Máte
otázku?

Musím platiť poplatok za sprostredkovanie?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Obchodné právo, Banská Bystrica

Otázka: Musím platiť poplatok za sprostredkovanie?

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, ako je to s poplatkami pre agentúru, ak som opatrovateľka v Rakúsku a vlastním rakúsku živnosť. Platí § 25 zákona č.5/2004 aj pre mňa ako živnostníčku, ak uzatváram zmluvu s agentúrou o sprostredkovaní práce? Ďakujem.

Odpoveď: Musím platiť poplatok za sprostredkovanie?

Dobrý deň.

ďakujeme Vám za položenie otázky a zasielame Vám nasledovné stanovisko:

Sprostredkovanie práce za úhradu

V zmysle ust. § 25 ods. 1 Zákona o službách zamestnanosti platí, že sprostredkovanie zamestnania za úhradu môže vykonávať právnická osoba alebo fyzická osoba za podmienok ustanovených týmto zákonom, ak má na túto činnosť oprávnenie vydané podľa Živnostenského zákona (ďalej len „sprostredkovateľ“).

 

Sprostredkovateľ môže vykonávať v súlade s ust. § 25 ods. 2 Zákona o službách zamestnanosti sprostredkovanie zamestnania za úhradu, ak má skončené vysokoškolské vzdelanie najmenej prvého stupňa. U právnickej osoby musí podmienku skončenia vysokoškolského vzdelania najmenej prvého stupňa spĺňať zodpovedný zástupca podľa Živnostenského zákona.

Sprostredkovateľ môže podľa ust. § 25 ods. 3 Zákona o službách zamestnanosti vyberať poplatok za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania za úhradu len od právnickej osoby alebo fyzickej osoby, pre ktorú sprostredkúva zamestnanca.

Výšku poplatku podľa prvej vety dojednáva sprostredkovateľ s právnickou osobou alebo fyzickou osobou, pre ktorú sprostredkúva zamestnanca.

Sprostredkovateľ, ktorý sprostredkuje zamestnanie za úhradu, uzatvorí s občanom v zmysle ust. § 25 ods. 4 Zákona o službách zamestnanosti písomnú dohodu o sprostredkovaní zamestnania za úhradu.

 

Dohoda o sprostredkovaní zamestnania za úhradu obsahuje najmä

a) názov, adresu, identifikačné číslo zamestnávateľa a druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa,

b) dĺžku trvania zamestnania,

c) druh práce, mzdu alebo plat a ďalšie pracovné podmienky,

d) spôsob a podmienky zdravotného poistenia a sociálneho poistenia,

e) rozsah zodpovednosti sprostredkovateľa za nedodržanie podmienok dohody.

 

Dôležitou skutočnosťou pri určení, či sa na Vás ust. § 25 Zákona o službách zamestnanosti vzťahuje je to, či spadáte pod definíciu zamestnanca v zmysle Zákona o službách zamestnanosti.

 

Zamestnancom sa v súlade s ust. § 4 ods. 1 Zákona o službách zamestnanosti rozumie fyzická osoba v pracovnom pomere podľa Zákonníka práce alebo v obdobnom pracovnom vzťahu (napr. podľa zákona o štátnej službe).

 

Za zamestnanca sa podľa ust. § 4 ods. 2 Zákona o službách zamestnanosti nepovažujú zamestnanci cirkví a náboženských spoločností, ktorí vykonávajú duchovenskú činnosť.

 

Nakoľko Vy budete v Rakúsku vykonávať činnosť na základe oprávnenia udeleného Vám príslušnými rakúskymi orgánmi, nespadáte pod definíciu zametnanca v zmysle vyššie citovaného ustanovenia Zákona o službách zamestnanosti.

 

Z uvedeného vyplýva, že ust. § 25 Zákona o službách zamestnanosti sa na Vás nevzťahuje! Ak by došlo k uzavretiu dohody o sprotredkovaní zamestnanca za úhradu, nespravovala by sa ustanoveniami § 25 Zákona o službách zamestnanosti.

 

Z uvedeného tiež vyplýva, že agentúra je oprávnená požadovať úhradu určitého poplatku aj od Vás.

 

Zamestnanec

Ak by ste sa rozhodla pracovať ako zamestnanec v zmysle zákona o službách zamestnanosti, agentúra by nebola oprávnená od Vás vyžadovať poplatok za sprostredkovanie.

 

V tejto súvislosti si však dovoľujeme upozorniť, že agentúry častokrát neuzatvoria zmluvu o sprostredkovaní práce v zmysle ustanovení Zákona o službách zamestnanosti, ale napr. Občianskeho alebo Obchodného zákonníka a v tejto súvislosti stanovia občanovi povinnosť zaplatiť poplatok za sprostredkovanie.

 

Ako sme uviedli vyššie, sprostredkovanie zamestnania je podnikaním podľa Živnostenského zákona.

 

Podľa ust. § 61 ods. 1 Živnostenského zákona platí, že živnostenský úrad v sídle kraja vykonáva kontrolu dodržiavania povinností, ktoré pre podnikateľov vyplývajú zo živnostenského zákona a z osobitných predpisov, ak sa vzťahujú na živnostenské podnikanie.

 

Pri zistení nedostatkov je živnostenský úrad miestne príslušný podľa sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby oprávnený uložiť podnikateľovi pokutu dokonca zrušiť živnostenské oprávnenie, ak podnikateľ pri prevádzkovaní živnosti poruší podmienky alebo povinnosti určené zákonom ako osobitne závažné.

 

Zamestnávateľ

Agentúra by v prípade, ak by ste sa rozhodla pracovať ako zamestnanec, bola v zmysle ust. § 25 Zákona o službách zamestnanosti účtovať si od zamestnávateľa poplatok za sprostredkovanie práce.

 

SZČO v zmysle Zákona o službách zamestnanosti

Pre úplnosť ešte dopĺňame úpravu samostatne zárobkovo činnej osoby podľa Zákona o službách zamestnanosti.

 

Samostatne zárobkovo činná osoba na účely zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti (ďalej len „Zákon o službách zamestnanosti“) je v súlade s ust. § 5 ods. 1 Zákona o službách zamestnanosti fyzická osoba, ktorá

 

- je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným, konateľom alebo členom dozornej rady spoločnosti s ručením obmedzeným, členom predstavenstva alebo dozornej rady akciovej spoločnosti alebo jednoduchej spoločnosti na akcie alebo prokuristom podľa Obchodného zákonníka,

 

- prevádzkuje živnosť podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,

 

- vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov (napr. podľa zákona č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov),

 

- vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách podľa osobitného predpisu podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb.),

 

- vykonáva činnosť agentúry dočasného zamestnávania podľa § 29,

 

- vykonáva činnosť agentúry podporovaného zamestnávania podľa § 58.

 

Následne ust. § 5 ods. 2 Zákona o službách zamestnanosti definuje samostatnú zárobkovú činnosť ako činnosť, ktorú vykonáva alebo prevádzkuje samostatne zárobkovo činná osoba podľa odseku 1.

 

Trápi vás "Musím platiť poplatok za sprostredkovanie?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Musím platiť poplatok za sprostredkovanie? (Obchodné právo)

Dobrý deň, správne som pochopila predchádzajúcu odpoveď? Ak mám pracovnú zmluvu s rodinou, znamená to, že som ich zamestnanec. Agentúra pôsobí ako sprostredkovateľ, takže poplatky by som mala riešiť s rodinou, teda mojím zamestnávateľom. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Musím platiť poplatok za sprostredkovanie?

(odpoveď odoslaná: 25.01.2023)

Dobrý deň, podľa ust. § 25 ods. 3 zákona o službách zamestnanosti platí :

"Sprostredkovateľ môže vyberať poplatok za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania za úhradu len od právnickej osoby alebo fyzickej osoby, pre ktorú sprostredkúva zamestnanca. Výšku poplatku podľa prvej vety dojednáva sprostredkovateľ s právnickou osobou alebo fyzickou osobou, pre ktorú sprostredkúva zamestnanca."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že poplatok za sprostredkovanie zamestnania platí právnická alebo fyzická osoba, pre ktorú sa zamestnanec sprostredkúva. Otázkou vo Vašom prípade je to, či sú splnené všetky zákonné náležitosti pokiaľ ide o agentúru, keďže ako vyplýva z otázky zamestnali ste sa u niektorého rodinného príslušníka/rodiny a teda zrejme ste si zamestnanie našli sáma teda je otázkou či vôbec poplatok platiť. V prípade problémov odporúčam kontaktovať Ústredie práce, soc. vecí a rodiny /www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nestatne-sluzby-zamestnanosti/sprostredkovanie-zamestnania-za-uhradu.html?page_id=13025/.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Musím platiť poplatok za sprostredkovanie? (Obchodné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Pracujem pre donáškovú firmu, avšak môj zamestnávateľ nie je priamo daná firma, ale sprostredkovateľ, ktorý mi z každej mojej výplaty strháva 17 %. Má na to právo? Nemal mať nárok iba na jednorazový poplatok? Zdá sa mi to ako úžerstvo, len tak niekomu platiť za moju odrobenú prácu. Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Musím platiť poplatok za sprostredkovanie?

(odpoveď odoslaná: 03.02.2021)

Dobrý deň,
nie je právny dôvod, aby Vám boli vykonávané zrážky vo výške 17 % a ani v inej výške.

Nepoznáme Vašu prac. zmluvu, ale zrážky zo mzdy môžu byť vykonávané len v zmysle Zákonníka práce.

Odporúčame vyzvať písomne zamestnávateľa k doplateniu mzdy. Ak k náprave nedôjde, odporúčame kontaktovať Národný úrad práce podľa sídla zamestnávateľa. Pouvažujte tiež nad medializáciou tohto konania zamestnávateľa, keďže predpokladáme, že krátenie mzdy sa týka všetkých zamestnancov vykonávajúcich donáškovú službu.


Podotázka: Musím platiť poplatok za sprostredkovanie? (Obchodné právo)

Dobrý deň, rád by som sa informoval, či je zamestnávateľ povinný hradit v plnej miere školenia, ktoré súvisia s náplňou práce, napríklad hygienické minimum. Vopred vám ďakujem za odpoveď a prajem príjemný zvyšok dňa. S pozdravom, M.

Odpoveď: Musím platiť poplatok za sprostredkovanie?

(odpoveď odoslaná: 20.12.2019)

Dobrý deň, 
nie je možné zahrnúť do odpovede, či zamestnávateľ je povinný hradiť všetky náklady na školenia svojich zamestnancov.

Podľa § 154 ods. 3 ZP platí, že "zamestnanec je povinný sústavne si prehlbovať kvalifikáciu na výkon práce dohodnutej v pracovnej zmluve. Prehlbovanie kvalifikácie je aj jej udržiavanie a obnovovanie. Zamestnávateľ je oprávnený uložiť zamestnancovi zúčastniť sa na ďalšom vzdelávaní s cieľom prehĺbiť si kvalifikáciu. Účasť na vzdelávaní je výkonom práce, za ktorý patrí zamestnancovi mzda."


Zákonník práce rozlišuje pojmy pri zamestnávaní zamestnancov ako predpoklady pre prijatie do prac. pomeru, kde patrí samozrejme aj kvalifikácia, následne upravuje v ust. § 140 ZP zvyšovanie kvalifikácie a v ust. § 154 ZP  a nasl. ZP prehlbovanie kvalifikácie. 

Rozdiel medzi zvyšovaním a prehlbovaním kvalifikácie je v podstate výsledok, kedy pri zvýšení kvalifikácie dochádza k získaniu vyššieho stupňa vzdelania (napr. zamestnanec so stredoškolským vzdelaním získa vysokoškolské vzdelanie), v dôsledku čoho môže zamestnanec vykonávať také kvalifikovanejšie práce, ktoré by bez požadovaného stupňa vzdelania vykonávať nemohol. 

Prehlbovanie kvalifikácie nie je spojené s nadobudnutím vyššieho stupňa vzdelania zamestnanca, resp. nie je spojené so získaním vzdelania na vykonávanie kvalifikovanejšej práce, na ktorú zamestnanec doteraz nespĺňal kvalifikačné predpoklady.

Pre oblasť hyg. školenia platí ust. § 4 ods. 2 zákona o potravinách, kde platí, že prevádzkovatelia potravinárskych podnikov sú okrem iného povinní zabezpečiť, aby zamestnanci, ktorí prichádzajú priamo alebo nepriamo do styku s potravinami, boli poučení a vyškolení o hygiene potravín v rozsahu primeranom pracovným činnostiam, ktoré vykonávajú, t.j. tieto školenia musí radiť zamestnávateľ pre svojich zamestnancov.


 


Trápi vás "Musím platiť poplatok za sprostredkovanie?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Musím platiť poplatok za sprostredkovanie? (Obchodné právo)

Dobrý večer,
chcela by som od Vás poradiť ako postupovať v prípade, že som sa dala oklamať spoločnosťou vystupujúcou pod obchodným menom B.
Táto spoločnosť hľadá administratívnych a personálnych pracovníkov. Najprv je potrebné zúčastniť sa pracovného pohovoru - stretnutie s M. (jeho meno je spájané s rôznymi titulmi (Ing, Mgr., PhDr)). Pohovor prebieha  v KE. On poskytne prácu, dohodne sa so záujemcom, samozrejme ponúka skvelé finančne ohodnotenie, podpise sa ŽIADOSŤ, za ktorú je nutné zaplatiť 20 € (odôvodnenie je také, že spoločnosť hľadá výlučne serióznych záujemcov a tento poplatok bude vrátený pri prvej výplate). Ďalej je potrebné absolvovať školenie vedené spomínaným M. kde radi formuláciu inzerátov, webové portály vhodné na zverejňovanie atď. Niekoľkokrát prizvukuje, že názov spoločnosti sa nesmie nikde v inzerátoch a mailovej alebo telefonickej komunikácii s potenciálnymi záujemcami uvádzať.
Následne sa podpise ešte Zmluva o obchodnej spolupráci (v prípade potreby Vám kópiu môžem poslať prostredníctom mailu).
Práca spočíva v tom, že prostredníctvom internetových stránok zverejňujeme inzeráty s ponukou práce a hľadáme potenciálnych zamestnancov. Avšak, aj keď sa pohovoru zúčastnia títo potenciálni zamestnanci a následne podpisu žiadosť a zaplatia poplatok 20 € tak nám za sprostredkovanie nie je vyplatená žiadna čiastka.
Prostredníctvom sociálnej siete som zistila, že takto bolo okradnutých veľa ľudí a nevieme ako postupovať ďalej. Chceme, aby nám bolo vrátených našich 20 €, aby tento podvod nepokračoval ďalej.
Ďakujem, s pozdravom Kata

Odpoveď: Musím platiť poplatok za sprostredkovanie?

(odpoveď odoslaná: 20.08.2019)

Dobrý deň, údaje o firme a meno uvedené v otázke nezverejňujeme, avšak pri zodpovedaní otázky sme tieto informácie zobrali do úvahy.

Vami uvedená spoločnosť B. sa venuje predaju určitých techn. zariadení a uvedená osoba M. je zrejme jej sprostredkovateľom, čo môžete zistiť na stránke uvedenej spoločnosti.

O osobe M. si môžete zistiť na stránke obchodného registra, ktorých spoločností je vlastníkom, konateľom prípadne spoločníkom, pričom spoločnosť B. tam uvedená nie je. 

Zrejme ste s osobou M. podpísali zmluvu o spolupráci podľa ust. § 774 a nasl. Obč. zákonníka.

Nepoznáme obsah Vašej zmluvy, avšak zdôvodnenie zaplatenia poplatku 20 € je podľa nášho názoru zavádzajúce a vedie k tomu, aby spoločnosť len vyberala poplatky. Sprostredkovanie predaja samotného zariadenia spoločnosti B. touto formou je síce dovolený, avšak zrejme predaj techn. zariadenie je otázny.

Otázkou vo Vašom prípade je aj systém, ako a podľa čoho má byť vyplácaná odmena, teda ako sa Vy dozviete o tom, že konkrétne techn. zariadenie bolo predané a preto Vám má byť vyplatená odmena za sprostredkovanie.

Odporúčame preštudovať poriadne Vašu zmluvu a uplatniť si z nej Vaše nároky, teda odmenu za sprostredkovanie a vrátenie poplatku 20 €. 

Problém toho, ako uvádzate, aby tento podvod nepokračoval, je otázkou obozretnosti pri uzatváraní zmluvy s firmou R. prípadne prešetrenie celkového postupu spoločnosti R., prípadne za splnenia podmienok aj medializovanie.

 


Podotázka: Musím platiť poplatok za sprostredkovanie? (Obchodné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Dnes som podpísal zmluvu s personálnou agentúrou o práci v zahraničí a zaplatil som poplatok za sprostredkovanie vo výške 150 €. Neskôr som sa však dozvedel, že tá agentúra je podvod a oklamala už mnoho ľudí. Sľúbenú prácu im nezohnala a ak ju aj zohnala, bola za iných podmienok a oveľa menšie platy. Kto staviť takú prácu odmieta, musí zaplatiť pokutu 1500 €. Rád by som sa spýtal, či je možné od zmluvy odstúpiť do 14 dní a žiadať o vrátenie zaplatenej sumy. Ďakujem.

Odpoveď: Musím platiť poplatok za sprostredkovanie?

(odpoveď odoslaná: 17.08.2019)

Dobrý deň, 
z otázky predpokladáme, že ste s personálnou agentúrou podpísali zmluvu na sprostredkovanie zamestnania ako fyzická osoba - nepodnikateľ, ktorý má záujem o sprostredkovanie zamestnania podľa pracovného práva a že táto bola podpísaná podľa zákona o službách zamestnanosti a nie podľa ust. Občianskeho zákonníka alebo ust. Obchodného zákonníka.

Podľa ust. § 25 zákona o službách zamestnanosti platí, že sprostredkovanie zamestnania za úhradu môže vykonávať právnická osoba alebo fyzická osoba, t.j. sprostredkovateľ, podľa tohto zákona a ak má oprávnenie na túto činnosť vydané podľa zákona.

Agentúra ako sprostredkovateľ môže vyberať poplatok za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania za úhradu len od právnickej osoby alebo fyzickej osoby, pre ktorú sprostredkúva zamestnanca. Výšku poplatku podľa prvej vety dojednáva sprostredkovateľ s právnickou osobou alebo fyzickou osobou, pre ktorú sprostredkúva zamestnanca, nie s fyzickou osobou - nepodnikateľom, teda s Vami, ktorý máte záujem o zamestnanie.

Zoznam agentúr, ktoré majú oprávnenie na sprostredkovanie zamestnania nájdete na stránke Ústredia práce, soc. vecí a rodiny - https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nestatne-sluzby-zamestnanosti/sprostredkovanie-zamestnania-za-uhradu.html?page_id=13025.

V otázke sa pýtate, či môžete odstúpiť od zmluvy do 14 dní, zrejme ste vychádzali z ust. zákona o ochrane spotrebiteľa. Na Vami uvedený prípad sa zákon o ochrane spotrebiteľa nevzťahuje. Zmluvu nám prípadne môžete poslať na prekontrolovanie.

Odporúčame Vám, aby ste agentúre už žiadne poplatky neplatili, oznámili konanie agentúry na Ústredie práce, soc. vecí a rodiny a žiadať dopor. listom agentúru s poukázaním na vyššie uvedené ustanovenie § 25 o vrátenie poplatku.

Pokiaľ sa jedná o hrozbu pokuty, túto aj keby od Vás vyžadovali neuhradzujte, nepodpisujte uznanie záväzku ani žiaden list, kde by ste sa zaviazali k jej úhrade v splátkach.
Ak by boli problémy s nevrátením sumy 150 € a vyžadovaním zaplatenia pokuty, kontaktujte našu advokátku kanceláriu, ale pokutu v žiadnom prípade neuhradzujte. 

 

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Musím platiť poplatok za sprostredkovanie? (Obchodné právo)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať, či musím zaplatiť poplatok agentúre, aj keď záujemca o prácu vycestoval do zahraničia, tam podpísal pracovnú zmluvu s nemeckým zamestnávateľom a po týždni ho ten bez udania dôvodu prepustil, hoci bol v skúšobnej dobe a to zo dňa na deň. Agentúra trvá na tom, že svoju povinnosť splnila tým, že prácu sprostredkovala a že ďalšie pracovné záležitosti sa jej už netýkajú. Tvrdí, že to, čo sa stalo, je už len záležitosťou zamestnanca a nemeckého zamestnávateľa. Ďakujem.

Odpoveď: Musím platiť poplatok za sprostredkovanie?

(odpoveď odoslaná: 29.06.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

I./ Z otázky usudzujeme, že ste podpísali zmluvu s agentúrou o sprostredkovaní zamestnania. Zamestnávateľ ukončil prac. pomer s predmetným zamestnancom v skúšobnej dobe a teraz agentúra požaduje od predmetného zamestnanca poplatok za sprostredkovanie zamestnania.

II./ Poukazujeme na ust. §  25 zákona o službách zamestnanosti platí /citujeme/ : 

" Sprostredkovanie zamestnania za úhradu

(1) Sprostredkovanie zamestnania za úhradu môže vykonávať právnická osoba alebo fyzická osoba za podmienok ustanovených týmto zákonom, ak má na túto činnosť oprávnenie vydané podľa osobitného predpisu /naša poznámka :  živnostenský zákona/

(2) Sprostredkovateľ môže vykonávať sprostredkovanie zamestnania za úhradu, ak má skončené vysokoškolské vzdelanie najmenej prvého stupňa. U právnickej osoby musí podmienku skončenia vysokoškolského vzdelania najmenej prvého stupňa spĺňať zodpovedný zástupca podľa osobitného predpisu.

(3) Sprostredkovateľ môže vyberať poplatok za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania za úhradu len od právnickej osoby alebo fyzickej osoby, pre ktorú sprostredkúva zamestnanca. Výšku poplatku podľa prvej vety dojednáva sprostredkovateľ s právnickou osobou alebo fyzickou osobou, pre ktorú sprostredkúva zamestnanca.

(4) Sprostredkovateľ, ktorý sprostredkuje zamestnanie za úhradu, uzatvorí s občanom písomnú dohodu o sprostredkovaní zamestnania za úhradu. Dohoda o sprostredkovaní zamestnania za úhradu obsahuje najmä

a) názov, adresu, identifikačné číslo zamestnávateľa a druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa,

b) dĺžku trvania zamestnania,

c) druh práce, mzdu alebo plat a ďalšie pracovné podmienky,

d) spôsob a podmienky zdravotného poistenia a sociálneho poistenia,

e) rozsah zodpovednosti sprostredkovateľa za nedodržanie podmienok dohody.

(5) Sprostredkovateľ je povinný informovať občana, ktorému sprostredkúva zamestnanie za úhradu v zahraničí, o jeho právach a povinnostiach, ktoré súvisia so zamestnaním v zahraničí."

 

Zdôrazňujeme odstavec 3 tohto §, kde je jasne uvedené, že sprostredkovateľ /= agentúra/ môže vyberať poplatok  za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania vyslovene len od právnickej osoby alebo fyzickej osoby, pre ktorú sprostredkúva zamestnanca, t.j. od nemeckého zamestnávateľa, nie od Vás ako zamestnanca.

 

III./  Z uvedeného vyplýva, že dotyčná osoba ako zamestnanec nie je povinná platiť agentúre žiadne poplatky za sprostredkovanie zamestnania. Odporúčame na stránke Ústredia práce, soc. vecí a rodiny overiť, či agentúra má oprávnenie na podnikanie a požadovanie úhrady poplatku za sprostredkovanie zamestnania Ústrediu práce nahlásiť. Vychádzame z predpokladu, že výzvu na úhradu poplatku za sprostredkovanie zamestnania máte v písomnej forme.

 

Budeme radi, ak nám dáte vedieť ako ste dopadli. 

 

©V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Musím platiť poplatok za sprostredkovanie?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.