POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Expriateľ zverejnil fotky prieľky na internete


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banská Bystrica

Otázka: Expriateľ zverejnil fotky prieľky na internete

Dievča (15-ročné) poslalo svoje nahé fotky svojmu priateľovi. Po čase sa však pohádali a rozišli. Ten priateľ potom zverejnil všetky fotografie na internete. Čo sa dá proti tomu urobiť?

Odpoveď: Expriateľ zverejnil fotky prieľky na internete

Dobrý deň

 

 

v takomto prípade sa môže postupovať podľa Občianskeho, ako aj Trestného zákona. § 13 OZ znie: “1) Fyzická osoba má právo najmä sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jej osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby jej bolo dané primerané zadosťučinenie 2) Pokiaľ by sa nezdalo postačujúce zadosťučinenie podľa odseku 1 najmä preto, že bola v značnej miere znížená dôstojnosť fyzickej osoby alebo jej vážnosť v spoločnosti, má fyzická osoba tiež právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch 3) Výšku náhrady podľa odseku 2 určí súd s prihliadnutím na závažnosť vzniknutej ujmy a na okolnosti, za ktorých k porušeniu práva došlo.” Teda je možné podať žalobu na príslušný súd a domáhať sa aby sa upustilo od neoprávnených zásahov, odstránili sa následky a poskytlo sa primerané zadosťučinenie, či už morálne alebo finančné. Trestný zákon pozná trestný čin poškodzovania cudzích práv (§375, §376 TZ) a trestný čin porušenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy ( §377 TZ). Ďalší postup už závisí od konkrétnych skutočností. 

Trápi vás "Expriateľ zverejnil fotky prieľky na internete" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Expriateľ zverejnil fotky prieľky na internete (Občianske právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, čo je možné robiť v prípade, keď manžel mojej sestry zverejnil na internete ich intímne fotografie. Navyše, je to policajt.

Odpoveď: Expriateľ zverejnil fotky prieľky na internete

(odpoveď odoslaná: 11.03.2019)

Dobrý deň, v tomto prípade by bolo možné predpokladať, že by mohlo dôjsť k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu porušovania cudzích práv podľa § 376 Trestného zákona. 

§ 376 Trestného zákona: "Kto neoprávnene poruší tajomstvo listiny alebo inej písomnosti, zvukového záznamu, obrazového záznamu alebo iného záznamu, počítačových dát alebo iného dokumentu uchovávaného v súkromí iného tým, že ich zverejní alebo sprístupní tretej osobe alebo iným spôsobom použije a inému tým spôsobí vážnu ujmu na právach, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky."

V tomto prípade by bolo možné podať trestné oznámenie. Trestné oznámenie odporúčame podať na prokuratúre. V trestnom oznámení uveďte všetky skutočnosti, ktoré by mohli nasvedčovať, že došlo k trestnému činu. Prípadne je vhodné doložiť aj dôkazy, ak nejaké máte, o zverejnení týchto fotiek.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Expriateľ zverejnil fotky prieľky na internete (Občianske právo)

Dobrý večer, prosím Vás o radu. Ako by som mala postupovať, keď sa mi vyhráža muž, ktorému som poslala intímne fotky s odhalenými partiami? Tvrdí, že ich publikuje na internete a YouTube vo forme videa. Ako mám tento problém riešiť a ako postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Expriateľ zverejnil fotky prieľky na internete

(odpoveď odoslaná: 21.06.2018)

Dobrý deň,

ak Vás takýmto spôsobom núti, aby ste niečo konali, potom by sa mohlo jednať o vydieranie. Podľa § 189 Trestného zákona Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až šesť rokov.

Okrem toho existuje aj možnosť, že takýmto konaním by sa mohol dopustiť aj spáchania trestného činu podľa § 377 Trestného zákona - Porušenie dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy

Môžete teda podať trestné oznámenie.

Ak by fotky zverejnil, potom by ste mohli na neho podať aj žalobu a žiadať aj náhradu nemajetkovej ujmy, pretože takýmto konaním by zasiahol do Vášho práva na ochranu osobnosti a prejavov osobnej povahy.


Podotázka: Expriateľ zverejnil fotky prieľky na internete (Občianske právo)

Dobrý deň. V sobotu večer sa jedna žena opila a hrubo zaobchádzala so svojim dieťaťom (kopala doňho, vulgárne nadávala...). Ako matku ma to hlboko zasiahlo. O dieťa sa starali prítomní, ktorých agresívne napádala. Môj manžel ju vyfotografoval. Túto fotografiu som poslala do priznaní Stropkovčanov s opisom, že je to hanba. No poslala som to ako správu, takže administrátor videl moje údaje. Nie je tam zverejnené ani jej meno, ani tvár na fotke nie je vidieť. Je to zverejnené anonymne. Po hodine som administrátora požiadala, aby to zmazal, čo aj urobil. Avšak tá žena sa to dozvedela a vyhráža sa mi, že ma udá, pretože má prepis správ s administrátorom. Chcem vedieť, či s tým môže niečo robiť? Ľudia, ktorí tam boli, sú ochotní mi dosvedčiť pravdu. Ďakujem.

Odpoveď: Expriateľ zverejnil fotky prieľky na internete

(odpoveď odoslaná: 12.04.2017)

Dobrý deň, vo svojom príspevku neuvádzate, akou ujmou sa Vám zdanlivo poškodená osoba ma vyhrážať resp. akým postihom hroziť. Podľa môjho názoru ste sa nedopustili žiadneho protiprávneho konania. Nie je v rozpore so zákonom označiť určitý druh správania za neprimeraný alebo morálne odsúdeniahodný, ak ste tak urobili bez možnej identifikácie jeho páchateľa. Nezasiahli ste tak do práv na ochranu osobnosti, ktorého súčasťou je aj právo na ochranu občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy, keďže zo zverejneného príspevku na sociálnej sieti nie je možné stotožniť konkrétnu osobu. Z rovnakých dôvodov nie je možne domnievať sa, aby ste za uvedené konanie niesli trestnoprávne následky, a to napr. pre trestný čin Ohovárania podľa § 373 Trestného zákona. 


Trápi vás "Expriateľ zverejnil fotky prieľky na internete" a chcete pomôcť?

Podotázka: Expriateľ zverejnil fotky prieľky na internete (Občianske právo)

Dobrý deň, rád by som sa informoval. V marci 2017 prebehlo súdne pojednávanie vo veci zvýšenia výživného od otca. Nedopadlo síce úspešne, a právnickú zálohu som skladal vo výške 300 eur. Momentálne je situácia taká, že moja matka sa veľmi začala zaujímať o výsledok pojednávania a požaduje od pani právničky vrátenie zálohy. Dôvody sú síce opodstatnené, ale zaujíma ma, či táto pani právnička má právo: 1. Zverejňovať akékoľvek súkromné informácie. 2. Vyplatiť túto zálohu mojej matke, napriek tomu, že ja som bol jej klientom. Ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Expriateľ zverejnil fotky prieľky na internete

(odpoveď odoslaná: 07.04.2017)

Dobrý deň, na základe udelenia plnej moci advokátke ste vo vzťahu, v ktorom Vám sú poskytované právne služby, len Vy a nie Vaša matka. Vzťah advokáta so svojim klientom je dôverným vzťahom a je preto vylúčené, aby do neho videli iné tretie osoby, aj keď sa jedná o rodinných príslušníkov. Akékoľvek úkony, ktoré súvisia s poskytovaním právnych služieb (napr. vyplácanie, vrátenie odmeny alebo jej preddavku), je advokát povinný robiť len v súčinnosti s Vašou osobou. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa advokát dozvedel v súvislosti s výkonom advokácie, je jeho imanentnou povinnosťou. Jeho porušenie zakladá disciplinárnu zodpovednosť advokáta a je závažným prehreškom voči účelu tejto profesie.  


Podotázka: Expriateľ zverejnil fotky prieľky na internete (Občianske právo)

Dobrý deň, aj napriek môjmu nesúhlasu, ktorý som potvrdila e-mailom, redaktorka odvysielala reláciu. Ako mám postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Expriateľ zverejnil fotky prieľky na internete

(odpoveď odoslaná: 30.09.2016)

Dobrý deň

Občiansky zákonník dáva možnosť využiť prostriedky právnej ochrany, ak došlo k neoprávnenému zásahu a boli porušené česť a dôstojnosť osoby.

 

Taktiež Občiansky zákonník ochraňuje právo na súkromie, právo na ochranu mena a priezviska, ako aj prejavy osobnej povahy a pod.

 

Podľa § 12 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník:

"1) Písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením. 

2) Privolenie nie je potrebné, ak sa vyhotovia alebo použijú písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky, zvukové alebo obrazové a zvukové záznamy na úradné účely na základe zákona. 

3) Podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy sa môžu bez privolenia fyzickej osoby vyhotoviť alebo použiť primeraným spôsobom tiež na vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. Ani také použitie však nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby."

 

 Teda pokiaľ boli reláciou porušené Vaše práva môžete podať žalobu (návrh) na ochranu osobnosti a žiadať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov, ospravedlnenie, prípadne náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Expriateľ zverejnil fotky prieľky na internete (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať o tom, ako sa človek môže brániť v prípade nešťastnej udalosti (napríklad dopravnej nehody), a to proti uverejňovaniu informácií o takejto udalosti na internetových stránkach alebo v obrazových médiách. Zaujíma ma, či existuje spôsob, ako zabrániť medializácii konkrétnych informácií ako mená, vek, fotky s evidenčnými číslami áut atď., bez predchádzajúceho upozornenia a žiadosti o súhlas od ľudí, ktorých sa to bezprostredne týka. Ako sa môžeme brániť týmto praktikám novinárov, či je možné nútiť ich vyžiadať si súhlas zúčastnených strán pred zverejnením takýchto informácií a ako môžeme zabrániť uverejneniu týchto informácií ešte pred ich skutočným zverejnením?

Odpoveď: Expriateľ zverejnil fotky prieľky na internete

(odpoveď odoslaná: 08.08.2016)

Dobrý deň, v podobných prípadoch ide o stret práva na informácie, resp. práva na slobodu prejavu a práva na ochranu súkromia, mena, cti, dobrej povesti a ľudskej dôstojnosti. V prípade fyzických osôb, ktoré nevystupujú ako verejní činitelia, zákon jednoznačne chráni viac právo na ochranu osobnosti. V zmysle § 12 Občianskeho zákonníka, písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením. V zásade je preto vždy na zverejnenie informácii týkajúcich sa konkrétnej osoby a jej súkromného života, potrebný jej súhlas. Podľa citovaného právneho predpisu síce platí, že podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy sa môžu bez privolenia fyzickej osoby vyhotoviť alebo použiť primeraným spôsobom tiež na vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo, avšak ani také použitie nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby. To znamená, že použitie prejavov osobnej povahy a zverejnenie získaných informácii pracovníkmi médii nesmú zasahovať do súkromnej sféry človeka v takej miere, ktorá je spôsobila privodiť mu ujmu. V opačnom prípade ide o neoprávnený zásah do osobnostných práv, voči ktorému sa možno domáhať obrany na súde a to žalobou na ochranu osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby bolo dané primerané zadosťučinenie.


Trápi vás "Expriateľ zverejnil fotky prieľky na internete" a chcete pomôcť?

Podotázka: Expriateľ zverejnil fotky prieľky na internete (Občianske právo)

Má osoba, ktorá ma odfotila bez môjho vedomia, právo použiť túto fotku, napríklad na Facebookovej stránke, aj napriek tomu, že ja s tým nesúhlasím?

Odpoveď: Expriateľ zverejnil fotky prieľky na internete

(odpoveď odoslaná: 04.06.2016)

Dobry den, ak bola fotka bez Vasho suhlasu, potom s touto fotkou nemoze nakladat a teda ju ani zverejnovat na facebooku. 

Toto by mohla urobit len s Vasim suhlasom. 

Ak chcete voci tejto osobe zakrocit, najskor ju vyzvite mailom na odstranenie fotografie, ak to nepomoze, potom listom, nasledne mozete vyuzit sluzby advokata a ak ani to nepomoze, potom to mozete riesit sudne. Od porusovatela prava mozete pozadovat nahradit vsetky naklady.

 

Obycajne to skonci pri vyzve advokata.


Podotázka: Expriateľ zverejnil fotky prieľky na internete (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či existuje nejaká legálna cesta, ktorou by som sa mohla pokúsiť dostať naspäť peniaze vyplatené 11.5.2015 formou bankového prevodu. Išlo o platbu za inzerát, ktorý mal byť zverejnený v novovzniknutom inzertnom týždenníku. Prvé zverejnenie malo byť na konci mája a potom každý týždeň (šesťkrát po sebe). Keď uplynie plánovaný dátum vydania, stále dostávam e-mail z redakcie, kde sa najbližší termín vydania posúva o minimálne tri týždne. Posledný harmonogram uvádza uzávierku na 21.08.2015. Dnes je 18. august a neodpovedajú mi na e-maily, príslušné osoby majú telefóny vypnuté a osobne ich nikdy nezastihnem. Posledný e-mail som im zaslala 3.8.2015 so žiadosťou o zrušenie inzerátu a vrátenie peňazí. Keďže inzerát je po troch mesiacoch už pre mňa neaktuálny, potrebovala by som nevyhnutne vrátenie peňazí. K dispozícii mám iba faktúru s údajmi spoločnosti a podpisom zastupujúcej osoby. Ako by som mala postupovať? Vopred Vám ďakujem. S pozdravom.

Odpoveď: Expriateľ zverejnil fotky prieľky na internete

(odpoveď odoslaná: 27.08.2015)

Dobrý deň

je potrebné si overiť, či spoločnosť stále existuje a či náhodou nepadla do konkurzu alebo reštrukturalizácie. Pokiaľ áno, je potrebné si Vašu pohľadávku uplatniť u správcu. Pokiaľ spoločnosť stále existuje, bolo by dobré napísať im oficiálne list s tým, že službu za ktorú ste si zaplatila nebola vykonaná v termíne v akom ste požadovali, resp. nebola dodaná vôbec. Môžte podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI). Pokiaľ sa nebude dať so spoločnosťou dohodnúť, môžte podať návrh na súd z dôvodu bezdôvodného obohatenia.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Expriateľ zverejnil fotky prieľky na internete" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.