Máte
otázku?

Vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Trenčín

Otázka: Vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie

Dobrý deň. Potreboval by som poradiť. Od 19.5. som bol na úrade práce evidovaný ako uchádzač o zamestnanie. Dňa 25.6. úrad organizoval výberové konanie do rekvalifikačného kurzu, ktorý mal prebiehať v mesiacoch júl a august. Keďže som sa chcel čo najskôr zamestnať, odmietol som naň nastúpiť. Dňa 15.7. mi úrad práce poštou oznámil, že ma od 24.6. (teda deň pred výberovým konaním) vyradil z evidencie pre nespoluprácu s úradom, rovnako ako mnohých ďalších, ktorí odmietli. Týmto aktom som stratil nárok na podporu v nezamestnanosti. Má zmysel sa v takomto prípade odvolať?

Odpoveď: Vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie

Dobrý deň. Za nespoluprácu s úradom možno považovať to, keď uchádzač o zamestnanie bez vážneho dôvodu odmietne nastúpiť na rekvalifikačný kurz. Takáto skutočnosť je v zmysle ustanovenia § 36 ods. 2 písm. b) zákona o službách zamestnanosti dôvodom na vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie. V takýchto prípadoch môžete požiadať o znovuzaradenie do evidencie až po šiestich mesiacoch odo dňa Vášho vyradenia. Ide o pomerne prísnu právnu úpravu, ktorá môže mať na konkrétneho človeka výrazne negatívny dopad. Pokiaľ Vás však príslušný úrad práce skutočne vyradil z dôvodu nespolupráce, pretože ste odmietli rekvalifikačný kurz, bez ďalšieho nemožno predpokladať úspech v prípadnom odvolaní proti takémuto rozhodnutiu.

Trápi vás "Vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie (Pracovné právo)

Dobrý deň. Potreboval by som radu. Od 1. 12. 2019 som registrovaný na úrade práce. Od 3. 12. 2019 do 1. 6. 2020 som bol na pracovnej neschopnosti. Dňa 28. 7. 2020 som bol na úrade práce, kde sme podpísali dokument, v ktorom mi oznámili, že 3. 8. 2020 mám ísť na pohovor na pozíciu operátora stroja na výrobu plastových výrobkov. Táto ponuka sa pre mňa javí ako veľmi nevýhodná - hrubý mesačný príjem 580 eur a hlavne problém s nočnou prácou, ktorá mi nesedí kvôli vysokému krvnému tlaku. Bolo mi povedané, že ak ponuku odmietnem, budem z evidencie vylúčený kvôli nespolupráci s úradom. Rád by som Vás poprosil o radu, ako postupovať, keď nemám záujem pracovať za minimálnu mzdu. Chcem odmietnuť túto nevýhodnú ponuku tak, aby ma nevylúčili z evidencie. Ďakujem.

Odpoveď: Vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie

(odpoveď odoslaná: 01.08.2020)

Dobrý deň,
na základe Vašej otázky si Vám dovoľujeme uviesť, že úrady práce pristupujú k tejto problematiky rôzne.

V praxi sme sa stretli s prípadmi, že postačovalo ísť na pohovor, absolvovať ho a následne ak zamestnávateľ alebo aj uchádzač z nejakých dôvodov odmietol podpísať pracovnú zmluvu, úrady práce to nevyhodnotili ako nespoluprácu a nedošlo k vyradeniu z evidencie.

Rovnako sme sa stretli s tým, že ak nedôjde k podpisu pracovnej zmluvy, uchádzač bol vyradený.

Podľa nášho názoru je správny prvý postup. Ak by ste totiž z pohľadu budúceho zamestnávateľa nespĺňali podmienky a odmietol by Vás zamestnať, nemôže to byť na Vašu ťarchu a nemôže dôjsť k Vášmu vyradeniu z evidencie.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadom môjho problému s úradom práce. Pracovala som 21 rokov od ukončenia vzdelania, avšak v januári 2019 som musela podať výpoveď. Dôvodom bola starostlivosť o chorého otca, ktorú sme museli poskytnúť 24 hodín denne. Následne som sa nahlásila na úrade práce, kde všetko prebehlo v poriadku. Chodila som si hľadať nové zamestnanie, o čom som pravidelne raz za dva, tri mesiace nosila potvrdenie. Problém nastal, keď som sa zamestnala na dohodu. Pracovala som iba pár hodín v mesiaci a nezarobila som ani sumu rovnajúcu sa životnému minimu. Bol to len dôsledok toho, že išlo o výpomoc. Nevšimla som si, že som túto pracovnú zmluvu pri starostlivosti o otca zabudla doložiť. Keď som sa chcela z úradu odhlásiť, otvorila som v PC moju zložku a uvidela tam, že mám dohodu. Moju zložku poslala na posúdenie inej pracovníčke, ktorej som mala písomne dodať výzvu o predložení kópie dohody o práci, čo som aj včas urobila. Po mesiaci mi zavolala pracovníčka s tým, že mám prísť uzavrieť danú vec. A tu je problém. V zákone sa píše, že nezamestnaný môže pracovať 40 dní do roka, čo ja zďaleka nemám. Pracovníčka mi napočítala 40 dní od dňa zaevidovania na úrade práce. Je takéto jej konanie v poriadku? Verím, že nie som prvá ani posledná, ktorá zabudla dodať niečo na úrade. Všetko sa dá dodatočne, je to len papier. Peniaze mi aj tak počítali zo mzdy na sociálnej poisťovni. Vedeli by ste mi poradiť, čo mám teraz robiť a či som postupovala správne? Ďakujem.

Odpoveď: Vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie

(odpoveď odoslaná: 11.09.2019)

Dobrý deň, v uvedenej veci platí ust. § 6 zákona o službách zamestnanosti :

"Uchádzač o zamestnanie

(1) Uchádzač o zamestnanie na účely tohto zákona je občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať, hľadá si zamestnanie a je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie úradu (ďalej len „evidencia uchádzačov o zamestnanie“) a ktorý

a) nie je zamestnanec,

b) nie je v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru12) alebo nevykonáva zárobkovú činnosť na základe právneho vzťahu podľa osobitného predpisu,13) ak v odseku 2 nie je ustanovené inak,

c) neprevádzkuje alebo nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť,

d) nevykonáva zárobkovú činnosť v členskom štáte Európskej únie alebo v cudzine.

(2) Uchádzač o zamestnanie môže

a) byť v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru,12) ak trvanie tohto pracovnoprávneho vzťahu nepresiahne v úhrne 40 dní v kalendárnom roku a ak mesačná odmena nepresiahne v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu13a) platnú k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška odmeny, u zamestnávateľa,

1. u ktorého bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nebol v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,

2. ktorý ho v predchádzajúcich šiestich mesiacoch pred uzatvorením tohto pracovnoprávneho vzťahu neodmietol prijať do zamestnania sprostredkovaného úradom, ... "

 

Sme názoru, že problém je vo výklade uvedeného ustanovenia.

Zákon hovorí, že uchádzač o zamestnanie môže byť v pracovnom právnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo rpac. pomeru ak trvanie tohto pracovnoprávneho vzťahu nepresiahne v úhrne 40 dní v kalendárnom roku, t.j. samotná dohoda môže trvať 40 dní v kalendárnom roku.

T.j. : Podstatný je počet dní, na ktoré je dohoda uzatvorená a nie počet odpracovaných dní v rámci tejto dohody. Do počtu 40 dní trvania dohody v  kalendárnom roku sa berú do úvahy všetky dohody v konkrétnom kalendárnom roku. Napríklad môžete mať 5 dohôd na 8 dní, podstatný je teda počet dní všetkých dohôd v súhrne v kalendárnom roku, ktorých môže byť maximálne 40. 

 


Podotázka: Vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie (Pracovné právo)

Dobrý deň, potrebujem naliehavo poradiť. Bol som vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu nespolupráce s úradom. Ponúkli mi pracovnú pozíciu, ku ktorej som mal zamestnávateľovi reagovať do troch dní. Na úrade mi povedali, že pošlem im email s môjim životopisom. Prosím o radu.

Odpoveď: Vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie

(odpoveď odoslaná: 22.07.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ ste splnili podmienku úradu, že ste sa ozvali zamestnávateľovi so záujmom o pracovnú ponuku, tak by vás úrad práce nemal vyradiť z evidencie, pretože ste splnili ich podmienku, a to kontaktovať zamestnávateľa. 

Podľa § 36 ods. 2 pís. b) zákona o službách zamestnanosti, úrad vyradí uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom zistenia nespolupráce s úradom. Za nespoluprácu uchádzača o zamestnanie s úradom sa považuje aj nedostavenie sa na úrad alebo miesto určené úradom bez vážnych dôvodov. Uchádzač o zamestnanie je totiž povinný aktívne si hľadať zamestnanie a aktívne hľadanie zamestnania osobne preukazovať úradu v termíne a na mieste určenom úradom. Taktiež je povinný na účel ponuky vhodného zamestnania alebo ponuky niektorého z aktívnych opatrení na trhu práce byť k dispozícii úradu do troch pracovných dní odo dňa vyzvania úradom; formu vyzvania si uchádzač o zamestnanie dohodne s úradom. Citovaný právny predpis definuje vážne dôvody, ktoré sú pre nesplnenie týchto povinností ospravedlniteľné, napr.  pracovná neschopnosť, choroba blízkeho a pod. Zákon umožňuje ospravedlniť nesplnenie povinnosti aj z iného vážneho dôvodu, ktorého vážnosť úrad posúdi. Vzhľadom na to, že rozhodnutie o vyradení občana z evidencie uchádzačov o zamestnanie je rozhodnutím vydaným v správnom konaní, je proti nemu prípustné odvolanie. Odporúčam vám preto podať tento opravný prostriedok, v ktorom špecifikujte všetky dôvody, pre ktoré vás úrad nemá vyradiť z evidencie a zároveň môžete preukázať splnenie záujmu o pracovnú ponuku.


Trápi vás "Vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie (Pracovné právo)

Dobrý deň, potrebujem urgentne poradiť. Som slobodná matka s dvoma deťmi a som evidovaná na úrade práce pre zamestnanie. Bol mi však nariadený, aby som sa zúčastnila na projekte, ktorý trvá od 13. 3 do 10. 4. Keďže som slobodná matka a tento projekt by mal trvať denne 8 hodín, nemám kam dávať deti. V škôlke sú len do 12:00 a od 15. 3 mám sľúbenú prácu na základe dohody o pracovnej činnosti. No na úrade mi to odmietli akceptovať, tvrdia, že uvedený projekt je povinný a nemôžem ho odmietnuť. Avšak, moje brigády sú nastavené podľa mojej vlastnej potreby, keď viem, že deti budú v škôlke alebo ak ich mám kde nechať na stráženie. Rada by som sa preto opýtala, čo sa stane, ak ma vyradia z úradu práce pre odmietnutie daného projektu, ktorému moja životná situácia, bohužiaľ, nedokáže prispôsobiť. Ako mám ďalej postupovať? Chcem, aby moje deti boli vždy nasýtené. Rada by som vedela, či, aj keď ma vyradia za nespoluprácu a potom prinesiem zmluvu založenú na dohode o pracovnej činnosti, či ma zaregistrujú tak, aby môj zamestnávateľ platil za mňa odvody. Za každú skorú odpoveď vopred ďakujem. Prosím, poraďte mi, som zúfalá.

Odpoveď: Vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie

(odpoveď odoslaná: 09.03.2019)

Dobrý deň, z otázky usudzujeme, že doteraz ste nerealizovali písomné podanie vo vzťahu k úradu práce.
Pokiaľ máte zabezpečené zamestnanie aspoň na dohodu ako to pripúšťa zákon o  službách zamestnanosti, odporúčame oznámiť úradu práce v súlade s ust. § 6 zákona o službách zamestnanosti a predložiť  ÚP o tom doklad od budúceho zamestnávateľa.

Podľa ust. § 6 ods. 2 zákona o službách zamestnanosti "uchádzač o zamestnanie môže

a) byť v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru,12) ak trvanie tohto pracovnoprávneho vzťahu nepresiahne v úhrne 40 dní v kalendárnom roku a ak mesačná odmena nepresiahne v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu platnú k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška odmeny, u zamestnávateľa,

1. u ktorého bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nebol v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,

2. ktorý ho v predchádzajúcich šiestich mesiacoch pred uzatvorením tohto pracovnoprávneho vzťahu neodmietol prijať do zamestnania sprostredkovaného úradom."

Uchádzač o zamestnanie je povinný predložiť úradu práce kópiu dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru podľa § 6 ods. 2 písm. a) najneskôr deň pred začatím plynutia doby, na ktorú sa táto dohoda uzatvorila.

Sme názoru, že pokiaľ oznámite písomne úradu práce predmetnú dohodu na konkrétne obdobie a že aj z tohto dôvodu sa nemôžete zúčastniť projektu organizovaného úradom práce pre nemožnosť zabezpečiť starostlivosť o Vaše maloleté deti z dôvodu trvania projektu 8 hodín denne/, máme za to, že sa jedná o vážne dôvody, ktoré sú okolnosťou, že úrad práce Vás nemôže vyradiť z evidencie pre nespoluprácu s úradom podľa ust. § 36 zákona o službách zamestnanosti.

Podľa § 36 zákona úrad práce vyradí uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom zistenia

a) vykonávania nelegálnej práce,
b) nespolupráce s úradom alebo
c) že mu bolo v cudzine udelené povolenie na zamestnanie.


V prípade vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodov podľa odseku 2 úrad znovu zaradí občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa jeho vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Za nespoluprácu uchádzača o zamestnanie s úradom sa považuje okrem iných
a) odmietnutie ponuky vhodného zamestnania sprostredkovaného úradom bez vážnych dôvodov alebo odmietnutie nástupu do vhodného zamestnania sprostredkovaného úradom bez vážnych dôvodov,
b) odmietnutie ponuky na účasť alebo odmietnutie účasti na aktívnych opatreniach na trhu práce uchádzačom o zamestnanie bez vážnych dôvodov okrem odmietnutia ponuky na účasť alebo odmietnutia účasti na aktivačnej činnosti formou menších služieb pre samosprávny kraj podľa § 52 a formou dobrovoľníckej služby atď. 

Zákon nemôže vystihnúť všetky prípady, ktoré sa musia považovať za vážne, preto zákon hovorí aj o iných dôvody, ktorých vážnosť posudzuje úrad. Sme názoru, že nemožnosť zabezpečiť starostlivosť o deti na celý denný čas projektu organizovaného úradom práce je vážnym dôvodom a úrad práce Vás nemôže vyradiť z evidencie uchádzačov o zamestnanie, naviac ak mu predložíte doklad o tom, že bude mať uzatvorenú dohodu o vykonaní práce.

Odporúčame preto teraz úrad práce oznámiť písomne uzatvorenie predmetnej dohody vrátane predloženia jej kópie.


 


Podotázka: Vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie (Pracovné právo)

Dobrý deň, môžem sa opýtať, či ma môžu vyradiť z evidencie, ak som sa bola evidovať na úrade práce a zabudla som si ísť pre oznámenie 31.7.2018? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie

(odpoveď odoslaná: 02.08.2018)

Dobrý deň, 

nevieme Vám povedať, čo je v oznámení z úradu práce. 

Odporúčame kontaktovať osobne a hádam budú mať pochopenie pre Vaše  pozabudnutie dva dni. Neodporúčame nereagovať, nakoľko úrad práce Vás môže vyradiť sankčne z evidencie až na 6 mesiacov.

Prípadne predložte potvrdenie o hľadaní zamestnania na tieto dni : https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs//SSZ/OISS/Potvrdenie_o_hladani_zamestnania.pdf.

Za nespoluprácu s úradom práce sa považuje

  • odmietnutie vhodného zamestnania sprostredkovaného úradom bez vážnych dôvodov
  • neúčasť na aktívnych opatreniach na trhu práce (napr. menšie obecné služby) bez vážnych dôvodov
  • nesplnenie povinnosti preukazovať záujem o prácu bez vážnych dôvodov
  • nepredloženie rôznych dokladov v určenom termíne
  • nedodržanie liečebného režimu počas dočasnej práceneschopnosti
  • nedodržanie rôznych povinností bez vážnych dôvodov.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie (Pracovné právo)

Dobrý deň! Môjho syna Lukáša (23 rokov) vyradili z evidencie uchádzačov na Úrade práce (UP) z dôvodu nespolupráce. Nechtiac sa zabudol prihlásiť na UP, tak tam zavolal, no povedali mu, že nevedia o tom, že sa mal ísť hlásiť na UP. Údajne mu mali poslať SMS, v ktorej mu oznámia, kedy má prísť. Namiesto SMS mu ale prišiel list o vyradení z dôvodu neohlásenia sa. Neviem, čo teraz robiť. Aký je správny postup? Čo by mal urobiť ako prvé? Bude si teraz musieť hradíť zdravotné poistenie sám? Príjem nijaký nemá. Ďakujem za odpoveď. S pozdravom, Viera.

Odpoveď: Vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie

(odpoveď odoslaná: 01.08.2017)

Dobrý deň, podľa § 36 ods. 2 pís. b) zákona o službách zamestnanosti, úrad vyradí uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom zistenia nespolupráce s úradom. Za nespoluprácu uchádzača o zamestnanie s úradom sa považuje aj nedostavenie sa na úrad alebo miesto určené úradom bez vážnych dôvodov. Uchádzač o zamestnanie je totiž povinný aktívne si hľadať zamestnanie a aktívne hľadanie zamestnania osobne preukazovať úradu v termíne a na mieste určenom úradom. Taktiež je povinný na účel ponuky vhodného zamestnania alebo ponuky niektorého z aktívnych opatrení na trhu práce byť k dispozícii úradu do troch pracovných dní odo dňa vyzvania úradom; formu vyzvania si uchádzač o zamestnanie dohodne s úradom. Citovaný právny predpis definuje vážne dôvody, ktoré sú pre nesplnenie týchto povinností ospravedlniteľné, napr.  pracovná neschopnosť, choroba blízkeho a pod. Zákon umožňuje ospravedlniť nesplnenie povinnosti aj z iného vážneho dôvodu, ktorého vážnosť úrad posúdi. Vzhľadom na to, že rozhodnutie o vyradení občana z evidencie uchádzačov o zamestnanie je rozhodnutím vydaným v správnom konaní, je proti nemu prípustné odvolanie. Odporúčam Vám preto podať tento opravný prostriedok, v ktorom špecifikujte všetky dôvody, pre ktoré Váš syn svoju povinnosť splniť nemohol.


Trápi vás "Vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie (Pracovné právo)

Dobrý deň, rada by som sa informovala o nasledovnej situácii. Včera som bola na výberovom konaní, na ktoré ma poslali zo strany ÚPSVaR. Ponúknutá práca bola síce zaujímavá, no z dôvodu starostlivosti o maloleté deti som ju musela odmietnuť. Nemám im totiž možnosť cez prázdniny zabezpečiť školu či škôlku, čo som uviedla ako dôvod odmietnutia pracovnej ponuky. Bolo mi povedané, že z tohto dôvodu ma vyradia z evidencie pre nespoluprácu. Zaujímalo by ma, či ma môže na tejto základe ÚPSVaR vyradiť z evidencie uchádzačov o zamestnanie. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie

(odpoveď odoslaná: 08.06.2017)

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

1./ V zmysle ust. zákona o službách zamestnanosti ÚP  vyradí uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom zistenia okrem iných aj z dôvodu nespolupráce s úradom.  Za nespoluprácu uchádzača o zamestnanie s úradom sa považuje aj  odmietnutie ponuky vhodného zamestnania sprostredkovaného úradom bez vážnych dôvodov alebo odmietnutie nástupu do vhodného zamestnania sprostredkovaného úradom bez vážnych dôvodov. Za vážny dôvod sa považuje okrem iných aj  to,  ak miesto výkonu zamestnania a povaha  zamestnania manžela alebo ak miesto výkonu zamestnania a povaha zamestnania neumožňujú zabezpečiť sprevádzanie dieťaťa do desiatich rokov veku do predškolského zariadenia alebo do školy, plus iné dôvody, ktorých vážnosť posudzuje úrad. Toľko zákon. Pokiaľ nemáte  možnosť umiestnenia detí resp. zabezpečenia starostlivosti o ne, ÚP by mal uvedené brať do úvahy a nepovažovať to za  nespoluprácu s úradom. 

2./ Ak Vám dôjde rozhodnutie z ÚP môžete sa obrátiť na našu advokátsku kanceláriu za účelom podania odvolania.

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava