Rozvod a kolízny opatrovník


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Prešovský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 22. 2. 2018

Otázka: Rozvod a kolízny opatrovník

Dobrý deň. Chcem sa opýtať na to, aký logicky a právny význam ma kontrola kolízneho opatrovníka v prípade, že sa od doby kedy navrhovateľka podala žiadosť o rozvod 25. 1. 2017 samotný rozvod bol 23. 3. 2017 a ustanovená kolízna opatrovníčka v tomto časovom období nijak nekonala, dostavia sa až na samotné súdne pojednávanie kde, nielenže nepredložila žiadne výsledky šetrenia ohľadom skutočnosti kde mala zastupovať dve maloleté deti. Kontrolnú činnosť sa snažila vykonať až dnes, to jest 16. 1. 2018 po mojom odvolaní sa proti rozhodnutiu okresného súdu v zákonnej lehote ku krajskému súdu, na ktoré som čakal osem mesiacov kde krajský súd zrušil rozhodnutie okresného súdu a nariadil nové pojednávanie ohľadom úpravy styku z maloletými deťmi. Konala súdom určená kolízna opatrovníčka v tej dobe v súlade zo zákonom ?

Odpoveď: Rozvod a kolízny opatrovník

 Dobrý večer, 

na Vašu otázku uvádzame nasledovné :

Pokiaľ zamestnankyňa úradu nevykonala žiadne zisťovanie pre súdne konanie, potom jej postup nebol správny.

Len uvádzame niektoré z povinností kolízneho opatrovníka podľa § 20 a nasl. zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele :

"Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri výkone funkcie kolízneho opatrovníka dieťaťa zisťuje rodinné pomery, bytové pomery a sociálne pomery dieťaťa na účely výkonu funkcie kolízneho opatrovníka dieťaťa. Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri zisťovaní pomerov podľa prvej vety na účely výkonu funkcie kolízneho opatrovníka dieťaťa vo veciach úpravy rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu podľa osobitného predpisu zisťuje informácie o spôsobilosti obidvoch rodičov osobne vychovávať dieťa, záujem obidvoch rodičov o osobnú starostlivosť o dieťa, názory obidvoch rodičov na zaistenie potrieb dieťaťa v prípade osobnej starostlivosti o dieťa obidvomi rodičmi, a to aj vtedy, keď len jeden rodič prejaví záujem o osobnú starostlivosť o dieťa obidvomi rodičmi, a posudzuje možnosti osobnej starostlivosti o dieťa obidvomi rodičmi s prihliadnutím na záujmy dieťaťa, na zaistenie potrieb dieťaťa a na názor dieťaťa."

 

Treba uviesť, že podľa Civil. mimosporového poriadku "ak je účastníkom maloletý, ktorý je schopný vyjadriť samostatne svoj názor, súd na jeho názor prihliadne. Názor maloletého zisťuje súd spôsobom zodpovedajúcim jeho veku a vyspelosti. Podľa povahy veci zisťuje súd názor maloletého bez prítomnosti iných osôb."

 

Pritom platí, že na zisťovanie názoru dieťaťa v súdnom konaní nie je potrebný súhlas rodiča alebo inej osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa, a názor možno zisťovať aj bez prítomnosti týchto osôb. O tom, že sa bude zisťovať názor dieťaťa, musí byť však rodič alebo iná osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, informovaný.

Do zákona môžete nazrieť na stránke slov-lex.sk, kde bližšie resp. ďalšie oprávnenia kolízneho opatrovníka nájdete v ust. § 93b/ citovaného zákona - https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/305/20180101#paragraf-93b.odsek-1.pismeno-a.

 

Dúfame, že naša právna rada Vám pomôže.

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk