Bývalý sa mi vyhráža


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Košický
Odpovedá: Advokát
Odpovedané dňa: 15. 7. 2017

Otázka: Bývalý sa mi vyhráža

Polroka som sa stretávala s chlapom, Urobila som chybu, poslala som mu pár hanlivých fotiek. Pred cca mes. som "vzťah" ukončila. Jeho to veľmi zranilo a posiela mi výhražne správy typu, že som šľapka, foto zneužije, ma vlastná rodina nespozná aká som lacná, život sa mi obráti na ruby. Čo s tým, som zúfalá.

Odpoveď: Bývalý sa mi vyhráža

Dobrý deň prajem, ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej si dovoľujeme zaujať nasledovný právny názor.

Konanie dotyčného, ktoré popisujete je neakceptovateľné. Skutočnosť, že ste poslali svoje fotografie, ho ešte neoprávňuje k tomu, aby sa Vám takýmto spôsobom vyhrážal. Jeho konanie by pravdepodobne mohlo naplniť znaky skutkovej podstaty trestného činu Nebezpečného vyhrážania, podľa ustanovenia § 360 Trestného zákona, v zmysle ktorého 

(1) Kto sa inému vyhráža smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania,

b) na chránenej osobe,

c) preto, aby inému zmaril alebo sťažil uplatnenie jeho základných práv a slobôd,

d) z osobitného motívu, alebo

e) verejne.

 

Podľa súdnej praxe, "Vyhrážanie sa inou ťažkou ujmou musí byť svojou povahou a závažnosťou na úrovni vyhrážok smrťou alebo ťažkou ujmou na zdraví. Pritom vždy treba brať do úvahy okolnosti konkrétneho prípadu a prihliadať aj na to, ako subjektívne pociťuje ujmu ten, voči ktorému vyhrážka smeruje. V zmysle tohto výkladu vyhrážaním sa inou ťažkou ujmou môže byť napríklad aj vyhrážanie sa spôsobením škody veľkého rozsahu (podpálením domu) alebo zničením veci 5 5 Tdo 19/2011 vysokej umeleckej hodnoty, ku ktorej má poškodený citový vzťah, alebo vyhrážanie sa spôsobením ťažkej ujmy na zdraví osobe blízkej poškodenému a pod." Domnievame sa však, že v tomto prípade je poškodenie Vášho dobrého mena, či cti v rodine, či verejnosti rovnako spôsobilé, aby odôvodňovalo použitie tohto ustanovenia.

Podľa ustálenej judikatúry,  "Pri pre­či­ne ne­bez­peč­né­ho vy­hrá­ža­nia pod­ľa § 360 Tr. zák. je ne­vyh­nut­né po­su­dzo­vať všet­ky okol­nos­ti kon­krét­ne­ho prí­pa­du, spo­loč­né sprá­va­nie pá­cha­te­ľa a obe­te pred spá­cha­ním a po spá­cha­ní či­nu ne­vy­ní­ma­júc. Na vy­vo­de­nie tres­tnej zod­po­ved­nos­ti za pred­met­ný pre­čin sa ob­li­ga­tór­ne ne­vy­ža­du­je reál­ne fy­zic­ké spô­so­be­nie uj­my tam pred­pok­la­da­nej, av­šak mu­sí ísť o vy­hráž­ky ale­bo iné ko­na­nie ta­kej in­ten­zi­ty a „kva­li­ty“, že dô­vod­ne vzbu­dzu­jú oba­vu o ži­vot (zdra­vie) iné­ho, pre­to­že reál­ne hro­zí, že dôj­de bez­pros­tred­ne k ich us­ku­toč­ne­niu. Rov­na­ko okol­nosť, že poš­ko­de­ná oso­ba dob­ro­voľ­ne bez ná­le­ži­té­ho dô­vo­du vy­hľa­dá­va oso­bu, v prí­tom­nos­ti kto­rej má po­ci­ťo­vať oba­vu o svoj ži­vot a zdra­vie, tiež ne­mô­že os­tať bez pov­šim­nu­tia pri hod­no­te­ní dô­vod­nos­ti da­nej oba­vy."

Popisované konanie by dokonca mohlo naplniť kvalifikovanú (sprísnenú) skutkovú podstatu trestného činu, keďže sa Vám vyhráža z osobitného motívu. Podľa ustanovenia § 140 Trestného zákona, podľa ktorého  Osobitným motívom sa rozumie spáchanie trestného činu

a) na objednávku,

b) z pomsty,

c) v úmysle zakryť alebo uľahčiť iný trestný čin,

d) v úmysle spáchať trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme podľa § 419,

e) z nenávisti voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich skutočnú alebo domnelú príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, etnickej skupine, pre ich skutočný alebo domnelý pôvod, farbu pleti, sexuálnu orientáciu, politické presvedčenie alebo náboženské vyznanie, alebo

f) so sexuálnym motívom.

Keďže jeho konanie nasvedčuje tomu, že sa Vám chce pomstiť, pri dokázaní viny by mu hrozil trest odňatia slobody od 6 mesiacov až do 3 rokov.

Právna kvalifikácia závisí od orgánov činných v trestnom konaní, resp. od trestného súdu, ktorý musí na základe dôkladne vykonaného dokazovania zistiť, či boli naplnené znaky skutkovej podstaty niektorého z trestných činov a či daný čin spáchala dotyčná osoba. Okrem toho je potrebné posúdiť, či daná osoba je vôbec trestne zodpovedná. Paragrafy 22 a 23 Trestného zákona vymedzujú okolnosti vylučujúce trestnú zodpovednosť. Podľa týchto ustanovení 

§ 22 Vek

(1) Kto v čase spáchania činu inak trestného nedovŕšil štrnásty rok svojho veku, nie je trestne zodpovedný.

(2) Pre trestný čin sexuálneho zneužívania podľa § 201 nie je trestne zodpovedný, kto v čase spáchania činu nedovŕšil pätnásty rok svojho veku.

§ 23 Nepríčetnosť

Kto pre duševnú poruchu v čase spáchania činu inak trestného nemohol rozpoznať jeho protiprávnosť alebo ovládať svoje konanie, nie je za tento čin trestne zodpovedný, ak tento zákon neustanovuje inak.

V tomto prípade Vám jednoznačne odporúčam podať trestné oznámenie, v ktorom popíšte že ste s danou osobou mali vzťah, no rozišli ste sa avšak poslali ste mu fotky, prostredníctvom ktorých sa Vám teraz vyhráža. Dovoľujem si Vás upozorniť, aby ste trestné oznámenie formulovali štýlom, že sa len domnievate, resp. si myslíte, že to mohla spáchať daná osoba. Dôvodom je, aby že platí princíp prezumpcie neviny, teda dokiaľ nie je osoba právoplatne odsúdená, považuje sa za nevinnú. Ak by sa nepreukázala vina dotyčnej osoby, mohli by ste byť trestne stíhaná pre trestný čin podľa § 345 Trestného zákona, podľa ktorého Kto iného lživo obviní z trestného činu v úmysle privodiť jeho trestné stíhanie, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov. Preto je potrebné formulácie v trestnom oznámení voliť veľmi opatrne.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Bývalý sa mi vyhráža (Trestné právo)

Dobrý deň, mám priateľa, ktorý býva v mojom vlastníctve. Nemá tu ani trvalý ani prechodný pobyt. Pomohol mi z vlastnej vôle finančne v rekonštrukcii domu, neprosila som ho, no trval na tom. Ma právo ma žiadať o vrátenie finančnej čiastky? Ďakujem.

Odpoveď: Bývalý sa mi vyhráža

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.03.2019)

Dobrý deň,

ak by sme vychádzali z toho, že on na tom trval a chcel Vám pomôcť bez nároku na nejakú odmenu, mohlo by sa jednať teoreticky aj o darovaciu zmluvu, pričom v takom prípade by mohol žiadať peniaze späť, len ak by ste preukázal, že ste sa  k nemu správali tak, že ste hrubo porušili dobré mravy. Hrubým porušením dobrých mravov však nie sú len bežné hádky, či dokonca rozchod. Ak by sme ale nepovažovali uvedené za darovaciu zmluvu, tak v podstate tým, že sa zhodnotil Váš majetok, ste sa na jeho úkor bezdôvodne obohatili a mohol by žiadať toto obohatenie vydať, pretože de facto vynaložil prostriedky na Váš majetok bez právneho dôvodu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk