'

Môžem okamžite skončiť pracovný pomer pre nezaplatenie práce nadčas?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Prešovský
Odpovedá: advokát Prešov
Odpovedané dňa: 11. 4. 2017

Otázka: Môžem okamžite skončiť pracovný pomer pre nezaplatenie práce nadčas?

Dobrý deň. A) Rad by som opýtal, či mám nárok na nadčasy, nakoľko sa v spoločnosti nevedie žiadna evidencia ani písomný príkaz k týmto nadčasom (zväčša je to komentované vedúcou a to, že od pracovníka sa vyžaduje nadčas viac ako 2 hodiny mesačne a práca doma cez víkend, no nemám to písomne), avšak tieto hodiny sú zaznamenané v dochádzke resp. v dochádzke mám ich cez 40 hodín. B) Ako mám teda vnímať tento čas? Nikdy mi nebude preplatený, aj keď som ho strávil v práci? C) Môžem to považovať za dôvod k okamžitej výpovedi, ak mi nie je čas týchto hodín preplatený od septembra, novembra minulého roka? D) Je ešte nejaký časový limit, ktorý musím spoločnosť o danej skutočnosti oboznámiť, aj keď už prešlo viac ako polroka, kedy som mal mať hodiny preplatené? E) Pri podaní okamžitej výpovede si môžem uplatniť aj náhradu 2 mesačného priemerného zárobku? F) Ak podám okamžitú výpoveď na základe nepreplatených nadčasov tento mesiac, môžem k 1. 5. Nastúpiť k inému zamestnávateľovi? Zamestnávateľ nemá možnosť túto situáciu zvrátiť? Len opakujem, že ich nemám preplatené už od septembra 2016. Veľmi pekne Ďakujem za cenné informácie a pomoc s pozdravom.

Odpoveď: Môžem okamžite skončiť pracovný pomer pre nezaplatenie práce nadčas?

Dobrý deň, v zmysle § 97 Zákonníka práce, práca nadčas je práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien. U zamestnanca s kratším pracovným časom je práca nadčas práca presahujúca jeho týždenný pracovný čas. Tomuto zamestnancovi nemožno nariadiť prácu nadčas. Prácu nadčas môže zamestnávateľ nariadiť alebo dohodnúť so zamestnancom len v prípadoch prechodnej a naliehavej zvýšenej potreby práce, alebo ak ide o verejný záujem, a to aj na čas nepretržitého odpočinku medzi dvoma zmenami, prípadne aj na dni pracovného pokoja. Nepretržitý odpočinok medzi dvoma zmenami sa nesmie pritom skrátiť na menej ako osem hodín. Práca nadčas nesmie presiahnuť v priemere osem hodín týždenne v období najviac štyroch mesiacov po sebe nasledujúcich, ak sa zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov nedohodne na dlhšom období, najviac však 12 mesiacov po sebe nasledujúcich. V kalendárnom roku možno nariadiť zamestnancovi prácu nadčas v rozsahu najviac 150 hodín. Za prácu nadčas Vám patrí dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 25 % Vášho priemerného zárobku. Ak vykonávate rizikové práce, patrí za prácu nadčas dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 35 % priemerného zárobku. V pracovnej zmluve však môžete mať ustanovenie, podľa ktorého vo výške mzdy je zohľadnená aj práca nadčas resp. Vám zamestnávateľ za prácu nadčas poskytuje náhradné voľno. Ak Vám zamestnávateľ neplatí za prácu nadčas, je to dôvod na okamžité skončenie pracovného pomeru. Podľa § 69 ods. 1 Zákonníka práce, zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti. Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:



JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo



Podotázka: Môžem okamžite skončiť pracovný pomer pre nezaplatenie práce nadčas? (Pracovné právo)

Dobrý deň. Som zamestnanec Lesov SR. Pracujem ako strojník na úseku údržby a stavby lesných ciest. Momentálne staviame cestu mimo bydliska takže dochádzame na týždňovky. V pondelok ráno odchádzame a prichádzame v piatok poobede. Ráno začíname o šiestej a z lesa odchádzame o osemnástej. Na ubytovňu dochádzame okolo devätnástej. Takže denne odrobíme okolo dvanásť až trinásť hodín. Do tohto momentu je všetko o.k. lebo je to po vzájomnej dohode. Problém nastáva v momente, keď od nás žiadajú odpracovať aj sobotu. Zaujímalo by ma, či nám to môžu prikázať a ako nás môžu postihnúť ?

Odpoveď: Môžem okamžite skončiť pracovný pomer pre nezaplatenie práce nadčas?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.10.2018)

Dobrý deň, na Vašu  otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Podľa § 85 ods.9 Zákonníka práce priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca vrátane práce nadčas nesmie prekročiť 48 hodín.

Podľa ust. § 97 Zákonníka práce platí, že "práca nadčas je práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien."
Platí, že "ak zamestnanec nadpracúva prácou vykonávanou nad určený týždenný pracovný čas pracovné voľno, ktoré mu zamestnávateľ poskytol na jeho žiadosť, alebo pracovný čas, ktorý odpadol pre nepriaznivé poveternostné vplyvy, nejde o prácu nadčas. 

Prácu nadčas môže zamestnávateľ nariadiť alebo dohodnúť so zamestnancom len v prípadoch prechodnej a naliehavej zvýšenej potreby práce, alebo ak ide o verejný záujem, a to aj na čas nepretržitého odpočinku medzi dvoma zmenami, prípadne za podmienok ustanovených v § 94 ods. 2 až 4 aj na dni pracovného pokoja. Nepretržitý odpočinok medzi dvoma zmenami sa nesmie pritom skrátiť na menej ako osem hodín. 
Práca nadčas nesmie presiahnuť v priemere osem hodín týždenne v období najviac štyroch mesiacov po sebe nasledujúcich, ak sa zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov nedohodne na dlhšom období, najviac však 12 mesiacov po sebe nasledujúcich. 

Zamestnávateľ Vám v kalendárnom roku môže nariadiť prácu nadčas v rozsahu najviac 150 hodín,  nad uvedený limit len so súhlasom zamestnanca až do 400 hodín v kalendárnom roku.

Do počtu hodín najviac prípustnej práce nadčas v roku sa nezahŕňa práca nadčas, za ktorú zamestnanec dostal náhradné voľno, alebo ktorú vykonával pri 
a) naliehavých opravárskych prácach alebo prácach, bez ktorých vykonania by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo pracovného úrazu alebo škody veľkého rozsahu podľa osobitného predpisu, 
b) mimoriadnych udalostiach podľa osobitného predpisu, kde hrozilo nebezpečenstvo ohrozujúce život, zdravie alebo škody veľkého rozsahu podľa osobitného predpisu. 

Rozsah a podmienky práce nadčas určí zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov. 
Zamestnanec teda môže v kalendárnom roku vykonať prácu nadčas najviac v rozsahu 400 hodín. 

pixabay.com

Poznamenávame, že za prácu v sobotu prináleží zamestnancovi podľa ust. § 122a/ Zákonníka práce mzdové zvýhodnenie a to popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v sobotu najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu. 
U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno dohodnúť nižšiu sumu    mzdového zvýhodnenia ako podľa odseku 1, najmenej však 45 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu, v 
a) kolektívnej zmluve, 
b) pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov. 

V tejto časti preto odporúčame, aby ste sa oboznámili aj s Vašou Kolektívnou zmluvou na rok 2018, ktorá je zverejnená tu : Kolektívna zmluva.

Pokiaľ ide o možné následky spojené s tým, že nenastúpite do práce v sobotu, ktorá by bola nariadená v súlade s ust. Zákonníka práce, mohlo by sa toto konanie považovať za porušenie pracovnej disciplíny s následným možným rozviazaním prac. pomeru výpoveďou, môže dôjsť ku kráteniu dovolenky, prípadne dôjsť k postihom v oblasti odmien.

Podľa ust. § 109  ods. 3 Zákonníka práce "za každú neospravedlnene zameškanú zmenu (pracovný deň) môže zamestnávateľ krátiť zamestnancovi dovolenku o jeden až dva dni." 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:



1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Musíte súhlasiť s podmienkami.



Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk