Zodpovednosť banky ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košický
Odpovedá: Advokátka
Odpovedané dňa: 27. 11. 2017

Otázka: Zodpovednosť banky ?

Dobrý deň, Obraciam sa na Vás v snahe zorientovať sa a pochopiť ako mám postupovať v súvislosti s nasledovným problémom. Moja 16 ročná dcéra zdedila po mojom exmanželovi sumu 16000 € ako suma, ktorá bola na jeho účte dôchodkového starobného sporenia. Ja ako jej zákonný zástupca som sa dostavila na pobočku, podpísala som žiadosť o vyplatenie danej sumy. Bohužiaľ moja dcéra, spolu so svojim priateľom plnoletým, prišli v ten istý deň do pobočky a tá istá pani pracovníčka, ktorá mala všetky kontakty na mňa, bez overenia danej skutočnosti zmenila číslo účtu, kde mali byť  peniaze zaslané. Peniaze boli zaslané na zmenené číslo účtu, ktorý si dcéra založila v Tatrabanke bez môjho vedomia. To je v danej banke možné! Tatrabanka ponúka založenie účtu aj maloletým. Bez zákonného zástupcu. Peniaze dcéra vybrala a dala ich v ten istý deň na účet svojho priateľa, ktorý si v ten istý deň založil účet v danej banke. Z daných peňazí kúpil auto na svoje meno. Po zistení daných skutočnosti som podala trestné oznámenie na dcérinho priateľa. Avšak moja dcéra nechce proti nemu vypovedať. V spoločnosti Alianz, ktorej pracovníčka pochybila, podľa môjho názoru, som podala žiadosť o prešetrenie udalosti. Ubehli 2 mesiace. Žiadna odpoveď, obrátila som sa aj na právneho zástupcu, ktorý tento problém vidí ako problematickú záležitosť. A v podstate nič sa nerieši. S pozdravom.

 

Odpoveď: Zodpovednosť banky ?

Dobrý deň,
ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :


ROZBOR OTÁZKY 

Vami položená otázka obsahuje niekoľko problémov, ktoré je vhodné riešiť.  Základná právna úprava uvedenej problematiky je obsiahnutá v ust. Obč. zákonníka, zákona o bankách  a zákona o rodine.


1./ Podľa ust.  § 7 Obč. zákonníka spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti vzniká narodením. Túto spôsobilosť má aj počaté dieťa, ak sa narodí živé. Spôsobilosť fyzickej osoby vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti (spôsobilosť na právne úkony) vzniká v plnom rozsahu plnoletosťou.
Podľa udst. § 9 zákona maloletí majú spôsobilosť len na také právne úkony, ktoré sú svojou povahou primerané rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej ich veku.  Plnoletosť sa nadobúda dovŕšením osemnásteho roku. Pred dosiahnutím tohto veku sa plnoletosť nadobúda len uzavretím manželstva. Takto nadobudnutá plnoletosť sa nestráca ani zánikom manželstva ani vyhlásením manželstva za neplatné.

2./ Zastúpenie v zmysle ust. § 23 cit. zákonníka vzniká na základe zákona alebo rozhodnutia štátneho orgánu (zákonné zastúpenie) alebo na základe dohody o plnomocenstve. Kto je zákonným zástupcom maloletého dieťaťa, upravuje Zákon o rodine.

Súčasťou rodičovských práv a povinností sú najmä 
a) sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývin maloletého dieťaťa,
b) zastupovanie maloletého dieťaťa,
c) správa majetku maloletého dieťaťa.
Rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia. Pri ich výkone sú povinní chrániť záujmy maloletého dieťaťa. Rodičovské práva a povinnosti vykonáva jeden z rodičov, ak druhý z rodičov nežije.

3./ Podľa ust. zákona o rodine  nevhodné správanie sa detí, ako aj porušovanie povinností rodičov, vyplývajúcich z ich rodičovských práv a povinností, alebo zneužívanie ich práv môže každý oznámiť orgánu sociálnoprávnej ochrany detí, obci alebo súdu. Rovnako môže každý oznámiť tomuto orgánu, obci alebo súdu skutočnosť, že rodičia nemôžu plniť povinnosti vyplývajúce z rodičovských práv a povinností.

Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd môže rozhodnúť o uložení týchto výchovných opatrení:
a) vhodným spôsobom napomenie maloleté dieťa, jeho rodičov a iné fyzické osoby, ktoré svojím správaním ohrozujú alebo narušujú jeho riadnu výchovu,
b) určí nad výchovou maloletého dieťaťa dohľad; dohľad vykonáva najmä za súčinnosti orgánu sociálnoprávnej ochrany detí, obce, školy, neštátnych subjektov a zariadenia, v ktorom je maloleté dieťa umiestnené,
c) uloží maloletému dieťaťu obmedzenie v rozsahu potrebnom na predchádzanie a zabraňovanie škodlivým vplyvom, ktoré môžu ohroziť alebo narušiť jeho priaznivý vývin; dodržiavanie uloženého obmedzenia sleduje najmä za súčinnosti obce,
d) uloží maloletému dieťaťu a jeho rodičom povinnosť podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo inému odbornému poradenstvu.

4./ V otázke uvádzate sumu 16 000 eur.

Tu platí okrem iných aj ust. § 89 odst. 4 zákona o bankách, kde je ustanovené /citujeme/ :
"Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné pri každom obchode s hodnotou najmenej 15 000 eur zisťovať vlastníctvo prostriedkov použitých klientom na vykonanie obchodu. Na účely tohto ustanovenia sa vlastníctvo prostriedkov zisťuje záväzným písomným vyhlásením klienta, v ktorom je klient povinný uviesť, či sú tieto prostriedky jeho vlastníctvom a či obchod vykonáva na vlastný účet; toto písomné vyhlásenie klienta o vlastníctve peňažných prostriedkov môže byť aj súčasťou písomnej zmluvy, ktorú banka alebo pobočka zahraničnej banky uzatvára s klientom v súvislosti s dohodnutým obchodom. Ak sú tieto prostriedky vlastníctvom inej osoby alebo ak je obchod vykonaný na účet inej osoby, vo vyhlásení je klient povinný uviesť meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak ho má pridelené, ktorej vlastníctvom sú prostriedky a na ktorej účet je obchod vykonaný; v takomto prípade je klient povinný odovzdať banke alebo pobočke zahraničnej banky aj písomný súhlas dotknutej osoby na použitie jej prostriedkov na vykonávaný obchod a na vykonanie tohto obchodu na jej účet."


Ďalej platí v zmysle cit. § 89 : Správu o záležitostiach týkajúcich sa klienta, ktoré sú predmetom bankového tajomstva, podá banka a pobočka zahraničnej banky bez súhlasu klienta len na písomné vyžiadanie napr. súdu, notárovi, orgánu činnému v trestnom konaní, daňovým orgánom, atď.


5./ Podľa všeob. obchodných podmienok Tatrabanky : Banka je oprávnená zriadiť bežný účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB pre maloletého klienta do dovŕšenia 15. roku veku na žiadosť jeho zákonného zástupcu a pre maloletého klienta od 15 rokov na jeho vlastnú žiadosť alebo žiadosť jeho zákonného zástupcu.
Zadávanie, zmenu, zrušenie oprávnenia na disponovanie s účtom maloletého klienta pre tretie osoby banka nebude akceptovať. Zákonný zástupca maloletého klienta je oprávnený samostatne požadovať všetky bankové informácie týkajúce účtu maloletého klienta. Banka sa zaväzuje osobitne citlivo posudzovať všetky úkony maloletého klienta, aby predchádzala škodlivým následkom pre maloletého klienta a/alebo jeho zákonných zástupcov. Za účelom plnenia tohto záväzku je banka oprávnená s odbornou starostlivosťou informovať  zákonných zástupcov maloletého klienta o možných škodlivých následkoch jeho konania aj bez ich žiadosti. Banka je oprávnená poskytnúť všetky bankové informácie týkajúcich sa maloletého klienta jeho zákonným zástupcom. Osobitná časť blokovanie prostriedkov klienta.

6./  V texte spomínate Alianz, zrejme sa jedná o dôchodcovskú správcovskú spoločnosť, preto sa k tejto časti nevyjadrujeme, lebo údaj nie je zrejmý.  

 

ODPORÚČANIA

1./ Podanie trestného oznámenia na priateľa Vašej dcéry, súhlas dcéra podľa nás nie je  potrebný, nakoľko došlo k disponovaniu s finančnými prostriedkami, kde k disponovaniu mohlo dôjsť len na základe Vášho súhlasu. Predmetom dokazovania by boli aj samotné okolnosti a postupnosť uvedených krokov Vašej dcéra a jej priateľa.

2./ Opatrenia vo vzťahu k dcére sme opísali vyššie v bode.

3./ Sme tiež toho názoru, že zo strany bánk došlo k porušeniu viacerých predpisov, naviac zvláštnych resp. podozrivých operácií, ktoré vzhľadom na ich rýchlosť uskutočnenia mali banky klasifikovať  ako podozrivé. Predpokladáme, že ste zrejme podali sťažnosti v bankách, ktoré je potrebné urgovať, prípadne aj podať sťažnosť na banky, ktorú budete adresovať na Národnú banku Slovenska ako dohliadajúci  orgán nad bankovníctvom. 

4./ Nevieme, aké právne kroky vykonal Váš advokát, nakoľko o týchto sa nijako nezmieňujete.  Predpokladáme, že žaloba na súd podľa ust. Obč. zákonníka a Civil. sporového poriadku bola podaná, prípadne aspoň návrh vydanie neodkladného opatrenie.

 


ZÁVER 

V prípade potreby sa môžete obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu.

Dúfame, že naša právna rada Vám pomôže.

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Zodpovednosť banky ? (Občianske právo)

Dobrý deň, prajem, chcem sa opýtať, či mám právo vymáhať nejaké odškodné od VÚB banky ak bola podaná reklamácia ohľadom poslaných peňazí (350 €) a nebola vybavená do 30 tich dni od podania reklamácie. Mali kontaktovať formou e-mailu alebo telefónom, no nestalo sa. Od tej doby som posielala na ten istý účet tu istú sumu 350 € a taktiež neprišli dotyčnej osobe-tak dneska som podal druhú reklamáciu. Dokopy som v strate už 700 € a preto ma zaujíma, či nemám na niečo nárok.

Odpoveď: Zodpovednosť banky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.06.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

1./ Nárok na odškodné podľa ust. Obč. zákonníka by ste mali v prípade, ak Vami prevádzané finančné prostriedky by neboli na účet prjímateľa platby pripísané v lehote a Vy by ste museli na tomto základe platiť úroky z omeškania prjímateľovi platby, prípadne nejakú pokutu.

2./ Neuviedli ste v otázke presnejšie o čo sa jedná, skontrolujte, či ste napísali správne číslo účtu a IBAN prijímateľa platby, teda treba overiť samotné bankové účty. Otázkou je tiež, že pokiaľ Vám boli finančné prostriedky odpísané z účtu a účet prijímateľa je napísaný správne, či tento Vám povedal pravdu, že peniaze na účet pripísané nemá, či nemá náhodou exekúciu a podobne. 

Pokiaľ je všetko v poriadku z Vašej strany je potrebné sa obrátiť na ústredie banky a žiadať vysvetlenie.

Budeme radi ak nám dáte vedieť ako ste dopadli.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk