POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Ako vykonať rozhodnutie súdu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banská Bystrica

Otázka: Ako vykonať rozhodnutie súdu

Súd v rozhodnutí o zrušení spoluvlasníctva nehnuteľnosti uviedol nasledujúco: "Zrušuje spoluvlastníctvo predajom nehnuteľnosti". Neuviedol však, že nariaďuje predaj nehnuteľnosti. Ako máme vykonať predaj tejto nehnuteľnosti, keď odporca, vlastniaci podiel 3/8, odmieta dobrovoľne pristúpiť k jej predaju proti väčšinovému podielu 5/8?

Odpoveď: Ako vykonať rozhodnutie súdu

Dobrý deň

ak nebolo možné reálne rozdelenie spoločnej veci a žiadny zo spoluvlastníkov nemá o ňu záujem, prichádza do úvahy nariadenie predaja veci a rozdelenie výťažku medzi spoluvlastníkov podľa podielov a súd formuluje výrok "Súd zrušuje spoluvlastníctvo predajom nehnuteľností.". Kým nedôjde k predaju, nehnuteľnosť stále zostáva v spoluvlastníctve. Predaj spoločnej veci sa uskutoční podľa Exekučného poriadku a to podľa § 134 až §166 EP.

Trápi vás "Ako vykonať rozhodnutie súdu" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako vykonať rozhodnutie súdu (Občianske právo)

Môžem ešte nejako postupovať pri zrušení rozhodcovského rozsudku, ktorý bol vydaný pred desiatimi rokmi?

Odpoveď: Ako vykonať rozhodnutie súdu

(odpoveď odoslaná: 27.09.2019)

Dobrý deň,

podľa ust. § 41 zák. o rozhodcovskom konaní platí :
" Lehota na podanie žaloby
Žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku možno podať v lehote 60 dní odo dňa doručenia rozhodcovského rozsudku účastníkovi rozhodcovského konania, ktorý podáva žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku. Ak účastník rozhodcovského konania požiadal o opravu rozhodcovského rozsudku podľa § 36, lehota začína plynúť od doručenia rozhodnutia o oprave rozhodcovského rozsudku."

Z uvedeného vyplýva, že žalobu ste mohli podať len v lehote 60 dní od doručenia rozhodcovského rozsudku, takže lehota uplynula. 
Predpokladáme z otázky, že ste na strane žalovaného v rozhodcovskom rozsudku; následne platí, že ak by návrh na vykonanie exekúcie bol podaný po uplynutí lehoty na plnenie a premlčacej doby 10 rokov, treba namietať premlčanie. 

Podľa ust. § 110 Obč. zákonníka platí :

"Ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť. Ak právo dlžník písomne uznal čo do dôvodu i výšky, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď k uznaniu došlo; ak bola však v uznaní uvedená lehota na plnenie, plynie premlčacia doba od uplynutia tejto lehoty."


Súčasne platí, že ak by bol podaný návrh na exekučné konanie na základe rozhodcovského rozsudku, exekučný súd (v súčasnosti OS Banská Bystrica)  súd v súlade s ust. § 53 ods. 3  exek. poriadku návrh na vykonanie exekúcie zamietne, ak (okrem iných) aj v prípade ak
"f) sa exekúcia má vykonať na podklade rozhodcovského rozhodnutia vydaného v spotrebiteľskom spore a
1. spotrebiteľská rozhodcovská zmluva nespĺňa podmienky podľa osobitných predpisov,
2. rozhodcovské rozhodnutie v spotrebiteľskom spore nebolo vydané rozhodcom, ktorý bol v čase spotrebiteľského rozhodcovského konania zapísaný v zozname rozhodcov oprávnených rozhodovať spotrebiteľské spory,
3. rozhodcovské rozhodnutie v spotrebiteľskom spore nebolo vydané stálym rozhodcovským súdom, ktorý v čase spotrebiteľského rozhodcovského konania mal povolenie rozhodovať spotrebiteľské spory,
4. rozhodcovské rozhodnutie nespĺňa náležitosti podľa osobitného predpisu alebo nie je vykonateľné."

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako vykonať rozhodnutie súdu (Občianske právo)

Dobrý deň, rád by som sa opýtal, či mám možnosť odmietnuť predaj časti pozemku, na ktorom sme sa už ústne dohodli. Kupujúci si dal vyhotoviť všetky potrebné dokumenty, no ja som si to medzitým rozmyslel. Aké dôsledky môže to mať voči mne?

Odpoveď: Ako vykonať rozhodnutie súdu

(odpoveď odoslaná: 16.06.2017)

Dobrý deň. 

Potenciálny kupujúci si od Vás môže vymáhať náhradu škody v sume, ktorú musel vynaložiť na vyhotovenie všetkých dokladov potrebných na kúpu nehnuteľnosti. Bez ohľadu na to, či ste sa ústne dohodli, nikto Vás nemôže nútiť predať svoju nehnuteľnosť, keď to nechcete.


Podotázka: Ako vykonať rozhodnutie súdu (Občianske právo)

Dobrý deň, mám otázku. S otcom som už vyše 20 rokov vo viacerých spoločnostiach, buď ako spoločník alebo inak spriaznený. Ja som v predstavenstve, on v dozornej rade. Tento stav trvá už od revolúcie. Počas tej doby a najmä v posledných rokoch sa môj otec, ktorý má viac ako 75 rokov, vyprofiloval na človeka, ktorý viac škodí spoločnostiach, než im prospieva. Naše rozpory, či už v pracovnom alebo osobnom živote, presiahli akceptovateľnú mieru. Stále viac sa zamýšľam nad otázkou, či by bolo možné požiadať súd, aby udelil výnimku v posudzovaní spriaznených osôb. Vzhľadom na to, že momentálne neexistuje iná možnosť ako spor, vedeli by ste si predstaviť, že by súd rozhodol, že nie sme spriaznené osoby? Ďakujem s pozdravom.

Odpoveď: Ako vykonať rozhodnutie súdu

(odpoveď odoslaná: 14.03.2017)

Dobrý deň, podľa § 2 písm. n) zákona o dani z príjmov závislou osobou je osoba blízka (v zmysle § 116 a § 117 Občianskeho zákonníka) alebo ekonomicky, personálne alebo inak prepojená. 

Nakoľko ste blízkou osobou, nie je možné zmeniť túto situáciu a preto budete stále považovaní za spriaznené osoby.


Trápi vás "Ako vykonať rozhodnutie súdu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako vykonať rozhodnutie súdu (Občianske právo)

Dobrý deň, mám dve otázky. Prvá sa týka môjho predchádzajúceho súdneho rozhodnutia. Okresný súd ma pred nejakým časom odsúdil za trestný čin podvodu. Súd vtedy odlúžil trest podmienečne a v záveroch bolo uvedené, že trest je podmienečne odložený. Ďalej sa uvádza, že som, ako obvinený, povinný nahradit poškodenej strane škodu vo výške 1 750 eur. Avšak, pred približne 7 mesiacmi som bol súdne odsúdený na jeden rok nepodmienečneho trestu s podmienkou na tri roky. V tomto novom konaní však súd úplne zrušil rozhodnutie predchádzajúceho súdu vrátane časti o náhrade škody. V tomto novom rozhodnutí sa už o náhrade škody z predchádzajúceho prípadu neuvádza nič. Takže moja otázka znie: Musím podľa zákona škodu nahradit? Nový trestný rozkaz zrušil predchádzajúce rozhodnutie, kde som bol odsúdený na podmienečný trest a bol som zaviazaný nahradit škodu. V novom trestnom rozkaze sa však o vrátení škody už nič nespomína. Druhá otázka sa týka môjho súčasného odsúdenia na jeden rok nepodmienečne za porušenie podmienky. Súčasťou rozsudku bola aj dohoda o vine a treste so štátnym zástupcom. Chcem sa spýtať, či môžem po nástupe do výkonu trestu a pri jeho polovičnom odpykaní žiadať o odpustenie zvyšku trestu. Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Ako vykonať rozhodnutie súdu

(odpoveď odoslaná: 15.02.2017)

Dobrý deň, je veľmi dôležité si dobre pozrieť znenie rozhodnutia, ktorým bol zrušený predchádzajúci trestný rozkaz.

Niekedy je to formulované tak, že sa ruší iba časť ohľadom trestu, a preto si dôkladne pozrite znenie nového rozhodnutia. Ak by bolo zrušené celé rozhodnutie aj s časťou ohľadom povinnosti nahradiť škodu, potom poškodený nemá exekučný titul a nemôže začať voči Vám exekúciu.

Pokiaľ ide o Vašu druhu otázku tak platí, že po polovice výkonu trestu odňatia slobody môžete požiadať o podmienečne prepustenie.


Podotázka: Ako vykonať rozhodnutie súdu (Občianske právo)

Aká je váha rozhodnutia rozhodcovského súdu, ak je rozhodovanie jedným z bodov obchodných podmienok zakotvených do zmluvy o úvere? Čo sa stane, ak rozhodli bez môjho oboznámenia a môjho prítomnosti? O všetkom som sa dozvedela až z rozhodnutia súdu, vrátane toho, že banka postúpila úver inej spoločnosti. Ďakujem!

Odpoveď: Ako vykonať rozhodnutie súdu

(odpoveď odoslaná: 21.10.2014)

Dobrý deň. V zmysle platného právneho poriadku a ustálenej judikatúry musí byť pri spotrebiteľských zmluvách rozhodcovská doložka dojednaná individuálne, inak je neplatná a právomoc rozhodovať vo veci patrí príslušným súdom (nie rozhodcovským súdom). Ak teda v spotrebiteľskej veci rozhodol rozhodcovký súd na základe rozhodcovskej doložky, ktorá bola súčasťou všeobecných obchodných podmienok, toto rozhodnutie by bolo možné spochybniť. Rovnako tak by toto rozhodnutie rozhodcovského súdu neobstálo ani ako exekučný titul.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako vykonať rozhodnutie súdu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.