Máte
otázku?

Vymáhanie pohľadávky zmenkou


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Žilina

Otázka: Vymáhanie pohľadávky zmenkou

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Pred pár mesiacmi sme s manželkou ako dodávateľovi, ktorému naša firma S.R.O. dlhuje nezaplatené faktúry, podpísali niečo ako zmenku. Na tomto dokumente sú uvedené čísla OP a náš podpis. V našej firme je konateľkou len moja manželka, ja som len zamestnanec. Zmenka nebola overená notárom a firma sa už zrušila. Je možné, aby si dodávateľ teraz vymáhal peniaze od nás ako od fyzických osôb? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie pohľadávky zmenkou

Dobrý deň. 

Vo vami popisovanom prípade zmenku vystavila Vaša firma, podpísala ju Vaša manželka ako konateľka spoločnosti a ako zmenkoví ručitelia ste ju podpísali Vy spolu s manželkou. Podpisy na zmenke sa neoverujú u notára.

Zákonná úprava

Právnou normou upravujúcou zmenky je zákon č. 191/1950 Zb., nazývaný aj ako zmenkový a šekový zákon. V zmysle tohto zákona je zmenka listina, cenný papier obsahujúci zákonom predpísané náležitosti, z ktorej právoplatnému majiteľovi vyplýva právo na zaplatenie peňažnej pohľadávky v nej uvedenej, ktorú má voči tomu, kto na túto listinu napísal svoje záväzkové vyhlásenie a podpísal ho.

Zákon stanovuje predpísané náležitosti, ktoré musí zmenka obsahovať, inak je zmenka neplatná. Medzi tieto náležitosti patrí:

- označenie zmenka,

- údaj splatnosti, 

- miesto, kde sa má platiť (miesto vystavenia),

- meno toho, komu alebo na rad ktorého sa má platiť (emitent),

- dátum a miesto vystavenia zmenky.

- podpis vystaviteľa (trasanta)

- meno zmenečníka (len pri cudzej zmenke), teda toho, kto má platiť

Zmenkové ručenie

Osobitným prostriedkom na zabezpečenie záväzkov zmenkovým dlžníkom je zmenkové ručenie, tzv. aval. 

Zmenkové rukojemníctvo zabezpečuje splnenie pohľadávky zo zmenky, pričom zmenkový ručiteľ je zaviazaný rovnako ako dlžník, za ktorého sa zaručil. Je možné aj ručenie na časť zmenkovej sumy, pričom vtedy ručiteľ preberá záväzok len v tejto časti.

Najvyšší súd Slovenskej republiky v rozhodnutí sp. zn. 5 Obo 190/2006 zo dňa 1. júla 2009 vyriekol, že zmenka môže plniť funkciu zabezpečenia určitej pohľadávky na základe dohody účastníkov. Zmenou dohody o zabezpečení pohľadávky zmenkou možno zmeniť obsah pôvodnej dohody a zabezpečiť ňou aj iné pohľadávky. Žiaden z účastníkov však nemôže zmeniť predmet zabezpečenia jednostranne, aj keď by mu následne vznikli voči dlžníkovi ďalšie pohľadávky.

Avalistom (zmenkovým ručiteľom) je spravidla tretia osoba, ktorá nie je zatiaľ zo zmenky zaviazaná. Podľa § 30 ods. 2 zákona môže túto záruku poskytnúť aj osoba, ktorá sa na zmenku už podpísala a je tak už prípadne dlžníkom zo zmenky. Avalista môže prevziať rukojemníctvo aj za viacej osôb, tak isto aj viac osôb môže avalovať za jedného dlžníka.  Nemôže nim byť však osoba zhodná so zmenkovým dlžníkom, za ktorého sa zmenkového rukojemníctvo prijíma.

Záväzok ručiteľa je založený písomným prehlásením na zmenke. Ručiteľské vyhlásenie sa urobí ručiteľskou doložkou, ktorá je vyjadrená slovami „ako ručiteľ“, „per aval“ alebo inými slovami rovnakého významu. Vyhlásenie musí byť uvedené na zmenkovej listine, resp. na jej prívesku, a musí byť podpísané. Čo do miesta umiestnenia tohto prehlásenia zákon nepredpisuje nič záväzné, t.j. môže byť na rube aj líci zmenky.

Rukojemnícka doložka nemusí byť napísaná vlastnoručne, môže byť napísaná písacím strojom, predtlačená a pod.

Právne postavenie zmenkového ručiteľa

Postavenie zmenkového ručiteľa určuje v prvom rade obsah jeho vlastného prehlásenia, keďže ručenie môže obmedziť len do určitej čiastky zmenkovej sumy. Zmenkový ručiteľ môže s účinkami voči sebe samému oslobodiť majiteľa protestačnej povinnosti (§ 46 ods. 1 a 3 zákona) a uvádzať vlastnú podpornú adresu (§ 55 ods. 1 zákona), avšak nemôže meniť záväzok zo zmenky podmienením ručením.

V ostatných prípadoch je postavenie avalistu odvodené od postavenia avaláta, t.j. avalista je zaviazaný rovnako ako ten, za koho sa zaručí. Ak je avalátom priamy dlžník, t.j. príjemca cudzej zmenky a výstavca vlastnej zmenky je aj avalista priamym dlžníkom. Ak však prevzal rukojemníctvo za inú osobu podpísanú na zmenke, pôjde o nepriamy záväzok postihovaný aj na strane avalistu.

Zmenečné ručenie sa od ručenia podľa OZ líši okrem iného aj tým, že veriteľ sa nemusí obrátiť najskôr na dlžníka a až potom na ručiteľ, ale môže sa obrátiť na ručiteľa priamo a priamo od neho požadovať plnenie zo zmenky. Takto sa ručiteľ zo zmenky zaraďuje medzi zmenkových dlžníkov. Záväzok avalistu je bezprostredným záväzkom majiteľovi zmenky.

V prípade zaplatenia zmenky ručiteľom, ručiteľ vstupuje do práv osoby, za ktorú sa zaviazal, a to voči všetkým osobám, ktoré sú voči tejto osobe zaviazané. Zároveň nadobúda právo požadovať zaplatenie zmenky od dlžníka, za ktorého zmenku zaplatil. Všetky tieto osoby za splnenie záväzku zodpovedajú solidárne.

Premlčanie

Pokiaľ ide o premlčanie pohľadávky zabezpečenej zmenkou, tak platia tieto premlčacie doby:

  1. 3 roky odo dňa splatnosti zmenky v prípade zmenkovo-právnych nárokov voči akceptantovi, 
  2. 1 rok odo dňa splatnosti alebo odo dňa vykonania protestu v prípade nárokov voči indosantom a vystaviteľovi,
  3. 6 mesiacov odo dňa vyplatenia zmenky indosantom alebo odo dňa uplatnenia nároku na súde v prípade nárokov indosantov voči iným indosantom a voči vystaviteľovi.

Pri vymáhaní nezaplatenej zmenky sa bude postupovať rovnako ako pri vymáhaní iných pohľadávok, keďže nové civilné kódexy zrušili vydávanie zmenkových platobných rozkazov.

Záver

Z dôvodu toho, že ste zmenku spolu s manželkou podpísali ako zmenkoví ručitelia, ste povinní uhradiť čiastku uvedenú na zmenke a to aj v prípade, že Vaša spoločnosť zanikla. Dôsledkom nezaplatenia zmenkovej sumy je právo majiteľa vymáhať si pohľadávku súdnou cestou od Vás ako zmenkových ručiteľov. 

Trápi vás "Vymáhanie pohľadávky zmenkou" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vymáhanie pohľadávky zmenkou (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, ako postupovať v prípade, keď dlžník zo zmenky (vystaviteľ) predčasne a pred dátumom vyplatenia zmenky zomrie? Prechádza jeho dlh na najbližšiu rodinu - dedičov? Ďakujem, Igor.

Odpoveď: Vymáhanie pohľadávky zmenkou

(odpoveď odoslaná: 28.07.2023)

Dobrý deň,
na Vami položenú otázku uvádzame, že pohľadávku zo zmenky je potrebné uplatniť v dedičskom konaní. Samotné prihlásenie pohľadávky do dedičského konania neznamená, že dedičia budú povinní sumu uhradiť. Potrebné je samotné posúdenie zmenky.

Uvádzame, že v zmysle ust. §  3a/ zákona zmenkového a šekového platí, že   "neplatné sú zmenkové alebo šekové prejavy urobené v rozpore so zákazom použitia zmenky na zabezpečenie uspokojenia pohľadávky alebo splnenie záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy podľa osobitných predpisov."


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vymáhanie pohľadávky zmenkou (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý večer, chcela by som sa spýtať, čo sa všetko overuje na súde? Ide napríklad o dlh za nájom, ktorý je fixovaný na smenku? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie pohľadávky zmenkou

(odpoveď odoslaná: 21.07.2015)

Dobrý deň, pokiaľ máte zmenku a je správne vyplnená, potom stačí k vymáhaniu pohľadávky táto zmenka. Ak by bola zmenka zle vypísaná a bola by tam nejaká chyba, potom bude potrebné predložiť aj nájomnú zmluvu. Vymáhanie by sa v prípade platnej zmenky riešilo na inom súde (zmenkovom).V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vymáhanie pohľadávky zmenkou" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.