Máte
otázku?

Úhrada rekvalifikačného kurzu cez úrad práce


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Košice

Otázka: Úhrada rekvalifikačného kurzu cez úrad práce

Dobrý deň, bol som vyradený z úradu práce, avšak o tom som nebol informovaný. Napriek tomu som sa zúčastnil opatrovateľského kurzu, za ktorý zodpovedal úrad práce. Napokon mi bola zo strany úradu práce zmluva zrušená s odôvodnením, že nemám nárok na tento kurz. Teraz mi agentúra tvrdí, že musím uhradiť sumu 358,80 € za kurz a dokonca mi už poslali splátkový kalendár. Som však na rozpaky, pretože som s agentúrou nepodpísal žiadnu zmluvu. Chcel by som sa spýtať, či majú oprávnenie vymáhať túto sumu odo mňa. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Úhrada rekvalifikačného kurzu cez úrad práce

Dobrý deň, ďakujeme na otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne : 

 

ROZBOR OTÁZKY A  PRÁVNA ÚPRAVA


Neviem, či sme správne pochopili otázku.
Bol ste  vedený na úrade práce a z  zákonného dôvodu, o ktorom nepíšete, ste  bol z evidencie úradu práce vyradený. Medzičasom, ešte v čase, keď ste vychádzal z predpokladu, že ste na úrade práce vedený, ste si zabezpečil resp. našiel opatrovateľský kurz u Vami uvedenej spoločnosti. Píšete, že ste žiadnu zmluvu ohľadom uvedeného kurzu nepodpísal.  Nakoľko ste bol vyradený z evicencie predmetná spoločnosť od Vás požaduje úhradu za uvedený kurz, ktorý ste zrejme absolvoval ťiastočne, prípadne vôbec, o čom sa v otázke tiež nezmieňujete. 

Na úvod poznamenávame, že sme si pozreli internetovú stránku predmetnej spoločnosti, ako ste ju uviedol /názov spoločnosti sme vymazali/ a kurz v sume cez 300, - € sme nenašli, kurzy sú v cene od cca 120,- do  cca 260,- € v Košiciach. 

 

Základná právna úprava vami uvedenej problematiky  je obsiahnutá v ust. zákona o službách zamestnanosti č.  5/2004 Z.z.  /ďalej iba "zákon"/

Podľa ust. §  34 zákona uchádzač o zamestnanie je povinný
a/ do ôsmich kalendárnych dní písomne oznámiť úradu každú zmenu skutočností rozhodných pre vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie,
b/ predložiť úradu kópiu dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru podľa § 6 ods. 2 písm. a) najneskôr deň pred začatím plynutia doby, na ktorú sa táto dohoda uzatvorila.
c/ aktívne si hľadať zamestnanie a aktívne hľadanie zamestnania osobne preukazovať úradu v termíne a na mieste určenom úradom.
d/ byť k dispozícii úradu do troch pracovných dní odo dňa vyzvania úradom; formu vyzvania si uchádzač o zamestnanie dohodne s úradom, atď. 

 

V otázke nepíšete z akého dôvodu ste bol vyradený z evidencie úradu práce. 
Zákon v ust. § 36 zákona stanovuje, že úrad vyradí z evidencie uchádzača  o zamestnanie okrem iných prípadov aj  v prípade 

a/  odchodu do členského štátu Európskej únie na obdobie dlhšie ako 15 kalendárnych dní  s tam uvedenými výnimkami , 
b/  odchodu do cudziny na obdobie dlhšie ako 15 kalendárnych dní s výnimkou liečenia v cudzine,
c/  ak  pri podaní žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie uchádzač o zamestnanie uviedol údaje, ktoré boli následne preukázané ako nepravdivé a ktoré viedli k jeho zaradeniu do evidencie uchádzačov o zamestnanie, 
d/ ak boli zistené nové skutočnosti, ktoré by mali vplyv na posúdenie žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
e/ vykonávania nelegálnej práce,
f/  nespolupráce s úradom alebo že mu bolo v cudzine udelené povolenie na zamestnanie, atď.

 

 

Zrejme ste podal na úrad práce požiadavku na rekvalifikáciu, ktorú následne úrad práce posúdil  a zrejme ste s úradom práce spísal dohodu o poskytnutí príspevku na rekvalifikáciu, maximálne v hodnote kurzovného uvedeného v potvrdení poskytovateľa rekvalifikácie. 
Zo zákona platí, že bez uzatvorenia dohody o úhrade príspevku na rekvalifikáciu nie je možné príspevok na rekvalifikáciu uchádzačovi o zamestnanie poskytnúť.  Vychádzame len z predpokladov, nakoľko o žiadnej dohode s úradom práce sa nezmieňujete.

Následne po uzatvorení dohody o poskytnutí príspevku na rekvalifikáciu úrad práce vystavil zrejme E-PAS, ktorý ste predložil poskytovateľovi rekvalifikácie pred jej začiatkom /pozn. : RE-PAS je potvrdením, že úrad práce poskytne uchádzačovi o zamestnanie príspevok na rekvalifikáciu, ktorú zrealizuje poskytovateľ rekvalifikácie/.

Úrad práce uhrádza uchádzačovi o zamestnanie príspevok na rekvalifikáciu, ak uchádzač o zamestnanie v zmysle uzatvorenej dohody o poskytnutí príspevku na rekvalifikáciu nastúpi na rekvalifikáciu v stanovenom termíne, resp. za dohodnutých podmienok s úradom práce. 

Úrad práce  uhrádza príspevok na rekvalifikáciu v alikvotnej výške za absolvovanú časť ak uchádzač o zamestnanie predčasne ukončí rekvalifikáciu z vážnych dôvodov (zdravotných, rodinných alebo osobných dôvodov).  

V prípade, že uchádzač  predčasne ukončí rekvalifikáciu bez vážnych dôvodov, úrad práce ho vyradí z evidencie uchádzačov o zamestnanie pre nespoluprácu podľa § 36  zákona.  V tomto prípade úrad práce príspevok na rekvalifikáciu neposkytne.

 ZÁVER a ODPORÚČANIE 


1./ Pokiaľ ste bol zo strany spoločnosti, v ktorej ste  absolvoval rekvalifikačný kurz, resp. iba jeho časť, vyzvaný k úhrade nejakej sumy, odporúčame, aby ste nepodpisoval žiadne uznanie záväzku pre uvedenú spoločnosť a ani žiaden splátkový kalendár, nakoľko s uvedenou spoločnosťou nemáte žiadnu zmluvu.


2./ Nepíšete, kedy ste obdržal rozhodnutie o  vyradení z evidencie, resp. akým spôsobom ste sa o uvedenom  rozhodnutí o vyradení dozvedel a čo bolo v skutočnosti dôvodom vyradenia. Na základe posúdenia dokladov odporúčame vo veci podať odvolanie a požiadať o odpustenie zmeškania lehoty a v rovnakej lehote aj vyhovieť požiadavke úradu práce pokiaľ sa jedná o povinnosti uchádzača o zamestnanie. Môžeme len hádať dôvody vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie, nakoľko o týchto sa v otázke nezmieňujete. 


3./ Odporúčame vo veci kontaktovať príslušný úrad práce aj napriek tomu, že ste bol zatiaľ vyradený a vec nenechávať bez povšimnutia. Poukazujeme na ust. §§  43 a nasl. zákona o službách zamestnanosti, ktoré môže byť pre Vás pomôckou a aj pomocou v rokovaní s úradom práce, nakoľko v pôsobnosti úradu je okrem iných aj poskytovanie informačných a poradenských služieb. 

 

4./ Dovoľujeme si vysloviť presvedčenie, že zamestnanec úradu práce Vám poskytne potrebné informácie ohľadom prípadnej úhrady záväzku uvedenej spoločnosti a aj prípadnú výšku sumy, ktorú  prípadne budete musieť uhradiť. Môžte kontaktovať Centrum právnej pomoci, ktoré má svoje kancelárie v mnohých mestách v SR /zoznam nájdete na http://www.centrumpravnejpomoci.sk/kde-a-kedy-nas-najdete/ prípadne kontaktovať advokáta za účelom posúdenia výzvy Vami uvedenej spoločnosti, aby vám podal kvalifikované vyjadrenie na základe Vami predložených dokladov.

Môžte sa obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu, ale je potrebné zaslať doklady na základný email  /viď  postup podľa úvodnej  stránky pána JUDr. Ficeka/.

 

 


 

Trápi vás "Úhrada rekvalifikačného kurzu cez úrad práce" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Úhrada rekvalifikačného kurzu cez úrad práce" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava