Máte
otázku?

Listové tajomstvo


Online právna poradňa
Oblasť práva: Nezaradené, Nitra
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Listové tajomstvo

Dobrý deň, je porušenie listového tajomstva, keď pošlem niekomu mail, v ktorom opisujem správanie ďalšej (tretej) osoby a adresát toho mailu to ukáže tej ďalšej (tretej) osobe, o ktorej som písal v maily. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Listové tajomstvo

Dobrý deň. Vami zadanej otázke rozumiem tak, že:

  • Vy ste poslali mail osobe A, ktorého obsah sa týkal osoby B a
  • následne adresát mailu (osoba A) ukázal osobe B obsah predmetného mailu.

 

Ústavou garantovaná ochrana listového tajomstva

 

Listové tajomstvo predstavuje jedno z ústavou garantovaných a chránených základných práv. V zmysle čl. 22 Ústavy SR platí, že:

 

„(1) Listové tajomstvo, tajomstvo dopravovaných správ a iných písomností a ochrana osobných údajov sa zaručujú.

(2) Nikto nesmie porušiť listové tajomstvo ani tajomstvo iných písomností a záznamov, či už uchovávaných v súkromí, alebo zasielaných poštou, alebo iným spôsobom; výnimkou sú prípady, ktoré ustanoví zákon. Rovnako sa zaručuje tajomstvo správ podávaných telefónom, telegrafom alebo iným podobným zariadením.“

 

Trestnoprávne súvislosti pri porušení listového tajomstva

 

Na citovanú ústavnú normu nadväzuje aj Trestný zákon, ktorý vo svojom § 196 a § 197 upravuje trestný čin „Porušovanie tajomstva prepravovaných správ“, a to nasledovne:

 

§ 196

„(1) Kto úmyselne poruší listové tajomstvo vyzvedaním alebo otvorením uzavretého listu alebo inej písomnosti prepravovanej poštovým podnikom alebo iným obvyklým spôsobom, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(2) Zamestnanec poskytovateľa poštovej služby, ktorý spácha čin uvedený v odseku 1 alebo inému úmyselne umožní spáchať taký čin, alebo pozmení alebo potlačí písomnosť prepravovanú poštovým podnikom alebo iným obvyklým spôsobom, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

(3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

a) a spôsobí ním značnú škodu,

b) z osobitného motívu, alebo

c) závažnejším spôsobom konania.“

 

§ 197

„(1) Kto v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť pre seba alebo pre iného neoprávnený prospech

a) prezradí listové tajomstvo, o ktorom sa dozvedel z uzavretého listu alebo inej písomnosti prepravovaných poštovým podnikom alebo iným obvyklým spôsobom, ktoré neboli určené jemu, alebo

b) také tajomstvo využije,

potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(2) Zamestnanec poskytovateľa poštovej služby, ktorý spácha čin uvedený v odseku 1 alebo inému úmyselne umožní spáchať taký čin, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

(3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

a) a spôsobí ním značnú škodu,

b) z osobitného motívu, alebo

c) závažnejším spôsobom konania.“

 

Citované ustanovenia Trestného zákona jednoznačne vymedzujú, aké konanie možno považovať za trestné. Musí ísť o konanie, ktoré sa dá subsumovať (zahrnúť) pod niektorú zo skutkových podstát trestného činu „Porušovanie tajomstva prepravovaných správ“.

 

Možno v otázke opísané konanie považovať za porušenie listového tajomstva?

 

Vychádzajúc z vyššie uvedenej relevantnej právnej úpravy a tiež z opisu skutkových okolností uvedených v zadanej otázke sa domnievam, že v danom prípade nejde o porušenie listového tajomstva.

 

Z otázky vyplýva, že adresát mailu tento otvoril, oboznámil sa s jeho obsahom a následne ho ukázal osobe, ktorej nebol pôvodne určený. Takéto konanie by sme mohli nazvať porušením tajomstva (za predpokladu, že z mailu alebo kontextu vyplýval, že sa nemá dostať do rúk osobe, ktorá sa v maily spomínala).

 

Rozhodne však nemožno hovoriť o porušení listového tajomstva ako takého. Ak by sme totiž mali uvažovať o porušení listového tajomstva, mail by musela otvoriť osoba, ktorej tento nebol určený. Inak povedané mail by musela otvoriť iná osoba, než bol adresát mailu. Zo zadanej otázky však takéto konanie nevyplýva.

 

Ak teda mail otvoril adresát a následne jeho s jeho obsahom oboznámil osobu, ktorej tento síce nebol určený, ale týkal s tejto osoby, tak nejde o porušenie listového tajomstva.

 

Za daných okolností teda mohlo dôjsť k porušeniu tajomstva, avšak nie ústavou garantovaného listovného tajomstva. Vzhľadom na to, že nedošlo k porušeniu listového tajomstva, nemožno v danom prípade uvažovať ani o trestnoprávnych súvislostiach v danej veci.

 

Iné súvislosti

 

Vzhľadom na to, aký bol obsah mailu, by bolo možné uvažovať napr. o tom, či v konkrétnom prípade nedošlo k spáchaniu priestupku proti občianskemu spolunažívaniu alebo trestného činu ohovárania.

 

Podľa ustanovenia § 49 ods. 1 písm. a) platí, že: „Priestupku sa dopustí ten, kto inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech.“  Za takýto priestupok pritom možno uložiť pokutu do 33,- €.


Podľa ustanovenia § 373 Trestného zákona upravujúceho trestný čin „Ohováranie“ platí, že:

„(1) Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním značnú škodu,

b) z osobitného motívu,

c) verejne, alebo

d) v podnikaní závažnejším spôsobom konania.

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

b) a spôsobí inému stratu zamestnania, úpadok podniku alebo rozvod manželstva.“

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Listové tajomstvo (Nezaradené)

Dobrý deň, potrebovala by som právnu radu a nemám problém za ňu aj zaplatiť, problém je ten, že keď ja tie peniaze uhradím kartou, výpis banky, ktorý mi chodí do schránky mi vezme priateľ a otvára mi poštu, a na základe toho doma potom vyvádza. Existuje ešte nejaká možnosť ako by sa to dalo ? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Listové tajomstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.10.2020)

Dobrý deň, nevieme, či sme pochopili správne Vašu otázku : Zrejme sa chcete obrátiť na našu advokátsku kanceláriu v platenej právnej poradni; ako je Vám známe, je to možné.

Otázka úhrady odmeny za právnu pomoc je možná viacerými spôsobmi, okrem iných aj priamym vkladom na účet našej AK, čím Váš priateľ nemá možnosť zistiť, že ste sa na našu AK obrátili.

Pokiaľ ide o problematiku výpisu z účtu, ktorý Vám berie priateľ, možnosťou je, aby ste si banke dohodli zasielanie účtu elektronicky.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Listové tajomstvo (Nezaradené)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či ide o porušenie listového tajomstvá. Kolegyňa A a kolegyňa B si medzi sebou vymieňali súkromné správy na sociálnej sieti. A však ich nadriadená (kolegyňa C) si tie správy prečítala bez toho, aby o tom jedna z nich vedela. Ide o trestný čin? Nakoľko sa jednej z nich musela dostať aj na sociálnu sieť. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Listové tajomstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.09.2019)

Dobrý deň,

podľa Trestného zákona § 196, platí, že skutková podstata je naplnená ak nadriadená

„ úmyselne poruší listové tajomstvo vyzvedaním alebo otvorením uzavretého listu alebo inej písomnosti prepravovanej poštovým podnikom alebo iným obvyklým spôsobom, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky. 

Listové tajomstvo predstavuje jedno z ústavou garantovaných a chránených základných práv. V zmysle čl. 22 Ústavy SR platí, že:

„(1) Listové tajomstvo, tajomstvo dopravovaných správ a iných písomností a ochrana osobných údajov sa zaručujú.

(2) Nikto nesmie porušiť listové tajomstvo ani tajomstvo iných písomností a záznamov, či už uchovávaných v súkromí, alebo zasielaných poštou, alebo iným spôsobom; výnimkou sú prípady, ktoré ustanoví zákon. Rovnako sa zaručuje tajomstvo správ podávaných telefónom, telegrafom alebo iným podobným zariadením.“

Pokiaľ by kolegyňa prekonala prístupové údaje, mohla naplniť i skutkovú podstatu Neoprávnený prístup do počítačového systému, ktorá znie: ,,Kto prekoná bezpečnostné opatrenie, a tým získa neoprávnený prístup do počítačového systému alebo jeho časti, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky."

Pokiaľ by nadriadená naplnila vyššie uvedené znaky a najmä bol naplnený úmysel, mohlo by sa jednať o naplnenie skutkovej podstaty trestného činu a môžu kolegyne na ňu podať trestné oznámenie, avšak ak sa doposiaľ kolegyňa nijak neprevinila, môže sa jej konanie klasifikovať ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu a vtedy sa trestné oznámenie nepodáva. Priestupok je riešený v priestupkovom konaní na základe návrhu na začatie konania o priestupku adresovanému príslušnému správnemu orgánu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Listové tajomstvo (Nezaradené)

Ako sa dá pri posielaní listov zaručiť, že list poslaný maloletej adresátke (16 rokov) otvorí len ona a nedostane sa do rúk rodičov? Dá sa list nejako právne ošetriť, aby ho mohla otvoriť a prečítať jediné ona? Aké sú prípadne tresty za porušenie listového tajomstvá takéhoto druhu, ak sa to tak dá nazvať. Ďakujem pekne za odpoveď!

Odpoveď: Listové tajomstvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.07.2018)

Dobrý deň, ak chcete dosiahnuť, aby list bol poštou vydaný jedinej osobe (adresátovi) musíte tento list zaslať do vlastných rúk. Aj v tomto prípade sa však môže stať, že list prevezme namiesto adresátky, jej zákonný zástupca. Rovnako poznáme situácie, kedy poštárka (nakoľko väčšinou pozná dotyčných ľudí) vydá list do vlastných rúk aj iným osobám žijúcich v jednej domácnosti s adresátkou. Napriek zaslaniu listu do vlastných rúk sa môže teda stať, že list prevezme a aj otvorí iná osoba. Je možné list zaslať aj prostredníctvom kuriéra, avšak absolútne predísť možnému zneužitiu sa nedá ani pri takomto doručovaní. Ak by niekto úmyselne porušil listové tajomstvo, môže sa dopustiť spáchania trestného činu Porušovanie tajomstva prepravovaných správ podľa ustanovenia § 196 Trestného zákona. Za takýto skutok hrozí trest odňatia slobody až do výšky 3 rokov. Rovnako by to mohlo mať následky v občiansko-právnej rovine (prípadná náhrada škody, bezdôvodné obohatenie...). Konkrétne by to záviselo od obsahu listu, resp. zásielky.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Listové tajomstvo" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku