Použitie paragrafu 135c pri cudzej stavbe na mojom pozemku


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Trenčiansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 14. 11. 2015

Otázka: Použitie paragrafu 135c pri cudzej stavbe na mojom pozemku

Dobrý deň , chcel by som Vás poprosiť o právnu radu pre nasledujúci problém. V roku 2010 som kúpil majetok a budovy bývalého poľnohospodárskeho družstva okrem jednej budovy , ktorá už bola odpredaná dávnejšie (cca v roku 2006). Všetky budovy boli postavená cca v 70-rokoch a majú popisné čísla vrátane cudzej budovy. V rámci vysporiadania pozemkov pod budovami som bol nútený kupovať pozemky od jednotlivých vlastníkov v celých častiach. Tak som kúpil pozemky aj pod budovou , ktorá mi nepatrí. Ja som kupoval pozemky v spriemerovanej cene cca 25,-Eur /m2. Majiteľ druhej budovy však nechce kúpiť pozemky v tejto cene a je ochotný zaplatiť max. 12 Eur /m2. Tak som mu navrhol nájom, ale ten nie je ochotný platiť. Pre upresnenie majiteľ v budove podniká, má tam nájomcov , ktorí rôznym spôsobom využívajú aj moje priľahlé pozemky (jeden z nájomcov má stavebniny ) parkujú autá na mojom pozemku ap . Vzťahy chcem vysporiadať a navrhol som teda, že budovu odkúpim. Majiteľ na to pristúpil, avšak cenu zas veľmi nadhodnotil do nereálnej sumy (cca 6-násobok trhovej ceny). Je možné v tomto prípade použiť paragraf 135c ods.2 ? Ďakujem.

Odpoveď: Použitie paragrafu 135c pri cudzej stavbe na mojom pozemku

Dobrý deň, podmienkou pre použitie § 135c Občianskeho zákonníka bude, aby išlo o stavbu, ktorá bola zriadená na cudzom pozemku, hoci na to nemal staviteľ právo. Ak právo na stavbu pozemku mal, potom nie je dôvod postupovať podľa tohto odseku. 

Ak neexistuje žiadna nájomná zmluva a vlastník stavby užíva Vašu stavbu, čo je možné jednoducho preukázať, potom máte nárok na náhradu za toto užívanie vo výške bežného nájomného - a to aj keď nemáte zmluvu. Už sme riešili niekoľko takýchto prípadov. Spätne Vám súd prizná (ak by protistrana vzniesla námietku premlčania 2 roky - obyčajne to súdy posudzujú ako bezdôvodné obohatenie, hoci som sa stretol s rozhodnutiami, že nejde o bezdôvodné obohatenie ale o náhradu za užívanie pozemku a preto premlčacia lehota by mala byť 3 roky). Rozlišovanie medzi nárokmi je dôležité len z pohľadu premlčania.

Zabrániť vstupu do nehnuteľnosti mu nemôžete, on by sa mohol domáhať svojho nároku podľa § 151o OZ (Ak nie je vlastník stavby zároveň vlastníkom priľahlého pozemku a prístup vlastníka k stavbe nemožno zabezpečiť inak, súd môže na návrh vlastníka stavby zriadiť vecné bremeno v prospech vlastníka stavby spočívajúce v práve cesty cez priľahlý pozemok.)

Taktiež parkovanie vozidiel na Vašom pozemku je neprípustné, ak s tým nesúhlasíte. 

Ak máte zájmem, pomôžeme Vám s týmto problémom.

Vytvoríte tak nátlak na vlastníka budovy, aby situáciu riešil, pretože súčasný stav mu vyhovuje.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Použitie paragrafu 135c pri cudzej stavbe na mojom pozemku (Občianske právo)

Dobrý deň. Som vlastníkom pozemku. Cez časť pozemku vedie obecná komunikácia, teda pozemok pod touto cestou je môj a nie je zriadená ani ťarcha ani vecné bremeno ani nič vo veci tejto cesty. Aké mám práva a povinnosti? Je možné prenajať obci túto časť pozemku pod cestou? A za aké obdobie spätne by bolo možné ( ak je to možné) žiadať nájomné za využívanie môjho súkromného pozemku, na ktorom je cesta. Ďakujem.

Odpoveď: Použitie paragrafu 135c pri cudzej stavbe na mojom pozemku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.06.2019)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku uvádzame nasledovné :

Vo veci vlastníka cestného telesa /t.j. : vlastníkom pozemku ste Vy/ je treba zistiť komu cesta patrí v zmysle ust. zákona o pozemných komunikáciách. 

Podľa ust. § 3d/ zákona o pozemných komunikáciách platí :

"Vlastníctvo a správa pozemných komunikácií

(1) Diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I. triedy vrátane ich prejazdných úsekov cez colné priestory a obce sú vo vlastníctve štátu, ak osobitný predpis2a) neustanovuje inak. Diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I. triedy, ktorých verejným obstarávateľom je Slovenská republika na základe koncesnej zmluvy podľa osobitného predpisu2cba) (ďalej len „koncesné cesty"), sú vo vlastníctve štátu.

(2) Cesty II. triedy a III. triedy vrátane ich prejazdných úsekov cez obce sú vo vlastníctve samosprávneho kraja, ak osobitný predpis2a)neustanovuje inak. Prejazdné úseky ciest II. a III. triedy cez colné priestory sú vo vlastníctve štátu.

(3) Miestne komunikácie sú vo vlastníctve obcí. Miestne komunikácie pre cestnú nemotorovú dopravu sú vo vlastníctve štátu, samosprávneho kraja, obce alebo iných právnických osôb alebo fyzických osôb."

 

Otázka prišla z bratislavského kraja, preto pomôckou na nájdenie správcu cesty môže byť tento link : https://www.cdb.sk/sk/Vystupy-CDB/Mapy-cestnej-siete-SR/Podla-spravcov-CK.alej.

Odporúčame tiež na stránke prísl. obce, kde sa nachádza cesta zistiť či v podobných veciach boli uzatvorené zmluvy o nájme pozemkov na uvedený účel, resp. zistiť cenu nájmu /napr. okolité obce/ a predložiť správcovi cesty návrh  ceny na prenájom pozemku s tým, aby Vám predložil návrh zmluvy. 

Poznamenávame, že obvyklé nájomné je nájomným trhového charakteru, čo vyplýva aj z rozsudku NS SR, sp. zn. 5 Cdo 8/2009.

V prípade, že správca cesty nebude nijako reagovať, budete sa musieť obrátiť na súd o vydanie bezdôvodného obohatenia aj spätne 3 roky.

Podľa ust. § 107 Obč. zákonníka platí :

"1) Právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil.

(2) Najneskôr sa právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia premlčí za tri roky, a ak ide o úmyselné bezdôvodné obohatenie, za desať rokov odo dňa, keď k nemu došlo."

Nemôžete žiadať súdnou cestou nájomné a to z dôvodu, že t.č. nemáte zmluvu o nájme, teda nie je možné žalovať úhradu dlžného nájomného.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Použitie paragrafu 135c pri cudzej stavbe na mojom pozemku (Občianske právo)

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť, zdedili sme nehnuteľnosť, ktorá je rohovým domom cca 3 roky dozadu oproti bola postavená dvojpodlažná bytovka čo by nebol problém avšak na strane, ktorá susedí s bytovkou je cesta, cez ktorú potrebujeme prejsť, aby sme si vedeli zaparkovať auto na vlastný pozemok nakoľko parkovanie v tejto časti je problematické, problém spočíva v tom, že cesta, ktorú sme využívali roky od stavby bytovky nie je už majetkom mestskej časti ale bola daná podľa LV do vlastníctva developera, ktorý staval bytovku, po dedictve sme tohto developera oslovili na základe toho, že sme z LV vyčítali, že je majiteľom tejto komunikácie a požiadali ho o prejazd na náš pozemok. Táto komunikácia slúži pre prejazd na parkovisko ale len pre tých, ktorí si kúpili byt v bytovke, ďalej pre poštu, ktorá je v tesnej blízkosti v podstate pre kohokoľvek, kto sa na tomto pozemku zastaví a vybavuje si čo potrebuje, Majiteľ nám dal možnosť si časť cesty od neho odkúpiť avšak nevidíme dôvod, prečo by sme mali odkupovať len my časť cesty, cez ktorú by sme museli pravdepodobne strpieť prechod všetkých majiteľov bytov a developer nechce strpieť prechod cca 6 metrov na náš pozemok /len z dôvodu, že pri vyjadrovaní k stavebnému konaniu ako dotknutej osoby sme s výstavbou nesúhlasili/. Jediný prístup k nehnuteľnosti je cez bránu, ktorá je vo veľkosti braný len osoby nie auta a nieje technický možné z kapacitných dôvodov túto bránu vymeniť a zriadiť vjazd auta na pozemok cez túto bránu. Prosím teda o radu kam sa obrátiť prípadne ako dosiahnuť sprístupnenie cesty, ktorá slúži všetkým okolo idúcim ale nám ako dotknutej osoby, ktorá je vlastníkom vedľajšieho pozemku nie. Túto situáciu riešime práve preto, aby sme sa vyhli dennodemnému doťahovaniu zo susedmi, ktorí si tam kúpili síce byt a stále počúvame len to, že je to súkromný pozemok avšak nie ich a teda zriadenie vecného bremena je podstatne hlavne od samotného vlastníka tejto komunikácie. Poznámka:pri kolaudovaní cesty a stavby bola na tomto pozemku rampa, ktorá musela byť na pokyn mesta odstránená, a teda by sa dala považovať za verejnú komunikáciu. Za odpoveď ďakujem Zuzana.

Odpoveď: Použitie paragrafu 135c pri cudzej stavbe na mojom pozemku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.07.2017)

Dobrý deň, pokiaľ to je jediný prístup na Vašu parcelu a nedá sa tam ísť iným spôsobom, potom cestu používajte a keď by nastal problém, tak to budete riešiť súdnou cestou - zriadením vecného bremena. Bolo by vhodné, ak by ste na svojom pozemku mali stavbu (napríklad garáž), ku ktorej sa dá potom jednoducho zriadiť vecné bremeno. Odkúpenie časti pozemku (napríklad len 1/1000 čo môže byť len pár desiatok eur a možno aj menej) by tiež nebolo zlé riešenie, pretože by Vám potom už nikto nikdy nemohol zakázať vstup na tento pozemok.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk