'

Neplatenie nájomného a záložné právo ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Obchodné právo, Košický
Odpovedá: Advokát (Košice)
Odpovedané dňa: 7. 6. 2017

Otázka: Neplatenie nájomného a záložné právo ?

Dobrý deň. Sme majitelia kancelárskych priestorov a jeden nájomník nám dlží nájomné za posledných 6 mesiacov. Na túto situáciu sme ho ústne upozorňovali, až nám došla trpezlivosť a požiadali sme ho o vypratanie priestorov. S nájomcom mame riadnu zmluvu, ale aj napriek tomu sa bojím, že nám nebude chcieť doplatiť vzniknutý dlh. Viete mi poradiť ako by sme mali postupovať? Ďakujem za radu! S pozdravom.

Odpoveď: Neplatenie nájomného a záložné právo ?

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

1./ Vychádzajúc z otázky, bez poznania samotného textu, treba uviesť, že v zmysle ust.  §  672  Obč. zákonníka  na zabezpečenie nájomného má prenajímateľ nehnuteľnosti záložné právo k hnuteľným veciam, ktoré sú na prenajatej veci a patria nájomcovi alebo osobám, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti, s výnimkou vecí vylúčených z výkonu rozhodnutia. Záložné právo zanikne, ak sú veci odstránené skôr, než boli spísané osobou poverenou súdom, ibaže by boli odstránené na úradný príkaz a prenajímateľ ohlási svoje práva na súde do ôsmich dní po výkone. Ak sa nájomca sťahuje alebo ak sa odstraňujú veci, napriek tomu, že nájomné nie je zaplatené alebo zabezpečené, môže prenajímateľ zadržať veci na vlastné nebezpečenstvo, do ôsmich dní však musí žiadať o súpis osobou poverenou súdom, alebo musí veci vydať. Osobou poverenou súdom môže byť aj súdny exekútor.

2./ Podľa ust.  § 325 a nasl.  Civil. sporového poriadku   môžete sa obrátiť na súd s návrhom na vydanie  neodkladného opatrenia  za podmienky z dôvodu obavy, že  exekúcia bude ohrozená. Neodkladným opatrením možno strane uložiť najmä, aby okrem iných    aby  nenakladala s určitými vecami alebo právami. O návrhu súd rozhodne do 30 dní.

3./ Odporúčame Vám kontaktovať advokáta.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Neplatenie nájomného a záložné právo ? (Obchodné právo)

Dobrý deň, chcem Vás požiadať o radu týkajúcu sa problému exekúcie a nájmu bytu. Užívame byt na základe riadnej nájomnej zmluvy uzatvorenej na dobu neurčitú. Z našej strany je všetko v poriadku riadne a včas zaplatené nájomné, žiadne iné problémy. Zistili sme, že majiteľ si riadne neplní svoje pohľadávky voči bytovému družstvu, a tak mu boli vydané dva návrhy na vydanie platobného príkazu, či riadne spláca hypotéku nemáme info. Zaujíma nás, či nám niečo hrozí v prípade exekúcie bytu, aké máme právo na ochranu. Prípade čo urobiť, aby sme jedného dna neprišli z práce a nedostaneme sa do bytu, alebo bude byt vyprataný aj s vecami v našom vlastníctve. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Neplatenie nájomného a záložné právo ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.01.2019)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Pokiaľ máte uzatvorenú riadnu zmluvu nájme  v súlade s ust. § 680 Obč. zákonníka platí, že v prípade predaja bytu prenajímateľom - vlastníkom nehnuteľnosti, nový vlastník vstupuje do právneho postavenie prenajímateľa  (citujeme) :
"(1) Zničením prenajatej veci nájomná zmluva zaniká. 
(2) Ak dôjde k zmene vlastníctva k prenajatej veci, vstupuje nadobúdateľ do právneho postavenia prenajímateľa a nájomca je oprávnený zbaviť sa svojich záväzkov voči prvšiemu vlastníkovi, len čo mu bola zmena oznámená alebo nadobúdateľom preukázaná. 
(3) Ak dôjde ku zmene vlastníctva k nehnuteľnej veci, môže z tohto dôvodu vypovedať nájomnú zmluvu iba nájomca, a to aj vtedy, ak bola zmluva uzavretá na dobu určitú; výpoveď však musí podať v najbližšom výpovednom období, pokiaľ je zákonom alebo dohodou ustanovené. Pri zmene vlastníctva k hnuteľnej veci môže zmluvu vypovedať aj nadobúdateľ."

Poznamenávame, že podľa exek. poriadku ak ide o vykonanie exekúcie na vymoženie peňažnej pohľadávky, ktorá bez príslušenstva ku dňu doručenia návrhu na vykonanie exekúcie neprevyšuje 2 000 eur, nemožno exekúciu vykonať predajom nehnuteľnosti, v ktorej má povinný hlásený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt podľa osobitného predpisu; právo zriadiť exekučné záložné právo na nehnuteľnosť tým nie je dotknuté.

Poznamenávame, že nik nie je oprávnený vstúpiť do Vášho bytu, nakoľko byt predstavuje Vaše obydlie. Vaše veci  v predmetnom byte nemôžu byť ani predmetom exekúcie.

Predpokladáme, že vlastník bytu - prenajímateľ náhlásil na príslušné bytové družstvo, že byt je v nájme tretej osoby a aj počet osôb v byte.

Odporúčame kontaktovať prenajímateľa a spôsob úhrady nájmu a za služby spojené s užívaním bytu môžete upraviť dohodou, aby dlh na bytovom družstve nebol, t.j. : platobným miestom bude účet bytového družstvo.

Z otázky usudzujeme, že máte uzatvorenú podľa ust. Občianskeho zákonníka, lebo nájom máte uzatvorený na dobu neurčitú. V prípade, že by Vám bola daná výpoveď z nájmu podľa ust. Obč. zákonníka, v zákonom stanovených prípadoch máte nárok na bytovú náhradu.

Odporúčame dať zmluvu o nájme prekontrolovať advokátovi.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk