Vrátenie dedičstva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Košický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Vrátenie dedičstva

Dobrý, chcel by som sa informovať ako mám postupovať rodičia mi darovali dom, ale s tým, že tam dožijú,  ja som si medzi tým kúpil nehnuteľnosť a im sa to nepáči, chcú, aby som darovaciu zmluvu zrušil, ale som sa dozvedel, že dom chcú darovať sestrinemu synovi. Ako mám postupovať, aby moje deti neboli vydedené.

 

Odpoveď: Vrátenie dedičstva

Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma. Darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť, a pri hnuteľnej veci, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní. Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým h r u b o    p o r u š u j e    d o b r é      m r a v y .

Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Obč. zákonník ani iný zákon nedefinuje pojem dobrých mravov, preto sa musí vychádzať z judikatúry a  z uznávaných pravidiel správania v spoločnosti, ktoré tvoria základ fundamentálneho hodnotového poriadku. Bližšie resp. podrobné pojednanie o dobrých mravoch pojednávame na tomto linku : 

http://ficek.sk/pravna-poradna/dobre-mravy-16

Čo Vám poradiť : Môžete a nemusíte s uvedeným návrhom súhlasiť.  Pokaľ Vaše správanie sa voči darcom nenapĺňa intenzitu   hrubého porušenia dobrých mravov súd návrh zamietne.
Pre budúcnosť treba vedieť /prepáčte, aj keď ste sa na uvedené nepýtal/ : V prípade dedičského konania sa Vám na Váš dedičský podiel započítava hodnota uvedeného daru - rodinného domu, .t. j. : ak predmetom dedičského konania budú aktíva Vy ako dedič budete menej dediť /§  484 Obč. zák./. 

Pokiaľ sa jedná o Vaše deti v zmysle ust. § 469  Obč. zák.  poručiteľ  môže vydediť p o t o m k a /t.j. len potom, ak

a) v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch, b) o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať, c)

bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka,

d) trvalo vedie neusporiadaný život.

Aby   prípadné vydadenie sa vzťahovalo aj na Vaše deti muselo by to byť uvedené v listine o vydedení, pre ktorú listunu platia primerane ustanovenia o závete /alografný,  holografný,  forma notár. zápisnice/ a potom možnosť  súdneho napadnutia neplatnosti vydedenia. Dôvody vydedenia musia byť uvedené, nestačí odkaz na ustanovenia zákona.

Ak by ste mal v budúcnosti problém ohľadom uvedeného problému môžete sa obrátiť na našu AK.

 

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Vrátenie dedičstva (Dedičské právo)

Mama prenajímala niektoré pozemky, jej pošta chodí k bratovi, takže teraz predlžuje prenájmy zrejme brat. Dajú sa pozemky prenajaté bratom darovať mne, ak chce mama prepísať na mňa pozemky. Rrieši sa to darovacou zmluvou? Pozemky je lepšie dostať na darovaciu zmluvu, alebo spísať závet? Ako je to s poplatkami daní za pozemky.

Odpoveď: Vrátenie dedičstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.11.2018)

Táto odpoveď sa vzťahuje iba na prevody vlastníctva podľa Občianskeho zákonníka.

V prípade, že Vaša matka stále vlastní predmetné pozemky, môže Vám Vaša matka darovať pozemky darovacou zmluvou. Darovacia zmluva musí byť pri darovaní nehnuteľností vždy písomná. Pri darovaní neplatíte žiadne dane ani poplatky. Jediný poplatok, ktorý je potrebné zaplatiť je poplatok pri návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. 

Pozemky by Vám Vaša matka mohla prenechať aj závetom. V prípade závetu, však nadobudnete dedičstvo až smrťou poručiteľa (Vašej matky), kdežto pri darovacej zmluve sa stávate vlastníkom pozemku povolením vkladu na kataster nehnuteľností a následným zápisom. V prípade závetu by však muselo dôjsť k vydedeniu Vášho brata ako neopomenuteľného dediča. Podľa ustanovení OZ: "Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona." v prípade, že by závet tomuto ustanoveniu odporoval, bol v tejto časti neplatný.

Ani v jednom prípade neplatíte poplatky ani dane z nadobudnutého majetku.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku