Máte
otázku?

Odťah Car Towing


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Bratislava

Otázka: Odťah Car Towing

Dobrý deň, Car Towing odo mňa vymáha pohľadávku, za ktorú nie som zodpovedný, keďže ja ani majiteľ vozidla sme nespôsobili priestupok. Mám doklad-rozhodnutie policajného zboru, pretože sme odmietli zaplatiť pokutu, kde sa uvádza osoba, ktorá priestupok zapríčinila (ja som bol po auto v Car Towin, prebral som ho no odmietol zaplatiť odťah). Policajt povedal, že nemám platiť pokutu, keď som to nespôsobil. Došla nám výzva na úhradu - pokus o zmier no odmietam to zaplatiť. Viete pomôcť prosím?

Odpoveď: Odťah Car Towing

Dobrý deň, pokiaľ ste boli odtiahnutý súkromnou spoločnosťou, neplaťte za odťah. Súkromná spoločnosť nemá právo od Vás požadovať náhradu za odťah, aj keď odťahujú na základe zmluvy s mestom.

Pokiaľ by ste tento poplatok už zaplatili, máte právo, aby Vám ho vratili. 

Na list, ktorý ste dostali reagujte odpoveďou. Uveďte tam, že Vy ste to auto na uvedenom mieste nezaparkovali a zároveň nech sa Vám preukážu oprávnením odťahovať motorové vozidlá.

Pokiaľ by proti Vám pôdu žalobu, kontaktujte nás, pomôžeme Vám s tým bezodplatne.

Trápi vás "Odťah Car Towing" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Odťah Car Towing (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
dnes mi odtiahli auto v BA na Palisádoch pri jazykovej škole, kde som stal asi pol metra pred prechodom pre chodcov, nevedel som, že tam ma byt 1,5 m, či koľko, som od mája PN bo mi zistili leukémiu a auto som prebral bez uhradenia 99 EUR a policajt, keď počul v akom som stave ma iba napomenul a pokutu mi nedal, ale dali mi príkaz na úhradu kde som podpísal prevzatie a je tam 15 dni na úhradu, už som to viac krát zaplatil ale vzhľadom na svoju situaciu by som sa tomu tentokrát rad vyhol nakoľko mám dosť výdajov na dodatkovú podpornú liečbu. Viete mi poradiť ako mám postupovať? Za radu vopred ďakujem a som rad, že tu niekto pomáha riešiť tieto veci. Pekný deň.

Odpoveď: Odťah Car Towing

(odpoveď odoslaná: 29.01.2020)

Dobrý deň, 

otázkam odťahu MV uvedenou spoločnosťou sa venujeme v mnohých našich odpovediach, kde citujeme aj rozsudky súdov, ktoré rozhodujú v prospech vodičov MV keď žiadajú vrátenie sumy 99 € za odťah MV.

V otázke uvádzate, že MV Vám bolo vydané a dostali ste príkaz na úhradu 99 €. 

Predmetný poplatok za odtiahnutie MV neuhradzujte, nakoľko ako vyplýva aj z rozsudkov súdov, poplatok nie je uvedená spoločnosť účtovať, môže tak robiť len správca komunikácie alebo ním zriadená organizácia, nie súkromná spoločnosť.

Citujeme z rozsudku Krajského súdu Bratislava, sp zn. : 8Co/212/2016 z 24.10.2017, ktorý potvrdil rozsudok okresného súdu a uložil spoločnosti CAR TOWING a.s. vrátiť zaplatený poplatok 99 €, ako aj súdny poplatok a trovy práv. zastupovania :

"Napadnutým rozsudkom uložil súd prvej inštancie žalovanému /pozn.: CAR TOWING a.s.) povinnosť zaplatiť žalobkyni sumu 99 eur, náhradu trov konania vo výške 16,50 eur a trov právneho zastúpenia vo výške 100,34 eura. Vychádzal zo zistenia, že dňa 18.09.2015 o 11:00 hodine žalovaný z ulice P., T. odstránil motorové vozidlo žalobkyne. Dôvodom odstránenia vozidla bolo, že predmetné motorové vozidlo ..... stálo na zástavke MHD. Toho istého dňa žalobkyňa predmetné motorové vozidlo od žalovaného prevzala o 17:35 hodine, pričom mu na mieste v hotovosti uhradila sumu 99 eur. Takto ustálený skutkový stav veci po právnej stránke posúdil podľa § 3 ods. 2 veta prvá, § 3d ods. 5 písm. d) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), § 43 ods. 1 veta prvá a druhá, § 43 ods. 4,5 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a § 39, § 451 ods. 1,2 Občianskeho zákonníka, a dospel k záveru, že žaloba bola podaná dôvodne.

Poukázal na skutočnosť, že odtiahnutie motorového vozidla z pozemnej komunikácie je oprávnený vykonať iba správca cesty, ktorý pri odstraňovaní vozidla vystupuje ako orgán verejnej moci (správy), ktorý v plnom rozsahu nesie zodpovednosť za jej výkon a nemôže ju zmluvne previesť na iného, a to ani po stránke technickej, t.j. samotný odťah vozidla. Takéto oprávnenie ako orgán verejnej moci má buď obec sama, alebo právnická osoba ňou na tento účel založená alebo zariadená. Z ustanovenia § 3d zákona č. 135/1961 Zb. a z ustanovenia § 43 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z.z. nepochybne vyplýva, že úmyslom zákonodarcu bolo taxatívnym výpočtom určiť, kto je oprávnený vykonávať správu komunikácií a kto je správcom cesty s tým, že odtiahnutie je povinný vykonávať jedine správca cesty, t.j. že výkladom tohto ustanovenia možno dospieť k záveru, že jeho úmyslom bolo vylúčiť iné osoby, ktoré by sa podieľali na správe komunikácie, a ktoré by boli oprávnené odstrániť prekážku cestnej premávky, okrem právnickej osoby správcom na tento účel založenej alebo zriadenej."

 

V prípade, že by Vás uvedená spoločnosť opätovne kontaktovala a vyzývala k úhrade prípadne aj predložila dohodu o splátkach, ktorú nepodpisujte, dajte nám vedieť, aby sme Vám pomohli.


Podotázka: Odťah Car Towing (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
dna 10. 10. 2019 mi bolo z chodníka oproti komplexu Riverpark odtiahnuté osobne vozidlo. Nakoľko nie som znalý lokalite (parkoval som tam 1x) auto som zaparkoval práve na mieste kde do chodníka z opačnej strany vyčnieva stena, ktorá nejde zarovno s chodníkom, ale zasahuje do neho nerovnomerne, čiže priznávam, že nebola dodržaná 1,5m medzera pre chodcov. Napriek tomu myslím, že priestupok mohol byt riešený aj papučou, ale auto bolo vyslovene účelovo expresné odtiahnuté (k autu som sa vrátil za max 35 min. a už bolo preč). Niekto tam číha, a keď niekto neznalý lokalite odparkuje práve v tom mieste príde veľmi expresné odťahovka (auta parkujúce predo a za mnou odtiahnuté neboli). Spoločnosti Cartowing som na základe príspevkov tu z poradne poslal výzvu na vrátenie poplatku za odťah, ale prišlo vyjadrenie, že nakoľko odťah bol nariadený a za prítomnosti mestskej polície nejedná sa o neoprávnený odťah. Je to riešiteľné alebo je pravda v ich vyjadrení. Ďakujem za info.

Odpoveď: Odťah Car Towing

(odpoveď odoslaná: 02.01.2020)

Dobrý deň, 

problematika odtiahnutia MV v našom hlavnom meste je pomerne častou otázkou v našej poradni.

To, že pri odťahu asistovala mestská polícia, nie je z hľadiska oprávnenosti uvedenej spoločnosti inkasovať poplatok za odťah MV rozhodujúca. 

Ako sme uviedli v mnohých našich odpovediach, poukázali sme na rozsudky súdov, ktoré opätovne citujeme : 

Rozsudok KS Bratislava, sp. zn. : 8Co/212/2016 z 24.10.2017, ktorý potvrdil rozsudok okresného súdu a uložil spoločnosti CAR TOWING a.s. vrátiť zaplatený poplatok 99 €, ako aj súdny poplatok a trovy práv. zastupovania :

"Napadnutým rozsudkom uložil súd prvej inštancie žalovanému /pozn.: CAR TOWING a.s.) povinnosť zaplatiť žalobkyni sumu 99 eur, náhradu trov konania vo výške 16,50 eur a trov právneho zastúpenia vo výške 100,34 eura. Vychádzal zo zistenia, že dňa 18.09.2015 o 11:00 hodine žalovaný z ulice P., T. odstránil motorové vozidlo žalobkyne. Dôvodom odstránenia vozidla bolo, že predmetné motorové vozidlo ..... stálo na zástavke MHD. Toho istého dňa žalobkyňa predmetné motorové vozidlo od žalovaného prevzala o 17:35 hodine, pričom mu na mieste v hotovosti uhradila sumu 99 eur. Takto ustálený skutkový stav veci po právnej stránke posúdil podľa § 3 ods. 2 veta prvá, § 3d ods. 5 písm. d) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), § 43 ods. 1 veta prvá a druhá, § 43 ods. 4,5 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a § 39, § 451 ods. 1,2 Občianskeho zákonníka, a dospel k záveru, že žaloba bola podaná dôvodne.

Poukázal na skutočnosť, že odtiahnutie motorového vozidla z pozemnej komunikácie je oprávnený vykonať iba správca cesty, ktorý pri odstraňovaní vozidla vystupuje ako orgán verejnej moci (správy), ktorý v plnom rozsahu nesie zodpovednosť za jej výkon a nemôže ju zmluvne previesť na iného, a to ani po stránke technickej, t.j. samotný odťah vozidla. Takéto oprávnenie ako orgán verejnej moci má buď obec sama, alebo právnická osoba ňou na tento účel založená alebo zariadená. Z ustanovenia § 3d zákona č. 135/1961 Zb. a z ustanovenia § 43 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z.z. nepochybne vyplýva, že úmyslom zákonodarcu bolo taxatívnym výpočtom určiť, kto je oprávnený vykonávať správu komunikácií a kto je správcom cesty s tým, že odtiahnutie je povinný vykonávať jedine správca cesty, t.j. že výkladom tohto ustanovenia možno dospieť k záveru, že jeho úmyslom bolo vylúčiť iné osoby, ktoré by sa podieľali na správe komunikácie, a ktoré by boli oprávnené odstrániť prekážku cestnej premávky, okrem právnickej osoby správcom na tento účel založenej alebo zriadenej."

 

Rozsudok  Krajského súdu v Bratislave, sp. zn. 8Co/36/2014 z 14.04.2015 (poznámka : žaloba o zaplatenie poplatku 93 € s prísl. bola zamietnutá) :

"Jedine správca cesty, ktorým je obec alebo právnická osoba ňou na tento účel založená alebo zriadená, je v uvedených prípadoch oprávnený odstrániť vozidlo na náklady prevádzkovateľa, pričom o jeho odstránení môže rozhodnúť aj policajt. .....Spoločnosť Car Towing a.s., ktorá v tomto prípade odťah vykonala, nie je obcou, a nie je ani  právnickou osobou založenou alebo zriadenou obcou za účelom správy pozemných komunikácií. Teda  odťah vozidla touto súkromnou spoločnosťou nemožno považovať za odťah, ktorý vykonala obec ako správca komunikácie v zmysle § 43 zákona č. 8/2009 Z. z..Na tom nič nemení skutočnosť, že v konaní vystupuje ako navrhovateľ správca komunikácie, nakoľko tento odťah, ako vyplýva z vykonaného dokazovania, neuskutočnil, a nevznikli mu ani žiadne náklady spojené s týmto odťahom a nemohla ho v jeho mene a na jeho účet platne uskutočniť ani spoločnosť Car Towing a.s., keďže výkon verejnej správy, teda výkon konkrétnych právomocí orgánov verejnej správy, nie je možné preniesť na súkromnú obchodnú spoločnosť, v tomto prípade obcou na zákonom stanovený účel nezaloženú či nezriadenú, a to na súkromnoprávnom základe (plnomocenstvom alebo zmluvou), a to bez ohľadu na to, či táto právnická osoba koná vo svojom mene alebo v mene príslušného orgánu verejnej správy."

 

Odporúčame spoločnosť opätovne písomne vyzvať k vráteniu zaplateného poplatku a poukázať na vyššie uvedené rozsudky. Ak Vám poplatok vrátený nebude, vec budete musieť postúpiť na súd.

V prípade záujmu nás kontaktujte.


Podotázka: Odťah Car Towing (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, súkromná firma v Bratislave mi odtiahla auto. Mám platiť za odťah vozidla, aj keď nebol realizovaný správcom komunikácie ? O aké zákony sa môžem v odvolaní oprieť ? Aká je prosím úspešnosť súkromných spoločnosti pri vymáhaní takýchto pohľadávok súdnou cestou ?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Odťah Car Towing

(odpoveď odoslaná: 23.11.2019)

Dobrý deň,

ako sme už v našej poradni písali, poplatok súkromnej spoločnosti neuhradzujte. 

Citujeme z rozsudkov súdov :

Rozsudok KS Bratislava, sp. zn. 8Co/36/2014 z 14.04.2015 (poznámka : žaloba o zaplatenie poplatku 93 € s prísl. bola zamietnutá) :

"Jedine správca cesty, ktorým je obec alebo právnická osoba ňou na tento účel založená alebo zriadená, je v uvedených prípadoch oprávnený odstrániť vozidlo na náklady prevádzkovateľa, pričom o jeho odstránení môže rozhodnúť aj policajt. .....Spoločnosť Car Towing a.s., ktorá v tomto prípade odťah vykonala, nie je obcou, a nie je ani  právnickou osobou založenou alebo zriadenou obcou za účelom správy pozemných komunikácií. Teda  odťah vozidla touto súkromnou spoločnosťou nemožno považovať za odťah, ktorý vykonala obec ako správca komunikácie v zmysle § 43 zákona č. 8/2009 Z. z..Na tom nič nemení skutočnosť, že v konaní vystupuje ako navrhovateľ správca komunikácie, nakoľko tento odťah, ako vyplýva z vykonaného dokazovania, neuskutočnil, a nevznikli mu ani žiadne náklady spojené s týmto odťahom a nemohla ho v jeho mene a na jeho účet platne uskutočniť ani spoločnosť Car Towing a.s., keďže výkon verejnej správy, teda výkon konkrétnych právomocí orgánov verejnej správy, nie je možné preniesť na súkromnú obchodnú spoločnosť, v tomto prípade obcou na zákonom stanovený účel nezaloženú či nezriadenú, a to na súkromnoprávnom základe (plnomocenstvom alebo zmluvou), a to bez ohľadu na to, či táto právnická osoba koná vo svojom mene alebo v mene príslušného orgánu verejnej správy."
 

Rozsudok KS Bratislava , sp. zn. : 5Co/393/2014 z 24.1.2017  /poznámka : súd žalobu žalobcu zamietol/ :

" Súdna prax sa otázkou oprávnenej osoby na vykonanie odťahu vozidla a s tým súvisiace uplatnenie jeho nákladov zaoberala v početných súdnych rozhodnutiach a dospela k jednoznačnému záveru, podľa ktorého správca komunikácie, vystupujúci pri rozhodovaní o odťahu ako orgán verejnej správy(prenesený výkon štátnej správy na obec) je síce oprávnený časť svojich kompetencií, vrátane technickej realizácie odťahu, prenechať na ním na tento účel založenú alebo zriadenú právnicku osobu, časť kompetencií však nie je oprávnený previesť na iný subjekt súkromného práva na základe zmluvy(porovnaj napr. rozhodnutie dovolacieho súdu sp. zn. 3Cdo/70/2003, 6MCdo/22/2010).7. Obchodná spoločnosť Car Towing, a. s., nie je založená ani zriadená žalobcom.

Obchodná spoločnosť Car Towing, a. s., nie je založená ani zriadená žalobcom. Bez ohľadu na uzavretú zmluvu so žalobcom preto nebola oprávnená vykonať odťah vozidla; v dôsledku toho žalobu nemožno považovať za opodstatnenú. Náklady odťahu by žalobca mohol oprávnene uplatňovať len pokiaľ by odťah vozidla, vrátane jeho technickej realizácie, uskutočnil sám alebo prostredníctvom ním zriadenej alebo založenej osoby. Zmluvu o výkone odťahovacej služby je potrebné považovať za absolútne neplatný právny úkon."
 

Poplatok neuhradzujte; pri problémoch s vrátením MV môžete poukázať na vyššie uvedené rozsudky súdov.

 


Trápi vás "Odťah Car Towing" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odťah Car Towing (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň.
Viete mi prosím pomôcť so spísaním žaloby na súd kvôli odťahu auta spoločnosťou Car Towing Ba?
Auto s priloženým a viditeľným preukazom invalida mi odtiahli z dôvodu, že som parkovala 2 m od priechodu pre chodcov a nie 5 m na Americkom nám. BA - parkovala som 15 minút, kým som čakala svoju invalidnú mamu, ktorá bola vo Fakultnej nemocnici Mickiewiczova ul.
Policajti priestupok riešili "napomenutím" - bez pokuty.
Za odťah som však zaplatila Car Towing na mieste platobnou kartou. Neupozornili ma na možnosť zaplatiť iným spôsobom ako ihneď! Po prečítaní Vašej poradne na webe zisťujem, že táto spoločnosť neoprávnene vyberá poplatok za odťah vozidla. Viete mi prosím v tejto veci pomôcť ako presne mám postupovať a ako spísať žalobu?
Ďakujem.

Odpoveď: Odťah Car Towing

(odpoveď odoslaná: 16.10.2019)

Dobrý deň,

je škoda, že ste poplatok pre CAR TOWING uhradili, lebo auto by vám museli vydať aj bez zaplatenia "poplatku".
Ako sme už písali v mnohých našich odpovediach, je treba spoločnosti napísať dopor. list a žiadať vrátenie neoprávnene vyberaného poplatku a poukázať resp. citovať rozsudok KS Bratislava, sp. zn. : 8Co/212/2016 z 24.10.2017, ktorý potvrdil rozsudok okresného súdu a uložil spoločnosti CAR TOWING a.s. vrátiť zaplatený poplatok 99 €, ako aj súdny poplatok a trovy práv. zastupovania :

"Napadnutým rozsudkom uložil súd prvej inštancie žalovanému /pozn.: CAR TOWING a.s.) povinnosť zaplatiť žalobkyni sumu 99 eur, náhradu trov konania vo výške 16,50 eur a trov právneho zastúpenia vo výške 100,34 eura. Vychádzal zo zistenia, že dňa 18.09.2015 o 11:00 hodine žalovaný z ulice P., T. odstránil motorové vozidlo žalobkyne. Dôvodom odstránenia vozidla bolo, že predmetné motorové vozidlo ..... stálo na zástavke MHD. Toho istého dňa žalobkyňa predmetné motorové vozidlo od žalovaného prevzala o 17:35 hodine, pričom mu na mieste v hotovosti uhradila sumu 99 eur. Takto ustálený skutkový stav veci po právnej stránke posúdil podľa § 3 ods. 2 veta prvá, § 3d ods. 5 písm. d) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), § 43 ods. 1 veta prvá a druhá, § 43 ods. 4,5 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a § 39, § 451 ods. 1,2 Občianskeho zákonníka, a dospel k záveru, že žaloba bola podaná dôvodne.

Poukázal na skutočnosť, že odtiahnutie motorového vozidla z pozemnej komunikácie je oprávnený vykonať iba správca cesty, ktorý pri odstraňovaní vozidla vystupuje ako orgán verejnej moci (správy), ktorý v plnom rozsahu nesie zodpovednosť za jej výkon a nemôže ju zmluvne previesť na iného, a to ani po stránke technickej, t.j. samotný odťah vozidla. Takéto oprávnenie ako orgán verejnej moci má buď obec sama, alebo právnická osoba ňou na tento účel založená alebo zariadená. Z ustanovenia § 3d zákona č. 135/1961 Zb. a z ustanovenia § 43 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z.z. nepochybne vyplýva, že úmyslom zákonodarcu bolo taxatívnym výpočtom určiť, kto je oprávnený vykonávať správu komunikácií a kto je správcom cesty s tým, že odtiahnutie je povinný vykonávať jedine správca cesty, t.j. že výkladom tohto ustanovenia možno dospieť k záveru, že jeho úmyslom bolo vylúčiť iné osoby, ktoré by sa podieľali na správe komunikácie, a ktoré by boli oprávnené odstrániť prekážku cestnej premávky, okrem právnickej osoby správcom na tento účel založenej alebo zriadenej."


Ak CAR TOWING neuhradí sumu 99 € vo vami uvedenej lehote, kontaktujte nás za účelom podania žaloby na súd.


Podotázka: Odťah Car Towing (Vymáhanie pohľadávok)

Zdravím, dnes mi odtiahla auto spoločnosť z BA. Za odťah som zaplatila 99e. Ak chcem svoje peniaze spať, stačí im napísať doporučený list spoločnosti nech mi ich uhradia alebo to musím riešiť cez mestskú časť? Ak cez mestskú časť, treba podať žalobu alebo im stačí tiež doporučený list ? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Odťah Car Towing

(odpoveď odoslaná: 09.10.2019)

Dobrý deň, 

spoločnosť z BA je súkromnú spoločnosť, ktorá nie je zriadená alebo založená obcou na stanovený účel v súlade s ust. zákona o cestnej premávke, aby mohla resp. bola oprávnená odstraňovať prekážky v cestnej premávke. Poplatok za odtiahnutie vozidla ste nemuseli uhradiť a spoločnosť by bola povinná vám MV vydať.

Citujeme z rozsudku Krajského súdu v Bratislave, sp. zn. 8Co/36/2014 z 14.04.2015 (poznámka : žaloba o zaplatenie poplatku 93 € s prísl. bola zamietnutá) :

"Jedine správca cesty, ktorým je obec alebo právnická osoba ňou na tento účel založená alebo zriadená, je v uvedených prípadoch oprávnený odstrániť vozidlo na náklady prevádzkovateľa, pričom o jeho odstránení môže rozhodnúť aj policajt. .....Spoločnosť Car Towing a.s., ktorá v tomto prípade odťah vykonala, nie je obcou, a nie je ani  právnickou osobou založenou alebo zriadenou obcou za účelom správy pozemných komunikácií. Teda  odťah vozidla touto súkromnou spoločnosťou nemožno považovať za odťah, ktorý vykonala obec ako správca komunikácie v zmysle § 43 zákona č. 8/2009 Z. z..Na tom nič nemení skutočnosť, že v konaní vystupuje ako navrhovateľ správca komunikácie, nakoľko tento odťah, ako vyplýva z vykonaného dokazovania, neuskutočnil, a nevznikli mu ani žiadne náklady spojené s týmto odťahom a nemohla ho v jeho mene a na jeho účet platne uskutočniť ani spoločnosť Car Towing a.s., keďže výkon verejnej správy, teda výkon konkrétnych právomocí orgánov verejnej správy, nie je možné preniesť na súkromnú obchodnú spoločnosť, v tomto prípade obcou na zákonom stanovený účel nezaloženú či nezriadenú, a to na súkromnoprávnom základe (plnomocenstvom alebo zmluvou), a to bez ohľadu na to, či táto právnická osoba koná vo svojom mene alebo v mene príslušného orgánu verejnej správy."
 

Musíte spoločnosť  vyzvať, aby vám vrátila neoprávnene vybratý poplatok a to z dôvodu, že poplatok ste platili uvedenej spoločnosti a na ich strane ide o bezdôvodné obohatenie; vo výzve môžete poukázať aj na vyššie uvedený rozsudok.

Podobnému návrhu na súd už  súd vyhovel, pričom poukazujeme na rozsudok KS Bratislava, sp. zn. : 8Co/212/2016 z 24.10.2017, ktorý potvrdil rozsudok okresného súdu a uložil spoločnosti CAR TOWING vrátiť zaplatený poplatok 99 €, ako aj súdny poplatok a trovy práv. zastupovania.

V prípade, že na výzvu reagovať nebudú, budete musieť podať žalobu na súd - návrh na vydanie platobného rozkazu.

V prípade, že suma 99 € vám nebude vrátená, kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Odťah Car Towing (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, v priebehu posledných dvoch rokov ma 2x odtiahla firma Car Towing. Za odťahy som zaplatil. Viete mi, prosím, pomôcť s vymáhaním uhradených platieb za odťah? Za odpoveď vopred ďakujem. Konig.

Odpoveď: Odťah Car Towing

(odpoveď odoslaná: 14.06.2019)

Dobrý deň, 

napíšte spoločnosti doporučenú výzvu s tým, aby Vám vrátili poplatky nimi účtované, nakoľko sa jedná o bezdôvodné obohatenie a poskytnite im lehotu na vrátenie s uvedením bankového účtu. V prípade, ak k vráteniu poplatkov nedôjde, kontaktujte nás, aby sme vo veci podali žalobu na súd.


Trápi vás "Odťah Car Towing" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odťah Car Towing (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, odtiahol ma Bratislave CAR TOWING a.s. auto som si prevzal bez zaplatenia. Na email som im preposlal informácie z tejto poradne, že odmietam zaplatiť za odťah, keďže je to nezákonné. Týždeň prešiel ale nedostal som žiadnu odpoveď. Mám im poslať doporučený list? Čo bude nasledovať ak nezaplatím, pošlú na mňa exekúciu, čo potom? Či ma dajú na súd? Môžete ma potom v spore zastupovať. Ďakujem Rastislav 

Odpoveď: Odťah Car Towing

(odpoveď odoslaná: 15.03.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
Čo bude robiť CAR TOWING Vám uviesť nevieme. 
Ako sme už v tejto problematike uviedli, spoločnosť CAR TOWING je súkromná akciová spoločnosť.

Citujeme aj z rozsudku KS Bratislava , sp. zn. : 5Co/393/2014 z 24.1.2017  /poznámka : súd žalobu zamietol/ :

" Súdna prax sa otázkou oprávnenej osoby na vykonanie odťahu vozidla a s tým súvisiace uplatnenie jeho nákladov zaoberala v početných súdnych rozhodnutiach a dospela k jednoznačnému záveru, podľa ktorého správca komunikácie, vystupujúci pri rozhodovaní o odťahu ako orgán verejnej správy(prenesený výkon štátnej správy na obec) je síce oprávnený časť svojich kompetencií, vrátane technickej realizácie odťahu, prenechať na ním na tento účel založenú alebo zriadenú právnicku osobu, časť kompetencií však nie je oprávnený previesť na iný subjekt súkromného práva na základe zmluvy(porovnaj napr. rozhodnutie dovolacieho súdu sp. zn. 3Cdo/70/2003, 6MCdo/22/2010).7. Obchodná spoločnosť Car Towing, a. s., nie je založená ani zriadená žalobcom.

Obchodná spoločnosť Car Towing, a. s., nie je založená ani zriadená žalobcom. Bez ohľadu na uzavretú zmluvu so žalobcom preto nebola oprávnená vykonať odťah vozidla; v dôsledku toho žalobu nemožno považovať za opodstatnenú. Náklady odťahu by žalobca mohol oprávnene uplatňovať len pokiaľ by odťah vozidla, vrátane jeho technickej realizácie, uskutočnil sám alebo prostredníctvom ním zriadenej alebo založenej osoby. Zmluvu o výkone odťahovacej služby je potrebné považovať za absolútne neplatný právny úkon."

Vymáhať náklady by mohlo mesto len na základe právoplatného súdneho rozhodnutia, avšak ako vidno z rozhodnutí súdov, žaloby sú zamietané. Spoločnosti CAR TOWING nie ste povinný nič oznamovať.


Podotázka: Odťah Car Towing (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa poradiť, bolo mi odtiahnuté vozidlo, a odťahová služba žiada úhradu 99 €, ako postupovať, je nutné poplatok uhradiť? Auto som si bez úhrady už prevzala.

Jedna sa o spoločnosť Car Towing, mám im napísať mail, že úhradu neuhradím? Alebo čakať kým ma oni výzvu k úhrade? Pretože som auto prevzala a k protokolu o prevzatí som prevzala aj príkaz na úhradu, ďakujem.

 

Odpoveď: Odťah Car Towing

(odpoveď odoslaná: 21.02.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

Pokiaľ sa jedná o spoločnosť CAR TOWING, jedná sa o súkromnú spoločnosť, a ktorá nie je zriadená alebo založená obcou na stanovený účel v súlade s ust. zákona o cestnej premávke. 

Poplatok za odtiahnutie vozidla neuhradzujte.

Vyberáme z rozsudku Krajského súdu v Bratislave, sp. zn. 8Co/36/2014 z 14.04.2015 (poznámka : žaloba o zaplatenie poplatku 93 € s prísl. bola zamietnutá) :

"Jedine správca cesty, ktorým je obec alebo právnická osoba ňou na tento účel založená alebo zriadená, je v uvedených prípadoch oprávnený odstrániť vozidlo na náklady prevádzkovateľa, pričom o jeho odstránení môže rozhodnúť aj policajt. .....Spoločnosť Car Towing a.s., ktorá v tomto prípade odťah vykonala, nie je obcou, a nie je ani  právnickou osobou založenou alebo zriadenou obcou za účelom správy pozemných komunikácií. Teda  odťah vozidla touto súkromnou spoločnosťou nemožno považovať za odťah, ktorý vykonala obec ako správca komunikácie v zmysle § 43 zákona č. 8/2009 Z. z..Na tom nič nemení skutočnosť, že v konaní vystupuje ako navrhovateľ správca komunikácie, nakoľko tento odťah, ako vyplýva z vykonaného dokazovania, neuskutočnil, a nevznikli mu ani žiadne náklady spojené s týmto odťahom a nemohla ho v jeho mene a na jeho účet platne uskutočniť ani spoločnosť Car Towing a.s., keďže výkon verejnej správy, teda výkon konkrétnych právomocí orgánov verejnej správy, nie je možné preniesť na súkromnú obchodnú spoločnosť, v tomto prípade obcou na zákonom stanovený účel nezaloženú či nezriadenú, a to na súkromnoprávnom základe (plnomocenstvom alebo zmluvou), a to bez ohľadu na to, či táto právnická osoba koná vo svojom mene alebo v mene príslušného orgánu verejnej správy."

 

Príkaz na úhradu bol z ich strany Vám daný len z dôvodu, aby Vám v podstate uľahčili prácu s vypisovaním údajov.

Poplatok neuhradzujte; môžete im napísať mail a poukázať aj na vyššie uvedený rozsudok.

 


Podotázka: Odťah Car Towing (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, 28. 11. 2017 mi spoločnosť Car Towing odtiahla motorové vozidlo na ulici Valchárska z dôvodu státia sčasti na chodníku a nenechania dostatočného priestoru pre chodcov. Len dodám, že odtiahli v ten deň v celej dĺžke predmetnej ulice viacero aut z rovnakého dôvodu. Pohľadávku za odťah (99 EUR) ako i pokutu policajtovi vo výške 10 Eur som zaplatil pri preberaní vozidla. Je možné, nakoľko podľa mojich informácií existujú rozpory (resp. I rozsudok súdu), či je spoločnosť Car-towing oprávnená vykonávať pre správcu komunikácie tieto odťahy, žiadať od car-towing poplatok za odťah spať? Ako druhu časť dodávam, že predmetný chodník je sústavne v neudržiavanom stave (mám i foto), kde existuje znečistenie z blízkeho stavebného pozemku, ktoré spolu s popadanými konármi a neodstráneným lístím v postate neumožňovali rozoznať, kde konci hranica chodníka. Navyše, podľa informácie, ktorú mi podal policajt, vozidla boli odtiahnuté na základe oznámenia fyzickej osoby z blízkeho okolia. Je podľa mňa dôvodný predpoklad, že sa to toto oznámenie môže diať opakovane, to znamená, či je niekde možné skontrolovať vykonané oznámenia onou osobou, s tým, že by sa vylúčilo prípadne podozrenie o spolupráci medzi danou osobou a odťahovkou? Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Odťah Car Towing

(odpoveď odoslaná: 08.12.2018)

Dobrý deň, ak ste zaplatili blokovú pokutu,  už nie je možné zmeniť to, že či boli dané podmienky na to, aby bola uložená bloková pokuta. Zaplatením blokovej pokuty ste uznali priestupok. 

Ohľadom odťahu, najlepšie riešenie je nezaplatiť za odťah, auto Vám musia vydať  bez ohľadu na to, či ste za odťah zaplatili alebo nie.

Ak ste za odťah zaplatili a chcete  peniaze späť, nezostane nič iné ako podať žalobu. Spoločnosť vám peniaze nevydá dobrovoľne. 

Máte pravdy, existuje viacero výkladov oprávnenia doťahovať vozidlá súkromnou spoločnosťou. Tento stav trvá už viac ako 10 rokov.


Trápi vás "Odťah Car Towing" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odťah Car Towing (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, pán doktor, Snúbenici odtiahla moje auto v BA núteným odťahom spoločnosť Car Towing pred cca 5 mesiacmi. Odťah som zaplatil, potvrdenie o úhrade mám odložené. Je možné sa domáhať vráteniu tohto nezákonného poplatku na súde aj teraz po pár mesiacoch alebo je tam nejaká špeciálna lehota dokedy po zaplatení je možné podať návrh na súd? Ďakujem za odpoveď. T.

Odpoveď: Odťah Car Towing

(odpoveď odoslaná: 13.05.2018)

Dobrý deň, so svojím nárokom ste stále v lehote, môžete ho uplatniť na sude. Lehota je 2 ročná.


Podotázka: Odťah Car Towing (Vymáhanie pohľadávok)

Spoločnosť Car Towing a.s. nám odtiahla včera auto - zasahovalo na cyklotrasu odtiahli ho na adresu: Pri seči 1 a žiadali 99 € za odťah, na ktorý nám vystavili šek so splatnosťou 15 dní. Priestupok bol riešený s mestskou políciou dohovorom bez pokuty. Máme teda zaplatiť za odťah vozidla?

Odpoveď: Odťah Car Towing

(odpoveď odoslaná: 27.04.2018)

Dobrý deň. S ohľadom na Vašu otázku si dovoľujem citovať napr. z rozsudku OS Bratislava I sp.zn. 24C/18/2012, ktorý v rámci odôvodnenia svojho rozhodnutia uviedol: "(...) pokiaľ teda správca komunikácie zveril zmluvou výkon núteného odťahu obchodnej spoločnosti Car Towing a. s., postupoval v rozpore so zákonom č.135/1961 Zb., a preto je zmluva o výkone odťahovacej služby neplatná pre rozpor so zákonom v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka. Vzhľadom na to, že odťah bol vykonaný v rozpore so zákonom na základe neplatnej zmluvy, nemohla vzniknúť odporcovi povinnosť na náhradu nákladov takto neoprávnene vykonaného núteného odťahu a tým ani správcovi komunikácie na základe neplatnej zmluvy nemohla vzniknúť pohľadávka na zaplatenie náhrady nákladov tohto nezákonného odťahu. Navrhovateľ, ktorý bol oprávnený odtiahnuť vozidlo, toto neodtiahol, keďže ho odtiahla spoločnosť Car Towing a.s., čím náklady vznikli tejto spoločnosti, a preto sa nemôže navrhovateľ domáhať zaplatenia nákladov za odťah, zvlášť, keď išlo o protizákonný odťah. Plnenie z neplatného právneho úkonu by znamenalo bezdôvodné obohatenie, ktoré sa musí vydať. Z uvedených dôvodov súd návrh na zaplatenie nákladov za neoprávnený odťah spoločnosťou Car Towing a.s., ako nedôvodný zamietol."

Pre úplnosť dodávam, že v danom prípade išlo o to, že správca cesty sa domáhal zaplatenia za odťah vozidla spomenutou súkromnou spoločnosť, avšak neuspel, nakoľko išlo o nezákonný odťah. Obdobným spôsobom rozhodli aj súdy v ďalších prípadoch.

Zastávam preto názor, že platiť za odťah motorového vozidla by sa danej spoločnosti nemalo a jej údajná pohľadávky je neoprávnená.


Podotázka: Odťah Car Towing (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, 16. 11. 2017 mi spoločnosť Car Towing odtiahla motorové vozidlo. Pri prevzatí vozidla mi mestský policajt odôvodnil odťah tým, že mi ukázal na fotografií, že som nenechala dostatočne miesto pre chodcov, keďže som z časti stala na chodníku. Nebola som si toho vedomá a ani na fotografií nebolo toto porušenie vydelne. No predsa som pokutu 20Eur zaplatila ale odťah ešte nie. Všade čítam, že by som to nemala platiť, ale zasa dostať sa na súd a potom platiť ešte viac by som neriskovala. Viete mi prosím poradiť ako ďalej? S poďakovaním.

Odpoveď: Odťah Car Towing

(odpoveď odoslaná: 27.04.2018)

Dobrý deň, Ak sa rozhodnete zaplatiť pokutu, potom určite odporúčame, aby ste uvedenej spoločnosti napísali doporučený list a oznámili im, že odťah vozidla bol nezákonný a pokutu im nezaplatíte. Samozrejme nie je vylúčené, aby vás uvedená spoločnosť dala aj na súd. V tomto prípade je potrebné sa brániť. S prípadným zastupovaním by sme Vám vedeli pomôcť, s tým, že našu odmenu by ste nehradili.


Trápi vás "Odťah Car Towing" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odťah Car Towing (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu ako postupovať, ak som za odťah už zaplatila. Vopred ďakujem. D.

Odpoveď: Odťah Car Towing

(odpoveď odoslaná: 24.06.2017)

Dobrý deň, ak ste už za odťah zaplatili, je potrebné podať žalobu na súd a žiadať vrátiť zaplatené peniaze.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Odťah Car Towing" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku