľa tohto ustanovenia platí, že vlastník má právo na ochranu proti tomu, kto do jeho vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje; najmä sa môže domáhať vydania veci (resp. vypratania nehnuteľnosti) od toho, kto mu ju neprávom zadržuje.

 

Žaloba o vypratanie nehnuteľnosti (aj bytu) je právnym prostriedkom vlastníka na ochranu svojho vlastníckeho práva.Základnými predpokladmi úspešnosti takejto žaloby sú preukázanie vlastníckeho práva žalobcu a skutočnosť, že žalovaný vec neprávom úživa, či zadržuje.

 

Rozhodnutie súdu o vyprataní nehnuteľnosti je exekučným titulom a teda ak Váš syn dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá rozhodnutie súdu máte právo ho za asistencie súdneho exekútora a polície, prípadne zástupcu Obce z nehnuteľnosti vypratať. 


B. Trestnoprávne následky ochrany vlastníckeho práva

V prípade, že napriek všetkému sa Váš syn bude vo Vašom byte naďalej ( aj po odhlásení ho z trvalého pobytu) protiprávne zdržiavať, dá sa predpokladať, že dôjde k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu neoprávneného zásahu do práva k domu, bytu alebo nebytovému priestoru

 

V zmysle § 218 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z. z., Trestného zákona, v znení: ,,Kto protiprávne obsadí alebo užíva dom alebo byt iného alebo kto oprávnenej osobe v užívaní domu alebo bytu neoprávnene bráni, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“ a Vám vnikne právo podať trestné oznámenie.

 

Oprávnenia polície

V prípade vzniku akýchkoľvek konfliktov máte právo privolať políciu. V tejto súvislosti si tiež dovolíme poukázať na oprávnenia polície podľa § 27a zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore, ktorý stanovuje, že policajt je oprávnený vykázať z bytu alebo domu alebo iného priestoru spoločne obývaného s ohrozenou osobou a aj z jeho bezprostredného okolia (ďalej len „spoločné obydlie“) osobu, u ktorej možno na základe zistených skutočností očakávať útok na život, zdravie, slobodu alebo zvlášť závažný útok na ľudskú dôstojnosť ohrozenej osoby, najmä vzhľadom na predchádzajúce takéto útoky; súčasťou vykázania zo spoločného obydlia je aj zákaz vstupu vykázanej osobe do spoločného obydlia počas 10 dní od vykázania.

 

Policajt je oprávnený vykázať zo spoločného obydlia takúto osobu aj počas jej neprítomnosti. Zdôrazňujeme však, že táto možnosť sa klasicky využíva v prípadoch iba domáceho násilia, čiže sa vyžaduje vyšší stupeň intenzity,  ako len konanie v rozpore s dobrými mravmi.

 

Trápi vás "Ako mám dospelého syna vysťahovať?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako mám dospelého syna vysťahovať? (Občianske právo)

Dobrý deň, Chcela by som sa opýtať, ako donútiť môjho syna, aby sa odsťahoval z bytu, v ktorom teraz spolu žijeme. Tento byt patrí mne a môjmu zosnulému manželovi. Dedičské konanie po manželovi ešte neprebehlo. Môj syn denne konzumuje alkohol vo veľkých množstvách, stávkuje a občas hraje automaty. Približne za týždeň až dva po výplate už nemá peniaze a nezúčastňuje się na domácich prácah. Okrem toho je veľmi drzý.

Odpoveď: Ako mám dospelého syna vysťahovať?

(odpoveď odoslaná: 18.02.2022)

Dobrý deň,
kým nebude dedičské konanie ukončené, bude sa to ťažko riešiť. Jedine, že by jeho správanie bolo také, že by Vás ohrozoval fyzicky alebo Vás psychicky týral, v takom prípade by ho bolo možné z užívania nehnuteľnosti dočasne vylúčiť. To však nie je trvalé riešenie. 

Ak dedičské konanie ešte prebieha, mali by ste sa snažiť o také ukončenie dedičského konania, že ho z jeho podielu vyplatíte, aby nemal podiel na byte. Následne po dedičskom konaní ho budete môcť z nehnuteľnosti vypratať.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako mám dospelého syna vysťahovať? (Občianske právo)

Dobrý deň, Spolu s manželom sme vlastníkmi rodinného domu. Náš starší syn, ktorý má 39 rokov, je už rok nezamestnaný - sám dal výpoveď z práce. Podľa nás má duševné problémy, ale odmieta sa liečiť. Tiež nevykazuje záujem o nájdenie novej zamestnanej pozície. Mesačne nám prispieva dohodnutou sumou 100 eur, avšak tieto peniaze rozdeľuje zo sumy 20 000 eur, ktorú sme mu poskytli rovnako ako mladšiemu synovi, aby si mohol zabezpečiť bývanie. Keďže nerieši svoj zdravotný stav, nepomáha nám doma, nekomunikuje s nami a konflikty rieši urážkami, preferovali by sme, aby sa odsťahoval a zamestnal sa. My sme už dôchodcovia. Ja stále pracujem, aby sme si mohli dovoliť napríklad vitamíny a podobne. Ďakujem za váš rad, Hela.

Odpoveď: Ako mám dospelého syna vysťahovať?

(odpoveď odoslaná: 30.07.2021)

Dobrý deň,
z otázky usudzujeme, že Vás syn nie je ani podiel. spoluvlastníkom rodinného domu. Je nezamestnaný a býva s Vami.

Aj keď Váš syn nie je vlastníkom prípadne spoluvlastníkom rodinného domu, z tohto domu, ktorý predstavuje jeho obydlie ho nemôžete vysťahovať a teda v podstate vyhodiť. Riešením je mu dať konečné ultimátum na nájdenie si vlastného bývania, na ktoré ste mu už aj prispeli a oznámiť, že ak do Vami určenej lehoty si nezabezpečí vlastné bývanie, vo veci budete musieť podať žalobu na súd o vypratanie nehnuteľnosti. Možnosťou tiež je, aby ste mu Vy ako rodičia našli nájom a aby sa do toho presťahoval. K tomuto ho však nemôžete donútiť.

Vec odporúčame riešiť v rámci rodiny zmierčou cestou, prípadne aj za pomoci druhého syna.

 

 

 


Podotázka: Ako mám dospelého syna vysťahovať? (Občianske právo)

Dobrý deň, Prosím Vás, ako môžem zrušiť trvalý pobyt svojmu synovi?

Odpoveď: Ako mám dospelého syna vysťahovať?

(odpoveď odoslaná: 12.01.2021)

Dobrý deň,
dôležité je, že syn musí byť plnoletý a nemôže byť z pohľadu zákona nezaopatreným dieťaťom. Ak sú tieto podmienky splnené, postačuje ak navštívite obecný úrad, kde na ohlasovni pobytov ako vlastník nehnuteľnosti zrušíte synovi trvalý pobyt. Následne mu bude ako trvalý pobyt zapísaná obec.


Trápi vás "Ako mám dospelého syna vysťahovať?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako mám dospelého syna vysťahovať? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som Vás poprosiť o radu ohľadom vysťahovania môjho neprispôsobivého syna a jeho partnerky z môjho rodinného domu. Po smrti mojej manželky bol dom rozdelený tak, že starší syn vlastní 1/10, mladší syn, o ktorého sa jedná, vlastní tiež 1/10 a ja vlastním zvyšných 8/10. Problém spočíva v tom, že môj syn a jeho partnerka dlhodobo nerešpektujú pravidlá, na ktoré som ich už niekoľkokrát upozorňoval. Vo veľkej miere pritom zohráva úlohu alkohol, ktorý spôsobuje najväčšie problémy v ich vzťahu. Toto všetko negatívne ovplyvňuje aj naše spolunažívanie, čo vyústi do množstva konfliktov a nedorozumení. Už som ich niekoľkokrát požiadal, aby sa odsťahovali, no bez úspechu. Tento problém sme chceli riešiť už aj s mojou, bohužiaľ, už zosnulou manželkou, no opäť bez úspechu. Vedeli by ste mi poradiť, ako by som mal ďalej postupovať, aby sa odsťahovali? Za skorú odpoveď Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Ako mám dospelého syna vysťahovať?

(odpoveď odoslaná: 18.03.2020)

Dobrý deň, vzhľadom na to, že Váš syn má tiež vlastnícke a teda aj užívacie právo k nehnuteľnosti, nie je možné túto situáciu riešiť iba žalobou o vypratanie nehnuteľnosti. Ak je situácia neúnosná a spolužitie neznesiteľné, je možné požiadať, aby ich (resp. najmä ho) súd obmedzil v užívaní spoločnej nehnuteľnosti. Na to však musí byť situácia naozaj vážna a nemôže sa jednať iba o ojedinelé excesy.  Z dlhodobého hľadiska je potrebné takéto situácie riešiť zrušením a vyporiadaním podielového spoluvlastníctva, a to takým spôsobom, že podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti zostanete iba Vy a Váš mladší syn. Ak by po zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva nehnuteľnosť nechceli vypratať, bude možné voči nim podať žalobu o vypratanie nehnuteľnosti, nakoľko už nebudú mať žiadne vlastnícke ani užívacie právo k nehnuteľnosti.


Podotázka: Ako mám dospelého syna vysťahovať? (Občianske právo)

Zabudla som uviesť, že môj otčim žije v mojom byte a účty za elektrinu chodia na jeho meno. Elektrinu tiež platí on. Momentálne neviem, či v tomto konkrétnom prípade mu môžem zrušiť trvalý pobyt a vysťahovať ho. Ďakujem.

Odpoveď: Ako mám dospelého syna vysťahovať?

(odpoveď odoslaná: 02.09.2017)

Ak nie je vlastníkom, potom je jedno, či platí elektrinu a je na neho napísaná.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako mám dospelého syna vysťahovať?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava