Máte
otázku?

Odťah Car Towing


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Bratislava

Otázka: Odťah Car Towing

Dobrý deň, spoločnosť Car Towing od mňa vymáha pohľadávku, za ktorú som nezodpovedný, keďže ani ja, ani majiteľ vozidla sme nespôsobili priestupok. Mám k dispozícii doklad, konkrétne rozhodnutie policajného zboru, ktoré som obdržal, pretože sme odmietli zaplatiť pokutu. V tomto rozhodnutí je uvedená osoba, ktorá priestupok spôsobila (ja som bol pre auto v Car Towing, prebral som ho, ale odmietol som zaplatiť za odťah). Policajt mi povedal, že nemám zaplatiť pokutu, ak som prehrešok nespôsobil. Následne sme dostali výzvu na úhradu v rámci pokusu o zmier, no túto som rozhodne odmietol zaplatiť. Dokázali by ste mi, prosím, pomôcť?

Odpoveď: Odťah Car Towing

Dobrý deň, pokiaľ ste boli odtiahnutý súkromnou spoločnosťou, neplaťte za odťah. Súkromná spoločnosť nemá právo od Vás požadovať náhradu za odťah, aj keď odťahujú na základe zmluvy s mestom.

Pokiaľ by ste tento poplatok už zaplatili, máte právo, aby Vám ho vratili. 

Na list, ktorý ste dostali reagujte odpoveďou. Uveďte tam, že Vy ste to auto na uvedenom mieste nezaparkovali a zároveň nech sa Vám preukážu oprávnením odťahovať motorové vozidlá.

Pokiaľ by proti Vám pôdu žalobu, kontaktujte nás, pomôžeme Vám s tým bezodplatne.

Trápi vás "Odťah Car Towing" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Odťah Car Towing (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, Dnes mi odtiahli auto v Bratislave, na Palisádach, pri jazykovej škole. Bol som zaparkovaný približne pol metra pred prechodom pre chodcov. Nevedel som, že tam má byť 1,5 metra voľného miesta. Som v práceneschopnosti od mája, keď mi diagnostikovali leukémiu. Auto som si prevzal bez toho, aby som zaplatil 99 eur. Policajt počul o mojej situácii a nedal mi pokutu, ale prikázal mi zaplatiť peniažky, ktoré som mal zaplatiť pri odovzdávani auta. Dali mi na to 15 dní. Viac krát som to zaplatil, ale teraz by som sa tomu rád vyhol, pretože mám dostatok výdavkov na doplňujúcu podpornú liečbu. Potreboval by som poradiť, ako mám postupovať. Ďakujem vám vopred za radu a som rád, že tu je niekto, kto pomáha riešiť tieto záležitosti. Pekný deň prajem.

Odpoveď: Odťah Car Towing

(odpoveď odoslaná: 29.01.2020)

Dobrý deň, 

otázkam odťahu MV uvedenou spoločnosťou sa venujeme v mnohých našich odpovediach, kde citujeme aj rozsudky súdov, ktoré rozhodujú v prospech vodičov MV keď žiadajú vrátenie sumy 99 € za odťah MV.

V otázke uvádzate, že MV Vám bolo vydané a dostali ste príkaz na úhradu 99 €. 

Predmetný poplatok za odtiahnutie MV neuhradzujte, nakoľko ako vyplýva aj z rozsudkov súdov, poplatok nie je uvedená spoločnosť účtovať, môže tak robiť len správca komunikácie alebo ním zriadená organizácia, nie súkromná spoločnosť.

Citujeme z rozsudku Krajského súdu Bratislava, sp zn. : 8Co/212/2016 z 24.10.2017, ktorý potvrdil rozsudok okresného súdu a uložil spoločnosti CAR TOWING a.s. vrátiť zaplatený poplatok 99 €, ako aj súdny poplatok a trovy práv. zastupovania :

"Napadnutým rozsudkom uložil súd prvej inštancie žalovanému /pozn.: CAR TOWING a.s.) povinnosť zaplatiť žalobkyni sumu 99 eur, náhradu trov konania vo výške 16,50 eur a trov právneho zastúpenia vo výške 100,34 eura. Vychádzal zo zistenia, že dňa 18.09.2015 o 11:00 hodine žalovaný z ulice P., T. odstránil motorové vozidlo žalobkyne. Dôvodom odstránenia vozidla bolo, že predmetné motorové vozidlo ..... stálo na zástavke MHD. Toho istého dňa žalobkyňa predmetné motorové vozidlo od žalovaného prevzala o 17:35 hodine, pričom mu na mieste v hotovosti uhradila sumu 99 eur. Takto ustálený skutkový stav veci po právnej stránke posúdil podľa § 3 ods. 2 veta prvá, § 3d ods. 5 písm. d) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), § 43 ods. 1 veta prvá a druhá, § 43 ods. 4,5 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a § 39, § 451 ods. 1,2 Občianskeho zákonníka, a dospel k záveru, že žaloba bola podaná dôvodne.

Poukázal na skutočnosť, že odtiahnutie motorového vozidla z pozemnej komunikácie je oprávnený vykonať iba správca cesty, ktorý pri odstraňovaní vozidla vystupuje ako orgán verejnej moci (správy), ktorý v plnom rozsahu nesie zodpovednosť za jej výkon a nemôže ju zmluvne previesť na iného, a to ani po stránke technickej, t.j. samotný odťah vozidla. Takéto oprávnenie ako orgán verejnej moci má buď obec sama, alebo právnická osoba ňou na tento účel založená alebo zariadená. Z ustanovenia § 3d zákona č. 135/1961 Zb. a z ustanovenia § 43 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z.z. nepochybne vyplýva, že úmyslom zákonodarcu bolo taxatívnym výpočtom určiť, kto je oprávnený vykonávať správu komunikácií a kto je správcom cesty s tým, že odtiahnutie je povinný vykonávať jedine správca cesty, t.j. že výkladom tohto ustanovenia možno dospieť k záveru, že jeho úmyslom bolo vylúčiť iné osoby, ktoré by sa podieľali na správe komunikácie, a ktoré by boli oprávnené odstrániť prekážku cestnej premávky, okrem právnickej osoby správcom na tento účel založenej alebo zriadenej."

 

V prípade, že by Vás uvedená spoločnosť opätovne kontaktovala a vyzývala k úhrade prípadne aj predložila dohodu o splátkach, ktorú nepodpisujte, dajte nám vedieť, aby sme Vám pomohli.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Odťah Car Towing (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, 10. októbra 2019 mi bolo odtiahnuté osobné vozidlo z chodníka oproti komplexu Riverpark. Keďže nie som oboznámený s danou lokalitou (parkoval som tam iba raz), zaparkoval som auto na mieste, kde do chodníka zo strany opačnej vyčnieva stena. Táto stena neleží v rovine s chodníkom, ale nerovnomerne doň zasahuje. Priznávam, že nebola dodržaná medzera 1,5 metra pre chodcov. Avšak, napriek tomuto prehrešku, domnievam sa, že mohol byť riešený aj inými prostriedkami, ako je napríklad použitie "papuče". Verím, že moje vozidlo bolo úmyselne a expresne odtiahnuté, pretože k nemu som sa vrátil za menej ako 35 minút a už tam nebolo. Podľa mňa tu niekto číha a rýchlo odtiahne vozidlo ľudí, ktorí nie sú oboznámení s miestom. Autá, ktoré boli zaparkované predo mnou a za mnou, neboli odtiahnuté. Poslal som výzvu spoločnosti Cartowing so žiadosťou o vrátenie poplatku za odtiahnutie, keďže som sa dozvedel od ľudí v tejto diskusii, že to je možné. No dostal som odpoveď, že nakoľko odtiahnutie bolo nariadené a vykonané za prítomnosti mestského policajta, nejedná sa o neoprávnený odťah. Chcel by som sa spýtať, či je možné tento problém nejako riešiť, alebo či ich vyjadrenie zodpovedá skutočnosti. Ďakujem za informácie.

Odpoveď: Odťah Car Towing

(odpoveď odoslaná: 02.01.2020)

Dobrý deň, 

problematika odtiahnutia MV v našom hlavnom meste je pomerne častou otázkou v našej poradni.

To, že pri odťahu asistovala mestská polícia, nie je z hľadiska oprávnenosti uvedenej spoločnosti inkasovať poplatok za odťah MV rozhodujúca. 

Ako sme uviedli v mnohých našich odpovediach, poukázali sme na rozsudky súdov, ktoré opätovne citujeme : 

Rozsudok KS Bratislava, sp. zn. : 8Co/212/2016 z 24.10.2017, ktorý potvrdil rozsudok okresného súdu a uložil spoločnosti CAR TOWING a.s. vrátiť zaplatený poplatok 99 €, ako aj súdny poplatok a trovy práv. zastupovania :

"Napadnutým rozsudkom uložil súd prvej inštancie žalovanému /pozn.: CAR TOWING a.s.) povinnosť zaplatiť žalobkyni sumu 99 eur, náhradu trov konania vo výške 16,50 eur a trov právneho zastúpenia vo výške 100,34 eura. Vychádzal zo zistenia, že dňa 18.09.2015 o 11:00 hodine žalovaný z ulice P., T. odstránil motorové vozidlo žalobkyne. Dôvodom odstránenia vozidla bolo, že predmetné motorové vozidlo ..... stálo na zástavke MHD. Toho istého dňa žalobkyňa predmetné motorové vozidlo od žalovaného prevzala o 17:35 hodine, pričom mu na mieste v hotovosti uhradila sumu 99 eur. Takto ustálený skutkový stav veci po právnej stránke posúdil podľa § 3 ods. 2 veta prvá, § 3d ods. 5 písm. d) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), § 43 ods. 1 veta prvá a druhá, § 43 ods. 4,5 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a § 39, § 451 ods. 1,2 Občianskeho zákonníka, a dospel k záveru, že žaloba bola podaná dôvodne.

Poukázal na skutočnosť, že odtiahnutie motorového vozidla z pozemnej komunikácie je oprávnený vykonať iba správca cesty, ktorý pri odstraňovaní vozidla vystupuje ako orgán verejnej moci (správy), ktorý v plnom rozsahu nesie zodpovednosť za jej výkon a nemôže ju zmluvne previesť na iného, a to ani po stránke technickej, t.j. samotný odťah vozidla. Takéto oprávnenie ako orgán verejnej moci má buď obec sama, alebo právnická osoba ňou na tento účel založená alebo zariadená. Z ustanovenia § 3d zákona č. 135/1961 Zb. a z ustanovenia § 43 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z.z. nepochybne vyplýva, že úmyslom zákonodarcu bolo taxatívnym výpočtom určiť, kto je oprávnený vykonávať správu komunikácií a kto je správcom cesty s tým, že odtiahnutie je povinný vykonávať jedine správca cesty, t.j. že výkladom tohto ustanovenia možno dospieť k záveru, že jeho úmyslom bolo vylúčiť iné osoby, ktoré by sa podieľali na správe komunikácie, a ktoré by boli oprávnené odstrániť prekážku cestnej premávky, okrem právnickej osoby správcom na tento účel založenej alebo zriadenej."

 

Rozsudok  Krajského súdu v Bratislave, sp. zn. 8Co/36/2014 z 14.04.2015 (poznámka : žaloba o zaplatenie poplatku 93 € s prísl. bola zamietnutá) :

"Jedine správca cesty, ktorým je obec alebo právnická osoba ňou na tento účel založená alebo zriadená, je v uvedených prípadoch oprávnený odstrániť vozidlo na náklady prevádzkovateľa, pričom o jeho odstránení môže rozhodnúť aj policajt. .....Spoločnosť Car Towing a.s., ktorá v tomto prípade odťah vykonala, nie je obcou, a nie je ani  právnickou osobou založenou alebo zriadenou obcou za účelom správy pozemných komunikácií. Teda  odťah vozidla touto súkromnou spoločnosťou nemožno považovať za odťah, ktorý vykonala obec ako správca komunikácie v zmysle § 43 zákona č. 8/2009 Z. z..Na tom nič nemení skutočnosť, že v konaní vystupuje ako navrhovateľ správca komunikácie, nakoľko tento odťah, ako vyplýva z vykonaného dokazovania, neuskutočnil, a nevznikli mu ani žiadne náklady spojené s týmto odťahom a nemohla ho v jeho mene a na jeho účet platne uskutočniť ani spoločnosť Car Towing a.s., keďže výkon verejnej správy, teda výkon konkrétnych právomocí orgánov verejnej správy, nie je možné preniesť na súkromnú obchodnú spoločnosť, v tomto prípade obcou na zákonom stanovený účel nezaloženú či nezriadenú, a to na súkromnoprávnom základe (plnomocenstvom alebo zmluvou), a to bez ohľadu na to, či táto právnická osoba koná vo svojom mene alebo v mene príslušného orgánu verejnej správy."

 

Odporúčame spoločnosť opätovne písomne vyzvať k vráteniu zaplateného poplatku a poukázať na vyššie uvedené rozsudky. Ak Vám poplatok vrátený nebude, vec budete musieť postúpiť na súd.

V prípade záujmu nás kontaktujte.


Podotázka: Odťah Car Towing (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, súkromná firma mi v Bratislave odtiahla auto. Mám za odťah vozidla platiť, aj keď ho nerealizoval správca komunikácie? Na základe akých zákonov sa môžem v odvolaní oprieť? Aká je, prosím, úspešnosť súkromných spoločností pri vymáhaní takýchto pohľadávok súdnou cestou? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Odťah Car Towing

(odpoveď odoslaná: 23.11.2019)

Dobrý deň,

ako sme už v našej poradni písali, poplatok súkromnej spoločnosti neuhradzujte. 

Citujeme z rozsudkov súdov :

Rozsudok KS Bratislava, sp. zn. 8Co/36/2014 z 14.04.2015 (poznámka : žaloba o zaplatenie poplatku 93 € s prísl. bola zamietnutá) :

"Jedine správca cesty, ktorým je obec alebo právnická osoba ňou na tento účel založená alebo zriadená, je v uvedených prípadoch oprávnený odstrániť vozidlo na náklady prevádzkovateľa, pričom o jeho odstránení môže rozhodnúť aj policajt. .....Spoločnosť Car Towing a.s., ktorá v tomto prípade odťah vykonala, nie je obcou, a nie je ani  právnickou osobou založenou alebo zriadenou obcou za účelom správy pozemných komunikácií. Teda  odťah vozidla touto súkromnou spoločnosťou nemožno považovať za odťah, ktorý vykonala obec ako správca komunikácie v zmysle § 43 zákona č. 8/2009 Z. z..Na tom nič nemení skutočnosť, že v konaní vystupuje ako navrhovateľ správca komunikácie, nakoľko tento odťah, ako vyplýva z vykonaného dokazovania, neuskutočnil, a nevznikli mu ani žiadne náklady spojené s týmto odťahom a nemohla ho v jeho mene a na jeho účet platne uskutočniť ani spoločnosť Car Towing a.s., keďže výkon verejnej správy, teda výkon konkrétnych právomocí orgánov verejnej správy, nie je možné preniesť na súkromnú obchodnú spoločnosť, v tomto prípade obcou na zákonom stanovený účel nezaloženú či nezriadenú, a to na súkromnoprávnom základe (plnomocenstvom alebo zmluvou), a to bez ohľadu na to, či táto právnická osoba koná vo svojom mene alebo v mene príslušného orgánu verejnej správy."
 

Rozsudok KS Bratislava , sp. zn. : 5Co/393/2014 z 24.1.2017  /poznámka : súd žalobu žalobcu zamietol/ :

" Súdna prax sa otázkou oprávnenej osoby na vykonanie odťahu vozidla a s tým súvisiace uplatnenie jeho nákladov zaoberala v početných súdnych rozhodnutiach a dospela k jednoznačnému záveru, podľa ktorého správca komunikácie, vystupujúci pri rozhodovaní o odťahu ako orgán verejnej správy(prenesený výkon štátnej správy na obec) je síce oprávnený časť svojich kompetencií, vrátane technickej realizácie odťahu, prenechať na ním na tento účel založenú alebo zriadenú právnicku osobu, časť kompetencií však nie je oprávnený previesť na iný subjekt súkromného práva na základe zmluvy(porovnaj napr. rozhodnutie dovolacieho súdu sp. zn. 3Cdo/70/2003, 6MCdo/22/2010).7. Obchodná spoločnosť Car Towing, a. s., nie je založená ani zriadená žalobcom.

Obchodná spoločnosť Car Towing, a. s., nie je založená ani zriadená žalobcom. Bez ohľadu na uzavretú zmluvu so žalobcom preto nebola oprávnená vykonať odťah vozidla; v dôsledku toho žalobu nemožno považovať za opodstatnenú. Náklady odťahu by žalobca mohol oprávnene uplatňovať len pokiaľ by odťah vozidla, vrátane jeho technickej realizácie, uskutočnil sám alebo prostredníctvom ním zriadenej alebo založenej osoby. Zmluvu o výkone odťahovacej služby je potrebné považovať za absolútne neplatný právny úkon."
 

Poplatok neuhradzujte; pri problémoch s vrátením MV môžete poukázať na vyššie uvedené rozsudky súdov.

 


Trápi vás "Odťah Car Towing" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odťah Car Towing (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, Môžete mi, prosím, pomôcť so spísaním žaloby na súd pre odťahnutie môjho auta spoločnosťou Car Towing Ba? Moje auto, s viditeľne priloženým preukazom invalida, odtiahli s odôvodnením, že som parkovala len 2 metre od priechodu pre chodcov, a nie 5 metrov, na Americkom námestí v Bratislave. Parkovala som tam len 15 minút, kým som čakala na svoju invalidnú mamu, ktorá bola vo Fakultnej nemocnici na Mickiewiczovej ulici. Policajti vyriešili môj priestupok len napomenutím, teda bez pokuty. Napriek tomu som musela za odťah zaplatiť spoločnosti Car Towing na mieste platobnou kartou. Neinformovali ma, že existuje aj iná možnosť platby než ihneď. Po prečítaní informácií vo Vašej poradni na webovej stránke som zistila, že spoločnosť Car Towing neoprávnene vyberá poplatky za odťah vozidiel. Môžete mi, prosím, poradiť, ako mám v tejto veci postupovať a ako mám spísať žalobu? Ďakujem.

Odpoveď: Odťah Car Towing

(odpoveď odoslaná: 16.10.2019)

Dobrý deň,

je škoda, že ste poplatok pre CAR TOWING uhradili, lebo auto by vám museli vydať aj bez zaplatenia "poplatku".
Ako sme už písali v mnohých našich odpovediach, je treba spoločnosti napísať dopor. list a žiadať vrátenie neoprávnene vyberaného poplatku a poukázať resp. citovať rozsudok KS Bratislava, sp. zn. : 8Co/212/2016 z 24.10.2017, ktorý potvrdil rozsudok okresného súdu a uložil spoločnosti CAR TOWING a.s. vrátiť zaplatený poplatok 99 €, ako aj súdny poplatok a trovy práv. zastupovania :

"Napadnutým rozsudkom uložil súd prvej inštancie žalovanému /pozn.: CAR TOWING a.s.) povinnosť zaplatiť žalobkyni sumu 99 eur, náhradu trov konania vo výške 16,50 eur a trov právneho zastúpenia vo výške 100,34 eura. Vychádzal zo zistenia, že dňa 18.09.2015 o 11:00 hodine žalovaný z ulice P., T. odstránil motorové vozidlo žalobkyne. Dôvodom odstránenia vozidla bolo, že predmetné motorové vozidlo ..... stálo na zástavke MHD. Toho istého dňa žalobkyňa predmetné motorové vozidlo od žalovaného prevzala o 17:35 hodine, pričom mu na mieste v hotovosti uhradila sumu 99 eur. Takto ustálený skutkový stav veci po právnej stránke posúdil podľa § 3 ods. 2 veta prvá, § 3d ods. 5 písm. d) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), § 43 ods. 1 veta prvá a druhá, § 43 ods. 4,5 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a § 39, § 451 ods. 1,2 Občianskeho zákonníka, a dospel k záveru, že žaloba bola podaná dôvodne.

Poukázal na skutočnosť, že odtiahnutie motorového vozidla z pozemnej komunikácie je oprávnený vykonať iba správca cesty, ktorý pri odstraňovaní vozidla vystupuje ako orgán verejnej moci (správy), ktorý v plnom rozsahu nesie zodpovednosť za jej výkon a nemôže ju zmluvne previesť na iného, a to ani po stránke technickej, t.j. samotný odťah vozidla. Takéto oprávnenie ako orgán verejnej moci má buď obec sama, alebo právnická osoba ňou na tento účel založená alebo zariadená. Z ustanovenia § 3d zákona č. 135/1961 Zb. a z ustanovenia § 43 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z.z. nepochybne vyplýva, že úmyslom zákonodarcu bolo taxatívnym výpočtom určiť, kto je oprávnený vykonávať správu komunikácií a kto je správcom cesty s tým, že odtiahnutie je povinný vykonávať jedine správca cesty, t.j. že výkladom tohto ustanovenia možno dospieť k záveru, že jeho úmyslom bolo vylúčiť iné osoby, ktoré by sa podieľali na správe komunikácie, a ktoré by boli oprávnené odstrániť prekážku cestnej premávky, okrem právnickej osoby správcom na tento účel založenej alebo zriadenej."


Ak CAR TOWING neuhradí sumu 99 € vo vami uvedenej lehote, kontaktujte nás za účelom podania žaloby na súd.


Podotázka: Odťah Car Towing (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, moje auto dnes odtiahla spoločnosť z Bratislavy. Za odťah som zaplatila 99 eur. Ak chcem svoje peniaze vrátiť, stačí im zaslať doporučený list so žiadosťou o ich vrátenie, alebo musím toto riešiť prostredníctvom mestského obvodu? Pokiaľ prostredníctvom mestského obvodu, je potrebné podať žalobu, alebo im tiež stačí doporučený list? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Odťah Car Towing

(odpoveď odoslaná: 09.10.2019)

Dobrý deň, 

spoločnosť z BA je súkromnú spoločnosť, ktorá nie je zriadená alebo založená obcou na stanovený účel v súlade s ust. zákona o cestnej premávke, aby mohla resp. bola oprávnená odstraňovať prekážky v cestnej premávke. Poplatok za odtiahnutie vozidla ste nemuseli uhradiť a spoločnosť by bola povinná vám MV vydať.

Citujeme z rozsudku Krajského súdu v Bratislave, sp. zn. 8Co/36/2014 z 14.04.2015 (poznámka : žaloba o zaplatenie poplatku 93 € s prísl. bola zamietnutá) :

"Jedine správca cesty, ktorým je obec alebo právnická osoba ňou na tento účel založená alebo zriadená, je v uvedených prípadoch oprávnený odstrániť vozidlo na náklady prevádzkovateľa, pričom o jeho odstránení môže rozhodnúť aj policajt. .....Spoločnosť Car Towing a.s., ktorá v tomto prípade odťah vykonala, nie je obcou, a nie je ani  právnickou osobou založenou alebo zriadenou obcou za účelom správy pozemných komunikácií. Teda  odťah vozidla touto súkromnou spoločnosťou nemožno považovať za odťah, ktorý vykonala obec ako správca komunikácie v zmysle § 43 zákona č. 8/2009 Z. z..Na tom nič nemení skutočnosť, že v konaní vystupuje ako navrhovateľ správca komunikácie, nakoľko tento odťah, ako vyplýva z vykonaného dokazovania, neuskutočnil, a nevznikli mu ani žiadne náklady spojené s týmto odťahom a nemohla ho v jeho mene a na jeho účet platne uskutočniť ani spoločnosť Car Towing a.s., keďže výkon verejnej správy, teda výkon konkrétnych právomocí orgánov verejnej správy, nie je možné preniesť na súkromnú obchodnú spoločnosť, v tomto prípade obcou na zákonom stanovený účel nezaloženú či nezriadenú, a to na súkromnoprávnom základe (plnomocenstvom alebo zmluvou), a to bez ohľadu na to, či táto právnická osoba koná vo svojom mene alebo v mene príslušného orgánu verejnej správy."
 

Musíte spoločnosť  vyzvať, aby vám vrátila neoprávnene vybratý poplatok a to z dôvodu, že poplatok ste platili uvedenej spoločnosti a na ich strane ide o bezdôvodné obohatenie; vo výzve môžete poukázať aj na vyššie uvedený rozsudok.

Podobnému návrhu na súd už  súd vyhovel, pričom poukazujeme na rozsudok KS Bratislava, sp. zn. : 8Co/212/2016 z 24.10.2017, ktorý potvrdil rozsudok okresného súdu a uložil spoločnosti CAR TOWING vrátiť zaplatený poplatok 99 €, ako aj súdny poplatok a trovy práv. zastupovania.

V prípade, že na výzvu reagovať nebudú, budete musieť podať žalobu na súd - návrh na vydanie platobného rozkazu.

V prípade, že suma 99 € vám nebude vrátená, kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Odťah Car Towing (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, počas posledných dvoch rokov mi firma Car Towing odtiahla auto dvakrát. Platby za tieto odťahy som uhradil. Mohli by ste mi, prosím, pomôcť s vymáhaním týchto uhradených platieb? Vopred ďakujem za odpoveď. Konig.

Odpoveď: Odťah Car Towing

(odpoveď odoslaná: 14.06.2019)

Dobrý deň, 

napíšte spoločnosti doporučenú výzvu s tým, aby Vám vrátili poplatky nimi účtované, nakoľko sa jedná o bezdôvodné obohatenie a poskytnite im lehotu na vrátenie s uvedením bankového účtu. V prípade, ak k vráteniu poplatkov nedôjde, kontaktujte nás, aby sme vo veci podali žalobu na súd.


Trápi vás "Odťah Car Towing" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odťah Car Towing (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, moje auto odtiahol v Bratislave CAR TOWING a.s. Prevzal som si ho bez zaplatenia. Na email som im poslal informácie z tejto poradne, v ktorých vysvetlujem, že odmietam zaplatiť za odťah, keďže to považujem za nezákonné. Uplynul už týždeň, no neprišla mi žiadna odpoveď. Mám im poslať doporučený list? Čo sa stane, ak nezaplatím? Pošlú na mňa exekúciu? Či ma môžu žalovať na súde? Boli by ste mi v takomto spore schopní zastupovať? Ďakujem, Rastislav.

Odpoveď: Odťah Car Towing

(odpoveď odoslaná: 15.03.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
Čo bude robiť CAR TOWING Vám uviesť nevieme. 
Ako sme už v tejto problematike uviedli, spoločnosť CAR TOWING je súkromná akciová spoločnosť.

Citujeme aj z rozsudku KS Bratislava , sp. zn. : 5Co/393/2014 z 24.1.2017  /poznámka : súd žalobu zamietol/ :

" Súdna prax sa otázkou oprávnenej osoby na vykonanie odťahu vozidla a s tým súvisiace uplatnenie jeho nákladov zaoberala v početných súdnych rozhodnutiach a dospela k jednoznačnému záveru, podľa ktorého správca komunikácie, vystupujúci pri rozhodovaní o odťahu ako orgán verejnej správy(prenesený výkon štátnej správy na obec) je síce oprávnený časť svojich kompetencií, vrátane technickej realizácie odťahu, prenechať na ním na tento účel založenú alebo zriadenú právnicku osobu, časť kompetencií však nie je oprávnený previesť na iný subjekt súkromného práva na základe zmluvy(porovnaj napr. rozhodnutie dovolacieho súdu sp. zn. 3Cdo/70/2003, 6MCdo/22/2010).7. Obchodná spoločnosť Car Towing, a. s., nie je založená ani zriadená žalobcom.

Obchodná spoločnosť Car Towing, a. s., nie je založená ani zriadená žalobcom. Bez ohľadu na uzavretú zmluvu so žalobcom preto nebola oprávnená vykonať odťah vozidla; v dôsledku toho žalobu nemožno považovať za opodstatnenú. Náklady odťahu by žalobca mohol oprávnene uplatňovať len pokiaľ by odťah vozidla, vrátane jeho technickej realizácie, uskutočnil sám alebo prostredníctvom ním zriadenej alebo založenej osoby. Zmluvu o výkone odťahovacej služby je potrebné považovať za absolútne neplatný právny úkon."

Vymáhať náklady by mohlo mesto len na základe právoplatného súdneho rozhodnutia, avšak ako vidno z rozhodnutí súdov, žaloby sú zamietané. Spoločnosti CAR TOWING nie ste povinný nič oznamovať.


Podotázka: Odťah Car Towing (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa poradiť. Moje vozidlo bolo odťahané a odťahová služba požaduje úhradu 99 €. Ako mám postupovať? Je nutné poplatok uhradiť? Auto som si už bez úhrady prevzala. Jedná sa o spoločnosť Car Towing. Mám im napísať email, že úhradu neuhradím? Alebo mám čakať, kým mi oni pošlú výzvu k úhrade? Keď som prevzala auto, dostala som k protokolu o prevzatí aj príkaz na úhradu. Ďakujem.

Odpoveď: Odťah Car Towing

(odpoveď odoslaná: 21.02.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

Pokiaľ sa jedná o spoločnosť CAR TOWING, jedná sa o súkromnú spoločnosť, a ktorá nie je zriadená alebo založená obcou na stanovený účel v súlade s ust. zákona o cestnej premávke. 

Poplatok za odtiahnutie vozidla neuhradzujte.

Vyberáme z rozsudku Krajského súdu v Bratislave, sp. zn. 8Co/36/2014 z 14.04.2015 (poznámka : žaloba o zaplatenie poplatku 93 € s prísl. bola zamietnutá) :

"Jedine správca cesty, ktorým je obec alebo právnická osoba ňou na tento účel založená alebo zriadená, je v uvedených prípadoch oprávnený odstrániť vozidlo na náklady prevádzkovateľa, pričom o jeho odstránení môže rozhodnúť aj policajt. .....Spoločnosť Car Towing a.s., ktorá v tomto prípade odťah vykonala, nie je obcou, a nie je ani  právnickou osobou založenou alebo zriadenou obcou za účelom správy pozemných komunikácií. Teda  odťah vozidla touto súkromnou spoločnosťou nemožno považovať za odťah, ktorý vykonala obec ako správca komunikácie v zmysle § 43 zákona č. 8/2009 Z. z..Na tom nič nemení skutočnosť, že v konaní vystupuje ako navrhovateľ správca komunikácie, nakoľko tento odťah, ako vyplýva z vykonaného dokazovania, neuskutočnil, a nevznikli mu ani žiadne náklady spojené s týmto odťahom a nemohla ho v jeho mene a na jeho účet platne uskutočniť ani spoločnosť Car Towing a.s., keďže výkon verejnej správy, teda výkon konkrétnych právomocí orgánov verejnej správy, nie je možné preniesť na súkromnú obchodnú spoločnosť, v tomto prípade obcou na zákonom stanovený účel nezaloženú či nezriadenú, a to na súkromnoprávnom základe (plnomocenstvom alebo zmluvou), a to bez ohľadu na to, či táto právnická osoba koná vo svojom mene alebo v mene príslušného orgánu verejnej správy."

 

Príkaz na úhradu bol z ich strany Vám daný len z dôvodu, aby Vám v podstate uľahčili prácu s vypisovaním údajov.

Poplatok neuhradzujte; môžete im napísať mail a poukázať aj na vyššie uvedený rozsudok.

 


Podotázka: Odťah Car Towing (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, dňa 28. 11. 2017 mi spoločnosť Car Towing odtiahla motorové vozidlo na Valchárskej ulici z dôvodu státia sčasti na chodníku a nedodenia dostatočného priestoru pre chodcov. Rád by som dodal, že v ten deň odtiahli na celej dĺžke predmetnej ulice viacero áut z rovnakého dôvodu. Faktúru za odťah (99 EUR) ako i pokutu policajtovi vo výške 10 EUR som zaplatil pri preberaní vozidla. Mám informácie, podľa ktorých existujú rozpory vo výklade práva (napríklad aj rozsudok súdu) týkajúce sa opodstatnenosti konania spoločnosti Car Towing. Preto sa pýtam, či je možné žiadať od Car Towing náhradu poplatku za odťah.

V druhej časti by som chcel upozorniť na chodník, ktorý je predmetom tejto situácie. Udržiava sa v zanedbanom stave (mám aj fotografie), kde je hromada nečistôt zo stavebného pozemku v blízkosti a nerozpoznať hranicu chodníka kvôli odpadným konárom a nesmietenému lístiu. Navyše, policajt mi povedal, že autá boli odtiahnuté na základe oznámenia fyzickej osoby z blízkeho okolia. Mám oprávnený predpoklad, že toto oznámenie môže byť opakované. Preto sa pýtam, je možné skontrolovať všetky oznámenia tejto osoby, aby sa vylúčilo podozrenie na spoluprácu medzi ňou a spoločnosťou Car Towing? Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Odťah Car Towing

(odpoveď odoslaná: 08.12.2018)

Dobrý deň, ak ste zaplatili blokovú pokutu,  už nie je možné zmeniť to, že či boli dané podmienky na to, aby bola uložená bloková pokuta. Zaplatením blokovej pokuty ste uznali priestupok. 

Ohľadom odťahu, najlepšie riešenie je nezaplatiť za odťah, auto Vám musia vydať  bez ohľadu na to, či ste za odťah zaplatili alebo nie.

Ak ste za odťah zaplatili a chcete  peniaze späť, nezostane nič iné ako podať žalobu. Spoločnosť vám peniaze nevydá dobrovoľne. 

Máte pravdy, existuje viacero výkladov oprávnenia doťahovať vozidlá súkromnou spoločnosťou. Tento stav trvá už viac ako 10 rokov.


Trápi vás "Odťah Car Towing" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odťah Car Towing (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, pán doktor, moje auto bolo presunuté v Bratislave núteným odťahom spoločnosťou Car Towing takmer pred 5 mesiacmi. Poplatok za odťah som uhradil a doklad o úhrade mám zabezpečený. Chcel by som sa opýtať, či je možné sa domáhať vrátenia tohto poplatku na súde aj teraz, niekoľko mesiacov po zaplatení, alebo existuje nejaká špecifická lehota, do ktorej je možné podať návrh na súd? Ďakujem za odpoveď. T.

Odpoveď: Odťah Car Towing

(odpoveď odoslaná: 13.05.2018)

Dobrý deň, so svojím nárokom ste stále v lehote, môžete ho uplatniť na sude. Lehota je 2 ročná.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Odťah Car Towing" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.