Máte
otázku?

Použitie paragrafu 135c pri cudzej stavbe na mojom pozemku


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Trenčín

Otázka: Použitie paragrafu 135c pri cudzej stavbe na mojom pozemku

Dobrý deň, chcel by som Vás poprosiť o právnu radu pre nasledujúci problém. V roku 2010 som kúpil majetok a budovy bývalého poľnohospodárskeho družstva, okrem jednej budovy, ktorá bola už odpredaná dávnejšie (približne v roku 2006). Všetky budovy boli postavené približne v 70. rokoch a majú svoje popisné čísla, vrátane budovy, ktorá mi nepatrí. V rámci vysporiadania pozemkov pod budovami som bol nútený kupovať pozemky od jednotlivých vlastníkov. A tak som sa stal vlastníkom pozemkov aj pod budovou, ktorá mi nepatrí. Pozemky som kupoval v priemernej cene približne 25 eur/m2. Majiteľ druhej budovy nechce pozemky kúpiť za tuto cenu a je ochotný za ne zaplatiť najviac 12 eur/m2. Navrhol som mu nájom, ale ten nie je ochotný platiť. Pre upresnenie, majiteľ v budove podniká a má tam nájomcov, ktorí rôznymi spôsobom využívajú aj moje priľahlé pozemky. Napríklad jeden z nájomcov má stavebniny a parkuje autá na mojom pozemku. Chcel by som vyriešiť tieto vzťahy, preto som navrhol, že budovu odkúpim. Majiteľ na to pristúpil, avšak cenu nadhodnotil na nereálnu sumu (približne šesťnásobok trhovej ceny). Je možné v tomto prípade použiť paragraf 135c ods. 2? Ďakujem.

Odpoveď: Použitie paragrafu 135c pri cudzej stavbe na mojom pozemku

Dobrý deň, podmienkou pre použitie § 135c Občianskeho zákonníka bude, aby išlo o stavbu, ktorá bola zriadená na cudzom pozemku, hoci na to nemal staviteľ právo. Ak právo na stavbu pozemku mal, potom nie je dôvod postupovať podľa tohto odseku. 

Ak neexistuje žiadna nájomná zmluva a vlastník stavby užíva Vašu stavbu, čo je možné jednoducho preukázať, potom máte nárok na náhradu za toto užívanie vo výške bežného nájomného - a to aj keď nemáte zmluvu. Už sme riešili niekoľko takýchto prípadov. Spätne Vám súd prizná (ak by protistrana vzniesla námietku premlčania 2 roky - obyčajne to súdy posudzujú ako bezdôvodné obohatenie, hoci som sa stretol s rozhodnutiami, že nejde o bezdôvodné obohatenie ale o náhradu za užívanie pozemku a preto premlčacia lehota by mala byť 3 roky). Rozlišovanie medzi nárokmi je dôležité len z pohľadu premlčania.

Zabrániť vstupu do nehnuteľnosti mu nemôžete, on by sa mohol domáhať svojho nároku podľa § 151o OZ (Ak nie je vlastník stavby zároveň vlastníkom priľahlého pozemku a prístup vlastníka k stavbe nemožno zabezpečiť inak, súd môže na návrh vlastníka stavby zriadiť vecné bremeno v prospech vlastníka stavby spočívajúce v práve cesty cez priľahlý pozemok.)

Taktiež parkovanie vozidiel na Vašom pozemku je neprípustné, ak s tým nesúhlasíte. 

Ak máte zájmem, pomôžeme Vám s týmto problémom.

Vytvoríte tak nátlak na vlastníka budovy, aby situáciu riešil, pretože súčasný stav mu vyhovuje.

Trápi vás "Použitie paragrafu 135c pri cudzej stavbe na mojom pozemku" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Použitie paragrafu 135c pri cudzej stavbe na mojom pozemku (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som prenajať pozemok na 99 rokov od právnickej osoby a postaviť na ňom radovú zástavbu piatich garáží. Každá garáž by mala mať svoje súpisné číslo a vlastný elektromer. Po dokončení by som chcel štyri garáže predať a jednu si ponechať. Je možné predať budovy na prenajatom pozemku? Pozemok priamo susedí s verejnou komunikáciou, takže nie je potrebné prechádzať ešte cez nejaký ďalší pozemok. Ďakujem.

Odpoveď: Použitie paragrafu 135c pri cudzej stavbe na mojom pozemku

(odpoveď odoslaná: 06.10.2021)

Dobrý deň,
v našom právnom poriadku platí zásada, ktorá zabezpečuje, že vlastník pozemku môže byť odlišný od vlastníka stavby. Preto aj v tomto prípade garáže môžete vlastniť Vy a pozemok prenajímateľ. Následne by ste mohli garáž previesť na inú osobu ako samostatnú vec. Treba však pamätať na to, že ak prevediete garáž na inú osobu, tá sa automaticky nestane nájomcom pozemku. Tým budete naďalej Vy ako pôvodný nájomca. Toto by ste následne museli riešiť s novými vlastníkmi alebo zohľadniť pri stanovení ceny za garáž.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Použitie paragrafu 135c pri cudzej stavbe na mojom pozemku (Občianske právo)

Dobrý deň. Som vlastníkom pozemku, na ktorom čiastočne vedie obecná komunikácia. Teda, pozemok pod touto cestou je v mojom vlastníctve a nie je na ňom zriadená ani ťarcha, ani vecné bremeno, ani nič iné súvisiace s touto cestou. Chcel by som sa opýtať, aké mám práva a povinnosti v tejto situácii? Je možné túto časť pozemku pod cestou prenajať obci? A existuje možnosť spätne žiadať nájomné za využívanie môjho súkromného pozemku, na ktorom je cesta? Ak áno, za aké obdobie by to bolo možné? Ďakujem.

Odpoveď: Použitie paragrafu 135c pri cudzej stavbe na mojom pozemku

(odpoveď odoslaná: 12.06.2019)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku uvádzame nasledovné :

Vo veci vlastníka cestného telesa /t.j. : vlastníkom pozemku ste Vy/ je treba zistiť komu cesta patrí v zmysle ust. zákona o pozemných komunikáciách. 

Podľa ust. § 3d/ zákona o pozemných komunikáciách platí :

"Vlastníctvo a správa pozemných komunikácií

(1) Diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I. triedy vrátane ich prejazdných úsekov cez colné priestory a obce sú vo vlastníctve štátu, ak osobitný predpis2a) neustanovuje inak. Diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I. triedy, ktorých verejným obstarávateľom je Slovenská republika na základe koncesnej zmluvy podľa osobitného predpisu2cba) (ďalej len „koncesné cesty"), sú vo vlastníctve štátu.

(2) Cesty II. triedy a III. triedy vrátane ich prejazdných úsekov cez obce sú vo vlastníctve samosprávneho kraja, ak osobitný predpis2a)neustanovuje inak. Prejazdné úseky ciest II. a III. triedy cez colné priestory sú vo vlastníctve štátu.

(3) Miestne komunikácie sú vo vlastníctve obcí. Miestne komunikácie pre cestnú nemotorovú dopravu sú vo vlastníctve štátu, samosprávneho kraja, obce alebo iných právnických osôb alebo fyzických osôb."

 

Otázka prišla z bratislavského kraja, preto pomôckou na nájdenie správcu cesty môže byť tento link : https://www.cdb.sk/sk/Vystupy-CDB/Mapy-cestnej-siete-SR/Podla-spravcov-CK.alej.

Odporúčame tiež na stránke prísl. obce, kde sa nachádza cesta zistiť či v podobných veciach boli uzatvorené zmluvy o nájme pozemkov na uvedený účel, resp. zistiť cenu nájmu /napr. okolité obce/ a predložiť správcovi cesty návrh  ceny na prenájom pozemku s tým, aby Vám predložil návrh zmluvy. 

Poznamenávame, že obvyklé nájomné je nájomným trhového charakteru, čo vyplýva aj z rozsudku NS SR, sp. zn. 5 Cdo 8/2009.

V prípade, že správca cesty nebude nijako reagovať, budete sa musieť obrátiť na súd o vydanie bezdôvodného obohatenia aj spätne 3 roky.

Podľa ust. § 107 Obč. zákonníka platí :

"1) Právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil.

(2) Najneskôr sa právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia premlčí za tri roky, a ak ide o úmyselné bezdôvodné obohatenie, za desať rokov odo dňa, keď k nemu došlo."

Nemôžete žiadať súdnou cestou nájomné a to z dôvodu, že t.č. nemáte zmluvu o nájme, teda nie je možné žalovať úhradu dlžného nájomného.


Podotázka: Použitie paragrafu 135c pri cudzej stavbe na mojom pozemku (Občianske právo)

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť, zdedili sme nehnuteľnosť, ktorá je rohovým domom cca 3 roky dozadu oproti bola postavená dvojpodlažná bytovka čo by nebol problém avšak na strane, ktorá susedí s bytovkou je cesta, cez ktorú potrebujeme prejsť, aby sme si vedeli zaparkovať auto na vlastný pozemok nakoľko parkovanie v tejto časti je problematické, problém spočíva v tom, že cesta, ktorú sme využívali roky od stavby bytovky nie je už majetkom mestskej časti ale bola daná podľa LV do vlastníctva developera, ktorý staval bytovku, po dedictve sme tohto developera oslovili na základe toho, že sme z LV vyčítali, že je majiteľom tejto komunikácie a požiadali ho o prejazd na náš pozemok. Táto komunikácia slúži pre prejazd na parkovisko ale len pre tých, ktorí si kúpili byt v bytovke, ďalej pre poštu, ktorá je v tesnej blízkosti v podstate pre kohokoľvek, kto sa na tomto pozemku zastaví a vybavuje si čo potrebuje, Majiteľ nám dal možnosť si časť cesty od neho odkúpiť avšak nevidíme dôvod, prečo by sme mali odkupovať len my časť cesty, cez ktorú by sme museli pravdepodobne strpieť prechod všetkých majiteľov bytov a developer nechce strpieť prechod cca 6 metrov na náš pozemok /len z dôvodu, že pri vyjadrovaní k stavebnému konaniu ako dotknutej osoby sme s výstavbou nesúhlasili/. Jediný prístup k nehnuteľnosti je cez bránu, ktorá je vo veľkosti braný len osoby nie auta a nieje technický možné z kapacitných dôvodov túto bránu vymeniť a zriadiť vjazd auta na pozemok cez túto bránu. Prosím teda o radu kam sa obrátiť prípadne ako dosiahnuť sprístupnenie cesty, ktorá slúži všetkým okolo idúcim ale nám ako dotknutej osoby, ktorá je vlastníkom vedľajšieho pozemku nie. Túto situáciu riešime práve preto, aby sme sa vyhli dennodemnému doťahovaniu zo susedmi, ktorí si tam kúpili síce byt a stále počúvame len to, že je to súkromný pozemok avšak nie ich a teda zriadenie vecného bremena je podstatne hlavne od samotného vlastníka tejto komunikácie. Poznámka:pri kolaudovaní cesty a stavby bola na tomto pozemku rampa, ktorá musela byť na pokyn mesta odstránená, a teda by sa dala považovať za verejnú komunikáciu. Za odpoveď ďakujem Zuzana.

Odpoveď: Použitie paragrafu 135c pri cudzej stavbe na mojom pozemku

(odpoveď odoslaná: 26.07.2017)

Dobrý deň, pokiaľ to je jediný prístup na Vašu parcelu a nedá sa tam ísť iným spôsobom, potom cestu používajte a keď by nastal problém, tak to budete riešiť súdnou cestou - zriadením vecného bremena. Bolo by vhodné, ak by ste na svojom pozemku mali stavbu (napríklad garáž), ku ktorej sa dá potom jednoducho zriadiť vecné bremeno. Odkúpenie časti pozemku (napríklad len 1/1000 čo môže byť len pár desiatok eur a možno aj menej) by tiež nebolo zlé riešenie, pretože by Vám potom už nikto nikdy nemohol zakázať vstup na tento pozemok.


Trápi vás "Použitie paragrafu 135c pri cudzej stavbe na mojom pozemku" a chcete pomôcť?

Podotázka: Použitie paragrafu 135c pri cudzej stavbe na mojom pozemku (Občianske právo)

Dobrý deň, môj syn má v pláne postaviť dom na mojom pozemku. Chcela by som sa spýtať, ako by sme mali postupovať. Je potrebný iba môj písomný súhlas alebo je nutné prepísať pozemok na katastri, prípadne ešte niečo? Mám aj dcéru, ktorá vlastní svoj byt. Je potrebné s ňou riešiť túto situáciu nejako zvlášť? Za odpoveď ďakujem vopred.

Odpoveď: Použitie paragrafu 135c pri cudzej stavbe na mojom pozemku

(odpoveď odoslaná: 27.05.2017)

Dobrý deň, odpovedí na Vašu otázku je mnoho. Závisí však na tom, čo chcete dosiahnuť. Váš syn môže na Vašom pozemku stavať i bez toho, aby bol vlastníkom nehnuteľnosti (musí však mať stavebné povolenie). Z pohľadu právnej istoty by však bolo lepšie, ak by Váš syn staval na svojom pozemku (ten mu prevediete), aby v budúcnosti medzi ním a jeho sestrou nevznikli spory o vlastnícke právo k tomuto pozemku. Po posúdení tohto postupu následne prichádza do úvahy aj vyporiadanie sa s Vašou dcérou, nakoľko Vášmu synovi darujete svoj pozemok. Ako som uviedol, postupov v tejto veci môže byť niekoľko, pričom závisí iba na tom čo presne chcete dosiahnuť, resp. aký právny stav chcete v tejto veci dosiahnuť. Pre presný postup a čo najlepšie vybavenie tejto Vašej právnej veci Vám odporúčam osobnú konzultáciu.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Použitie paragrafu 135c pri cudzej stavbe na mojom pozemku" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava